Prop. 1 S Gul bok (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Statsbudsjettet

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over utgifter og inntekter i statsbudsjettet for budsjetterminen 2020

1 000 kroner

Utgifter

Samlede utgifter

Drifts-utgifter

Nybygg, anlegg mv.

Overføringer til andre

Utlån, gjelds- avdrag mv.

Det kongelige hus

291 092

22 955

-

268 137

-

Regjering

453 800

453 800

-

-

-

Stortinget og tilknyttede organ

2 073 200

1 677 300

139 600

256 300

-

Høyesterett

116 138

116 138

-

-

-

Utenriksdepartementet

47 979 643

5 373 482

71 668

37 844 133

4 690 360

Kunnskapsdepartementet

76 535 176

6 872 366

136 105

69 526 705

-

Kulturdepartementet

19 924 772

2 286 512

102 000

17 536 260

-

Justis- og beredskapsdepartementet

42 551 155

36 505 146

3 798 767

2 247 242

-

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

206 284 135

6 251 243

2 697 388

197 335 504

-

Arbeids- og sosialdepartementet

44 032 980

19 929 540

669 515

13 133 925

10 300 000

Helse- og omsorgsdepartementet

187 716 990

6 051 872

17 395

181 647 723

-

Barne- og familiedepartementet

32 206 648

8 507 095

20 116

23 679 437

-

Nærings- og fiskeridepartementet

12 584 339

4 513 511

523 250

6 928 020

619 558

Landbruks- og matdepartementet

20 466 818

1 860 263

14 771

18 591 784

-

Samferdselsdepartementet

75 421 900

17 959 900

14 822 000

42 640 000

-

Klima- og miljødepartementet

15 490 620

3 250 997

611 559

11 628 064

-

Finansdepartementet

58 386 500

18 681 600

390 500

39 314 400

-

Forsvarsdepartementet

60 977 376

39 816 450

20 260 415

900 511

-

Olje- og energidepartementet

3 661 278

1 740 778

20 000

1 900 500

-

Ymse

5 000 000

5 000 000

-

-

-

Statsbankene

126 854 471

792 006

70 565

16 553 183

109 438 717

Statlig petroleumsvirksomhet

28 000 000

-

28 000 000

-

-

Statens forretningsdrift

2 496 495

-676 939

3 173 434

-

-

Folketrygden

498 104 419

-

-

498 104 419

-

Statens pensjonsfond utland

244 951 000

-

-

244 951 000

-

Sum utgifter

1 812 560 945

186 986 015

75 539 048

1 424 987 247

125 048 635

Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet

Folke- trygden

Statsbudsjettet medregnet folketrygden

1. Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføringer fra Statens pensjonsfond utland)

1 084 720 637

361 707 460

1 446 428 097

2. Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 189 407 891

498 104 419

1 687 512 310

Driftsutgifter

186 986 015

-

186 986 015

Nybygg, anlegg mv.

75 539 048

-

75 539 048

Overføringer til andre

681 931 828

498 104 419

1 180 036 247

Overføringer til Statens pensjonsfond utland

244 951 000

-

244 951 000

3. Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2)

-104 687 254

-136 396 959

-241 084 213

4. Overføring fra Statens pensjonsfond utland

241 084 213

-

241 084 213

5. Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

136 396 959

-136 396 959

-

1 000 kroner

Inntekter

Samlede inntekter

Drifts- inntekter

Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv.

Skatter, avgifter og andre overføringer

Tilbake- betalinger mv.

Skatt på formue og inntekt

291 140 000

-

-

291 140 000

-

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

359 100 000

-

-

359 100 000

-

Tollinntekter

3 400 000

-

-

3 400 000

-

Merverdiavgift

325 600 000

-

-

325 600 000

-

Avgifter på alkohol

14 500 000

-

-

14 500 000

-

Avgifter på tobakk

6 700 000

-

-

6 700 000

-

Avgifter på motorvogner

22 690 000

-

-

22 690 000

-

Andre avgifter

61 649 275

-

-

61 649 275

-

Sum skatter og avgifter

1 084 779 275

-

-

1 084 779 275

-

Renter av statens forretningsdrift

100 808

-

-

100 808

-

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

2 801 399

100

2 784 799

16 500

-

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 902 207

100

2 784 799

117 308

-

Renter fra statsbankene

10 401 970

-

-

10 401 970

-

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

3 478 800

-

-

3 478 800

-

Utbytte ekskl. Equinor

22 507 652

-

-

22 507 652

-

Renteinntekter og utbytte (eksl. statens forretningsdrift og Equinor)

36 388 422

-

-

36 388 422

-

Inntekter under departementene

35 507 193

25 824 300

667 016

9 015 877

-

Overføring fra Norges Bank

13 900 000

-

-

13 900 000

-

Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond

-

-

-

-

-

Sum andre inntekter

49 407 193

25 824 300

667 016

22 915 877

-

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

112 700 000

87 200 000

22 900 000

2 600 000

-

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

139 901 000

-

-

139 901 000

-

Aksjeutbytte fra Equinor

20 350 000

-

-

20 350 000

-

Sum petroleumsinntekter

272 951 000

87 200 000

22 900 000

162 851 000

-

Tilbakebetalinger

114 935 778

-

-

-

114 935 778

Statens pensjonsfond utland

241 084 213

-

-

241 084 213

-

Sum inntekter

1 802 448 088

113 024 400

26 351 815

1 548 136 095

114 935 778

Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet

Folketrygden

Statsbudsjettet medregnet folketrygden

Lånetransaksjoner:

6. Utlån, gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt

125 048 635

-

125 048 635

Utlån til statsbanker

109 438 717

-

109 438 717

Gjeldsavdrag

-

-

-

Andre utlån, aksjetegning mv.

15 609 918

-

15 609 918

7. Tilbakebetalinger mv.

114 935 778

-

114 935 778

8. Utlån mv. (netto) (6 - 7)

10 112 857

-

10 112 857

9. Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning og lånemidler (8 - 5)

-126 284 102

136 396 959

10 112 857

Til dokumentets forside