Prop. 1 S (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018 — Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

5 Underliggande verksemder o.a.

Figur 5.1 Underliggande verksemder o.a. per 1. januar 2018

Figur 5.1 Underliggande verksemder o.a. per 1. januar 2018

Einingar som er markerte med grå farge, er ikkje statlege forvaltningsorgan.

1 Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Forklaringar og forkortingar:

Barnehage og grunnopplæring

Foreldreutvala er førte opp samla i tabellen, da dei har felles sekretariat og mottar eit felles tildelingsbrev.

 • FUG: Foreldreutvalet for grunnopplæringa

 • FUB: Foreldreutvalet for barnehagar

 • Vea: Noregs grøne fagskole

 • Udir: Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

 • Statped: Det statlege spesialpedagogiske støttesystemet

 • Sørsamisk kunnskapspark (tidlegare Sameskolen for Midt-Noreg) i Hattfjelldal

 • Samiske vidaregåande skolar:

 • Samisk vidaregåande skole og reindriftsskole i Kautokeino

 • Samisk vidaregåande skole i Karasjok

Høgre utdanning og forsking

 • Kvalitetsorgan Bergen: Verksemd slått saman av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Program for kunstnarleg utviklingsarbeid (PKU) og Noregsuniversitetet.

 • NOKUT: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

 • Tenesteorgan: Verksemd slått saman av CERES, BIBSYS og deler av UNINETT AS.

 • FEK: Dei nasjonale forskingsetiske komitéane

 • NSD: Norsk senter for forskingsdata AS

 • Simula Research Laboratory AS

 • UNINETT AS

 • UNIS: Universitetssenteret på Svalbard AS

Anna

 • NUPI: Norsk utanrikspolitisk institutt

 • KSU: Kunnskapssenter for utdanning

Til forsida av dokumentet