Prop. 1 S Gul bok (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Statsbudsjettet

Til innholdsfortegnelse

2 Statsbudsjettet

Tabell 2.1 Hovedtallene i statsbudsjettet for perioden 2014–2020

Mill. kroner

Regnskap

Saldert budsjett 2019

Anslag regn-skap 2019

Forslag 2020

2014

2015

2016

2017

2018

Driftsutgifter og investeringer ekskl. petroleumsvirksomhet

199 461 213 942 233 553 210 329 218 699 225 656 228 346 235 202

Driftsresultat forretningsdriften

-349 -593 -334 -176 -428 -364 -364 -677

Renter av statsgjeld

11 117 11 249 10 825 8 833 10 636 10 489 9 960 10 016

Overføringer til andre

881 498 940 912 974 232 1 035 317 1 066 683 1 116 118 1 115 703 1 170 020

Utgifter ekskl. lån og petroleums-virksomhet

1 091 727 1 165 509 1 218 276 1 254 303 1 295 590 1 351 900 1 353 645 1 414 561

Inntekter ekskl. lån, oljeskatter og petroleumsvirksomhet

931 719 980 197 1 009 888 1 031 477 1 077 078 1 119 406 1 120 931 1 173 477

Oljekorrigert overskudd

-160 008 -185 312 -208 388 -222 826 -218 513 -232 494 -232 714 -241 084

Overført fra Statens pensjonsfond utland

156 164 186 063 212 516 231 394 225 514 232 494 232 714 241 084

Overskudd før lånetransaksjoner

-3 844 751 4 127 8 568 7 001 0 0 0

Oljeskatter

176 164 110 157 47 606 71 177 117 287 163 302 132 901 139 901

Utbytte fra Equinor

22 646 15 382 10 717 8 398 14 984 16 620 19 470 20 350

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

148 229 121 673 94 270 114 836 141 242 132 900 113 900 112 700

Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet

-35 372 -28 955 -27 815 -26 564 -22 555 -27 000 -28 000 -28 000

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

311 667 218 256 124 779 167 847 250 959 285 822 238 271 244 951

Overskudd før overføring til Statens pensjonsfond utland

151 658 32 945 -83 609 -54 979 32 446 53 328 5 557 3 867

Utlån og avdrag, brutto

192 855 222 159 163 718 163 595 148 491 189 470 182 724 125 049

Tilbakebetalinger

215 040 126 087 111 351 120 138 204 612 112 316 108 846 114 936

Utlån, netto

-22 185 96 072 52 367 43 456 -56 120 77 154 73 878 10 113

Overskudd før lånetransaksjoner

-3 844 751 4 127 8 568 7 001 0 0 0

Samlet finansieringsbehov

-18 341 95 321 48 240 34 888 -63 122 77 154 73 878 10 113

Tabell 2.2 Samlede utgifter etter departement 2014–2020

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2014

2015

2016

2017

2018

2019 1

2020 2

Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett

2 438 2 614 2 871 3 003 3 438 3 310 2 934

Utenriksdepartementet

35 890 40 035 41 352 37 353 37 089 41 932 47 980

Kunnskapsdepartementet

47 844 52 109 55 780 58 242 79 218 78 483 76 535

Kulturdepartementet

12 460 12 790 13 149 13 694 14 126 15 017 19 925

Justis- og beredskapsdepartementet

34 740 35 496 52 667 57 272 39 199 41 577 42 551

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

172 049 176 469 180 774 187 390 188 927 196 730 206 284

Arbeids- og sosialdepartementet

62 493 43 353 40 673 35 828 36 826 35 483 44 033

Helse- og omsorgsdepartementet

131 313 147 936 150 198 158 223 165 686 178 601 187 717

Barne- og familiedepartementet

34 825 37 252 28 421 28 020 27 600 28 810 32 207

Nærings- og fiskeridepartementet

14 722 10 160 10 257 11 098 17 203 12 371 12 584

Landbruks- og matdepartementet

17 459 17 496 17 749 18 283 20 181 19 496 20 467

Samferdselsdepartementet

70 655 94 063 90 981 71 827 66 632 72 999 75 422

Klima- og miljødepartementet

8 616 8 323 8 519 9 858 13 210 14 245 15 491

Finansdepartementet

57 873 107 121 64 082 101 208 98 266 131 288 58 387
Forsvarsdepartementet 46 675 45 339 49 254 52 429 56 945 58 864 60 977

Olje- og energidepartementet

18 614 15 790 25 933 14 312 5 446 3 711 3 661

Ymse utgifter

0 0 1 0 1 4 267 5 000

Statsbankene

124 001 118 410 109 057 106 972 109 815 121 406 126 854

Statlig petroleumsvirksomhet

35 372 28 955 27 815 26 564 22 555 27 000 28 000

Statens forretningsdrift

1 986 2 452 3 188 3 053 4 056 4 202 2 496

Folketrygden

389 928 420 461 437 087 449 831 460 219 478 579 498 104

Statens pensjonsfond utland

311 667 218 256 124 779 167 847 250 959 285 822 244 951

Utgifter i alt

1 631 621 1 634 880 1 534 588 1 612 308 1 717 595 1 854 192 1 812 561

1 Saldert budsjett 2019.

2 Forslag 2020 Prop. 1 S (2019–2020).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.

Tabell 2.3 Driftsutgifter (postene 1–29) etter departement 2014–2020

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2014

2015

2016

2017

2018

2019 1

2020 2

Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett

1 854 1 839 1 961 2 002 2 141 2 204 2 270

Utenriksdepartementet

5 510 7 686 10 741 5 544 5 245 5 067 5 373

Kunnskapsdepartementet

3 799 4 160 4 630 5 252 6 292 6 549 6 872

Kulturdepartementet

3 160 3 160 3 219 2 001 2 105 2 123 2 287

Justis- og beredskapsdepartementet

29 223 31 602 35 869 35 767 34 839 35 102 36 505

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

4 965 4 862 5 090 5 556 5 564 5 708 6 251

Arbeids- og sosialdepartementet

23 387 23 927 25 179 18 844 18 643 16 258 19 930

Helse- og omsorgsdepartementet

5 110 5 259 5 470 5 656 5 906 6 027 6 052

Barne- og familiedepartementet

7 319 7 752 8 476 7 886 8 186 7 998 8 507

Nærings- og fiskeridepartementet

4 015 3 641 3 831 4 302 4 589 4 528 4 514

Landbruks- og matdepartementet

1 673 1 586 1 646 1 795 1 847 1 851 1 860

Samferdselsdepartementet

19 789 21 009 23 040 15 121 15 708 18 123 17 960

Klima- og miljødepartementet

2 297 2 329 2 433 2 807 2 902 3 034 3 251

Finansdepartementet

9 027 14 158 14 908 16 225 17 015 17 220 18 682

Forsvarsdepartementet

33 808 32 722 34 045 35 847 39 197 38 140 39 816

Olje- og energidepartementet

1 639 1 562 1 644 1 672 1 730 1 719 1 741

Ymse utgifter

0 0 1 0 1 4 267 5 000

Statsbankene

721 724 725 738 756 757 792

Statlig petroleumsvirksomhet

0 0 0 0 0 0 0

Statens forretningsdrift

-349 -593 -334 -176 -428 -364 -677

Folketrygden

0 0 0 0 0 0 0

Statens pensjonsfond utland

0 0 0 0 0 0 0

Utgifter i alt

156 948 167 382 182 574 166 839 172 236 176 311 186 986

1 Saldert budsjett 2019.

2 Forslag 2020 Prop. 1 S (2019–2020).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.

Tabell 2.4 Nybygg, anlegg mv. (postene 30–49) etter departement 2014–2020

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2014

2015

2016

2017

2018

2019 1

2020 2

Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett

209 354 477 543 726 442 140

Utenriksdepartementet

179 282 63 261 124 91 72

Kunnskapsdepartementet

84 21 57 20 65 126 136

Kulturdepartementet

39 32 29 36 26 33 102

Justis- og beredskapsdepartementet

1 377 1 710 999 1 388 2 398 4 494 3 799

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 122 1 696 2 053 2 574 2 494 2 645 2 697
Arbeids- og sosialdepartementet 689 549 391 523 608 663 670

Helse- og omsorgsdepartementet

24 27 22 7 17 17 17

Barne- og familiedepartementet

48 71 10 7 0 26 20

Nærings- og fiskeridepartementet

50 776 101 532 1 129 562 523

Landbruks- og matdepartementet

9 46 33 20 24 9 15

Samferdselsdepartementet

22 881 24 634 27 482 17 356 15 854 14 398 14 822

Klima- og miljødepartementet

544 494 606 610 647 602 612

Finansdepartementet

237 185 201 213 245 267 391

Forsvarsdepartementet

12 220 11 982 14 532 15 927 17 113 19 983 20 260

Olje- og energidepartementet

12 8 7 15 16 20 20

Ymse utgifter

0 0 0 0 0 0 0

Statsbankene

106 56 62 55 76 39 71

Statlig petroleumsvirksomhet

35 372 28 955 27 815 26 564 22 555 27 000 28 000

Statens forretningsdrift

2 335 3 045 3 522 3 228 4 474 4 565 3 173

Folketrygden

0 0 0 0 0 0 0

Statens pensjonsfond utland

0 0 0 0 0 0 0

Utgifter i alt

77 536 74 922 78 460 69 878 68 590 75 982 75 539

1 Saldert budsjett 2019.

2 Forslag 2020 Prop. 1 S (2019–2020).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.

Tabell 2.5 Overføringer til andre (postene 50–89) etter departement 2014–2020

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2014

2015

2016

2017

2018

2019 1

2020 2

Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett

374 421 433 459 571 664 524

Utenriksdepartementet

29 279 30 957 29 247 30 234 30 278 35 178 37 844

Kunnskapsdepartementet

43 961 47 928 51 093 52 970 72 861 71 808 69 527

Kulturdepartementet

9 262 9 599 9 902 11 657 11 995 12 862 17 536

Justis- og beredskapsdepartementet

4 139 2 184 15 799 20 118 1 962 1 981 2 247

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

165 962 169 911 173 631 179 257 180 868 188 376 197 336

Arbeids- og sosialdepartementet

11 171 11 033 11 552 12 388 12 208 12 662 13 134

Helse- og omsorgsdepartementet

126 178 142 651 144 706 152 560 159 763 172 557 181 648

Barne- og familiedepartementet

27 458 29 429 19 936 20 127 19 415 20 787 23 679

Nærings- og fiskeridepartementet

5 657 5 538 5 987 6 095 8 812 6 643 6 928

Landbruks- og matdepartementet

15 777 15 865 16 071 16 469 18 309 17 636 18 592

Samferdselsdepartementet

7 985 8 420 10 458 31 651 35 070 40 478 42 640

Klima- og miljødepartementet

5 776 5 500 5 480 6 441 9 661 10 609 11 628

Finansdepartementet

31 403 32 859 34 196 33 695 37 107 37 286 39 314

Forsvarsdepartementet

648 634 676 656 635 741 901

Olje- og energidepartementet

4 463 4 971 5 007 5 084 1 946 1 972 1 901

Ymse utgifter

0 0 0 0 0 0 0

Statsbankene

13 194 13 801 13 796 14 460 15 629 15 790 16 553

Statlig petroleumsvirksomhet

0 0 0 0 0 0 0

Statens forretningsdrift

0 0 0 0 10 0 0

Folketrygden

389 928 420 461 437 087 449 831 460 219 478 579 498 104

Statens pensjonsfond utland

311 667 218 256 124 779 167 847 250 959 285 822 244 951

Utgifter i alt

1 204 282 1 170 417 1 109 835 1 211 996 1 328 278 1 412 430 1 424 987

1 Saldert budsjett 2019.

2 Forslag 2020 Prop. 1 S (2019–2020).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.

Tabell 2.6 Utlån, gjeldsavdrag mv. (postene 90–99) etter departement 2014–2020

Mill. kroner

Departement 3

Regnskap

Budsjett

2014

2015

2016

2017

2018

2019 1

2020 2

Det kongelige hus, Regjering, Stortinget og Høyesterett

0 0 0 0 0 0 0

Utenriksdepartementet

923 1 110 1 301 1 315 1 444 1 597 4 690

Kunnskapsdepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Kulturdepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Justis- og beredskapsdepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Kommunal- og moderniserings- departementet

0 0 0 3 0 0 0

Arbeids- og sosialdepartementet

27 246 7 844 3 552 4 074 5 367 5 900 10 300

Helse- og omsorgsdepartementet

1 0 0 0 0 0 0

Barne- og familiedepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Nærings- og fiskeridepartementet

5 000 205 338 169 2 673 639 620

Landbruks- og matdepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Samferdselsdepartementet

20 000 40 000 30 000 7 700 0 0 0

Klima- og miljødepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Finansdepartementet

17 206 59 919 14 778 51 074 43 899 76 515 0

Forsvarsdepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Olje- og energidepartementet

12 500 9 250 19 275 7 541 1 754 0 0

Ymse utgifter

0 0 0 0 0 0 0

Statsbankene

109 980 103 831 94 474 91 719 93 354 104 820 109 439

Statlig petroleumsvirksomhet

0 0 0 0 0 0 0

Statens forretningsdrift

0 0 0 0 0 0 0

Folketrygden

0 0 0 0 0 0 0

Statens pensjonsfond utland

0 0 0 0 0 0 0

Utgifter i alt

192 855 222 159 163 718 163 595 148 491 189 470 125 049

1 Saldert budsjett 2019.

2 Forslag 2020 Prop. 1 S (2019–2020).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og

folkeketrygden som vises separat.

Tabell 2.7 Skatter og avgifter i perioden 2014–2020

Mill. kroner

Kapittel

Regnskap

Budsjett

2014

2015

2016

2017

2018

2019 1

2020 2

5501

Skatter på formue og inntekt

238 985 237 996 240 088 252 627 252 257 264 598 286 600
5502 Finansskatt 0 0 0 1 563 2 610 3 529 4 540

5506

Avgift av arv og gaver

1 880 295 206 91 73 0 0

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

171 586 105 223 42 496 65 988 112 093 157 700 134 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 kontinentalsokkelen

4 516 4 959 5 108 5 182 5 193 5 600 5 900

5509

Avgift på utslipp av NOx kontinentalsokkelen

62 -26 2 7 1 2 1

5511

Tollinntekter

3 205 3 305 3 369 3 498 3 463 3 300 3 400

5521

Merverdiavgift

242 571 252 220 266 172 267 433 295 121 310 000 325 600

5526

Avgift på alkohol

12 643 12 827 13 503 13 692 14 138 14 200 14 500

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

7 259 7 265 7 254 7 027 6 699 6 600 6 700

5536

Avgift på motorvogner mv.

Engangsavgift

18 533 17 995 16 867 16 227 14 820 14 641 12 000

Trafikkforsikringsavgift

9 975 10 170 10 526 9 606 6 878 9 400 9 100

Vektårsavgift

359 352 344 339 337 350 340

Omregistreringsavgift

1 907 1 370 1 404 1 474 1 381 1 480 1 250

5537

Avgift på båter mv.

50 0 0 0 0 0 0

5538

Veibruksavgift på drivstoff

16 562 16 079 15 152 15 430 15 971 16 607 15 020

5541

Avgift på elektrisk kraft

7 538 8 563 10 117 10 884 11 304 11 010 11 300

5542

Avgift på mineralolje mv.

1 876 2 035 2 016 1 924 1 975 1 970 2 015

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

5 238 5 766 6 576 7 111 8 616 8 706 8 701

5546

Avgift på sluttbehandling av avfall

53 3 0 0 0 0 0

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

1 8 10 1 0 2 1

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

355 345 404 429 430 370 390

5549

Avgift på utslipp av NOx

58 54 50 52 57 54 55

5550

Miljøavgift på plantevernmidler

71 68 73 39 53 65 65

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet

6 5 4 4 5 3 7

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

1 240 1 401 1 421 1 411 2 242 1 500 1 490

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

1 968 1 961 2 026 2 091 2 941 3 050 3 200

5557

Avgift på sukker mv.

197 206 203 206 186 210 200

5559

Avgift på drikkevareemballasje

1 596 1 798 1 921 1 999 2 131 2 170 2 280
5561 Flypassasjeravgift 0 0 927 1 813 1 871 2 040 1 900
5562 Totalisatoravgift 0 0 0 0 136 135 120

5565

Dokumentavgift

7 607 8 446 8 501 9 259 9 483 9 700 10 800

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

75 75 106 107 109 103 106

5570

Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

0 0 0 0 0 0 248

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdep.

89 79 84 94 101 122 119

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdep.

167 199 235 233 242 294 298

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridep.

317 388 486 479 514 479 519

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdep.

135 138 142 317 266 254 260
5577 Sektoravgifter under Samferdselsdep. 841 847 746 985 1 052 1 041 815

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødep.

105 104 113 110 734 709 730

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

309 333 342 362 389 418 446

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidep.

160 168 154 847 162 166 222

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

274 281 297 292 294 302 343

5584

Andre avgifter, etterslep utgåtte avgifter

0 -6 1 4 -1 0 0

5700

Trygdeavgift

119 936 129 807 133 599 137 747 144 130 150 714 156 500

5700

Arbeidsgiveravgift

164 015 169 628 171 325 175 773 183 272 191 806 202 600

Sum skatter og avgifter inkl. folketrygden

1 044 319 1 002 733 964 368 1 014 754 1 103 727 1 195 400 1 224 680

1 Saldert budsjett 2019.

2 Forslag 2020 Prop. 1 S (2019–2020).

Tabell 2.8 Samlede inntekter i perioden 2014–2020

Mill. kroner

Regnskap

Saldert budsjett 2019

Anslag regnskap 2019

Forslag 2020

2014

2015

2016

2017

2018

Skatter på formue og inntekt

240 865 238 291 240 294 254 280 254 940 268 127 270 415 291 140

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

283 951 299 435 304 924 313 520 327 401 342 520 342 400 359 100

Tollinntekter

3 205 3 305 3 369 3 498 3 463 3 300 3 360 3 400

Merverdiavgift

242 571 252 220 266 172 267 433 295 121 310 000 309 400 325 600

Avgifter på alkohol

12 643 12 827 13 503 13 692 14 138 14 200 14 400 14 500

Avgifter på tobakk

7 259 7 265 7 254 7 027 6 699 6 600 6 700 6 700

Avgifter på motorvogner

30 773 29 887 29 140 27 644 23 416 25 871 24 230 22 690

Andre avgifter

46 888 49 344 52 105 56 483 61 263 61 480 59 810 61 649

Sum skatter og avgifter

868 156 892 576 916 762 943 577 986 440 1 032 098 1 030 715 1 084 779

Renter av statens forretningsdrift

80 76 77 72 72 94 93 101

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

2 334 2 659 2 527 2 838 3 023 2 888 2 893 2 801

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 413 2 735 2 604 2 910 3 095 2 981 2 986 2 902

Renter fra statsbankene

9 014 9 280 8 445 8 829 8 842 10 147 10 146 10 402

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

5 657 4 841 3 823 3 385 5 495 4 811 4 760 3 479

Utbytte ekskl. Equinor

14 029 19 651 14 703 17 408 25 270 23 601 25 229 22 508

Sum renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Equinor)

28 699 33 772 26 971 29 622 39 607 38 559 40 135 36 388

Inntekter under departementene

32 451 40 696 36 962 37 642 33 603 33 767 32 296 35 507

Overføring fra Norges Bank

0 10 419 26 589 17 726 14 333 12 000 14 798 13 900

Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond

0 0 0 0 0 0 0 0

Sum andre inntekter

32 451 51 115 63 550 55 368 47 936 45 767 47 094 49 407

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

148 229 121 673 94 270 114 836 141 242 132 900 113 900 112 700

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

176 164 110 157 47 606 71 177 117 287 163 302 132 901 139 901

Aksjeutbytte fra Equinor

22 646 15 382 10 717 8 398 14 984 16 620 19 470 20 350

Sum petroleumsinntekter

347 039 247 212 152 594 194 411 273 513 312 822 266 271 272 951

Tilbakebetalinger

215 040 126 087 111 351 120 138 204 612 112 316 108 846 114 936

Statens pensjonsfond utland

156 164 186 063 212 516 231 394 225 514 232 494 232 714 241 084

Sum inntekter

1 649 962 1 539 559 1 486 348 1 577 420 1 780 717 1 777 038 1 728 762 1 802 448

Tabell 2.9 Vedtatt budsjett 2019 (des. 2018). Utgifter fordelt etter departement og de forskjellige grupper av postnummer

1 000 kroner.

Statens egne driftsutgifter

Overføringer

Samlede utgifter

I alt

Driftsutgifter (postnr. 01)

Spesielle driftsutgifter (postnr. 21-23 og 25-29)

Drifts- resultat forretnings- driften (postnr. 24)

Nybygg, anlegg (postnr. 30-49)

I alt

Andre statsregn-skaper (postnr. 50-59)

Kom- muner (postnr. 60-69)

Andre over- føringer (postnr. 70-89)

Utlån, gjelds- avdrag mv. (postnr. 90-99)

Det kongelige hus

433 897

22 158

22 158

0

0

0

411 739

411 739

0

0

0

Regjering

431 600

431 600

417 600

14 000

0

0

0

0

0

0

0

Stortinget og underliggende institusjoner

2 332 100

1 637 600

1 637 600

0

0

441 800

252 700

8 000

0

244 700

0

Høyesterett

112 195

112 195

112 195

0

0

0

0

0

0

0

0

Utenriksdepartementet

41 932 492

5 067 012

4 230 663

836 349

0

91 063

35 177 807

0

0

35 177 807

1 596 610

Kunnskapsdepartementet

78 482 750

6 549 313

2 366 172

4 183 141

0

125 785

71 807 652

41 607 518

17 351 020

12 849 114

0

Kulturdepartementet

15 017 316

2 122 742

1 887 596

235 146

0

32 885

12 861 689

1 571 435

59 261

11 230 993

0

Justis- og beredskapsdepartementet

41 576 986

35 101 982

33 356 479

1 745 503

0

4 493 562

1 981 442

403 035

227 162

1 351 245

0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

196 729 702

5 708 430

4 516 444

1 191 986

0

2 644 789

188 376 483

593 526

182 418 840

5 364 117

0

Arbeids- og sosialdepartementet

35 482 643

16 257 988

17 766 708

-1 508 720

0

662 790

12 661 865

291 605

156 750

12 213 510

5 900 000

Helse- og omsorgsdepartementet

178 601 463

6 027 017

3 840 479

2 186 538

0

16 971

172 557 475

338 212

10 582 087

161 637 176

0

Barne- og likestillingsdepartementet

28 810 151

7 998 089

5 118 964

2 879 125

0

25 500

20 786 562

229 448

1 860 661

18 696 453

0

Nærings- og fiskeridepartementet

12 371 446

4 527 668

3 261 470

1 266 198

0

562 340

6 642 938

2 644 288

519 000

3 479 650

638 500

Landbruks- og matdepartementet

19 495 728

1 850 731

1 770 964

79 767

0

9 032

17 635 965

2 090 663

180 471

15 364 831

0

Samferdselsdepartementet

72 999 261

18 123 111

7 391 611

10 731 500

0

14 398 300

40 477 850

206 300

4 441 500

35 830 050

0

Klima- og miljødepartementet

14 244 521

3 033 935

1 538 885

1 495 050

0

602 009

10 608 577

4 150 269

310 100

6 148 208

0

Finansdepartementet

131 287 700

17 219 800

16 109 000

1 110 800

0

267 400

37 285 500

0

24 600 000

12 685 500

76 515 000

Forsvarsdepartementet

58 863 526

38 139 971

36 005 608

2 134 363

0

19 983 010

740 545

193 830

0

546 715

0

Olje- og energidepartementet

3 711 146

1 719 346

1 057 346

662 000

0

20 000

1 971 800

987 500

66 000

918 300

0

Ymse

4 266 600

4 266 600

4 266 600

0

0

0

0

0

0

0

0

Statsbankene

121 406 209

757 383

745 851

11 532

0

38 844

15 790 378

7 677 897

0

8 112 481

104 819 604

Statlig petroleumsvirksomhet

27 000 000

0

0

0

0

27 000 000

0

0

0

0

0

Statens forretningsdrift

4 201 876

-363 556

0

0

-363 556

4 565 432

0

0

0

0

0

Folketrygden

478 578 745

0

0

0

0

0

478 578 745

0

413 000

478 165 745

0

Statens pensjonsfond utland

285 822 000

0

0

0

0

0

285 822 000

285 822 000

0

0

0

Sum utgifter

1 854 192 053

176 311 115

147 420 393

29 254 278

-363 556

75 981 512

1 412 429 712

349 227 265

243 185 852

820 016 595

189 469 714

Tabell 2.10 Forslag for 2020. Utgifter fordelt etter departement og de forskjellige grupper av postnummer

1 000 kroner

Statens egne driftsutgifter

Overføringer

Samlede utgifter

I alt

Driftsutgifter (postnr. 01)

Spesielle driftsutgifter (postnr. 21-23 og 25-29)

Drifts- resultat forretnings- driften (postnr. 24)

Nybygg, anlegg (postnr. 30-49)

I alt

Andre statsregn-skaper (postnr. 50-59)

Kom- muner (postnr. 60-69)

Andre over- føringer (postnr. 70-89)

Utlån, gjelds- avdrag mv. (postnr. 90-99)

Det kongelige hus

291 092

22 955

22 955

0

0

0

268 137

268 137

0

0

0

Regjering

453 800

453 800

439 400

14 400

0

0

0

0

0

0

0

Stortinget og tilknyttede organ

2 073 200

1 677 300

1 673 700

3 600

0

139 600

256 300

10 000

0

246 300

0

Høyesterett

116 138

116 138

116 138

0

0

0

0

0

0

0

0

Utenriksdepartementet

47 979 643

5 373 482

4 371 232

1 002 250

0

71 668

37 844 133

0

0

37 844 133

4 690 360

Kunnskapsdepartementet

76 535 176

6 872 366

2 239 863

4 632 503

0

136 105

69 526 705

42 724 247

13 148 721

13 653 737

0

Kulturdepartementet

19 924 772

2 286 512

2 031 715

254 797

0

102 000

17 536 260

1 653 855

22 200

15 860 205

0

Justis- og beredskapsdepartementet

42 551 155

36 505 146

34 641 768

1 863 378

0

3 798 767

2 247 242

432 001

260 320

1 554 921

0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

206 284 135

6 251 243

4 708 760

1 542 483

0

2 697 388

197 335 504

801 901

191 879 143

4 654 460

0

Arbeids- og sosialdepartementet

44 032 980

19 929 540

19 551 245

378 295

0

669 515

13 133 925

323 405

151 460

12 659 060

10 300 000

Helse- og omsorgsdepartementet

187 716 990

6 051 872

3 925 317

2 126 555

0

17 395

181 647 723

252 167

10 245 974

171 149 582

0

Barne- og familiedepartementet

32 206 648

8 507 095

5 470 523

3 036 572

0

20 116

23 679 437

194 662

1 947 434

21 537 341

0

Nærings- og fiskeridepartementet

12 584 339

4 513 511

3 364 331

1 149 180

0

523 250

6 928 020

2 522 050

0

4 405 970

619 558

Landbruks- og matdepartementet

20 466 818

1 860 263

1 790 161

70 102

0

14 771

18 591 784

2 252 603

170 286

16 168 895

0

Samferdselsdepartementet

75 421 900

17 959 900

7 772 000

10 187 900

0

14 822 000

42 640 000

172 200

5 386 500

37 081 300

0

Klima- og miljødepartementet

15 490 620

3 250 997

1 562 847

1 688 150

0

611 559

11 628 064

4 258 998

295 154

7 073 912

0

Finansdepartementet

58 386 500

18 681 600

17 776 900

904 700

0

390 500

39 314 400

0

27 000 000

12 314 400

0

Forsvarsdepartementet

60 977 376

39 816 450

37 494 767

2 321 683

0

20 260 415

900 511

198 975

0

701 536

0

Olje- og energidepartementet

3 661 278

1 740 778

1 094 778

646 000

0

20 000

1 900 500

925 500

66 000

909 000

0

Ymse

5 000 000

5 000 000

5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Statsbankene

126 854 471

792 006

780 165

11 841

0

70 565

16 553 183

7 838 311

0

8 714 872

109 438 717

Statlig petroleumsvirksomhet

28 000 000

0

0

0

0

28 000 000

0

0

0

0

0

Statens forretningsdrift

2 496 495

-676 939

0

0

-676 939

3 173 434

0

0

0

0

0

Folketrygden

498 104 419

0

0

0

0

0

498 104 419

0

454 000

497 650 419

0

Statens pensjonsfond utland

244 951 000

0

0

0

0

0

244 951 000

244 951 000

0

0

0

Sum utgifter

1 812 560 945

186 986 015

155 828 565

31 834 389

-676 939

75 539 048

1 424 987 247

309 780 012

251 027 192

864 180 043

125 048 635

Til dokumentets forside