Prop. 1 S (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018 — Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

3 Byggtabellar for universitet og høgskolar

Tabell 3.1 Ordinære bygg under oppføring i 2018, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 530 post 31 og 33 og kap. 2445 post 33

Institusjon

Prosjekt

Kostnadsramme i mill. kroner, prisnivå 1.7.2018

Bruttoareal

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

Nybygg på Ås for veterinærmiljøa ved NMBU og Veterinærinstituttet1

6 998

63 100 m2 + 11 700 m2 (Senter for husdyrforsøk)

Universitetet i Bergen

Rehabilitering av universitetsmuseet, fase to

410,3

6 900 m2

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

Nytt bygg for medisin og helsefag (MH2)

1 368,3

22 000 m2

Universitetet i Oslo

Livsvitskapsbygget

5 677

66 700 m2

1 Senter for husdyrforsøk blei stilt ferdig i 1. halvår 2015.

Tabell 3.2 Kurantprosjekt under oppføring i 2018, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 2445 post 341

Institusjon

Prosjekt

Bruttoareal

Høgskolen i Søraust-Noreg

Campus Ringerike, Hønefoss, ombygging og nybygg

11 000 m2

Høgskulen på Vestlandet

Gymnasbygget i Sogndal, ombygging

3 800 m2

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Nytt bygg, campus Gjøvik

ca. 5 000 m2

Universitetet i Stavanger

Tilbygg til Hulda Garborgs hus

ca. 2 000 m2

1 I tillegg kjem dei kurantprosjekta som blir klare for igangsetting i løpet av hausten 2017 og i 2018, jf. eigen tabell nedanfor.

Tabell 3.3 Prosjekt som er førte fram til forprosjekt

Institusjon

Prosjekt

Bruttoareal

Universitetet i Stavanger

Arkeologisk museum, nybygg og ombygging

6 130 m2

Tabell 3.4 Prosjekt for sjølvforvaltande institusjonar under programmering eller i prosjekteringsbestilling hos Statsbygg, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 530 post 30

Institusjon

Prosjekt

Bruttoareal

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

Rehabilitering, tunbygningane

Ikkje oppgitt

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Vitskapsmuseet (Kalvskinnet)1

Ikkje fastsett

Universitetet i Oslo

Vikingtidsmuseum på Bygdøy, tilbygg og rehabilitering

Ikkje fastsett

Universitetet i Oslo

Nytt utstillingsveksthus ved Naturhistorisk museum

Ikkje fastsett

Universitetet i Oslo

Nytt bygg for Odontologisk fakultet

Ikkje fastsett

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

Magasin- og utstillingslokale for universitetsmuseet

ca. 19 700 m2

Noregs handelshøgskole

Rehabilitering av hovudbygget, inkludert høgblokka

ca. 12 500 m2

1 Vidare prosess må avvente oppfølginga av konseptvalet for framtidig campusløysing for NTNU.

Tabell 3.5 Prosjekt innanfor husleigeordninga under programmering eller i prosjekteringsbestilling hos Statsbygg, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 2445 post 30

Institusjon

Prosjekt

Bruttoareal

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Nytt bygg for helse- og sosialvitskap, Elgesetergata1

ca. 13 000 m2

Nord universitet

Nybygg for Fakultet for biovitskap og akvakultur (byggetrinn 6B)

ikkje fastsett

1 Prosjektet er planlagt realisert som eit kombinert bygg i samanheng med eit nytt idrettsbygg for Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

Tabell 3.6 Kurantprosjekt som er under programmering eller prosjektering, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 2445 post 32

Institusjon

Prosjekt

Bruttoareal

Høgskulen på Vestlandet

Nybygg, campus Kronstad, Bergen

ca. 14 900 m2

Universitetet i Bergen

Nybygg Griegakademiet

Ikkje fastsett

Høgskulen i Volda

Nybygg mediefag

5 000–6 000 m2

Høgskolen i Søraust-Noreg

Nytt auditorium, Bø

Ikkje fastsett

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

Nybygg for lærarutdanninga

ca. 10 900 m2

Universitetet i Stavanger

Tilbygg Ivar Langens hus

Ca. 900 m2

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Ombygging kantine, campus Ålesund

Ca. 700 m2

Til forsida av dokumentet