Prop. 1 S Gul bok (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Statsbudsjettet

Til innholdsfortegnelse

4 Virksomheter med særskilte fullmakter (nettobudsjetterte forvaltningsorganer)

Finansdepartementet har i samråd med berørte departementer etablert prosedyrer for innrapportering av standardiserte nøkkeltall for nettobudsjetterte virksomheter, jf. omtale i Gul bok 2010, kapittel 9.3. Tabellene 4.1 - 4.3 nedenfor oppsummerer tall som Finansdepartementet har mottatt fra de berørte departementene. Tabell 4.4 gir en oversikt over aktuelle departementer og tilhørende nettobudsjetterte virksomheter. De enkelte departementene gir i sine fagproposisjoner et mer detaljert tallgrunnlag for sine nettobudsjetterte virksomheter.

Tabellene nedenfor er en ren oppsummering av tall for enkeltvirksomheter, og det er ikke foretatt noen eliminering av overføringer eller transaksjoner mellom virksomhetene. Som følge av dette vil for eksempel bevilgninger til Norges Forskningsråd som viderefordeles til øvrige nettobudsjetterte virksomheter, fremkomme som inntekter fra statlige bevilgninger to ganger i den aggregerte fremstillingen. Videre vil bevilgninger og tildelinger som de nettobudsjetterte virksomhetene mottar fra andre departementer eller statlige virksomheter, og som ikke tilflyter virksomheten direkte over den statlige nettobevilgning (post 50-59), fremkomme som inntekter fra statlige bevilgninger i tabellene 4.1 og 4.2 nedenfor. Det er gjort noen reklassifiseringer i sammenligningstall for 2016 og 2017, basert på tallgrunnlag mottatt fra departementene.

Tabell 4.1 Utgifter og inntekter fordelt etter art 1

Budsjett

Beløp i mill. kroner

2016

2017

2018

2019

1. Utgifter

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

28 710

29 630

31 325

32 847

Varer og tjenester

14 019

15 398

16 038

17 034

Sum driftsutgifter

42 729

45 028

47 364

49 880

Investeringsutgifter

Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

2 641

2 549

3 070

1 279

Sum investeringsutgifter

2 641

2 549

3 070

1 279

Overføringer fra virksomheten 2

Utbetalinger til andre statlige regnskaper

4 354

4 687

5 059

5 423

Andre utbetalinger

5 882

6 260

6 404

7 481

Sum overføringsutgifter

10 237

10 947

11 462

12 903

Finansielle aktiviteter

Kjøp av aksjer og andeler

8

10

46

0

Andre finansielle utgifter

17

11

39

1

Sum finansielle utgifter

25

21

85

1

Sum utgifter

55 631

58 545

61 980

64 064

2. Inntekter

Driftsinntekter

Inntekter fra salg av varer og tjenester

3 478

3 767

4 137

3 632

Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser

15

15

16

16

Refusjoner

620

303

331

316

Andre driftsinntekter

2 114

2 979

2 680

2 873

Sum driftsinntekter

6 227

7 064

7 163

6 836

Investeringsinntekter

Salg av varige driftsmidler

7

34

68

0

Sum investeringsinntekter

7

34

68

0

Overføringer til virksomheten

Inntekter fra statlige bevilgninger 3

49 628

52 264

54 945

56 830

Andre innbetalinger

925

829

531

715

Sum overføringsinntekter

50 554

53 093

55 476

57 545

Finansielle aktiviteter

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

36

9

6

0

Andre finansielle innbetalinger

14

22

6

2

Sum finansielle inntekter

49

31

11

2

Sum inntekter

56 837

60 223

62 718

64 383

3. Netto endring i kontantbeholdningen (2-1) 4

1 206

1 679

738

319

1 Tabell 4.1 gir et uttrykk for virksomhetenes samlede brutto utgifter og inntekter fordelt etter art for årene 2016, 2017 og 2018, samt summen av virksomhetenes interne budsjetter for 2019. Tallene i tabellen baserer seg på virksomhetenes egen oppstilling av brutto utgifter og inntekter på en standard mal.

2 Overføringer fra Norges Forskningsråd (NFR) utgjør den vesentligste delen av overføringsutgiftene, med samlede overføringer på henholdsvis 8,7 mrd. kroner, 9,5 mrd. kroner og 9,7 mrd. kroner i årene 2016, 2017 og 2018, og estimerte utbetalinger i 2019 på om lag 10,2 mrd. kroner.

3 Inntekter fra statlige bevilgninger omfatter blant annet bevilgninger fra overordnet fagdepartement, bevilgninger fra andre departementer, bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer og tildelinger fra NFR. Det vises til innledende kommentarer til tabellene, hvor det fremgår at det ikke er foretatt noen eliminering av overføringer eller transaksjoner mellom virksomhetene i oppstillingen.

4 Netto endring i kontantbeholdningen i tabell 4.1, beregnet ut fra sum inntekter med fradrag av sum utgifter, tilsvarer endringen i kontantbeholdningen mellom årene i tabell 4.3.

Tabell 4.2 Inntekter etter inntektskilde1

Inntektskilde

Budsjett

Beløp i mill. kroner

2016

2017

2018

2019

Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget

Bevilgninger fra fagdepartementet

38 438

39 665

42 591

44 720

Bevilgninger fra andre departement

5 890

6 301

5 420

5 662

Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer

1 301

1 587

1 657

1 127

Tildelinger fra Norges forskningsråd

3 270

3 594

3 740

2 724

Sum bevilgninger

48 898

51 147

53 408

54 233

Offentlige og private bidrag

Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner

287

330

311

250

Bidrag fra private

1 056

998

767

754

Tildelinger fra internasjonale organisasjoner

509

625

815

523

Sum bidrag

1 851

1 953

1 892

1 527

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag fra statlige virksomheter

1 231

1 380

1 777

1 481

Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter

99

113

139

95

Oppdrag fra private

614

643

634

500

Andre inntekter

4 143

4 988

4 868

6 548

Sum oppdragsinntekter mv.

6 087

7 123

7 418

8 624

Sum inntekter

56 837

60 223

62 718

64 383

1 Tabell 4.2 gir et uttrykk for virksomhetenes samlede inntekter spesifisert etter inntektskilde for årene 2016, 2017 og 2018, samt summen av virksomhetenes interne budsjetter for 2019. Sum inntekter i tabell 4.2 skal samsvare med summen av inntekter i tabell 4.1, men gir supplerende informasjon om hva som er kilden til inntektene. Tallene i tabellen baserer seg på virksomhetenes egen spesifikasjon av brutto inntekter på en standard mal.

Tabell 4.3 Forholdet mellom kontantbeholdning, påløpte kostnader og avsetninger per 31.12 1

Endring

Beløp i mill. kroner

2016

2017

2018

2017 til 2018

Kontantbeholdning

Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank 2

17 592

18 989

19 701

712

Beholdning på andre bankkonti

626

880

948

68

Andre kontantbeholdninger

16

43

1

-43

Sum kontanter og kontantekvivalenter

18 234

19 912

20 650

738

Netto gjeld og forpliktelser 3

Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår

Feriepenger mv.

2 407

2 524

2 656

132

Skattetrekk og offentlige avgifter

1 954

2 030

2 301

271

Gjeld til leverandører 4

1 974

2 216

2 223

7

Gjeld til oppdragsgivere

-347

-431

-334

97

Annen gjeld som forfaller i neste budsjettår

930

975

1 327

352

Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår

6 918

7 314

8 173

859

Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjettår

Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd

254

346

467

122

Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet

-355

-396

743

1 139

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet 4

3 840

4 491

3 629

-862

Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål 5

4 421

4 292

4 074

-218

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer

115

110

87

-23

Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår

8 275

8 843

9 000

157

Andre avsetninger

Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål

2 334

2 988

2 856

-132

Fri virksomhetskapital

728

744

708

-37

Sum andre avsetninger

3 063

3 733

3 563

-169

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler

-80

-65

1

66

Annen langsiktig gjeld

58

88

-87

-175

Sum langsiktig gjeld

-22

23

-86

-109

Sum netto gjeld og forpliktelser

18 234

19 912

20 650

738

1 Tabell 4.3 viser samlet kontantbeholdning i nettobudsjetterte virksomheter ved utgangen av 2016, 2017 og 2018, og endringen i kontantbeholdningen mellom de to siste årene. Tabellen spesifiserer også de formål som kontantbeholdningen er bundet opp i. Tallene i tabellen baserer seg på virksomhetenes egne balanseoppstillinger basert på en standard mal.

2 Samlet bankbeholdning til nettobudsjetterte virksomheter på oppgjørskonto i Norges Bank tilsvarer beholdning bokført i kapitalregnskapets kontogruppe 82, eksklusiv Sametinget (konto 820501) som ikke omfattes av dette sammendraget.

3 Postene på eiendelssiden av balansen er i oppstillingen ikke spesifisert hver for seg, men er inkludert i de relaterte postene på gjeldssiden av balansen. Tallene i tabellen er derfor nettotall, og gruppen avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår, inneholder for eksempel også fordringer og andre omløpsmidler.

4 Fra 2018 er prosjektgjeld knyttet til oppstartede/gjennomførte forskningsprosjekter under NFR omklassifisert fra linjen påløpt gjeld til leverandører til linjen avsetning til konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter. Tallene for 2016 og 2017 er omklassifisert tilsvarende.

5 Forskningsprogram under behandling i NFR utgjør en betydelig del av denne avsetningen, med henholdsvis 3 305 mill. kroner, 2 929 mill. kroner og 3 007 mill. kroner for årene 2016, 2017 og 2018.

Tabell 4.4 Oversikt over nettobudsjetterte virksomheter

Overordnet departement/virksomhet 1

Antall

Kunnskapsdepartementet 2

Norges forskningsråd (NFR)

1

Universiteter 3

10

Statlige vitenskapelige høyskoler 4

5

Statlige høyskoler 5

6

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)

1

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

1

NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt

1

Kulturdepartementet

Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond

1

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) 6

1

Arbeids- og sosialdepartementet

Statens arbeidsmiljøinstitutt

1

Barne- og familiedepartementet

Forbrukerrådet

1

Nærings- og fiskeridepartementet

Norsk romsenter

1

Landbruks- og matdepartementet

Norsk institutt for bioøkonomi

1

Veterinærinstituttet

1

Samferdselsdepartementet

Senter for oljevern og marint miljø 7

1

Klima- og miljødepartementet

Norsk kulturminnefond

1

Meteorologisk institutt

1

Forsvarsdepartementet

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

1

Sum virksomheter

36

1 Sametinget (KMD) inngår ikke i tabellverket for nettobudsjetterte virksomheter.

2 Antall virksomheter gruppert under kategoriene universiteter og høyskoler (UH-sektoren), baserer seg på oversikt fra KD per 2019.

3 Universiteter omfatter: Nord Universitet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, OsloMet – Storbyuniversitetet, Universitet i Agder, Universitet i Bergen, Universitet i Oslo, Universitet i Stavanger, Universitetet i Sørøst–Norge, og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

4 Statlige vitenskapelige høyskoler omfatter: Norges handelshøyskole, Norges idrettshøyskole, Norges musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk.

5 Statlige høyskoler omfatter: Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Østfold, Høgskulen i Volda, Høgskulen på Vestlandet, Kunsthøgskolen i Oslo, og Samisk høgskole.

6 Likestillings- og diskrimineingsombudet (LDO) er fra 2019 flyttet fra Barne- og familiedepartementet til Kulturdepartementet.

7 Ny virksomhet etablert i 2018. Det er ikke utarbeidet standardiserte nøkkeltall for virksomheten for 2018 og budsjett 2019. Tallgrunnlag er estimert ut fra tildelingsbrev og tilgjengelig regnskapsinformasjon.

Kilde: Finansdepartementet

Til dokumentets forside