Prop. 1 S Gul bok (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Statsbudsjettet

Til innholdsfortegnelse

6 Gjennomføringen av inneværende års budsjett

Kapitlet gir en oversikt over gjennomføringen av inneværende års budsjett basert på anslag på regnskap for 2019. I tillegg gis det en oversikt over statsregnskapet per 30. juni 2019.

6.1 Anslag på regnskap for 2019

6.1.1 Statsbudsjettets inntekter

De samlede inntektene på statsbudsjettet for 2019 anslås nå til 1 728,8 mrd. kroner medregnet lånetransaksjoner, petroleumsvirksomheten og overføringen fra Statens pensjonsfond utland, jf. tabell 6.1. Reduksjonen fra Saldert budsjett 2019 kan i stor grad tilskrives reduserte anslag for inntekter fra petroleumsvirksomheten.

Inntekter utenom lånetransaksjoner, petroleumsvirksomheten og overføringen fra Statens pensjonsfond utland anslås nå å bli 1 120,9 mrd. kroner i 2019. Dette er 1,5 mrd. kroner høyere enn i Saldert budsjett 2019.

Anslagene for skatter og avgifter fra Fastlands-Norge er redusert med 1,4 mrd. kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2019. De oppdaterte tallene for 2019 er basert på en gjennomgang av statistikken for innbetalte skatter og avgifter hittil i år, samt nye anslag for blant annet sysselsetting, etterspørsel og lønns- og prisvekst. Anslaget for direkte skatter og folketrygdavgifter er økt med til sammen 2,2 mrd. kroner. Inntektene fra merverdiavgiften er redusert med 0,6 mrd. kroner, mens øvrige avgifter og tollinntekter samlet sett er redusert med 3 mrd. kroner.

Renteinntekter anslås nå knapt 0,1 mrd. kroner lavere enn i Saldert budsjett 2019.

Tabell 6.1 Statsbudsjettets inntekter

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2019

Endring fra Saldert budsjett 2019

Anslag på regnskap 2019

Driftsinntekter (Salg av varer og tjenester) (postene 1–29)

132,2

-18,2

114,0

Inntekter i forbindelse med nybygg, anlegg mv. (postene 30–49)

25,5

-2,0

23,5

Overføringer fra andre (postene 50–89)

1 507,1

-24,6

1 482,5

Tilbakebetalinger mv. (postene 90–99)

112,3

-3,5

108,8

Sum inntekter

1 777,0

-48,3

1 728,8

Kilde: Finansdepartementet

Inntekter utenom lånetransaksjoner, petroleumsvirksomhet, overføring fra Statens pensjonsfond, skatter, avgifter og renter anslås nå knapt 3 mrd. kroner høyere enn i Saldert budsjett 2019. Dette skyldes blant annet høyere utbytteinntekter og høyere overføringer fra Norges Bank enn tidligere lagt til grunn. I motsatt retning trekker lavere inntekter fra salg av klimakvoter.

6.1.2 Statsbudsjettets utgifter

Anslag på regnskap for utgiftsbevilgningene i statsbudsjettet utgjør nå 1 802,6 mrd. kroner for 2019, jf. tabell 6.2. Da er lånetransaksjoner, petroleumsvirksomheten og overføringen til Statens pensjonsfond utland medregnet. Reduksjonen fra Saldert budsjett 2019 skyldes blant annet at anslaget for overføringen til Statens pensjonsfond utland er betydelig redusert.

Når lånetransaksjoner, petroleumsvirksomheten og overføringen til Statens pensjonsfond utland holdes utenom, anslås utgiftene i 2019 til 1 353,6 mill. kroner. Dette er 1,7 mrd. kroner høyere enn i Saldert budsjett 2019.

Tabell 6.2 Statsbudsjettets utgifter

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2019

Endring fra Saldert budsjett 2019

Anslag på regnskap 2019

Driftsutgifter (postene 1–29)

176,3

1,7

178,0

Nybygg, anlegg mv. (postene 30–49)

76,0

2,0

77,9

Overføringer til andre (postene 50–89)

1 412,4

-48,5

1 363,9

Utlån, gjeldsavdrag mv. (postene 90–99)

189,5

-6,7

182,7

Sum utgifter

1 854,2

-51,6

1 802,6

Kilde: Finansdepartementet

Utgiftene ble økt med 0,3 mrd. kroner ved behandlingen av proposisjoner som ble fremmet før RNB 2019, jf. Prop. 54 S (2018–2019) og Prop. 57 S (2018–2019). Også i forbindelse med RNB 2019 foreslo regjeringen utgiftsøkninger på flere områder. Det ble blant annet foreslått økt tilskudd til Statens pensjonskasse (0,9 mrd. kroner), økt mva.-kompensasjon til kommuner og fylkeskommuner (0,8 mrd. kroner) og økte utgifter til erstatningsordningen for avlingsskade (0,5 mrd. kroner). Det ble også foreslått økte utgifter til riksveiinvesteringer (0,9 mrd. kroner) og økt jernbanevedlikehold og investeringer i programområder og tiltak (0,4 mrd. kroner). Videre ble det blant annet foreslått økte utgifter forbundet med forliset av KNM Helge Ingstad og økt seiling med KNM Maud (0,7 mrd. kroner), økte utgifter under Statens lånekasse for utdanning (0,6 mrd. kroner) og økte utgifter til videreføring av byggeprosjekter (0,6 mrd. kroner).

I motsatt retning trakk blant annet anslagene for utgifter under folketrygden ekskl. dagpenger mv., som ble satt ned med knapt 2,6 mrd. kroner i forbindelse med RNB 2019. Videre ble anslaget for dagpenger satt ned med knapt 1,1 mrd. kroner. Det ble også foreslått reduserte utgifter til EØS-finansieringsordningene (0,6 mrd. kroner), planlegging av Ringeriksbanen (0,5 mrd. kroner), redningshelikopteranskaffelsen (0,5 mrd. kroner) og OPS-prosjekter på vei (0,4 mrd. kroner).

I anslag på regnskap for 2019 er renteutgiftene 0,5 mrd. kroner lavere enn lagt til grunn i Saldert budsjett 2019. Videre er anslaget for utgifter til dagpenger økt med 0,1 mrd. kroner sammenlignet med anslaget til RNB 2019, som innebærer en reduksjon fra Saldert budsjett 2019 på 0,9 mrd. kroner. I anslag på regnskap er det videre tatt høyde for Stortingets behandling av RNB 2019, samt forslag om bevilgningsendringer våren 2019 som ble fremmet etter RNB 2019. Det er videre innarbeidet oppdaterte anslag på enkelte områder, blant annet for utgiftene under folketrygden ekskl. dagpenger mv.

I Saldert budsjett 2019 ble det bevilget 4,3 mrd. kroner under kap. 2309 Tilfeldige utgifter. I anslag på regnskap er det lagt til grunn at bevilgningene til lønnsoppgjøret i staten mv. dekkes ved reduksjon av bevilgningen under dette kapitlet. I nysalderingsproposisjonen som fremmes senere i høst, vil det bli gjort rede for fordelingen av lønnsoppgjøret på kapittel og post, og fremmet forslag om nedsettelse av bevilgningen under kap. 2309.

6.1.3 Folketrygdens inntekter, utgifter og finansieringsbehov

Folketrygdens inntekter og utgifter medregnes i statsbudsjettet. Folketrygdens finansieringsbehov i 2019, som fremkommer ved at folketrygdens inntekter bare delvis finansierer folketrygdens utgifter, dekkes ved et statstilskudd fastsatt gjennom et eget vedtak. Ved salderingen av statsbudsjettet for 2019 samtykket Stortinget i at finansieringsbehovet ble dekket.

I nysalderingsproposisjonen som legges frem senere i høst vil det bli fremmet forslag til vedtak om folketrygdens finansieringsbehov i 2019 basert på anslagsendringer mv. gjennom året.

6.1.4 Petroleumsvirksomhetens inntekter og utgifter

Oversikt over petroleumsvirksomhetens inntekter og utgifter

Petroleumsvirksomhetens inntekter fratrukket utgifter gir netto kontantstrøm fra virksomheten. Hva som inngår i petroleumsvirksomhetens inntekter og utgifter er fastsatt i § 3 i lov om Statens pensjonsfond.

Tabell 6.3 Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2019

Endring fra Saldert budsjett 2019

Anslag på regnskap 2019

Inntekter SDØE

132,9

-19,0

113,9

-

Utgifter SDØE

27,0

1,0

28,0

+

Skatt og avgift på utvinning, inkl. CO2-avgift og NOX-avgift

163,3

-30,4

132,9

+

Aksjeutbytte fra Equinor ASA

16,6

2,9

19,5

=

Netto kontantstrøm

285,8

-47,6

238,3

Kilde: Finansdepartementet

Petroleumsinntekter

Inntektene fra SDØE omfatter i hovedsak driftsresultat, kalkulatoriske avskrivninger og renter. Inntektene anslås til 113,9 mrd. kroner i 2019, hvilket innebærer en reduksjon på 19 mrd. kroner fra Saldert budsjett 2019. Videre omfatter inntektene fra petroleumsvirksomheten skatt og avgift på utvinning, samt aksjeutbytte fra Equinor ASA. Betalte skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten anslås nå til 132,9 mrd. kroner, som er 30,4 mrd. kroner lavere enn anslaget i Saldert budsjett 2019. I motsatt retning trekker utbytteinntektene fra Equinor ASA, som øker med 2,9 mrd. kroner.

Petroleumsutgifter

Utgiftene til petroleumsvirksomhet består av andelen av investeringer på sokkelen som dekkes av SDØE. Utgiftene til petroleumsvirksomheten anslås til 28 mrd. kroner i 2019, som er 1 mrd. kroner høyere enn anslått i Saldert budsjett 2019.

Statens pensjonsfond

Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge. Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten overføres i sin helhet til Statens pensjonsfond utland. Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i 2019 anslås å bli 238,3 mrd. kroner. Det er 47,6 mrd. kroner lavere enn lagt til grunn i Saldert budsjett 2019.

Overføringen fra Statens pensjonsfond utland til å dekke statsbudsjettets oljekorrigerte budsjettunderskudd er i Saldert budsjett 2019 satt til 232,5 mrd. kroner. Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet for 2019 anslås nå til 232,7 mrd. kroner.

Anslaget for det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2019 er fortsatt usikkert. I nysalderingsproposisjonen vil det bli lagt frem oppdaterte anslag for det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2019 og eventuelt fremmet forslag om endret overføring fra Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet i 2019.

Kapitalen i Statens pensjonsfond utland anslås til 9 500 mrd. kroner ved utløpet av 2019, mens kapitalen i Statens pensjonsfond Norge anslås til 257,5 mrd. kroner. Samlet anslås dermed kapitalen i Statens pensjonsfond til 9 757,5 mrd. kroner ved utløpet av 2019.

Tabell 6.4 Statens pensjonsfond. Inntekter og utgifter 2019

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2019

Endring fra Saldert budsjett 2019

Anslag på regnskap 2019

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

285,8

-47,6

238,3

-

Overført til statskassen

232,5

0,2

232,7

+

Rente- og utbytteinntekter mv.

225,7

11,0

236,7

=

Overskudd i Statens pensjonsfond

279,0

-36,8

242,3

Kilde: Finansdepartementet

6.1.5 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Statsbudsjettets oljekorrigerte underskudd finansieres av en overføring fra Statens pensjonsfond utland. Statsbudsjettet gjøres dermed opp i balanse før lånetransaksjoner. Statsbudsjettets finansieringsbehov bestemmes således av differansen mellom utlån mv. og tilbakebetalinger. I Saldert budsjett 2019 ble brutto finansieringsbehov anslått til 77,2 mrd. kroner. Brutto finansieringsbehov anslås nå til 73,9 mrd. kroner. Reduksjonen i utlån mv. fra saldert budsjett skyldes blant annet lavere avdrag på statsgjeld i 2019 enn lagt til grunn i saldert budsjett. I motsatt retning trekker blant annet at det i forbindelse med RNB 2019 ble foreslått økte utlån under Husbanken og i boliglånsordningen i Statens pensjonskasse. Reduksjonen i tilbakebetalinger mv. skyldes primært lavere avdrag på egenbeholdning av statsobligasjoner enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Tabell 6.5 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Mrd. kroner

Inntekter/utgifter/balanse

Saldert budsjett 2019

Endring fra Saldert budsjett 2019

Anslag på regnskap 2019

1.

Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond utland)

1 432,2

-45,0

1 387,2

2.

Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 664,7

-44,8

1 619,9

3.

Overskudd før lånetransaksjoner, før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2)

-232,5

-0,2

-232,7

4.

Overføring fra Statens pensjonsfond utland

232,5

0,2

232,7

5.

Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

0,0

0,0

0,0

6.

Utlån, gjeldsavdrag mv.

189,5

-6,7

182,7

7.

Tilbakebetalinger mv.

112,3

-3,5

108,8

8.

Utlån mv., netto (6-7)

77,2

-3,3

73,9

9.

Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning og lånemidler (8-5)

77,2

-3,3

73,9

Kilde: Finansdepartementet

6.2 Statsregnskapet medregnet folketrygden for første halvår 2019

Dette avsnittet gir en oversikt over statsregnskapet per 30. juni 2019. Regnskapstallene er sammenstilt med Saldert budsjett 2019. Tabellene i avsnittet viser også hvor stor andel av bevilgningen i Saldert budsjett 2019 som er regnskapsført. Endrede anslag og bevilgningsendringer vedtatt etter at budsjettet ble saldert i Stortinget i fjor høst, inngår således ikke i beregningene av hvilken andel av bevilgningene som nå er regnskapsført.

6.2.1 Statsbudsjettets inntekter og utgifter

Statsregnskapet viser at det er regnskapsført inntekter på til sammen 793,3 mrd. kroner i perioden 1. januar – 30. juni 2019. Det tilsvarer 44,6 pst. av budsjetterte inntekter. Tabell 6.6 viser hvordan inntektene fordeler seg etter art.

Tabell 6.6 Statsbudsjettets inntekter

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2019

Regnskap per 30.06.2019

Regnskap i pst. av bevilgning

Driftsinntekter (Salg av varer og tjenester) (postene 1–29)

132,2

67,3

51,0

Inntekter i forbindelse med nybygg, anlegg mv. (postene 30–49)

25,5

12,9

50,5

Overføringer fra andre (postene 50–89)

1 507,1

658,3

43,7

Tilbakebetalinger mv. (postene 90–99)

112,3

54,8

48,8

Sum inntekter

1 777,0

793,3

44,6

Kilde: Finansdepartementet

Per 30. juni 2019 er det regnskapsført utgifter på til sammen 857 mrd. kroner. Det utgjør 46,2 pst. av bevilgningene. Tabell 6.7 viser hvordan beløpet fordeler seg på utgiftsarter.

Tabell 6.7 Statsbudsjettets utgifter

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2019

Regnskap per 30.06.2019

Regnskap i pst. av bevilgning

Driftsutgifter (postene 1–29)

176,3

84,7

48,0

Nybygg, anlegg mv. (postene 30–49)

76,0

32,2

42,4

Overføringer til andre (postene 50–89)

1 412,4

611,7

43,3

Utlån, gjeldsavdrag mv. (postene 90–99)

189,5

128,4

67,8

Sum utgifter

1 854,2

857,0

46,2

Kilde: Finansdepartementet

6.2.2 Petroleumsvirksomhetens inntekter og utgifter

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten utgjør 134 mrd. kroner i perioden 1. januar – 30. juni 2019. Det tilsvarer 46,9 pst. av netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten slik denne ble anslått i Saldert budsjett 2019.

Tabell 6.8 Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten

Mrd. kroner

Saldert budsjett 2019

Regnskap per 30.06.2019

Regnskap i pst. av bevilgning

Inntekter SDØE

132,9

71,4

53,7

-

Utgifter SDØE

27,0

12,1

44,8

+

Skatt og avgift på utvinning, inkl. CO2-avgift og NOX-avgift

163,3

65,2

39,9

+

Aksjeutbytte fra Equinor ASA

16,6

9,5

57,3

=

Netto kontantstrøm

285,8

134,0

46,9

Kilde: Finansdepartementet

6.2.3 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Regnskapet per 30. juni 2019 viser et brutto finansieringsbehov på 73,6 mrd. kroner. For nærmere detaljer vedrørende statsregnskapet for første halvår 2019 vises det til tabellene i vedlegg 3.

Tabell 6.9 Oppsummering. Saldering og finansieringsbehov

Mrd. kroner

Inntekter/utgifter/balanse

Saldert budsjett 2019

Regnskap per 30.06.2019

Regnskap i pst. av bevilgning

1.

Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond utland)

1 432,2

738,5

51,6

2.

Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 664,7

728,6

43,8

3.

Overskudd før lånetransaksjoner, før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2)

-232,5

9,9

-4,2

4.

Overføring fra Statens pensjonsfond utland

232,5

-9,91

-4,2

5.

Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

0,0

0,0

-

6.

Utlån, gjeldsavdrag mv.

189,5

128,4

67,8

7.

Tilbakebetalinger mv.

112,3

54,8

48,8

8.

Utlån mv., netto (6-7)

77,2

73,6

95,4

9.

Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning og lånemidler (8-5)

77,2

73,6

95,4

1 Teknisk satt til å motsvare overskudd før lånetransaksjoner, før overføring fra Statens pensjonsfond utland. Overføring fra Statens pensjonsfond utland blir endelig fastsatt og ført i forbindelse med nysalderingen av 2019-budsjettet.

Kilde: Finansdepartementet

Til dokumentets forside