Prop. 1 S Gul bok (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over utgifter og inntekter i statsbudsjettet for budsjetterminen 2019

i1 000 kroner

Utgifter

Samlede utgifter

Drifts-utgifter

Nybygg, anlegg mv.

Overføringer til andre

Utlån, gjelds- avdrag mv.

Det kongelige hus

433 897

22 158

-

411 739

-

Regjering

431 600

431 600

-

-

-

Stortinget og underliggende institusjoner

2 332 100

1 637 600

441 800

252 700

-

Høyesterett

112 195

112 195

-

-

-

Utenriksdepartementet

41 940 892

5 086 412

91 063

35 166 807

1 596 610

Kunnskapsdepartementet

77 872 709

6 569 413

130 785

71 172 511

-

Kulturdepartementet

14 828 416

2 122 742

32 885

12 672 789

-

Justis- og beredskapsdepartementet

41 470 386

35 011 782

4 493 562

1 965 042

-

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

196 810 702

5 708 430

2 661 789

188 440 483

-

Arbeids- og sosialdepartementet

35 423 143

16 252 988

662 790

12 607 365

5 900 000

Helse- og omsorgsdepartementet

178 755 063

6 029 017

16 971

172 709 075

-

Barne- og likestillingsdepartementet

27 642 551

7 955 089

25 500

19 661 962

-

Nærings- og fiskeridepartementet

12 593 946

4 522 668

562 340

6 870 438

638 500

Landbruks- og matdepartementet

19 487 828

1 850 731

9 032

17 628 065

-

Samferdselsdepartementet

73 074 261

18 223 111

14 537 300

40 313 850

-

Klima- og miljødepartementet

14 130 321

3 038 935

602 009

10 489 377

-

Finansdepartementet

131 292 700

17 219 800

272 400

37 285 500

76 515 000

Forsvarsdepartementet

58 953 526

38 159 971

20 053 010

740 545

-

Olje- og energidepartementet

3 723 146

1 719 346

20 000

1 983 800

-

Ymse

4 350 000

4 350 000

-

-

-

Statsbankene

121 409 150

757 383

38 844

15 803 819

104 809 104

Statlig petroleumsvirksomhet

27 000 000

-

27 000 000

-

-

Statens forretningsdrift

4 201 876

-363 556

4 565 432

-

-

Folketrygden

478 258 845

-

-

478 258 845

-

Statens pensjonsfond utland

285 822 000

-

-

285 822 000

-

Sum utgifter

1 852 351 253

176 417 815

76 217 512

1 410 256 712

189 459 214

Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet

Folke- trygden

Statsbudsjettet medregnet folketrygden

1. Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføringer fra Statens pensjonsfond utland)

1 085 224 194

345 173 450

1 430 397 644

2. Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 184 633 194

478 258 845

1 662 892 039

Driftsutgifter

176 417 815

-

176 417 815

Nybygg anlegg mv.

76 217 512

-

76 217 512

Overføringer til andre

646 175 867

478 258 845

1 124 434 712

Overføringer til Statens pensjonsfond utland

285 822 000

-

285 822 000

3. Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2)

-99 409 000

-133 085 395

-232 494 395

4. Overføring fra Statens pensjonsfond utland

232 494 395

-

232 494 395

5. Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

133 085 395

-133 085 395

-

i1 000 kroner

Inntekter

Samlede inntekter

Drifts- inntekter

Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv.

Skatter, avgifter og andre overføringer

Tilbake- betalinger mv.

Skatt på formue og inntekt

267 385 000

-

-

267 385 000

-

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

342 500 000

-

-

342 500 000

-

Tollinntekter

3 300 000

-

-

3 300 000

-

Merverdiavgift

310 000 000

-

-

310 000 000

-

Avgifter på alkohol

14 200 000

-

-

14 200 000

-

Avgifter på tobakk

6 600 000

-

-

6 600 000

-

Avgifter på motorvogner

25 830 000

-

-

25 830 000

-

Andre avgifter

61 470 353

-

-

61 470 353

-

Sum skatter og avgifter

1 031 285 353

-

-

1 031 285 353

-

Renter av statens forretningsdrift

93 507

-

-

93 507

-

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

2 887 927

100

2 873 227

14 600

-

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 981 434

100

2 873 227

108 107

-

Renter fra statsbankene

10 146 996

-

-

10 146 996

-

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

4 810 800

-

-

4 810 800

-

Utbytte ekskl. Equinor

23 026 252

-

-

23 026 252

-

Renteinntekter og utbytte (eksl. statens forretningsdrift og Equinor)

37 984 048

-

-

37 984 048

-

Inntekter under departementene

33 324 809

23 832 870

515 718

8 976 221

-

Overføring fra Norges Bank

12 000 000

-

-

12 000 000

-

Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond

-

-

-

-

-

Sum andre inntekter

45 324 809

23 832 870

515 718

20 976 221

-

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

132 900 000

107 900 000

22 100 000

2 900 000

-

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

163 302 000

-

-

163 302 000

-

Aksjeutbytte fra Equinor

16 620 000

-

-

16 620 000

-

Sum petroleumsinntekter

312 822 000

107 900 000

22 100 000

182 822 000

-

Tilbakebetalinger

112 316 043

-

-

-

112 316 043

Statens pensjonsfond utland

232 494 395

-

-

232 494 395

-

Sum inntekter

1 775 208 082

131 732 970

25 488 945

1 505 670 124

112 316 043

Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet

Folketrygden

Statsbudsjettet medregnet folketrygden

Lånetransaksjoner:

6. Utlån gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt

189 459 214

-

189 459 214

Utlån til statsbanker

104 809 104

-

104 809 104

Gjeldsavdrag

76 515 000

-

76 515 000

Andre utlån, aksjetegning mv.

8 135 110

-

8 135 110

7. Tilbakebetalinger mv.

112 316 043

-

112 316 043

8. Utlån mv. (netto) (6 - 7)

77 143 171

-

77 143 171

9. Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning og lånemidler (8 - 5)

-55 942 224

133 085 395

77 143 171

Til forsiden