Prop. 1 S (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018 — Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

Forslag

Under Kunnskapsdepartementet blir i Prop. 1 S (2017–2018) statsbudsjettet for budsjettåret 2018 dei forslag til vedtak som følger førde opp:

Kapitla 200–288 og 2410, 3200–3288, 5310 og 5617

I

Utgifter :

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Administrasjon

200

Kunnskapsdepartementet

01

Driftsutgifter

349 760 000

21

Særskilde driftsutgifter

27 152 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

2 870 000

379 782 000

Sum Administrasjon

379 782 000

Grunnopplæringa

220

Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

01

Driftsutgifter

373 526 000

21

Særskilde driftsutgifter, kan nyttast under post 70

203 500 000

70

Tilskott til læremiddel o.a., kan overførast, kan nyttast under post 21

66 769 000

643 795 000

221

Foreldreutvala for grunnopplæringa og barnehagane

01

Driftsutgifter

14 840 000

14 840 000

222

Statlege vidaregåande skolar og fjernundervisningstenester

01

Driftsutgifter

106 718 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

1 559 000

108 277 000

223

Sametinget

50

Tilskott til Sametinget

46 627 000

46 627 000

225

Tiltak i grunnopplæringa

01

Driftsutgifter

22 900 000

21

Særskilde driftsutgifter

104 467 000

60

Tilskott til landslinjer

221 691 000

63

Tilskott til samisk i grunnopplæringa, kan overførast

67 349 000

64

Tilskott til opplæring av barn og unge som søker opphald i Noreg

111 351 000

65

Rentekompensasjon for skole- og symjeanlegg, kan overførast

199 608 000

66

Tilskott til leirskoleopplæring

50 863 000

67

Tilskott til opplæring i finsk

8 925 000

68

Tilskott til opplæring i kriminalomsorga

287 542 000

70

Tilskott til opplæring av lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med særskilde behov

61 096 000

72

Tilskott til internasjonale utdanningsprogram og organisasjonar

6 290 000

73

Tilskott til studieopphald i utlandet

18 228 000

74

Tilskott til organisasjonar

8 908 000

75

Grunntilskott

70 724 000

1 239 942 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast

1 012 338 000

22

Vidareutdanning for lærarar og skoleleiarar

1 446 791 000

60

Tilskott til forsking på tiltak for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring

43 024 000

63

Tidleg innsats i skolen gjennom auka lærarinnsats på 1.–4. trinn

1 329 048 000

71

Tilskott til vitensenter

55 185 000

3 886 386 000

227

Tilskott til særskilde skolar

63

Tilskott til kommunar og fylkeskommunar

39 087 000

78

Tilskott

156 616 000

195 703 000

228

Tilskott til frittståande skolar o.a.

70

Frittståande grunnskolar, overslagsløyving

2 296 734 000

71

Frittståande vidaregåande skolar, overslagsløyving

1 644 401 000

72

Frittståande skolar godkjende etter kap. 4 i vaksenopplæringslova, overslagsløyving

160 127 000

73

Frittståande grunnskolar i utlandet, overslagsløyving

118 213 000

74

Frittståande vidaregåande skolar i utlandet, overslagsløyving

18 504 000

75

Frittståande skolar for funksjonshemma elevar, overslagsløyving

304 412 000

76

Andre frittståande skolar, overslagsløyving

50 522 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsløyving

19 025 000

78

Kompletterande undervisning

24 611 000

79

Toppidrett

46 193 000

81

Elevutveksling til utlandet

1 998 000

82

Kapitaltilskott til friskolar, kapital- og husleigetilskott

32 357 000

4 717 097 000

229

Noregs grøne fagskole – Vea

01

Driftsutgifter

26 206 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

1 211 000

27 417 000

230

Statleg spesialpedagogisk støttesystem

01

Driftsutgifter

706 178 000

21

Særskilde driftsutgifter

46 435 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

9 281 000

761 894 000

Sum Grunnopplæringa

11 641 978 000

Barnehagar

231

Barnehagar

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 51

444 322 000

50

Tilskott til samiske barnehagetilbod

22 012 000

51

Forsking, kan nyttast under post 21

8 362 000

63

Tilskott til tiltak for å styrke den norskspråklege utviklinga for minoritetsspråklege barn i barnehage

145 729 000

66

Tilskott til auka barnehagedeltaking for minoritetsspråklege barn

20 000 000

70

Tilskott for symjing i barnehagane

36 243 000

676 668 000

Sum Barnehagar

676 668 000

Fagskoleutdanning

240

Fagskoler

60

Tilskott til fagskolar

651 079 000

61

Utviklingsmidlar til fagskoleutdanning

35 945 000

687 024 000

241

Felles tiltak for fagskolesektoren

21

Særskilde driftsutgifter, kan nyttast under post 70

20 248 000

70

Andre overføringar, kan nyttast under post 21

12 214 000

32 462 000

Sum Fagskoleutdanning

719 486 000

Kompetansepolitikk og livslang læring

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

70

Tilskott

586 985 000

586 985 000

253

Folkehøgskolar

70

Tilskott til folkehøgskolar

821 215 000

71

Tilskott til Folkehøgskolerådet

5 088 000

72

Tilskott til Nordiska folkhögskolan

649 000

826 952 000

254

Tilskott til vaksenopplæring

70

Tilskott til studieforbund

185 978 000

73

Tilskott til vaksenopplæringsorganisasjonar

13 473 000

199 451 000

255

Tilskott til freds- og menneskerettssenter

70

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

33 858 000

71

Falstadsenteret

19 675 000

72

Stiftelsen Arkivet

11 743 000

73

Nansen Fredssenter

6 377 000

74

Narviksenteret

7 084 000

75

Det europeiske Wergelandsenteret

9 218 000

76

Raftostiftelsen

5 265 000

93 220 000

256

Kompetanse Noreg

01

Driftsutgifter

62 963 000

21

Særskilde driftsutgifter

12 069 000

75 032 000

257

Kompetansepluss

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 70

5 869 000

70

Tilskott, kan overførast

157 167 000

163 036 000

258

Tiltak for livslang læring

01

Driftsutgifter

5 043 000

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 01

123 586 000

60

Tilskott til karriererettleiing

33 585 000

162 214 000

Sum Kompetansepolitikk og livslang læring

2 106 890 000

Høgre utdanning

260

Universitet og høgskolar

50

Statlege universitet og høgskolar

34 296 634 000

70

Private høgskolar

1 458 933 000

35 755 567 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studentar

71

Tilrettelegging for internasjonal mobilitet

18 151 000

74

Tilskott til velferdsarbeid

87 044 000

75

Tilskott til bygging av studentbustader, kan overførast

746 424 000

851 619 000

280

Felles einingar

01

Driftsutgifter

136 622 000

21

Særskilde driftsutgifter

10 000

50

Senter for internasjonalisering av utdanning

159 097 000

51

Drift av nasjonale fellesoppgåver

85 451 000

71

Tilskott til UNIS

132 349 000

72

Tilskott til UNINETT

27 546 000

73

Tilskott til NORDUnet, kan overførast

36 723 000

577 798 000

281

Felles tiltak for universitet og høgskolar

01

Driftsutgifter, kan nyttast under post 70

326 612 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

11 364 000

50

Tilskott til Noregs forskingsråd

223 840 000

70

Andre overføringar, kan nyttast under post 01

59 798 000

73

Tilskott til internasjonale program

64 475 000

78

Tilskott til Universitets- og høgskolerådet

12 509 000

698 598 000

Sum Høgre utdanning

37 883 582 000

Forsking

284

Dei nasjonale forskingsetiske komitéane

01

Driftsutgifter

18 586 000

18 586 000

285

Noregs forskingsråd

52

Langsiktig, grunnleggande forsking

1 664 206 000

53

Strategiske satsingar

1 492 091 000

54

Forskingsinfrastruktur av nasjonal,

strategisk interesse

748 932 000

55

Verksemdskostnader

793 097 000

4 698 326 000

287

Forskingsinstitutt og andre tiltak

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 71

15 439 000

53

NUPI

4 914 000

56

Holbergprisen

16 329 000

57

Basisløyving til samfunnsvitskaplege forskingsinstitutt

182 024 000

60

Regionale forskingsfond, tilskott til forsking

210 564 000

71

Tilskott til andre private institusjonar

47 268 000

73

Niels Henrik Abels matematikkpris

15 338 000

491 876 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Særskilde driftsutgifter

47 156 000

72

Internasjonale grunnforskingsorganisasjonar

338 558 000

73

EUs rammeprogram for forsking, kan overførast

2 199 232 000

75

UNESCO-kontingent

24 341 000

76

UNESCO-formål

3 695 000

2 612 982 000

Sum Forsking

7 821 770 000

Statsbankane

2410

Statens lånekasse for utdanning

01

Driftsutgifter, kan nyttast under post 45

392 153 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsløyving

6 910 577 000

70

Utdanningsstipend, overslagsløyving

2 785 025 000

71

Andre stipend, overslagsløyving

775 837 000

72

Rentestøtte, overslagsløyving

1 011 496 000

73

Avskrivingar, overslagsløyving

610 420 000

74

Tap på utlån

385 550 000

90

Auka lån og rentegjeld, overslagsløyving

27 165 770 000

40 036 828 000

Sum Statsbankane

40 036 828 000

Sum departementets utgifter

101 266 984 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Grunnopplæringa

3220

Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

01

Inntekter frå oppdrag

5 901 000

02

Salsinntekter o.a.

1 233 000

7 134 000

3222

Statlege vidaregåande skolar og fjernundervisningstenester

02

Salsinntekter o.a.

7 857 000

7 857 000

3225

Tiltak i grunnopplæringa

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

55 119 000

55 119 000

3229

Noregs grøne fagskole – Vea

02

Salsinntekter o.a.

1 790 000

61

Refusjon frå fylkeskommunar

1 196 000

2 986 000

3230

Statleg spesialpedagogisk støttesystem

01

Inntekter frå oppdrag

46 435 000

02

Salsinntekter o.a.

10 268 000

56 703 000

Sum Grunnopplæringa

129 799 000

Kompetansepolitikk og livslang læring

3256

Kompetanse Noreg

01

Inntekter frå oppdrag

11 699 000

02

Salsinntekter o.a.

360 000

12 059 000

Sum Kompetansepolitikk og livslang læring

12 059 000

Høgre utdanning og fagskoleutdanning

3280

Felles einingar

01

Eksterne inntekter NOKUT

10 000

02

Salsinntekter o.a.

1 372 000

1 382 000

3281

Felles tiltak for universitet og høgskolar

02

Salsinntekter o.a.

10 000

10 000

Sum Høgre utdanning og fagskoleutdanning

1 392 000

Forsking

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

6 026 000

6 026 000

Sum Forsking

6 026 000

Statsbankane

5310

Statens lånekasse for utdanning

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

23 600 000

29

Termingebyr

18 512 000

89

Purregebyr

104 672 000

90

Redusert lån og rentegjeld

10 172 117 000

93

Omgjering av utdanningslån til stipend

6 409 778 000

16 728 679 000

5617

Renter frå Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

3 880 115 000

3 880 115 000

Sum Statsbankane

20 608 794 000

Sum departementets inntekter

20 758 070 000

Fullmakt til å overskride gitte løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2018 kan:

 1. overskride løyvinga under

  mot tilsvarande meirinntekter under

  kap. 200 post 01

  kap. 3200 post 02

  kap. 220 post 01

  kap. 3220 post 02

  kap. 222 post 01

  kap. 3222 post 02

  kap. 229 post 01

  kap. 3229 postane 02 og 61

  kap. 230 post 01

  kap. 3230 post 02

  kap. 256 post 01

  kap. 3256 post 02

  kap. 280 post 01

  kap. 3280 post 02

  kap. 281 post 01

  kap. 3281 post 02

  Meirinntekter som gir grunnlag for overskriding skal òg dekke meirverdiavgift knytt til overskridinga, og påverkar derfor òg kap. 1633, post 01 for dei statlege forvaltningsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift. Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter takast med i berekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.

 2. 2. overskride løyvingane til oppdragsverksemd på 21-postane mot tilsvarande meirinntekter.

 3. 3. avhende fast eigedom, jf. Instruks om avhending av statleg eigedom mv., og nytte inntekter frå sal av eigedommar ved universiteta til kjøp, vedlikehald og bygging av andre lokale til undervisnings- og forskingsformål ved den same verksemda.

 4. 4. gi Noregs forskingsråd fullmakt til å kjøpe og avhende eigedommar. Salsinntekter blir førte til eigedomsfondet til Forskingsrådet.

Fullmakter til å pådra staten forpliktingar utover gitte løvingar

III

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2018 kan:

 1. gi tilsegn om tilskott ut over gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig følgande beløp:

  Kap.

  Post

  Nemning

  Samla ramme

  220

  Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

  70

  Tilskott til læremiddel o.a.

  30 mill. kroner

  226

  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa

  21

  Særskilde driftsutgifter

  20 mill. kroner

  226

  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa

  22

  Vidareutdanning for lærarar og skoleleiarar

  237 mill. kroner

  231

  Barnehagar

  21

  Særskilde driftsutgifter

  50 mill. kroner

  270

  Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studentar

  75

  Tilskott til bygging av studentbustader

  472,8 mill. kroner

 2. 2. gi tilsegn om å utbetale 20 pst. av tilskott til opplæring i kriminalomsorga over kap. 225 Tiltak i grunnopplæringa post, 68 Tilskott til opplæring i kriminalomsorga påfølgande budsjettår, når endeleg rekneskap ligg føre.

 3. 3. gi tilsegn om å utbetale utdanningsstøtte for første halvår 2019 (andre halvdelen av undervisningsåret 2018–19) etter dei satsane som blir fastsette andre halvår 2018 (første halvdelen av undervisningsåret 2018–19), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, postane 70 Utdanningsstipend, 71 Andre stipend, 72 Rentestøtte og 90 Auka lån og rentegjeld, samt kap. 5617 Renter frå Statens lånekasse for utdanning, post 80 Renter.

 4. 4. gi tilsegn om å gjere om lån til stipend første halvår 2019 (andre halvdelen av undervisningsåret 2018–19) etter dei satsane som blir fastsette for andre halvår 2018 (første halvdelen av undervisningsåret 2018–19), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, post 50 Avsetning til utdanningsstipend.

Andre fullmakter

IV

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

 • 1. privatistar som melder seg opp til eksamen, og kandidatar som melder seg opp til fag-/sveineprøver etter opplæringslova § 3-5, skal betale eit gebyr per prøve. Gebyret skal betalast til fylkeskommunen. Privatistar som melder seg opp til eksamen, skal betale 1 084 kroner dersom privatisten ikkje har prøvd seg i faget tidlegare som privatist eller elev, og 2 170 kroner ved forbetringsprøver. Kandidatar som melder seg opp til fag-/sveineprøver etter opplæringslova § 3-5, skal betale 925 kroner per prøve dersom kandidaten ikkje har gått opp tidlegare, og 1 853 kroner ved seinare forsøk.

 • 2. Kunnskapsdepartementet i 2018 kan gi universitet og høgskolar løyve til å:

  • a. opprette nye selskap og delta i selskap som er av fagleg interesse for verksemda.

  • b. bruke overskott av oppdragsverksemd til kapitalinnskott ved oppretting av nye selskap eller ved deltaking i selskap som er av fagleg interesse for verksemda.

  • c. bruke utbytte frå selskap som verksemda har kjøpt aksjar i eller etter fullmakt forvaltar, til drift av verksemda eller til kapitalinnskott.

  • d. bruke inntekt frå sal av aksjar i selskap som verksemda har erverva med overskott frå oppdragsverksemd eller etter fullmakt forvaltar, til drift av verksemda eller til kapitalinnskott.

 • 3. maksimalgrensa for foreldrebetaling for eit heildags ordinært barnehagetilbod blir fastsett til 2 910 kroner per månad og 32 010 kroner per år frå 1. januar 2018, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1.

 • 4. det frå 1. august 2018 blir gitt fritak i foreldrebetalinga i barnehage for 20 timar per veke til alle tre-, fire- og femåringar i hushald med skattepliktig kapital- og personinntekt på under 462 000 kroner per år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 3.

 • 5. Kunnskapsdepartementet kan gi Universitetet i Agder fullmakt til å bruke inntil 29,9 pst. av aksjar dei eig i Mechatronics Innovation Lab AS, som tingsinnskott ved ei konsolidering av dette selskapet og Uni Research AS, Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS, Agderforskning AS og Teknova AS.

Til forsida av dokumentet