Prop. 1 S Gul bok (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Statsbudsjettet

Til innholdsfortegnelse

5 Bestillingsfullmakt, tilsagnsfullmakt og garantifullmakt

5.1 Bestillings- og tilsagnsfullmakter

I sammenheng med budsjettet for 2020 foreslås det bestillings- og tilsagnsfullmakter for i alt 150 622 mill. kroner, mot 150 039 mill. kroner i Gul bok 2019.

Forslagene til bestillingsfullmakter utgjør i alt 114 856 mill. kroner, mot 108 297 mill. kroner i Gul bok 2019. Under Forsvarsdepartementet er det foreslått bestillingsfullmakter på 112 836 mill. kroner, mot 106 867 mill. kroner i Gul bok 2019. Det fremmes forslag om tilsagnsfullmakter på i alt 35 766 mill. kroner, mot 41 742 mill. kroner i Gul bok 2019. Utover fullmaktene i tabellen, foreslås det enkelte tilsagnsfullmakter uten en beløpsramme, for eksempel en fullmakt som hjemler at Statens lånekasse for utdanning kan gi tilsagn om støtte for vårhalvåret 2021 etter de samme satser som for høsthalvåret 2020. For øvrige fullmakter til å forplikte staten for fremtidige budsjettår, eksempelvis bygge- og eiendomsfullmakter under KMD og investerings-, drifts- og vedlikeholdsfullmakter under SD, vises det til forslag til romertallsvedtak under det enkelte departement.

Tabell 5.1 Oversikt over bestillingsfullmakter og tilsagnsfullmakter

1 000 kroner

Kap

Post

Betegnelse

Bestillingsfullmakt

Tilsagnsfullmakt

117

EØS-finansieringsordningene

77

EØS-finansieringsordningen 2014-2021

7 011 000

78

Den norske finansieringsordningen 2014-2021

6 497 000

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

70

Næringsutvikling og handel

50 000

72

Fornybar energi

100 000

220

Utdanningsdirektoratet

70

Tilskudd til læremidler mv.

30 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter

20 000

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

236 900

270

Studentvelferd

75

Tilskudd til bygging av studentboliger

830 000

322

Bygg og offentlige rom

50

Kunst i offentlige rom

10 000

70

Nasjonale kulturbygg

768 300

430

Kriminalomsorgen

70

Tilskudd

10 000

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

01

Driftsutgifter

150 000

490

Utlendingsdirektoratet

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet

50 000

540

Digitaliseringsdirektoratet

25

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter

150 700

28

Altinn

50 000

567

Nasjonale minoriteter

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom

4 100

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Utleieboliger

384 800

79

Heis og tilstandsvurdering

45 000

590

Planlegging og byutvikling

72

Bolig- og områdeutvikling i byer

22 300

595

Statens kartverk

21

Spesielle driftsutgifter

120 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

2 768 300

77

Varig tilrettelagt arbeid

860 900

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter

580 000

761

Omsorgstjeneste

63

Investeringstilskudd – rehabilitering

6 624 300

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst

3 379 700

79

Andre tilskudd

1 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

21

Spesielle driftsutgifter

7 500

1137

Forskning og innovasjon

71

Bioøkonomiordningen

6 600

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade – erstatninger

90 500

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket

116 200

1352

Jernbanedirektoratet

74

Tilskudd til eksterne

1 340 000

1360

Kystverket

72

Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø

90 000

73

Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner

50 000

1411

Artsdatabanken

21

Spesielle driftsutgifter

8 700

70

Tilskudd til arter og naturtyper

13 500

1420

Miljødirektoratet

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder

55 000

31

Tiltak i verneområder

5 000

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner

1 300

33

Statlige erverv, nytt landbasert vern

1 200

34

Statlige erverv, nasjonalparker

16 600

35

Statlige erverv, skogvern

351 300

36

Statlige erverv, marint vern

2 800

38

Restaurering av myr og annen våtmark

3 100

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing

424 600

71

Marin forsøpling

15 000

78

Friluftsformål

3 000

1428

Enova SF

50

Overføring til Klima- og energifondet

400 000

1429

Riksantikvaren

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner

61 000

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap

60 000

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

10 000

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring

10 000

74

Tilskudd til fartøyvern

15 000

75

Tilskudd til fartøyvernsentrene

1 500

79

Tilskudd til verdensarven

21 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

73

Klima- og skogsatsingen

450 000

1 650 000

1610

Tolletaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

40 000

1618

Skatteetaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

35 000

1700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter

34 000

73

Forskning og utvikling

68 000

1720

Felleskapasiteter i Forsvaret

01

Driftsutgifter

2 187 000

1731

Hæren

01

Driftsutgifter

30 000

1732

Sjøforsvaret

01

Driftsutgifter

1 080 000

1733

Luftforsvaret

01

Driftsutgifter

1 500 000

1734

Heimevernet

01

Driftsutgifter

65 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

01

Driftsutgifter

1 100 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel

80 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

65 000 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel

165 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

39 600 000

1790

Kystvakten

01

Driftsutgifter

1 910 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsutgifter

60 000

1792

Norske styrker i utlandet

01

Driftsutgifter

25 000

1800

Olje- og energidepartementet

21

Spesielle driftsutgifter

7 000

72

Tilskudd til olje- og energiformål

126 000

1810

Oljedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter

10 000

1815

Petoro AS

70

Administrasjon

35 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

21

Spesielle driftsutgifter

10 000

22

Flom- og skredforebygging

150 000

25

Krise- og hastetiltak i forbindelse med flom- og skredhendelser

20 000

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging

70 000

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging

10 000

1840

CO2-håndtering

70

Administrasjon, Gassnova SF

20 000

2421

Innovasjon Norge

72

Innovasjonskontrakter

400 000

76

Miljøteknologi

750 000

Sum

114 855 500

35 766 200

Kilde: Finansdepartementet

5.2 Statlige garantier

For 2020 bes det om fullmakt til å gi nye garantier innenfor følgende totale garantirammer under ordningene som fremgår av tabell 5.2.

Tabell 5.2 Oversikt over statlige garantier

Nærings- og fiskeridepartementet

Avtaler for leie av grunn til bolig- og næringsformål på Svalbard

25 mill. kroner

Innovasjon Norge

 • Lån til realinvesteringer og driftskapital

414 mill. kroner

Garantiinstituttet for eksportkreditt

 • Alminnelig garantiordning og Gammel alminnelig ordning

145 000 mill. kroner

 • Eksport til og investeringer i utviklingsland

3 150 mill. kroner

 • Byggelån innenfor skipsbyggings-industrien

7 000 mill. kroner

 • Langsiktige kraftkontrakter i kraftintensiv industri

20 000 mill. kroner

 • Kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge

10 000 mill. kroner

Samferdselsdepartementet

 • Restverdigaranti for togmateriell, bokførte verdier

7 204 mill. kroner

 • Restverdigaranti for togmateriell, oppgraderinger og nyinvesteringer

2 962 mill. kroner

Finansdepartementet

Den nordiske investeringsbank

 • Grunnkapital til Den nordiske investeringsbank

1 618 mill. euro

 • Prosjektinvesteringslån

387 mill. euro

 • Miljølån

57 mill. euro

Kilde: Finansdepartementet

Det vises for øvrig til spesifisert oversikt over statens garantiansvar og utbetalinger i 2018 i Meld. St. 3 (2018–2019) Statsrekneskapen for 2018, vedlegg 4.

Økonomireglementet for staten med tilhørende utfyllende bestemmelser fastsetter normalvilkår for statlige garantier. Normalvilkårene er basert på tidligere generelle behandlinger i Stortinget av garantisaker, senest på grunnlag av Dokument nr. 3:6 (1995–96), jf. Innst. S. nr. 218 (1995–96). Stortinget har imidlertid akseptert unntak fra normalvilkårene for flere av de eksisterende ordningene. Det forutsettes at de tidligere godtatte unntakene kan legges til grunn også for garantier som gis i 2020. Vilkårene for de enkelte garantiordningene omtales i departementenes fagproposisjoner.

Til dokumentets forside