Prop. 1 S Gul bok (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Statsbudsjettet

Til innholdsfortegnelse

3 Bevilgningsregnskapet

Tabell 3.1 Utgifter og inntekter i bevilgningsregnskapet per 1. halvår 2019

Mill. kroner

Utgifter

Overført fra forrige termin1

Budsjettets stilling 2019

Samlet til disposisjon

Regnskap for 1. halvår

Gjenstående beløp

Det kongelige hus

0 434 434 378 56

Regjering

20 440 459 207 253

Stortinget og underliggende institusjoner

335 2 330 2 665 1 169 1 495

Høyesterett

2 114 115 55 61

Utenriksdepartementet

1 115 41 267 42 382 19 319 23 063

Kunnskapsdepartementet

576 78 557 79 133 45 532 33 601

Kulturdepartementet

509 12 789 13 299 7 502 5 796

Justis- og beredskapsdepartementet

1 255 42 154 43 409 19 430 23 979

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 188 198 614 199 802 110 754 89 049

Arbeids- og sosialdepartementet

429 40 771 41 200 22 639 18 561

Helse- og omsorgsdepartementet

1 784 178 523 180 307 90 993 89 314

Barne- og familiedepartementet

102 31 166 31 268 16 287 14 981

Nærings- og fiskeridepartementet

642 12 548 13 190 5 756 7 434

Landbruks- og matdepartementet

162 20 096 20 258 14 603 5 655

Samferdselsdepartementet

3 952 72 230 76 182 38 318 37 864

Klima- og miljødepartementet

618 14 104 14 722 7 347 7 374

Finansdepartementet

718 119 861 120 579 95 148 25 432

Forsvarsdepartementet

2 008 59 870 61 878 25 076 36 802

Olje- og energidepartementet

296 3 857 4 154 2 395 1 759

Ymse utgifter

0 5 665 5 665 0 5 665

Statsbankene

479 123 475 123 954 65 480 58 473

Statlig petroleumsvirksomhet

0 29 000 29 000 12 101 16 899

Statens forretningsdrift

461 4 480 4 941 1 349 3 592

Folketrygden

159 474 836 474 996 233 685 241 311

Statens pensjonsfond utland

0 285 822 285 822 21 492 264 330

Sum utgifter

16 811 1 853 002 1 869 813 857 017 1 012 796

1 Fordelingen av overført beløp fra 2018 avviker noe fra Meld. St. 3 (2018–2019) Statsrekneskapen 2018. Dette er en konsekvens av Prop. 57 S (2018–2019)/Innst. 236 S (2018–2019) om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.).

Mill. kroner

Inntekter

Budsjettets stilling 2019

Regnskap for 1. halvår

Gjenstående beløp

Skatt på formue og inntekt

268 015 161 132 106 883

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

342 427 168 948 173 479

Tollinntekter

3 300 1 537 1 763

Merverdiavgift

309 982 150 877 159 105

Avgifter på alkohol

14 200 6 992 7 207

Avgifter på tobakk

6 600 3 254 3 346

Avgifter på motorvogner

25 857 12 268 13 589

Andre avgifter

61 491 29 508 31 983

Sum skatter og avgifter

1 031 872 534 517 497 355

Renter av statens forretningsdrift

93 -2 95

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

2 893 911 1 982

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 986 909 2 077

Renter fra statsbankene

10 146 4 521 5 625

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

4 896 2 668 2 227

Aksjeutbytte ekskl. Equinor

25 229 19 489 5 739

Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Equinor)

40 270 26 679 13 592

Inntekter under departementene

31 877 15 446 16 432

Overføring fra Norges Bank

14 798 14 798 0

Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond

0 0 0

Sum andre inntekter

46 676 30 244 16 432

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

129 700 71 391 58 309

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

163 302 65 228 98 074

Aksjeutbytte fra Equinor

19 470 9 522 9 948

Sum petroleumsinntekter

312 472 146 141 166 331

Tilbakebetalinger

108 846 54 778 54 068

Statens pensjonsfond utland

232 494 0 232 494

Sum inntekter

1 775 617 793 268 982 349

Tabell 3.2 Bevilgningsregnskapet for 1. halvår 2018 og 2019

Mill. kroner

Utgifter

Samlede utgifter

Driftsutgifter

Nybygg, anlegg mv.

Overføringer til andre

Utlån, gjelds- avdrag mv.

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Det kongelige hus

303 378 16 17 0 0 287 361 0 0

Regjering

192 207 192 207 0 0 0 0 0 0

Stortinget og underliggende institusjoner

1 286 1 169 803 845 366 192 117 132 0 0

Høyesterett

52 55 52 55 0 0 0 0 0 0

Utenriksdepartementet

17 302 19 319 2 042 2 197 24 39 13 794 15 490 1 443 1 593

Kunnskapsdepartementet

45 052 45 532 2 559 2 630 25 31 42 468 42 870 0 0

Kulturdepartementet

9 117 7 502 971 1 045 9 7 8 136 6 450 0 0

Justis- og beredskapsdepartementet

19 020 19 430 16 993 17 880 1 073 812 954 738 0 0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

105 918 110 754 2 559 2 800 1 098 1 349 102 261 106 604 0 0

Arbeids- og sosialdepartementet

19 048 22 639 10 478 10 848 232 239 6 354 6 351 1 985 5 201

Helse- og omsorgsdepartementet

96 021 90 993 2 643 2 841 5 12 93 373 88 140 0 0

Barne- og familiedepartementet

14 075 16 287 3 899 4 029 0 6 10 176 12 252 0 0

Nærings- og fiskeridepartementet

5 534 5 756 2 065 2 263 785 263 2 684 2 970 0 260

Landbruks- og matdepartementet

13 592 14 603 824 869 1 0 12 767 13 734 0 0

Samferdselsdepartementet

33 911 38 318 6 678 8 628 8 219 7 663 19 014 22 027 0 0

Klima- og miljødepartementet

3 743 7 347 1 146 1 238 127 332 2 470 5 777 0 0

Finansdepartementet

57 625 95 148 7 739 8 150 125 95 22 276 22 801 27 485 64 101

Forsvarsdepartementet

23 264 25 076 17 160 18 088 5 789 6 564 315 424 0 0

Olje- og energidepartementet

6 289 2 395 770 839 4 5 3 762 1 551 1 754 0

Ymse utgifter

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Statsbankene

58 813 65 480 370 368 38 22 7 446 7 847 50 959 57 243

Statlig petroleumsvirksomhet

10 802 12 101 0 0 10 802 12 101 0 0 0 0

Statens forretningsdrift

1 076 1 349 -959 -1 121 2 025 2 470 10 0 0 0

Folketrygden

225 761 233 685 0 0 0 0 225 761 233 685 0 0

Statens pensjonsfond utland

-7 913 21 492 0 0 0 0 -7 913 21 492 0 0

Sum utgifter

759 882 857 017 78 999 84 716 30 747 32 205 566 509 611 698 83 626 128 398

Lånetransaksjoner

Regnskap 2018

Budsjettets stilling 2019

End- ringer i pst.

Regnskap 1. halvår 2018

Regnskap 1. halvår 2019

End- ringer i pst.

1 Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra

Statens pensjonsfond utland

1 350 591

1 434 276

6,2 677 169 738 490 9,1

2 Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld)

1 569 104

1 670 278

6,4 676 256 728 620 7,7

Driftsutgifter

172 236 180 751 4,9 78 999 84 716 7,2

Nybygg, anlegg mv.

68 590 78 934 15,1 30 747 32 205 4,7

Overføringer til andre

1 077 319 1 124 771 4,4 574 422 590 206 2,7

Overføringer til Statens pensjonsfond utland

250 959 285 822 13,9 -7 913 21 492 -371,6

3 Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra

Statens pensjonsfond utland (1-2)

-218 513 -236 001

-

913 9 870

-

4 Overføring fra Statens pensjonsfond utland

225 514 232 494

-

0 0

-

5 Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

7 001 -3 507

-

913 9 870

-

Mill. kroner

Inntekter

Samlede inntekter

Driftsinntekter

Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv.

Skatter, avgifter og andre overføringer

Tilbakebetalinger

mv.

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Skatt på formue og inntekt

150 219 161 132 0 0 0 0 150 219 161 132 0 0

Arbeidsgiveravgift og folketrygdavgift

160 669 168 948 0 0 0 0 160 669 168 948 0 0

Tollinntekter

1 497 1 537 0 0 0 0 1 497 1 537 0 0

Merverdiavgift

144 468 150 877 0 0 0 0 144 468 150 877 0 0

Avgifter på alkohol

6 885 6 992 0 0 0 0 6 885 6 992 0 0

Avgifter på tobakk

3 243 3 254 0 0 0 0 3 243 3 254 0 0

Avgifter på motorvogner

10 736 12 268 0 0 0 0 10 736 12 268 0 0

Andre avgifter

29 932 29 508 0 0 0 0 29 932 29 508 0 0

Sum skatter og avgifter

507 650 534 517 0 0 0 0 507 650 534 517 0 0

Renter av statens forretningsdrift

-1 -2 0 0 0 0 -1 -2 0 0

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

796 911 0 1 744 895 51 15 0 0

Sum inntekter av statens forretningsdrift

794 909 0 1 744 895 50 13 0 0

Renter fra statsbankene

4 468 4 521 0 0 0 0 4 468 4 521 0 0

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

3 238 2 668 0 0 0 0 3 238 2 668 0 0

Aksjeutbytte ekskl. Equinor

10 817 19 489 0 0 0 0 10 817 19 489 0 0

Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Equinor)

18 523 26 679 0 0 0 0 18 523 26 679 0 0

Inntekter under departementene

15 143 15 446 8 911 9 063 212 237 6 020 6 145 0 0

Overføring fra Norges Bank

14 333 14 798 0 0 0 0 14 333 14 798 0 0

Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum andre inntekter

29 476 30 244 8 911 9 063 212 237 20 352 20 943 0 0

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

66 075 71 391 53 300 58 281 11 220 11 734 1 556 1 376 0 0

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

48 378 65 228 0 0 0 0 48 378 65 228 0 0

Aksjeutbytte fra Equinor

6 273 9 522 0 0 0 0 6 273 9 522 0 0

Sum petroleumsinntekter

120 726 146 141 53 300 58 281 11 220 11 734 56 206 76 126 0 0

Tilbakebetalinger

137 765 54 778 0 0 0 0 0 0 137 765 54 778

Statens pensjonsfond utland

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum inntekter

814 933 793 268 62 211 67 346 12 176 12 867 602 781 658 278 137 765 54 778

Lånetransaksjoner

Regnskap 2018

Budsjettets stilling 2019

End- ringer i pst.

Regnskap 1. halvår 2018

Regnskap 1. halvår 2019

End- ringer i pst.

6 Utlån, gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt

148 491 182 724 23,1 83 626 128 398 53,5

Utlån mv. til statsbankene

93 354 106 223 13,8 50 959 57 243 12,3

Gjeldsavdrag

43 899 64 101

-

27 485 64 101

-

Andre utlån, aksjetegning mv.

11 238 12 400 10,3 5 182 7 054 36,1

7 Tilbakebetalinger mv.

204 612 108 846 -46,8 137 765 54 778 -60,2

8 Utlån mv. netto (6-7)

-56 120 73 878 -231,6 -54 139 73 620 -236,0

9 Samlet finansieringsbehov dekket av kontantbeholdning og lån(8-5) 1)

-63 122 77 385

-

-55 052 63 749

-

10 Statslånemidler

-63 122 0

-

0 0

-

11 Endring i diverse beholdninger

0 77 385

-

-55 052 63 749

-

1 Inkluderer ikke finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten

Til dokumentets forside