Prop. 1 S Gul bok (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Statsbudsjettet

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om statsbudsjettet for budsjettåret 2020

I

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Utgifter:

Det kongelige hus

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen:

1

Apanasje

12 528 000

50

Det kongelige hoff

218 137 000

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

50 000 000

280 665 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen:

1

Apanasje

10 427 000

10 427 000

Sum Det kongelige hus

291 092 000

Regjering

20

Statsministerens kontor:

1

Driftsutgifter

123 500 000

123 500 000

21

Statsrådet:

1

Driftsutgifter

207 800 000

207 800 000

24

Regjeringsadvokaten:

1

Driftsutgifter

108 100 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 400 000

122 500 000

Sum Regjering

453 800 000

Stortinget og tilknyttede organ

41

Stortinget:

1

Driftsutgifter

973 300 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

3 600 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

139 600 000

50

Sannhets- og forsoningskommisjonen

10 000 000

70

Tilskudd til partigruppene

197 000 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

15 500 000

74

Reisetilskudd til skoler

5 300 000

1 345 800 000

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret:

1

Driftsutgifter

7 500 000

7 500 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen:

1

Driftsutgifter

91 100 000

91 100 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste:

1

Driftsutgifter

26 000 000

26 000 000

45

Norges institusjon for menneskerettigheter:

1

Driftsutgifter

25 700 000

25 700 000

51

Riksrevisjonen:

1

Driftsutgifter

550 100 000

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk

27 000 000

577 100 000

Sum Stortinget og tilknyttede organ

2 073 200 000

Høyesterett

61

Høyesterett:

1

Driftsutgifter

116 138 000

116 138 000

Sum Høyesterett

116 138 000

Utenriksdepartementet

Administrasjon av utenrikspolitikken

100

Utenriksdepartementet:

1

Driftsutgifter

2 334 217 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 595 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

22 858 000

70

Erstatning av skader på utenlandske ambassader

1 120 000

71

Hjelp til norske borgere i utlandet

190 000

90

Lån til norske borgere i utlandet

360 000

2 372 340 000

103

Regjeringens representasjon:

1

Driftsutgifter

47 428 000

47 428 000

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet:

1

Driftsutgifter

10 140 000

10 140 000

Sum Administrasjon av utenrikspolitikken

2 429 908 000

Utenriksformål

115

Næringsfremme, kultur og informasjon:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 71

12 847 000

70

Kultur- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 21

27 860 000

71

Næringsfremme, kan overføres, kan nyttes under post 21

7 820 000

48 527 000

116

Internasjonale organisasjoner:

70

Pliktige bidrag

1 497 132 000

90

Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)

190 000 000

91

Kortsiktig overgangslån til Somalia

3 135 000 000

4 822 132 000

117

EØS-finansieringsordningene:

77

EØS-finansieringsordningen 2014-2021, kan overføres

2 526 000 000

78

Den norske finansieringsordningen 2014-2021, kan overføres

1 931 000 000

4 457 000 000

118

Utenrikspolitiske satsinger:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, 71, 72 og 73

77 942 000

70

Nordområdetiltak, samarbeid med Russland og atomsikkerhet, kan overføres, kan nyttes under post 21

259 734 000

71

Globale sikkerhetsspørsmål, kan overføres, kan nyttes under post 21

12 974 000

72

Nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

28 428 000

73

Klima, miljøtiltak og hav mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

27 434 000

74

Forskning, dialog og menneskerettigheter mv.

53 355 000

459 867 000

Sum Utenriksformål

9 787 526 000

Forvaltning av utviklingssamarbeidet

140

Utenriksdepartementet:

1

Driftsutgifter

1 640 558 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

156 020 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

33 810 000

1 830 388 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad):

1

Driftsutgifter

284 425 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

23 271 000

307 696 000

144

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec):

1

Driftsutgifter

54 464 000

70

Utvekslingsordninger, kan overføres

145 811 000

200 275 000

Sum Forvaltning av utviklingssamarbeidet

2 338 359 000

Utviklingssamarbeidet

150

Humanitær bistand:

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres

4 831 700 000

71

Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres

300 000 000

72

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)

380 000 000

5 511 700 000

151

Fred, sikkerhet og globalt samarbeid:

70

Fred og forsoning, kan overføres

435 900 000

71

Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning, kan overføres

287 700 000

72

Stabilisering av land i krise og konflikt, kan overføres

835 390 000

73

FN og globale utfordringer, kan overføres

311 514 000

74

Pliktige bidrag til FN-organisasjoner mv., kan overføres

304 690 000

2 175 194 000

152

Menneskerettigheter:

70

Menneskerettigheter, kan overføres

660 277 000

71

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR), kan overføres

165 000 000

825 277 000

159

Regionbevilgninger:

70

Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres

682 807 000

71

Europa og Sentral-Asia, kan overføres

809 774 000

72

Afghanistan, kan overføres

550 000 000

75

Afrika, kan overføres

1 090 584 000

76

Asia, kan overføres

80 328 000

77

Latin-Amerika, kan overføres

103 350 000

3 316 843 000

160

Helse:

70

Helse, kan overføres

3 410 686 000

71

Verdens helseorganisasjon (WHO), kan overføres

225 500 000

72

FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres

60 000 000

3 696 186 000

161

Utdanning, forskning og faglig samarbeid:

70

Utdanning, kan overføres

2 570 150 000

71

Forskning, kan overføres

208 846 000

72

Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres

888 714 000

3 667 710 000

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi:

70

Næringsutvikling og handel, kan overføres

461 200 000

71

Matsikkerhet, fisk og landbruk, kan overføres

1 191 966 000

72

Fornybar energi, kan overføres

867 000 000

73

Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC), kan overføres

160 000 000

75

Norfund - tapsavsetting

480 000 000

95

Norfund - grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

1 365 000 000

4 525 166 000

163

Klima, miljø og hav:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

15 000 000

70

Miljø og klima, kan overføres

1 392 542 000

71

Bærekraftige hav og tiltak mot marin forsøpling, kan overføres

517 967 000

1 925 509 000

164

Likestilling:

70

Likestilling, kan overføres

324 019 000

71

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres

100 000 000

72

FNs befolkningsfond (UNFPA)

530 000 000

73

Sårbare grupper, kan overføres

466 000 000

1 420 019 000

170

Sivilt samfunn:

70

Sivilt samfunn, kan overføres

2 028 471 000

2 028 471 000

171

FNs utviklingsarbeid:

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

615 000 000

71

FNs barnefond (UNICEF)

410 000 000

72

Andre tilskudd (FN), kan overføres

167 700 000

1 192 700 000

172

Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette:

70

Verdensbanken, kan overføres

1 086 000 000

71

Regionale banker og fond, kan overføres

869 000 000

72

Strategisk samarbeid, kan overføres

139 000 000

73

Gjeldslette, kan overføres

326 500 000

2 420 500 000

179

Flyktningtiltak i Norge:

21

Spesielle driftsutgifter

718 575 000

718 575 000

Sum Utviklingssamarbeidet

33 423 850 000

Sum Utenriksdepartementet

47 979 643 000

Kunnskapsdepartementet

Administrasjon

200

Kunnskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter

389 977 000

21

Spesielle driftsutgifter

16 712 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

3 012 000

409 701 000

201

Analyse og kunnskapsgrunnlag:

21

Spesielle driftsutgifter

216 285 000

216 285 000

Sum Administrasjon

625 986 000

Grunnopplæringen

220

Utdanningsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

364 427 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

205 059 000

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

70 549 000

640 035 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene:

1

Driftsutgifter

15 913 000

15 913 000

222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester:

1

Driftsutgifter

136 065 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 964 000

138 029 000

225

Tiltak i grunnopplæringen:

1

Driftsutgifter

23 611 000

21

Spesielle driftsutgifter

109 614 000

60

Tilskudd til landslinjer

240 373 000

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres

80 107 000

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

62 111 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres

248 556 000

66

Tilskudd til skoleturer i forbindelse med handlingsplan mot antisemittisme

15 480 000

67

Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk

8 967 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

292 537 000

74

Prosjekttilskudd

9 437 000

75

Grunntilskudd

86 687 000

1 177 480 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 270 426 000

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

1 543 467 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

57 400 000

61

Tilskuddsordning til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere

61 920 000

63

Forskning på effektene av økt lærertetthet

50 687 000

64

Programfinansiering av 0-24-samarbeidet

39 310 000

71

Tilskudd til vitensentre

82 705 000

3 105 915 000

227

Tilskudd til særskilte skoler:

63

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

41 467 000

78

Tilskudd

168 654 000

210 121 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.:

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning

2 873 533 000

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning

1 678 612 000

72

Frittstående skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning

169 916 000

73

Frittstående grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

124 389 000

74

Frittstående videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

23 235 000

75

Frittstående skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning

347 299 000

76

Andre frittstående skoler, overslagsbevilgning

34 671 000

77

Den tysk-norske skolen i Oslo, overslagsbevilgning

28 288 000

78

Kompletterende undervisning

23 004 000

79

Toppidrett

48 808 000

81

Elevutveksling til utlandet

2 122 000

82

Kapital- og husleietilskudd til friskoler

66 218 000

5 420 095 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem:

1

Driftsutgifter

676 395 000

21

Spesielle driftsutgifter

35 088 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 414 000

720 897 000

Sum Grunnopplæringen

11 428 485 000

Barnehager

231

Barnehager:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51

464 683 000

60

Tilskudd til bemanningsnorm i barnehage

111 210 000

63

Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

144 549 000

66

Tilskudd til økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn

17 342 000

70

Tilskudd til svømming i barnehagene

69 993 000

807 777 000

Sum Barnehager

807 777 000

Høyere yrkesfaglig utdanning

240

Fagskoler:

60

Driftstilskudd til fagskoler

782 138 000

61

Utviklingsmidler til fagskoler

43 204 000

825 342 000

241

Felles tiltak for fagskoler:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

30 893 000

30 893 000

242

Norges grønne fagskole - Vea:

1

Driftsutgifter

30 299 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 271 000

31 570 000

Sum Høyere yrkesfaglig utdanning

887 805 000

Kompetansepolitikk og livslang læring

251

22. juli-senteret:

1

Driftsutgifter

11 723 000

11 723 000

253

Folkehøyskoler:

70

Tilskudd til folkehøyskoler

950 766 000

71

Tilskudd til Folkehøgskolerådet

5 377 000

72

Tilskudd til Nordiska folkhögskolan

686 000

956 829 000

254

Studieforbund mv.:

70

Tilskudd til studieforbund

209 641 000

73

Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner

13 236 000

222 877 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettighetssentre:

75

Det europeiske Wergelandsenteret

10 740 000

77

Tilskudd til freds- og menneskerettighetssentre

97 711 000

108 451 000

256

Kompetanse Norge:

1

Driftsutgifter

104 369 000

21

Spesielle driftsutgifter

8 814 000

113 183 000

257

Kompetansepluss:

70

Tilskudd, kan overføres

174 334 000

174 334 000

258

Tiltak for livslang læring:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

233 376 000

233 376 000

Sum Kompetansepolitikk og livslang læring

1 820 773 000

Høyere utdanning og forskning

260

Universiteter og høyskoler:

50

Statlige universiteter og høyskoler

36 902 096 000

70

Private høyskoler

1 686 038 000

38 588 134 000

270

Studentvelferd:

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

822 442 000

822 442 000

271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen:

1

Driftsutgifter

174 821 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 000

174 831 000

272

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning:

50

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

601 000 000

601 000 000

273

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning:

50

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

164 495 000

164 495 000

274

Universitetssenteret på Svalbard:

70

Tilskudd til Universitetssenteret på Svalbard

139 842 000

139 842 000

275

Tiltak for høyere utdanning og forskning:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

179 803 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 514 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

97 304 000

286 621 000

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene:

1

Driftsutgifter

19 303 000

19 303 000

285

Norges forskningsråd:

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

1 830 078 000

53

Sektorovergripende og strategiske satsinger

1 408 881 000

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

791 409 000

55

Virksomhetskostnader

783 617 000

4 813 985 000

286

Regionale forskningsfond:

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

189 119 000

189 119 000

287

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter:

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

218 120 000

218 120 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak:

21

Spesielle driftsutgifter

141 073 000

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

288 845 000

73

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres

2 390 128 000

74

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

646 902 000

75

UNESCO-kontingent

24 944 000

76

UNESCO-formål

4 109 000

3 496 001 000

289

Vitenskapelige priser:

51

Holbergprisen

17 341 000

71

Abelprisen

16 288 000

72

Kavliprisen

11 340 000

44 969 000

Sum Høyere utdanning og forskning

49 558 862 000

Integrering og mangfold

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

292 960 000

292 960 000

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

65 512 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

53 530 000

50

Norges forskningsråd

7 210 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres

7 545 633 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

1 714 150 000

62

Kommunale innvandrertiltak

225 011 000

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging

2 284 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

124 443 000

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker mv.

8 103 000

73

Tilskudd

20 114 000

9 765 990 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

80 268 000

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

31 420 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 234 850 000

1 346 538 000

Sum Integrering og mangfold

11 405 488 000

Sum Kunnskapsdepartementet

76 535 176 000

Kulturdepartementet

Administrasjon

300

Kulturdepartementet:

1

Driftsutgifter

176 100 000

21

Spesielle driftsutgifter

1 210 000

177 310 000

Sum Administrasjon

177 310 000

Frivillighetsformål

315

Frivillighetsformål:

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 290 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

1 700 000 000

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

4 540 000

75

Herreløs arv til frivillige organisasjoner

8 168 000

76

Tilskudd til fritidsaktivitet for barn og unge

10 000 000

78

Ymse faste tiltak

13 220 000

79

Til disposisjon

6 810 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

194 500 000

86

Tilskudd til internasjonale idrettsarrangementer i Norge

26 000 000

1 969 528 000

Sum Frivillighetsformål

1 969 528 000

Kulturformål

320

Norsk kulturråd:

1

Driftsutgifter

187 800 000

51

Fond for lyd og bilde

43 960 000

55

Norsk kulturfond

1 008 060 000

1 239 820 000

321

Kunstnerformål:

71

Statsstipend

10 410 000

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

208 680 000

74

Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning

154 780 000

75

Vederlagsordninger, kan overføres

220 120 000

593 990 000

322

Bygg og offentlige rom:

1

Driftsutgifter

23 750 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

37 470 000

50

Kunst i offentlige rom

12 500 000

70

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

290 600 000

78

Ymse faste tiltak

3 960 000

368 280 000

323

Musikk og scenekunst:

1

Driftsutgifter

99 135 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

65 190 000

22

Forsvarets musikk

48 750 000

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

22 200 000

70

Nasjonale institusjoner

1 548 890 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

817 730 000

73

Region- og distriktsopera

64 870 000

78

Ymse faste tiltak

329 069 000

2 995 834 000

325

Allmenne kulturformål:

1

Driftsutgifter

74 550 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

24 800 000

52

Norges forskningsråd

14 155 000

71

Kultur som næring

65 940 000

72

Kultursamarbeid i nordområdene

11 860 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

40 000 000

78

Ymse faste tiltak

51 220 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1

10 600 000

82

Nobels Fredssenter

32 890 000

86

Talentutvikling

39 250 000

365 265 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål:

1

Driftsutgifter

722 180 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

16 055 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

52 800 000

73

Språkorganisasjoner

32 310 000

74

Det Norske Samlaget

19 195 000

75

Tilskudd til ordboksarbeid

11 830 000

78

Ymse faste tiltak

63 475 000

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

49 055 000

966 900 000

327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.:

1

Driftsutgifter

79 350 000

70

Utenlandske krigsgraver i Norge

3 710 000

71

Tilskudd til regionale pilegrimssentre

6 100 000

89 160 000

328

Museum og visuell kunst:

70

Det nasjonale museumsnettverket

2 076 125 000

78

Ymse faste tiltak

128 520 000

2 204 645 000

329

Arkivformål:

1

Driftsutgifter

392 100 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

4 582 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

49 200 000

78

Ymse faste tiltak

12 015 000

457 897 000

Sum Kulturformål

9 281 791 000

Medieformål m.m.

334

Filmformål m.m.:

1

Driftsutgifter

115 150 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 540 000

50

Filmfondet

527 160 000

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner, kan overføres

71 360 000

73

Regional filmsatsing, kan overføres

110 210 000

75

Internasjonale film- og medieavtaler, kan overføres

18 670 000

78

Ymse faste tiltak

9 170 000

858 260 000

335

Medieformål:

1

Driftsutgifter

53 220 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 420 000

70

Kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting

135 000 000

71

Mediestøtte

415 230 000

73

Medieforskning

22 706 000

74

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, kan overføres

20 400 000

79

Norsk rikskringkasting AS - NRK

6 413 342 000

7 062 318 000

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk:

70

Kompensasjon

50 500 000

50 500 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser:

1

Driftsutgifter

86 120 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 780 000

91 900 000

Sum Medieformål m.m.

8 062 978 000

Likestilling og ikke-diskriminering

350

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda:

1

Driftsutgifter

22 260 000

22 260 000

351

Likestilling og ikke-diskriminering:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

14 240 000

70

Likestilling mellom kjønn, kan nyttes under post 21

18 465 000

72

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn

12 235 000

73

Likestillingssentre

15 745 000

60 685 000

352

Nedsatt funksjonsevne:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

21 470 000

70

Funksjonshemmedes organisasjoner

232 995 000

71

Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan overføres, kan nyttes under post 21

29 875 000

72

Funksjonshemmedes levekår og livskvalitet

17 860 000

302 200 000

353

Likestillings- og diskrimineringsombudet:

50

Basisbevilgning

48 020 000

48 020 000

Sum Likestilling og ikke-diskriminering

433 165 000

Sum Kulturdepartementet

19 924 772 000

Justis- og beredskapsdepartementet

Administrasjon

400

Justis- og beredskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter

477 434 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, kan overføres

34 593 000

50

Norges forskningsråd

56 193 000

70

Overføringer til private

12 315 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

14 889 000

595 424 000

Sum Administrasjon

595 424 000

Rettsvesen

410

Domstolene:

1

Driftsutgifter

2 596 717 000

21

Spesielle driftsutgifter

84 135 000

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres

2 653 000

2 683 505 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter:

1

Driftsutgifter

231 486 000

21

Spesielle driftsutgifter

36 998 000

268 484 000

Sum Rettsvesen

2 951 989 000

Kriminalomsorg

430

Kriminalomsorgen:

1

Driftsutgifter

4 780 033 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430, post 1

92 054 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

195 036 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

83 608 000

70

Tilskudd

30 231 000

5 180 962 000

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter:

1

Driftsutgifter

191 272 000

191 272 000

Sum Kriminalomsorg

5 372 234 000

Politi og påtalemyndighet

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:

1

Driftsutgifter

18 622 616 000

21

Spesielle driftsutgifter

137 495 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres

9 436 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

26 819 000

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning

95 528 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

950 030 000

48

Tildeling fra EUs indre sikkerhetsfond (ISF), kan overføres

92 100 000

70

Tilskudd

66 446 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

6 197 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

236 635 000

20 243 302 000

442

Politihøgskolen:

1

Driftsutgifter

633 984 000

633 984 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST):

1

Driftsutgifter

982 580 000

982 580 000

445

Den høyere påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter

277 795 000

277 795 000

446

Den militære påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter

9 058 000

9 058 000

448

Grensekommissæren:

1

Driftsutgifter

5 745 000

5 745 000

Sum Politi og påtalemyndighet

22 152 464 000

Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

1

Driftsutgifter

908 219 000

21

Spesielle driftsutgifter

7 606 000

22

Spesielle driftsutgifter - Nødnett

477 543 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

173 194 000

70

Overføringer til private

6 878 000

1 573 440 000

452

Sentral krisehåndtering:

1

Driftsutgifter

26 849 000

26 849 000

453

Sivil klareringsmyndighet:

1

Driftsutgifter

32 527 000

32 527 000

454

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter

700 023 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 315 361 000

3 015 384 000

455

Redningstjenesten:

1

Driftsutgifter

111 310 000

21

Spesielle driftsutgifter

28 959 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

6 074 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

56 819 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

122 320 000

73

Tilskudd til Redningsselskapet

106 393 000

431 875 000

457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

Driftsutgifter

370 306 000

370 306 000

Sum Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

5 450 381 000

Andre virksomheter

460

Spesialenheten for politisaker:

1

Driftsutgifter

48 316 000

48 316 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.:

1

Driftsutgifter

1 068 646 000

1 068 646 000

467

Norsk Lovtidend:

1

Driftsutgifter

4 404 000

4 404 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker:

1

Driftsutgifter

20 230 000

20 230 000

469

Vergemålsordningen:

1

Driftsutgifter

259 847 000

21

Spesielle driftsutgifter

138 546 000

398 393 000

Sum Andre virksomheter

1 539 989 000

Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

470

Fri rettshjelp:

1

Driftsutgifter

619 338 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

57 955 000

677 293 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning:

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning

113 141 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

63 399 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

26 536 000

203 076 000

473

Statens sivilrettsforvaltning:

1

Driftsutgifter

77 021 000

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

359 600 000

436 621 000

474

Konfliktråd:

1

Driftsutgifter

139 495 000

60

Tilskudd til kommuner, kan overføres

13 202 000

70

Tilskudd

21 921 000

174 618 000

475

Bobehandling:

1

Driftsutgifter

148 999 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 825 000

156 824 000

Sum Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

1 648 432 000

Svalbardbudsjettet

480

Svalbardbudsjettet:

50

Tilskudd

375 808 000

375 808 000

Sum Svalbardbudsjettet

375 808 000

Beskyttelse og innvandring

490

Utlendingsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

1 012 202 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

643 848 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

22 083 000

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

4 632 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

66 972 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

163 510 000

70

Stønader til beboere i asylmottak

85 374 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak, og veiledning for au pairer

8 217 000

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning

73 078 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 291, post 60

21 920 000

74

Internasjonale forpliktelser, kontingenter mv., kan overføres

36 424 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

28 233 000

2 166 493 000

491

Utlendingsnemnda:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

285 316 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1

12 625 000

297 941 000

Sum Beskyttelse og innvandring

2 464 434 000

Sum Justis- og beredskapsdepartementet

42 551 155 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Administrasjon

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

1

Driftsutgifter

417 296 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

76 599 000

23

Husleie for fellesareal m.m.

25 326 000

25

Nytt regjeringskvartal, kan overføres

4 039 000

27

Felles IKT-løsning, kan overføres

40 596 000

50

Forskningsprogrammer

70 632 000

70

Diverse formål, kan overføres, kan nyttes under post 21

2 994 000

637 482 000

502

Tariffavtalte avsetninger:

71

Opplæring og utvikling av tillitsvalgte

195 000 000

195 000 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:

1

Driftsutgifter

640 329 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

61 157 000

22

Fellesutgifter

134 672 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

21 083 000

46

Sikringsanlegg og sperresystemer, kan overføres

8 779 000

866 020 000

Sum Administrasjon

1 698 502 000

Fylkesmannsembetene

525

Fylkesmannsembetene:

1

Driftsutgifter

1 896 952 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

172 308 000

2 069 260 000

Sum Fylkesmannsembetene

2 069 260 000

Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

179 000 000

31

Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres

30 000 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

1 471 200 000

34

Statens eiendom på Adamstuen, kan overføres

7 500 000

36

Kunstnerisk utsmykking, kan overføres

28 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

829 600 000

2 545 300 000

531

Eiendommer til kongelige formål:

1

Driftsutgifter

27 207 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

63 605 000

90 812 000

532

Utvikling av Fornebuområdet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

97 000

30

Investeringer, kan overføres

200 000

297 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen:

1

Driftsutgifter

21 008 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

35 000 000

56 008 000

Sum Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

2 692 417 000

Forvaltningsutvikling, IT- og ekompolitikk

540

Digitaliseringsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

233 339 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

44 108 000

22

Bruk av nasjonale felleskomponenter

80 000 000

23

Utvikling og forvaltning av nasjonale felleskomponenter, kan overføres

111 585 000

25

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter, kan overføres

146 077 000

26

StimuLab, kan overføres

20 298 000

28

Altinn, kan overføres

221 548 000

71

IT-standardisering

811 000

857 766 000

541

IT- og ekompolitikk:

22

Utvikling, gjennomføring og samordning av IT- og ekompolitikken, kan overføres, kan nyttes under post 70

20 723 000

50

Forskningsprogrammer

205 617 000

60

Bredbåndsutbygging

256 142 000

70

Forvaltningsutvikling, IT- og ekompolitikk, kan nyttes under post 22

15 287 000

497 769 000

542

Internasjonalt samarbeid:

1

Driftsutgifter

4 882 000

70

Internasjonale program, kan overføres

73 788 000

78 670 000

543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:

1

Driftsutgifter

231 933 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

15 785 000

70

Telesikkerhet og -beredskap, kan overføres

141 369 000

389 087 000

Sum Forvaltningsutvikling, IT- og ekompolitikk

1 823 292 000

Personvern

545

Datatilsynet:

1

Driftsutgifter

66 478 000

66 478 000

546

Personvernnemnda:

1

Driftsutgifter

2 564 000

2 564 000

Sum Personvern

69 042 000

Distrikts- og regionalpolitikk

553

Regional- og distriktsutvikling:

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling

763 307 000

62

Kompetansepiloter, kan overføres

16 411 000

63

Interreg og Arktis 2030

101 404 000

65

Omstilling

66 000 000

74

Klynger og innovasjon

215 954 000

76

Nordisk og europeisk samarbeid, kan overføres

30 870 000

1 193 946 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling:

1

Driftsutgifter

33 343 000

73

Merkur, kan overføres

59 409 000

92 752 000

Sum Distrikts- og regionalpolitikk

1 286 698 000

Samiske formål

560

Samiske formål:

50

Samisk språk, kultur og samfunnsliv

512 861 000

51

Divvun

7 428 000

55

Samisk høgskole

5 363 000

525 652 000

563

Internasjonalt reindriftssenter:

1

Driftsutgifter

6 508 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 789 000

9 297 000

Sum Samiske formål

534 949 000

Nasjonale minoriteter

567

Nasjonale minoriteter:

22

Kollektiv oppreisning til norske rom mv.

1 107 000

60

Rom, kan overføres

3 617 000

70

Nasjonale minoriteter

7 257 000

72

Det Mosaiske Trossamfund

7 186 000

73

Kvensk språk og kultur

10 500 000

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom

14 024 000

75

Romanifolket/taterne, kan overføres, kan nyttes under post 25

5 027 000

48 718 000

Sum Nasjonale minoriteter

48 718 000

Kommunesektoren mv.

571

Rammetilskudd til kommuner:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

34 542 000

60

Innbyggertilskudd

137 050 768 000

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

785 079 000

62

Distriktstilskudd Nord-Norge

2 204 969 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64

1 084 000 000

65

Regionsentertilskudd

196 855 000

66

Veksttilskudd

203 885 000

67

Storbytilskudd

581 233 000

142 141 331 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner:

60

Innbyggertilskudd

35 761 708 000

62

Nord-Norge-tilskudd

697 702 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64

382 000 000

36 841 410 000

573

Kommunereform:

60

Kommunesammenslåing

871 786 000

871 786 000

575

Ressurskrevende tjenester:

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

10 767 694 000

10 767 694 000

577

Tilskudd til de politiske partier:

1

Driftsutgifter

8 600 000

70

Sentrale organisasjoner

322 462 000

71

Kommunale organisasjoner

33 592 000

73

Fylkesorganisasjoner

73 402 000

75

Fylkesungdomsorganisasjoner

21 803 000

76

Sentrale ungdomsorganisasjoner

8 215 000

468 074 000

578

Valgdirektoratet:

1

Driftsutgifter

57 436 000

57 436 000

579

Valgutgifter:

1

Driftsutgifter

11 662 000

11 662 000

Sum Kommunesektoren mv.

191 159 393 000

Bolig, bomiljø og bygg

581

Bolig- og bomiljøtiltak:

70

Bostøtte, overslagsbevilgning

2 842 343 000

76

Utleieboliger, kan overføres

485 067 000

78

Boligsosiale tiltak, kan overføres

11 229 000

79

Heis og tilstandsvurdering, kan overføres

50 000 000

3 388 639 000

585

Husleietvistutvalget:

1

Driftsutgifter

30 821 000

30 821 000

587

Direktoratet for byggkvalitet:

1

Driftsutgifter

105 022 000

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

51 085 000

156 107 000

Sum Bolig, bomiljø og bygg

3 575 567 000

Planlegging, byutvikling og geodata

590

Planlegging og byutvikling:

61

Byvekstavtaler, kan overføres

21 348 000

65

Områdesatsing i byer, kan overføres

63 235 000

72

Bolig- og områdeutvikling i byer, kan overføres

20 175 000

81

Kompetansetiltak, kan overføres

6 696 000

111 454 000

595

Statens kartverk:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45

913 380 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 01 og 45

293 827 000

30

Geodesiobservatoriet, kan overføres

7 636 000

1 214 843 000

Sum Planlegging, byutvikling og geodata

1 326 297 000

Sum Kommunal- og moderniseringsdepartementet

206 284 135 000

Arbeids- og sosialdepartementet

Administrasjon

600

Arbeids- og sosialdepartementet:

1

Driftsutgifter

219 270 000

219 270 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning mv.:

21

Spesielle driftsutgifter

59 575 000

22

Kunnskapsutvikling i IA-avtalen mv., kan overføres

33 000 000

50

Norges forskningsråd

171 205 000

70

Tilskudd

43 130 000

71

Tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen mv., kan overføres

70 000 000

72

Tilskudd til Senter for seniorpolitikk mv.

16 715 000

393 625 000

Sum Administrasjon

612 895 000

Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45

72 910 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21

361 310 000

434 220 000

605

Arbeids- og velferdsetaten:

1

Driftsutgifter

12 164 655 000

21

Spesielle driftsutgifter

34 215 000

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter

58 635 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

308 205 000

12 565 710 000

606

Trygderetten:

1

Driftsutgifter

82 545 000

82 545 000

Sum Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

13 082 475 000

Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

611

Pensjoner av statskassen:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

16 000 000

16 000 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

5 458 000 000

22

Sluttoppgjør, overslagsbevilgning

-13 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

179 000 000

5 624 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

1 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

24 000 000

25 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

1

Driftsutgifter

31 000 000

70

Tap/avskrivninger

2 000 000

90

Utlån, overslagsbevilgning

10 300 000 000

10 333 000 000

615

Yrkesskadeforsikring:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

93 000 000

93 000 000

616

Gruppelivsforsikring:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

214 000 000

214 000 000

Sum Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

16 305 000 000

Tiltak for bedrede levekår mv.

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering:

21

Spesielle driftsutgifter

83 150 000

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres

151 460 000

70

Frivillig arbeid, kan overføres

125 250 000

74

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.

14 100 000

373 960 000

Sum Tiltak for bedrede levekår mv.

373 960 000

Arbeidsmarked

634

Arbeidsmarkedstiltak:

1

Driftsutgifter

259 745 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

7 079 465 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres

1 603 812 000

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

70 300 000

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

73 900 000

9 087 222 000

635

Ventelønn:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

7 000 000

7 000 000

Sum Arbeidsmarked

9 094 222 000

Arbeidsmiljø og sikkerhet

640

Arbeidstilsynet:

1

Driftsutgifter

689 900 000

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

16 100 000

706 000 000

642

Petroleumstilsynet:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

294 400 000

21

Spesielle driftsutgifter

30 200 000

324 600 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt:

50

Statstilskudd

152 200 000

152 200 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen:

72

Tilskudd, kan overføres

3 388 000

3 388 000

648

Arbeidsretten, Riksmekleren mv.:

1

Driftsutgifter

20 730 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1

1 100 000

70

Tilskudd til faglig utvikling

2 000 000

23 830 000

649

Treparts bransjeprogrammer:

21

Spesielle driftsutgifter - Treparts bransjeprogrammer

2 410 000

2 410 000

Sum Arbeidsmiljø og sikkerhet

1 212 428 000

Kontantytelser

660

Krigspensjon:

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning

48 000 000

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning

144 000 000

192 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn:

70

Tilskudd

29 000 000

29 000 000

665

Pensjonstrygden for fiskere:

70

Tilskudd

43 000 000

43 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP):

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

2 760 000 000

2 760 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

328 000 000

328 000 000

Sum Kontantytelser

3 352 000 000

Sum Arbeids- og sosialdepartementet

44 032 980 000

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet mv.

700

Helse- og omsorgsdepartementet:

1

Driftsutgifter

240 179 000

240 179 000

701

E-helse, helseregistre mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

486 537 000

70

Norsk Helsenett SF

152 297 000

71

Medisinske kvalitetsregistre

38 666 000

72

Nasjonale e-helseløsninger

490 900 000

1 168 400 000

702

Beredskap:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

25 426 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

4 002 000

29 428 000

703

Internasjonalt samarbeid:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 926 000

71

Internasjonale organisasjoner

53 017 000

58 943 000

704

Helsearkivet:

1

Driftsutgifter

64 590 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 542 000

73 132 000

708

Eldreombud:

1

Driftsutgifter

7 000 000

7 000 000

709

Pasient- og brukerombud:

1

Driftsutgifter

73 326 000

73 326 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv.

1 650 408 000

Folkehelse mv.

710

Vaksiner mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

303 925 000

303 925 000

712

Bioteknologirådet:

1

Driftsutgifter

14 944 000

14 944 000

714

Folkehelse:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

142 324 000

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

94 813 000

70

Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

133 966 000

74

Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

20 565 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

65 146 000

456 814 000

717

Legemiddeltiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 775 000

70

Tilskudd

60 020 000

71 795 000

Sum Folkehelse mv.

847 478 000

Spesialisthelsetjenester

732

Regionale helseforetak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19 401 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

945 110 000

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

566 434 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

56 113 159 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

19 588 777 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

14 916 217 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

13 261 484 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

39 960 745 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning

3 145 547 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

1 234 392 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning

7 378 243 000

81

Protonsenter, kan overføres

26 032 000

82

Investeringslån, kan overføres

5 782 762 000

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning

186 000 000

86

Driftskreditter

4 459 000 000

167 583 303 000

733

Habilitering og rehabilitering:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

12 755 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

134 432 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

1 245 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

3 340 000

151 772 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak:

1

Driftsutgifter

72 707 000

21

Spesielle driftsutgifter

57 335 000

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv.

2 873 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

89 841 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

13 138 000

235 894 000

737

Historiske pensjonskostnader:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

94 944 000

94 944 000

Sum Spesialisthelsetjenester

168 065 913 000

Sentral helseforvaltning

740

Helsedirektoratet:

1

Driftsutgifter

1 222 348 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

27 441 000

60

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

84 529 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

66 915 000

1 401 233 000

741

Norsk pasientskadeerstatning:

1

Driftsutgifter

218 255 000

70

Advokatutgifter

47 285 000

71

Særskilte tilskudd

20 634 000

286 174 000

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten:

1

Driftsutgifter

149 132 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 755 000

164 887 000

744

Direktoratet for e-helse:

1

Driftsutgifter

177 280 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

148 913 000

326 193 000

745

Folkehelseinstituttet:

1

Driftsutgifter

1 065 075 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

145 287 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 789 000

1 223 151 000

746

Statens legemiddelverk:

1

Driftsutgifter

308 275 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

30 805 000

339 080 000

747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet:

1

Driftsutgifter

110 648 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 127 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 606 000

128 381 000

748

Statens helsetilsyn:

1

Driftsutgifter

161 466 000

161 466 000

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten:

1

Driftsutgifter

40 092 000

40 092 000

Sum Sentral helseforvaltning

4 070 657 000

Helse- og omsorgstjenester i kommunene

761

Omsorgstjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

192 152 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

10 449 000

61

Vertskommuner

940 311 000

63

Investeringstilskudd - rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69

4 035 632 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag

866 000 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning

1 518 382 000

67

Utviklingstiltak

66 602 000

68

Kompetanse og innovasjon

400 857 000

69

Investeringstilskudd - netto tilvekst, kan overføres

403 300 000

71

Frivillig arbeid mv.

17 969 000

72

Landsbystiftelsen

83 181 000

73

Særlige omsorgsbehov

55 829 000

75

Andre kompetansetiltak

10 942 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

119 632 000

8 721 238 000

762

Primærhelsetjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

121 061 000

60

Forebyggende helsetjenester

453 458 000

61

Fengselshelsetjeneste

181 184 000

63

Allmennlegetjenester

322 781 000

64

Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering

4 018 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

45 040 000

73

Seksuell helse, kan overføres

58 119 000

74

Stiftelsen Amathea

25 228 000

1 210 889 000

765

Psykisk helse, rus og vold:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

129 598 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres

238 690 000

62

Rusarbeid, kan overføres

492 460 000

71

Brukere og pårørende, kan overføres

168 797 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

412 935 000

73

Utviklingstiltak mv.

160 503 000

74

Kompetansesentre, kan overføres

308 898 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres

215 145 000

2 127 026 000

769

Utredningsvirksomhet mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

14 894 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

1 601 000

16 495 000

Sum Helse- og omsorgstjenester i kommunene

12 075 648 000

Tannhelse

770

Tannhelsetjenester:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

34 912 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

307 346 000

342 258 000

Sum Tannhelse

342 258 000

Kunnskap og kompetanse

780

Forskning:

50

Norges forskningsråd mv.

252 167 000

252 167 000

781

Forsøk og utvikling mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

52 978 000

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21

75 544 000

128 522 000

783

Personell:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

125 686 000

61

Tilskudd til kommuner

132 508 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

25 745 000

283 939 000

Sum Kunnskap og kompetanse

664 628 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet

187 716 990 000

Barne- og familiedepartementet

Administrasjon

800

Barne- og familiedepartementet:

1

Driftsutgifter

151 109 000

21

Spesielle driftsutgifter

11 549 000

162 658 000

Sum Administrasjon

162 658 000

Familie og oppvekst

840

Tiltak mot vold og overgrep:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og kap. 846, post 62

23 683 000

61

Tilskudd til incest- og voldtektssentre, overslagsbevilgning

101 762 000

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under post 21 og kap. 858, post 1

104 954 000

73

Tilskudd til senter for voldsutsatte barn, kan overføres

31 925 000

262 324 000

841

Samliv og konfliktløsning:

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning

11 623 000

22

Opplæring, forskning, utvikling mv.

11 989 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning

5 160 000

70

Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 842, post 1 og kap. 858, post 1

24 636 000

53 408 000

842

Familievern:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

353 905 000

21

Spesielle driftsutgifter

31 902 000

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1

219 201 000

605 008 000

843

Adopsjonsstøtte:

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning

11 000 000

11 000 000

844

Kontantstøtte:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

1 560 000 000

1 560 000 000

845

Barnetrygd:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

16 459 000 000

16 459 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 61 og post 71

36 792 000

50

Norges forskningsråd, kan nyttes under post 21

8 073 000

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres

42 890 000

61

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, kan nyttes under post 71

356 969 000

62

Utvikling i kommunene

111 842 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

160 288 000

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

21 393 000

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres

11 739 000

749 986 000

847

EUs ungdomsprogram:

1

Driftsutgifter, kan overføres

8 597 000

8 597 000

848

Barneombudet:

1

Driftsutgifter

22 364 000

22 364 000

Sum Familie og oppvekst

19 731 687 000

Barnevernet

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker:

1

Driftsutgifter

234 427 000

234 427 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

76 772 000

22

Barnesakkyndig kommisjon

7 814 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

20 116 000

50

Forskning og utvikling

17 411 000

60

Kommunalt barnevern

800 000 000

61

Utvikling i kommunene

53 871 000

62

Tilskudd til barnevernsfaglig videreutdanning, kan nyttes under post 72

25 900 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

37 026 000

72

Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overføres, kan nyttes under post 21

121 518 000

1 160 428 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60

3 942 140 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

24 768 000

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1

2 772 493 000

60

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttes under post 1

373 459 000

7 112 860 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:

1

Driftsutgifter

118 729 000

118 729 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i Barne-, ungdoms- og familieetaten:

1

Driftsutgifter

590 813 000

21

Spesielle driftsutgifter

19 723 000

610 536 000

Sum Barnevernet

9 236 980 000

Forbrukerpolitikk

860

Forbrukerrådet:

50

Basisbevilgning

138 545 000

51

Markedsportaler

20 711 000

159 256 000

862

Stiftelsen Miljømerking i Norge:

70

Driftstilskudd

10 915 000

10 915 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 50

2 304 000

50

Forskning og undervisning, kan nyttes under post 21

9 922 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

1 492 000

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres

6 514 000

20 232 000

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget:

1

Driftsutgifter

14 361 000

14 361 000

868

Forbrukertilsynet:

1

Driftsutgifter

34 078 000

34 078 000

Sum Forbrukerpolitikk

238 842 000

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

880

Den norske kirke:

70

Rammetilskudd til Den norske kirke

2 198 279 000

71

Tilskudd til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

104 622 000

2 302 901 000

881

Tilskudd til trossamfunn m.m.:

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

414 915 000

75

Tilskudd til private kirkebygg

5 135 000

78

Ymse faste tiltak

14 899 000

434 949 000

882

Kirkebygg og gravplasser:

60

Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres

60 741 000

61

Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg, kan overføres

20 000 000

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

17 890 000

98 631 000

Sum Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

2 836 481 000

Sum Barne- og familiedepartementet

32 206 648 000

Nærings- og fiskeridepartementet

Forvaltning og rammebetingelser

900

Nærings- og fiskeridepartementet:

1

Driftsutgifter

436 511 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

57 150 000

22

Nukleære utredninger og prosjektledelse, kan overføres

10 000 000

31

Miljøtiltak Svea og Lunckefjell, kan overføres

248 000 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

38 750 000

71

Miljøtiltak Raufoss

2 050 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

3 900 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap Norge

30 750 000

74

Tilskudd til Visit Svalbard AS

3 050 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres

10 270 000

76

Tilskudd til Standard Norge

34 550 000

77

Tilskudd til sjømattiltak, kan overføres

13 000 000

81

Tilskudd til nasjonalt program for leverandørutvikling

10 550 000

83

Tilskudd til Senter for hav og Arktis

5 150 000

903 681 000

902

Justervesenet:

1

Driftsutgifter

124 200 000

21

Spesielle driftsutgifter

80 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 150 000

133 430 000

903

Norsk akkreditering:

1

Driftsutgifter

56 100 000

56 100 000

904

Brønnøysundregistrene:

1

Driftsutgifter

348 300 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

21 850 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

188 000 000

558 150 000

905

Norges geologiske undersøkelse:

1

Driftsutgifter

189 300 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

69 000 000

258 300 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:

1

Driftsutgifter

60 000 000

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

7 000 000

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres

7 500 000

74 500 000

907

Norsk nukleær dekommisjonering:

1

Driftsutgifter

49 950 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

177 000 000

30

Opprydding Søve

21 600 000

248 550 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk:

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

2 173 300 000

2 173 300 000

910

Sjøfartsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

428 350 000

428 350 000

911

Konkurransetilsynet:

1

Driftsutgifter

120 850 000

120 850 000

912

Klagenemndssekretariatet:

1

Driftsutgifter

28 920 000

28 920 000

915

Regelrådet:

1

Driftsutgifter

11 200 000

11 200 000

917

Fiskeridirektoratet:

1

Driftsutgifter

417 500 000

21

Spesielle driftsutgifter

11 200 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

90 000 000

518 700 000

919

Diverse fiskeriformål:

22

Innsats mot marin forsøpling

5 000 000

73

Tilskudd til kompensasjon for CO2-avgift

255 000 000

74

Erstatninger, kan overføres

1 900 000

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres

3 000 000

76

Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres

7 300 000

272 200 000

Sum Forvaltning og rammebetingelser

5 786 231 000

Forskning og innovasjon

920

Norges forskningsråd:

50

Tilskudd til forskning

2 089 400 000

2 089 400 000

922

Romvirksomhet:

50

Norsk Romsenter

72 150 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

225 300 000

71

Internasjonal romvirksomhet

486 800 000

72

Nasjonale følgemidler, kan overføres

21 500 000

73

EUs romprogrammer

415 600 000

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres

43 700 000

95

Egenkapital Space Norway AS

72 558 000

1 337 608 000

923

Havforskningsinstituttet:

1

Driftsutgifter

633 250 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

416 600 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

170 000 000

1 219 850 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer:

70

Tilskudd

6 850 000

6 850 000

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy:

1

Driftsutgifter

168 450 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

88 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

42 000 000

298 450 000

928

Annen marin forskning og utvikling:

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

65 500 000

72

Tilskudd til Nofima AS

98 550 000

164 050 000

929

Institutt for energiteknikk:

70

Tilskudd til drift av atomanlegg

328 150 000

71

Tilskudd til sikring av atomanlegg

73 100 000

401 250 000

930

Design og arkitektur Norge:

70

Tilskudd

65 000 000

65 000 000

935

Patentstyret:

1

Driftsutgifter

283 300 000

283 300 000

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter:

1

Driftsutgifter

8 150 000

8 150 000

Sum Forskning og innovasjon

5 873 908 000

Markedsadgang og eksport

940

Internasjonaliseringstiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 500 000

73

Støtte ved kapitalvareeksport

48 900 000

59 400 000

Sum Markedsadgang og eksport

59 400 000

Statlig eierskap

950

Forvaltning av statlig eierskap:

21

Spesielle driftsutgifter

22 800 000

52

Risikokapital, Nysnø Klimainvesteringer AS

245 000 000

54

Risikokapital, Investinor AS

50 000 000

90

Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS

455 000 000

91

Kapitalinnskudd, Investinor AS

92 000 000

864 800 000

Sum Statlig eierskap

864 800 000

Sum Nærings- og fiskeridepartementet

12 584 339 000

Landbruks- og matdepartementet

Administrasjon m.m.

1100

Landbruks- og matdepartementet:

1

Driftsutgifter

163 404 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 738 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50

2 720 000

50

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - forvaltningsorganer med særskilte fullmakter

288 000

182 150 000

Sum Administrasjon m.m.

182 150 000

Matpolitikk

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

120 606 000

120 606 000

1115

Mattilsynet:

1

Driftsutgifter

1 369 024 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

13 331 000

71

Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning

4 200 000

1 386 555 000

Sum Matpolitikk

1 507 161 000

Forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling

1136

Kunnskapsutvikling m.m.:

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi

233 816 000

233 816 000

1137

Forskning og innovasjon:

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

241 761 000

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

187 815 000

54

Næringsrettet matforskning m.m.

170 000 000

70

Innovasjonsaktivitet m.m., kan overføres

1 000 000

71

Bioøkonomiordningen, kan overføres

2 908 000

603 484 000

Sum Forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling

837 300 000

Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

1138

Støtte til organisasjoner m.m.:

70

Støtte til organisasjoner

39 302 000

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid - organisasjoner og prosesser, kan overføres

1 298 000

72

Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

7 927 000

48 527 000

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer:

71

Tilskudd til genressursforvaltning og miljøtiltak, kan overføres

30 205 000

30 205 000

1140

Høstbare viltressurser - forvaltning og tilskudd til viltformål (Viltfondet) m.m.:

1

Driftsutgifter

16 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

22 000 000

71

Tilskudd til viltformål, kan overføres

41 278 000

79 278 000

1141

Høstbare viltressurser - jegerprøve, tilskudd til organisasjoner m.m.:

23

Jegerprøve m.m., kan overføres

4 500 000

75

Organisasjoner - høstbare viltressurser

6 889 000

11 389 000

1142

Landbruksdirektoratet:

1

Driftsutgifter

241 733 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 051 000

50

Arealressurskart

7 676 000

60

Tilskudd til veterinærdekning

170 286 000

70

Tilskudd til fjellstuer

816 000

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres

4 513 000

72

Erstatninger ved ekspropriasjon og leie av rett til reinbeite, overslagsbevilgning

452 000

73

Tilskudd til erstatninger m.m. etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon, overslagsbevilgning

55 610 000

74

Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt

1 000 000

77

Tilskudd til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres

160 000 000

78

Tilskudd til omstilling ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres

20 000 000

80

Radioaktivitetstiltak, kan overføres

500 000

674 637 000

1148

Naturskade - erstatninger:

71

Naturskade - erstatninger, overslagsbevilgning

168 000 000

168 000 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket:

51

Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket

3 488 000

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres

79 774 000

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres

38 944 000

122 206 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

14 533 000

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond (LUF)

1 250 553 000

70

Markedsregulering, kan overføres

303 747 000

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning

43 000 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

3 800 600 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

9 404 044 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

281 980 000

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 547 195 000

16 645 652 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen:

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

36 600 000

72

Tilskudd til organisasjonsarbeid

7 300 000

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres

88 200 000

79

Velferdsordninger, kan overføres

4 000 000

136 100 000

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn:

70

Tilskudd til Statskog SFs myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver

14 123 000

75

Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger

10 090 000

24 213 000

Sum Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

17 940 207 000

Sum Landbruks- og matdepartementet

20 466 818 000

Samferdselsdepartementet

Administrasjon m.m.

1300

Samferdselsdepartementet:

1

Driftsutgifter

184 800 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

28 400 000

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.

69 000 000

72

Tilskudd til samferdselsberedskap

3 000 000

285 200 000

1301

Forskning og utvikling mv.:

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.

14 500 000

50

Samferdselsforskning, kan overføres

144 900 000

159 400 000

Sum Administrasjon m.m.

444 600 000

Luftfartsformål

1310

Flytransport:

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres

718 100 000

718 100 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser:

71

Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres

29 800 000

29 800 000

1313

Luftfartstilsynet:

1

Driftsutgifter

245 500 000

245 500 000

1314

Statens havarikommisjon for transport:

1

Driftsutgifter

84 900 000

84 900 000

Sum Luftfartsformål

1 078 300 000

Veiformål

1320

Statens vegvesen:

1

Driftsutgifter

4 872 700 000

22

Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 29 og post 30

6 431 800 000

28

Trafikant- og kjøretøytilsyn, kan overføres

2 214 600 000

29

OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 30

1 212 000 000

30

Riksveiinvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 22, post 29 og post 31 og kap. 1330, post 66

13 229 400 000

31

Skredsikring riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 30

1 080 000 000

36

E16 over Filefjell, kan overføres

50 000 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

254 300 000

64

Utbedring på fylkesveier for tømmertransport

25 800 000

65

Tilskudd til fylkesveier

100 000 000

72

Kjøp av riksveiferjetjenester, kan overføres

1 487 900 000

73

Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene

1 400 000 000

32 358 500 000

1321

Nye Veier AS:

70

Tilskudd til Nye Veier AS

5 605 700 000

5 605 700 000

1323

Vegtilsynet:

1

Driftsutgifter

19 200 000

19 200 000

Sum Veiformål

37 983 400 000

Særskilte transporttiltak

1330

Særskilte transporttiltak:

60

Utvidet TT-ordning for brukere med særskilte behov, kan overføres

236 500 000

63

Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter, kan overføres

2 070 000 000

65

Konkurransen Smartere transport, kan overføres

16 100 000

66

Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder, kan overføres

2 650 500 000

70

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes

856 100 000

76

Reiseplanlegger og elektronisk billettering, kan overføres

57 200 000

77

Kjøp av tjenester fra Entur AS

14 600 000

5 901 000 000

Sum Særskilte transporttiltak

5 901 000 000

Jernbaneformål

1352

Jernbanedirektoratet:

1

Driftsutgifter

365 600 000

21

Spesielle driftsutgifter - planer og utredninger, kan overføres, kan nyttes under post 72

248 700 000

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres

4 024 200 000

71

Kjøp av infrastrukturtjenester - drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74

8 677 500 000

72

Kjøp av infrastrukturtjenester - planlegging av investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73

1 602 900 000

73

Kjøp av infrastrukturtjenester - investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74

11 569 700 000

75

Tilskudd til godsoverføring fra vei til jernbane

88 000 000

26 576 600 000

1354

Statens jernbanetilsyn:

1

Driftsutgifter

74 800 000

21

Spesielle driftsutgifter - tilsyn med tau- og kabelbaner og fornøyelsesinnretninger

21 100 000

95 900 000

1357

Mantena AS:

72

Tilskudd til pensjonsforpliktelser, kan overføres

109 100 000

109 100 000

Sum Jernbaneformål

26 781 600 000

Kystforvaltning

1360

Kystverket:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

1 869 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

45 200 000

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres

244 300 000

34

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

25 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1

192 500 000

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres

33 300 000

71

Tilskudd til havnesamarbeid

10 900 000

72

Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø, kan overføres

50 000 000

73

Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner, kan overføres

51 300 000

74

Tilskudd til kystkultur

10 500 000

2 532 800 000

1361

Samfunnet Jan Mayen:

1

Driftsutgifter

55 500 000

55 500 000

1362

Senter for oljevern og marint miljø:

50

Tilskudd

27 300 000

27 300 000

Sum Kystforvaltning

2 615 600 000

Posttjenester

1370

Posttjenester:

70

Kjøp av post- og banktjenester, kan overføres

617 400 000

617 400 000

Sum Posttjenester

617 400 000

Sum Samferdselsdepartementet

75 421 900 000

Klima- og miljødepartementet

Fellesoppgaver, forskning, internasjonalt arbeid m.m.

1400

Klima- og miljødepartementet:

1

Driftsutgifter

293 006 000

21

Spesielle driftsutgifter

102 724 000

50

Helhetlig profilering, grønne løsninger

10 514 000

51

Den naturlige skolesekken

10 169 000

70

Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

52 541 000

71

Internasjonale organisasjoner

89 371 000

74

Tilskudd til AMAP, kan overføres

5 002 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres

101 328 000

664 655 000

1410

Kunnskap om klima og miljø:

21

Miljøovervåking

268 937 000

22

Miljøkartlegging

122 208 000

23

MAREANO, kan overføres

45 577 000

50

Basisbevilgninger under Norges forskningsråd til miljøforskningsinstituttene

200 961 000

51

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd

334 753 000

53

Internasjonalt samarbeid om miljøforskning

7 083 000

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

38 007 000

72

Tilskudd til GenØk - Senter for biosikkerhet

5 145 000

1 022 671 000

1411

Artsdatabanken:

1

Driftsutgifter

32 587 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

7 122 000

70

Tilskudd til arter og naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21

29 666 000

69 375 000

1412

Meteorologiformål:

50

Meteorologisk institutt

339 635 000

70

Internasjonale samarbeidsprosjekt

146 127 000

485 762 000

Sum Fellesoppgaver, forskning, internasjonalt arbeid m.m.

2 242 463 000

Klima, naturmangfold og forurensning

1420

Miljødirektoratet:

1

Driftsutgifter

712 534 000

21

Spesielle driftsutgifter

306 097 000

22

Statlige vannmiljøtiltak

242 770 000

23

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan overføres

149 260 000

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres

30 167 000

31

Tiltak i verneområder, kan overføres

89 419 000

34

Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres

2 053 000

35

Statlige erverv, skogvern, kan overføres

454 612 000

36

Statlige erverv, marint vern, kan overføres

6 200 000

38

Restaurering av myr og annen våtmark, kan overføres

16 625 000

39

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79

12 483 000

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres

187 832 000

63

Returordning for kasserte fritidsbåter

2 000 000

64

Skrantesykeprøver fra fallvilt

1 200 000

65

Tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold

20 560 000

69

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79

74 962 000

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres

40 792 000

71

Marin forsøpling, kan overføres

70 290 000

72

Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning

141 361 000

73

Tilskudd til rovvilttiltak, kan overføres

80 426 000

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien

1 472 500 000

75

Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritidsbåter, overslagsbevilgning

586 176 000

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning

170 659 000

77

Diverse organisasjoner og stiftelser m.m.

15 416 000

78

Friluftsformål, kan overføres

183 891 000

79

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69

450 000

81

Naturarv og kulturlandskap, kan overføres, kan nyttes under post 21

66 311 000

82

Tilskudd til truede arter og naturtyper, kan overføres

45 355 000

83

Tilskudd til tiltak mot fremmede arter, kan overføres

4 000 000

84

Internasjonalt samarbeid

5 508 000

85

Naturinformasjonssentre, kan overføres

75 413 000

5 267 322 000

1422

Miljøvennlig skipsfart:

21

Spesielle driftsutgifter

7 706 000

70

Tilskudd til private, kan nyttes under post 21

26 188 000

33 894 000

1423

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø:

1

Driftsutgifter

28 518 000

28 518 000

1425

Fisketiltak:

21

Spesielle driftsutgifter

99 000

70

Tilskudd til fiskeformål, kan overføres

17 145 000

17 244 000

1428

Enova SF:

50

Overføring til Klima- og energifondet

3 184 450 000

3 184 450 000

Sum Klima, naturmangfold og forurensning

8 531 428 000

Kulturminner og kulturmiljø

1429

Riksantikvaren:

1

Driftsutgifter

149 268 000

21

Spesielle driftsutgifter

31 731 000

22

Flerårige prosjekt kulturminneforvaltning, kan overføres

30 371 000

60

Kulturminnearbeid i kommunene

8 600 000

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, kan overføres

33 164 000

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap, kan overføres

159 015 000

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres

58 045 000

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, kan overføres

57 575 000

74

Tilskudd til fartøyvern, kan overføres

63 926 000

75

Tilskudd til fartøyvernsentrene, kan overføres

15 949 000

77

Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres

8 232 000

79

Tilskudd til verdensarven, kan overføres

63 690 000

679 566 000

1432

Norsk kulturminnefond:

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

126 362 000

126 362 000

Sum Kulturminner og kulturmiljø

805 928 000

Nord- og polarområdene

1471

Norsk Polarinstitutt:

1

Driftsutgifter

244 359 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

83 238 000

50

Stipend

522 000

328 119 000

1472

Svalbards miljøvernfond:

50

Overføringer til Svalbards miljøvernfond

20 658 000

20 658 000

1473

Kings Bay AS:

70

Tilskudd

34 893 000

34 893 000

1474

Fram - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning:

50

Tilskudd til statlige mottakere, kan overføres, kan nyttes under post 70

23 891 000

70

Tilskudd til private mottakere, kan overføres, kan nyttes under post 50

28 812 000

52 703 000

Sum Nord- og polarområdene

436 373 000

Internasjonalt klimaarbeid

1481

Klimakvoter:

1

Driftsutgifter, kan overføres

3 002 000

22

Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres

290 000 000

23

Kvotekjøp, statsansattes flyreiser, kan overføres

310 000

293 312 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak:

1

Driftsutgifter

99 573 000

73

Klima- og skogsatsingen, kan overføres

3 081 543 000

3 181 116 000

Sum Internasjonalt klimaarbeid

3 474 428 000

Sum Klima- og miljødepartementet

15 490 620 000

Finansdepartementet

Finansadministrasjon

1600

Finansdepartementet:

1

Driftsutgifter

401 600 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

84 600 000

70

Forskning på og allmennopplysning om finansmarkedet

13 100 000

499 300 000

1602

Finanstilsynet:

1

Driftsutgifter

419 900 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

24 100 000

444 000 000

1605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring:

1

Driftsutgifter

607 400 000

22

Opplæringskontoret OK stat

6 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

16 600 000

630 300 000

Sum Finansadministrasjon

1 573 600 000

Skatte-, avgifts- og tolladministrasjon

1610

Tolletaten:

1

Driftsutgifter

1 552 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

212 800 000

1 765 000 000

1618

Skatteetaten:

1

Driftsutgifter

6 716 700 000

21

Spesielle driftsutgifter

212 500 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres

247 100 000

23

Spesielle driftsutgifter, a-ordningen

94 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

111 100 000

70

Tilskudd

5 500 000

7 387 200 000

1619

Skatteklagenemnda:

1

Driftsutgifter

71 200 000

71 200 000

Sum Skatte-, avgifts- og tolladministrasjon

9 223 400 000

Offisiell statistikk

1620

Statistisk sentralbyrå:

1

Driftsutgifter

607 900 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

259 900 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

25 900 000

893 700 000

Sum Offisiell statistikk

893 700 000

Andre formål

1632

Kompensasjon for merverdiavgift:

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

27 000 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

2 280 000 000

29 280 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

7 400 000 000

7 400 000 000

Sum Andre formål

36 680 000 000

Statsgjeld, renter og avdrag mv.

1650

Statsgjeld, renter mv.:

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

10 015 800 000

10 015 800 000

Sum Statsgjeld, renter og avdrag mv.

10 015 800 000

Sum Finansdepartementet

58 386 500 000

Forsvarsdepartementet

1700

Forsvarsdepartementet:

1

Driftsutgifter

830 361 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning

132 900 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

9 467 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

86 226 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres

85 393 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter, kan overføres

349 024 000

1 493 371 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:

1

Driftsutgifter, kan overføres

4 414 351 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 47

2 994 219 000

7 408 570 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt:

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

198 975 000

198 975 000

1720

Felleskapasiteter i Forsvaret:

1

Driftsutgifter

9 473 868 000

71

Overføring til andre, kan overføres

22 739 000

9 496 607 000

1731

Hæren:

1

Driftsutgifter

5 979 989 000

5 979 989 000

1732

Sjøforsvaret:

1

Driftsutgifter

4 545 051 000

4 545 051 000

1733

Luftforsvaret:

1

Driftsutgifter

5 992 775 000

5 992 775 000

1734

Heimevernet:

1

Driftsutgifter

1 439 422 000

1 439 422 000

1735

Etterretningstjenesten:

21

Spesielle driftsutgifter

2 188 783 000

2 188 783 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45

1 638 693 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

83 794 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45

10 179 932 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres

350 000 000

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44

98 154 000

12 350 573 000

1761

Nye kampfly med baseløsning:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1761, post 45

178 076 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 45

5 863 471 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1710, post 47

779 532 000

6 821 079 000

1790

Kystvakten:

1

Driftsutgifter

1 184 726 000

1 184 726 000

1791

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter

876 527 000

876 527 000

1792

Norske styrker i utlandet:

1

Driftsutgifter

940 928 000

70

Tilskudd Afghan National Army (ANA) Trust Fund

60 000 000

1 000 928 000

Sum Forsvarsdepartementet

60 977 376 000

Olje- og energidepartementet

Administrasjon

1800

Olje- og energidepartementet:

1

Driftsutgifter

190 278 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 50, 71 og 72

16 500 000

50

Overføring til andre forvaltningsorganer, kan overføres

500 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv.

6 500 000

71

Tilskudd til Norsk Oljemuseum

12 800 000

72

Tilskudd til olje- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21

4 500 000

231 078 000

Sum Administrasjon

231 078 000

Petroleum

1810

Oljedirektoratet:

1

Driftsutgifter

309 500 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

69 000 000

23

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, kan overføres

119 000 000

497 500 000

1815

Petoro AS:

70

Administrasjon

360 000 000

360 000 000

Sum Petroleum

857 500 000

Energi og vannressurser

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat:

1

Driftsutgifter

595 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

32 000 000

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 45, 60 og 72

220 000 000

23

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, kan overføres

87 000 000

25

Krise- og hastetiltak i forbindelse med flom- og skredhendelser

45 000 000

26

Driftsutgifter, Reguleringsmyndigheten for energi

57 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 22

20 000 000

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72

66 000 000

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 60

6 000 000

74

Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak, kan overføres

7 200 000

1 135 700 000

Sum Energi og vannressurser

1 135 700 000

Forskning og næringsutvikling

1830

Forskning og næringsutvikling:

50

Overføring til Norges forskningsråd

765 000 000

70

Tilskudd til Nordisk Energiforskning

10 000 000

72

Tilskudd til Norwegian Energy Partners

34 000 000

809 000 000

Sum Forskning og næringsutvikling

809 000 000

CO2-håndtering

1840

CO2-håndtering:

50

Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndtering

160 000 000

70

Administrasjon, Gassnova SF, kan overføres, kan nyttes under post 72

110 000 000

71

Tilskudd til Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad

143 000 000

72

Fullskala CO2-håndtering, kan overføres, kan nyttes under post 70

215 000 000

628 000 000

Sum CO2-håndtering

628 000 000

Sum Olje- og energidepartementet

3 661 278 000

Ymse

2309

Tilfeldige utgifter:

1

Driftsutgifter

5 000 000 000

5 000 000 000

Sum Ymse

5 000 000 000

Statsbankene

2410

Statens lånekasse for utdanning:

1

Driftsutgifter

414 877 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

7 343 311 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning

3 552 532 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning

725 460 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning

1 339 845 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning

787 385 000

74

Tap på utlån

392 500 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

30 728 717 000

45 284 627 000

2412

Husbanken:

1

Driftsutgifter

365 288 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 841 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

70 565 000

71

Tap på lån

12 000 000

72

Rentestøtte

3 000 000

90

Nye lån, overslagsbevilgning

14 810 000 000

15 272 694 000

2421

Innovasjon Norge:

50

Innovasjon - prosjekter, fond

495 000 000

70

Basiskostnader

169 450 000

71

Innovative næringsmiljøer, kan overføres

97 450 000

72

Innovasjonskontrakter, kan overføres

328 750 000

74

Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres

480 000 000

76

Miljøteknologi, kan overføres

565 500 000

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

3 400 000

80

Næringstiltak på Svalbard

2 000 000

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

58 900 000 000

61 041 550 000

2426

Siva SF:

70

Tilskudd

37 200 000

71

Tilskudd til testfasiliteter

100 000 000

137 200 000

2429

Eksportkredittordningen:

70

Tilskudd til Eksportkreditt Norge AS

118 200 000

71

Viderefakturerte utgifter

200 000

90

Utlån

5 000 000 000

5 118 400 000

Sum Statsbankene

126 854 471 000

Statlig petroleumsvirksomhet

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:

30

Investeringer

28 000 000 000

28 000 000 000

Sum Statlig petroleumsvirksomhet

28 000 000 000

Statens forretningsdrift

2445

Statsbygg:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-5 322 749 000

2 Driftsutgifter

1 974 228 000

3 Avskrivninger

1 464 300 000

4 Renter av statens kapital

100 808 000

5 Til investeringsformål

1 132 272 000

-651 141 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

515 000 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

187 000 000

32

Prosjektering og igangsetting av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan overføres

327 000 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

799 745 000

34

Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan overføres

800 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

303 864 000

49

Kjøp av eiendommer, kan overføres

103 763 000

2 385 231 000

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-203 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

203 000 000

0

0

2470

Statens pensjonskasse:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-627 825 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

466 000 000

3 Avskrivninger

121 027 000

5 Til investeringsformål

67 000 000

6 Til reguleringsfond

-42 000 000

-15 798 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

137 062 000

121 264 000

2490

NVE Anlegg:

24

Driftsresultat:

6 Reguleringsfond

-10 000 000

-10 000 000

-10 000 000

Sum Statens forretningsdrift

2 496 495 000

Folketrygden

Foreldrepenger

2530

Foreldrepenger:

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning

19 230 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning

825 000 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning

485 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning

49 000 000

20 589 000 000

Sum Foreldrepenger

20 589 000 000

Arbeidsliv

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

80 000 000

80 000 000

2541

Dagpenger:

70

Dagpenger, overslagsbevilgning

8 964 800 000

8 964 800 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.:

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning

925 000 000

925 000 000

Sum Arbeidsliv

9 969 800 000

Sosiale formål

2620

Stønad til enslig mor eller far:

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning

1 678 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning

122 740 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning

58 820 000

76

Bidragsforskott

715 000 000

2 574 560 000

2650

Sykepenger:

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

39 890 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

1 460 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning

1 100 000 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning

2 260 000 000

76

Tilskudd til ekspertbistand og kompetansetiltak for sykmeldte, kan overføres

102 000 000

44 812 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger:

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning

28 489 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning

168 000 000

72

Legeerklæringer

395 000 000

29 052 000 000

2655

Uførhet:

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning

100 699 500 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning

70 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning

38 000 000

100 807 500 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.:

70

Grunnstønad, overslagsbevilgning

1 616 300 000

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning

1 570 200 000

72

Stønad til servicehund

5 310 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

130 000 000

74

Tilskudd til biler

799 700 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

3 417 400 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

330 000 000

77

Ortopediske hjelpemidler

1 685 700 000

78

Høreapparater

772 000 000

79

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

52 064 000

10 378 674 000

2670

Alderdom:

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

78 750 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

154 780 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsbevilgning

4 360 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning

6 410 000 000

244 300 000 000

2680

Etterlatte:

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

1 100 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

810 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning

82 000 000

74

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning

1 200 000

75

Stønad til barnetilsyn til gjenlevende i arbeid, overslagsbevilgning

3 900 000

1 997 100 000

2686

Stønad ved gravferd:

70

Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning

220 000 000

220 000 000

Sum Sosiale formål

434 141 834 000

Helsetjenester

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.:

70

Spesialisthjelp

2 276 700 000

71

Psykologhjelp

336 100 000

72

Tannbehandling

2 200 500 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

1 147 500 000

5 960 800 000

2751

Legemidler mv.:

70

Legemidler

10 332 000 000

71

Legeerklæringer

8 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

2 110 000 000

12 450 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling:

70

Egenandelstak 1

5 451 274 000

71

Egenandelstak 2

1 039 600 000

6 490 874 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.:

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

454 000 000

70

Allmennlegehjelp

5 434 911 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 238 200 000

72

Jordmorhjelp

70 000 000

73

Kiropraktorbehandling

199 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

192 000 000

7 588 111 000

2756

Andre helsetjenester:

70

Helsetjenester i annet EØS-land

17 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

405 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

245 000 000

667 000 000

2790

Andre helsetiltak:

70

Bidrag

247 000 000

247 000 000

Sum Helsetjenester

33 403 785 000

Sum Folketrygden

498 104 419 000

Statens pensjonsfond utland

2800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring til fondet

244 951 000 000

244 951 000 000

Sum Statens pensjonsfond utland

244 951 000 000

Totale utgifter:

1 812 560 945 000

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Inntekter:

Inntekter under departementene

Regjering

3021

Statsrådet:

2

Diverse refusjoner

100 000

100 000

3024

Regjeringsadvokaten:

1

Erstatning for utgifter i rettssaker

19 600 000

19 600 000

Sum Regjering

19 700 000

Stortinget og tilknyttede organ

3041

Stortinget:

1

Salgsinntekter

6 300 000

3

Leieinntekter

1 100 000

7 400 000

3051

Riksrevisjonen:

1

Refusjon innland

2 000 000

2

Refusjon utland

300 000

2 300 000

Sum Stortinget og tilknyttede organ

9 700 000

Utenriksdepartementet

3100

Utenriksdepartementet:

1

Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene

27 368 000

2

Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene

199 348 000

5

Refusjon spesialutsendinger mv.

45 540 000

90

Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

318 000

91

Tilbakebetaling av kortsiktig overgangslån til Somalia

3 135 000 000

3 407 574 000

Sum Utenriksdepartementet

3 407 574 000

Kunnskapsdepartementet

3220

Utdanningsdirektoratet:

1

Inntekter ved oppdrag

13 612 000

2

Salgsinntekter mv.

1 295 000

14 907 000

3222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester:

2

Salgsinntekter mv.

8 884 000

8 884 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

23 617 000

23 617 000

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem:

1

Inntekter ved oppdrag

35 088 000

2

Salgsinntekter mv.

10 775 000

45 863 000

3242

Norges grønne fagskole - Vea:

2

Salgsinntekter mv.

4 878 000

61

Refusjon fra fylkeskommuner

1 268 000

6 146 000

3256

Kompetanse Norge:

1

Inntekter ved oppdrag

8 425 000

2

Salgsinntekter mv.

378 000

8 803 000

3271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen:

1

Inntekter fra oppdrag

10 000

2

Salgsinntekter mv.

617 000

627 000

3275

Tiltak for høyere utdanning og forskning:

1

Inntekter fra oppdrag

10 000

10 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

6 236 000

6 236 000

3291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

4

Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner, ODA-godkjente utgifter

11 223 000

11 223 000

3292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

28 055 000

28 055 000

Sum Kunnskapsdepartementet

154 371 000

Kulturdepartementet

3300

Kulturdepartementet:

1

Ymse inntekter

88 000

88 000

3320

Norsk kulturråd:

1

Ymse inntekter

4 334 000

4 334 000

3322

Bygg og offentlige rom:

1

Ymse inntekter

139 000

2

Inntekter ved oppdrag

31 832 000

31 971 000

3323

Musikk og scenekunst:

1

Ymse inntekter

345 000

2

Billett- og salgsinntekter m.m.

28 772 000

29 117 000

3325

Allmenne kulturformål:

1

Ymse inntekter

2 170 000

2 170 000

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål:

1

Ymse inntekter

21 018 000

2

Inntekter ved oppdrag

16 310 000

37 328 000

3327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.:

1

Ymse inntekter

30 710 000

2

Leieinntekter m.m.

4 103 000

34 813 000

3329

Arkivformål:

1

Ymse inntekter

6 804 000

2

Inntekter ved oppdrag

5 104 000

11 908 000

3334

Filmformål m.m.:

1

Ymse inntekter

5 969 000

2

Inntekter ved oppdrag

6 870 000

12 839 000

3335

Medieformål:

2

Inntekter ved oppdrag

2 554 000

70

Gebyr

1 400 000

3 954 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser:

2

Gebyr - lotterier

8 253 000

4

Gebyr - stiftelser

163 000

7

Inntekter ved oppdrag

6 988 000

15 404 000

Sum Kulturdepartementet

183 926 000

Justis- og beredskapsdepartementet

3400

Justis- og beredskapsdepartementet:

1

Diverse inntekter

5 631 000

2

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 000 000

6 631 000

3410

Domstolene:

1

Rettsgebyr

260 596 000

2

Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene

24 390 000

3

Diverse refusjoner

1 910 000

4

Vernesaker jordskiftedomstolene

2 452 000

289 348 000

3430

Kriminalomsorgen:

2

Arbeidsdriftens inntekter

92 653 000

3

Andre inntekter

25 665 000

4

Tilskudd

2 454 000

120 772 000

3432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter:

3

Andre inntekter

1 087 000

1 087 000

3440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten:

1

Gebyr - pass og våpen

450 693 000

2

Refusjoner mv.

269 583 000

3

Salgsinntekter

77 756 000

4

Gebyr - vaktselskap

4 376 000

6

Gebyr - utlendingssaker

296 273 000

7

Gebyr - sivile gjøremål

1 121 054 000

8

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond

30 998 000

2 250 733 000

3442

Politihøgskolen:

2

Diverse inntekter

17 090 000

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

19 003 000

36 093 000

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST):

2

Refusjoner

17 640 000

17 640 000

3445

Den høyere påtalemyndighet:

2

Refusjoner

3 096 000

3 096 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

1

Gebyr

154 511 000

2

Refusjoner driftsutgifter Nødnett

33 183 000

3

Diverse inntekter

27 468 000

4

Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold Nødnett

73 155 000

5

Abonnementsinntekter og refusjoner Nødnett

455 876 000

6

Refusjoner

6 808 000

751 001 000

3454

Redningshelikoptertjenesten:

1

Refusjoner

27 479 000

27 479 000

3457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

Inntekter

33 815 000

33 815 000

3469

Vergemålsordningen:

1

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

4 295 000

4 295 000

3470

Fri rettshjelp:

1

Tilkjente saksomkostninger m.m.

4 192 000

2

Fri rettshjelp, ODA-godkjente utgifter

5 255 000

9 447 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning:

1

Diverse inntekter

5 000

5 000

3474

Konfliktråd:

2

Refusjoner

723 000

723 000

3490

Utlendingsdirektoratet:

1

Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA-godkjente utgifter

769 000

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

31 094 000

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

343 876 000

5

Refusjonsinntekter

7 018 000

6

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

21 982 000

7

Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter

20 635 000

8

Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjemlandet, ODA-godkjente utgifter

113 692 000

539 066 000

Sum Justis- og beredskapsdepartementet

4 091 231 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

3510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:

2

Diverse inntekter

22 761 000

3

Brukerbetaling

62 295 000

85 056 000

3525

Fylkesmannsembetene:

1

Inntekter ved oppdrag

172 308 000

172 308 000

3533

Eiendommer utenfor husleieordningen:

2

Diverse inntekter

2 447 000

2 447 000

3540

Digitaliseringsdirektoratet:

3

Diverse inntekter

433 000

5

Bruk av nasjonale felleskomponenter

80 000 000

6

Tilleggstjenester til nasjonale felleskomponenter

799 000

7

Altinn

91 545 000

86

Tvangsmulkt

100 000

172 877 000

3542

Internasjonalt samarbeid:

1

Refusjon fra Utenriksdepartementet

2 259 000

2 259 000

3543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:

1

Diverse gebyrer

597 000

597 000

3563

Internasjonalt reindriftssenter:

2

Diverse inntekter

2 789 000

3

Leieinntekter

279 000

3 068 000

3585

Husleietvistutvalget:

1

Gebyrer

1 915 000

1 915 000

3587

Direktoratet for byggkvalitet:

1

Diverse inntekter

108 000

4

Gebyrer

41 000 000

41 108 000

3595

Statens kartverk:

1

Gebyrinntekter tinglysing

450 000 000

2

Salg og abonnement m.m.

149 207 000

3

Samfinansiering

210 324 000

809 531 000

Sum Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 291 166 000

Arbeids- og sosialdepartementet

3605

Arbeids- og velferdsetaten:

1

Administrasjonsvederlag

9 715 000

4

Tolketjenester

2 740 000

5

Oppdragsinntekter mv.

28 025 000

6

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag

25 825 000

66 305 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

1

Gebyrinntekter, lån

27 000 000

90

Tilbakebetaling av lån

10 400 000 000

10 427 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring:

1

Premieinntekter

101 000 000

101 000 000

3616

Gruppelivsforsikring:

1

Premieinntekter

98 000 000

98 000 000

3634

Arbeidsmarkedstiltak:

85

Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak

200 000

200 000

3635

Ventelønn mv.:

1

Refusjon statlig virksomhet mv.

6 000 000

6 000 000

3640

Arbeidstilsynet:

4

Kjemikaliekontroll, gebyrer

4 725 000

5

Tvangsmulkt

6 580 000

6

Refusjoner

3 300 000

7

Byggesaksbehandling, gebyrer

21 725 000

8

Refusjon utgifter regionale verneombud

16 420 000

9

Overtredelsesgebyr

27 000 000

79 750 000

3642

Petroleumstilsynet:

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

7 770 000

3

Gebyr tilsyn

73 450 000

81 220 000

Sum Arbeids- og sosialdepartementet

10 859 475 000

Helse- og omsorgsdepartementet

3701

E-helse, helseregistre mv.:

2

Diverse inntekter

128 618 000

128 618 000

3704

Helsearkivet:

2

Diverse inntekter

3 000 000

3 000 000

3710

Vaksiner mv.:

3

Vaksinesalg

95 585 000

95 585 000

3714

Folkehelse:

4

Gebyrinntekter

2 477 000

2 477 000

3732

Regionale helseforetak:

80

Renter på investeringslån

264 000 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

580 000 000

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

632 000 000

1 476 000 000

3740

Helsedirektoratet:

2

Diverse inntekter

20 107 000

3

Helsetjenester i annet EØS-land

65 282 000

4

Gebyrinntekter

47 390 000

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

78 653 000

6

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

84 529 000

295 961 000

3741

Norsk pasientskadeerstatning:

2

Diverse inntekter

6 779 000

50

Premie fra private

17 713 000

24 492 000

3742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten:

50

Premie fra private

2 406 000

2 406 000

3745

Folkehelseinstituttet:

2

Diverse inntekter

189 747 000

189 747 000

3746

Statens legemiddelverk:

2

Diverse inntekter

30 805 000

4

Registreringsgebyr

76 917 000

107 722 000

3747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet:

2

Diverse inntekter

17 463 000

4

Gebyrinntekter

14 966 000

32 429 000

3748

Statens helsetilsyn:

2

Diverse inntekter

1 600 000

1 600 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet

2 360 037 000

Barne- og familiedepartementet

3842

Familievern:

1

Diverse inntekter

760 000

760 000

3847

EUs ungdomsprogram:

1

Tilskudd fra Europakommisjonen

2 364 000

2 364 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet:

1

Diverse inntekter