Prop. 1 S (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018 — Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

4 Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder under Kunnskapsdepartementet

Tabell 4.1 Meteorologisk institutt. Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kroner)

Utgiftsart/Inntektsart

Rekneskap 31.12.2014

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Budsjett 2017

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

356 530

353 042

343 587

332 419

Varer og tenester

108 393

115 397

115 102

115 193

Sum driftsutgifter

464 923

468 439

458 689

447 612

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

43 853

18 579

36 970

34 649

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

43 853

18 579

36 970

34 649

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

0

0

0

0

Utbetalingar til andre verksemder

62 189

97 504

121 356

154 119

Sum overføringar frå verksemda

62 189

97 504

121 356

154 119

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

213

174

294

0

Sum finansielle aktivitetar

213

174

294

0

Sum utgifter

571 178

584 696

617 309

636 380

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

97 751

101 195

110 375

104 549

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

9 607

10 098

8 193

7 670

Andre driftsinntekter

39 248

32 555

0

0

Sum driftsinntekter

146 606

143 848

118 568

112 219

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

5

0

201

0

Sum investeringsinntekter

5

0

201

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

334 649

346 689

401 656

375 139

Andre innbetalingar

62 189

97 505

121 356

154 119

Sum overføringar til verksemda

396 838

444 194

523 012

529 258

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

388

933

874

0

Sum finansielle aktivitetar

388

933

874

0

Sum inntekter

543 837

588 975

642 655

641 477

Netto endring i kontantbehaldning

-27 341

4 279

25 346

5 097

Tabell 4.2 Meteorologisk institutt. Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kroner)

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2014

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Budsjett 2017

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

298 289

298 257

311 171

296 766

Løyvingar frå andre departement

1 884

150

300

1 633

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

23 795

26 147

21 563

22 883

Løyvingar frå Noregs forskingsråd

12 661

22 285

29 769

27 575

Sum løyvingar til statsoppdraget

336 629

346 839

362 803

348 857

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

718

854

1 054

785

Bidrag frå private

14 495

23 829

30 057

18 211

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

22 150

1 100

7 742

6 443

Sum bidrag

37 363

25 783

38 853

25 439

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

13 781

Oppdrag frå private

59 812

9 215

81 315

63 824

Andre inntekter og tidsavgrensingar

110 031

207 138

159 685

189 576

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

169 843

216 353

240 999

267 181

Sum inntekter

543 836

588 975

642 655

641 477

Tabell 4.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2014–16

(i 1 000 kroner)

Balanse 31. desember

Rekneskap 31.12.2014

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Endring frå 2015 til 2016

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

105 289

109 578

134 886

25 308

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

51

41

79

38

Sum kontantar og kontantekvivalentar

105 340

109 619

134 965

25 346

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår

Feriepengar m.m.

28 173

27 876

26 424

-1 452

Skattetrekk og offentlege avgifter

27 515

23 949

23 008

-941

Gjeld til leverandørar

23 343

24 116

30 064

5 948

Gjeld til oppdragsgivarar

-23 039

-21 465

-23 110

-1 645

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-1 055

26 132

28 016

1 884

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

54 937

80 608

84 403

3 795

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

-827

4 839

13 577

8 738

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

17 679

22 000

12 500

-9 500

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

6 943

6 672

9 097

2 425

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

23 795

33 511

35 175

1 664

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål/ ikkje spesifiserte formål

6 622

-19 485

402

19 887

Fri verksemdskapital

19 985

14 985

14 985

0

Sum andre avsetningar

26 607

-4 500

15 387

19 887

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

105 340

109 619

134 965

25 346

Tabell 4.4 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kroner)

Utgiftsart/Inntektsart

Rekneskap 31.12.2014

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Budsjett 2017

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

43 092

44 704

44 721

45 000

Varer og tenester

35 010

36 491

40 578

41 400

Sum driftsutgifter

78 102

81 195

85 299

86 400

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

3 561

835

723

700

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

3 561

835

723

700

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

19 235

20 711

26 377

25 000

Utbetalingar til andre verksemder

0

0

0

0

Sum overføringar frå verksemda

19 235

20 711

26 377

25 000

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

100 898

102 741

112 399

112 100

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

0

0

0

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

760

858

491

800

Andre driftsinntekter

0

0

0

0

Sum driftsinntekter

760

858

491

800

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

94 343

105 065

117 779

110 000

Andre innbetalingar

0

0

0

0

Sum overføringar til verksemda

94 343

105 065

117 779

110 000

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

95 103

105 923

118 270

110 800

Netto endring i kontantbehaldning

-5 795

3 182

5 871

-1 300

Tabell 4.5 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kroner)

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2014

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Budsjett 2017

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

20 566

21 390

24 945

20 091

Løyvingar frå andre departement

41 876

48 176

37 268

35 663

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

3 540

4 289

3 163

0

Løyvingar frå Noregs forskingsråd

0

27 287

24 343

18 319

Sum løyvingar til statsoppdraget

65 982

101 142

89 719

74 073

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

0

-18

2 234

0

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

0

727

14 136

0

Sum bidrag

0

709

16 370

0

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

244

737

2 888

2 500

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

3 380

785

1 444

2 926

Andre inntekter og tidsavgrensingar

25 496

2 550

7 849

31 301

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

29 120

4 072

12 181

36 727

Sum inntekter

95 103

105 923

118 270

110 800

Tabell 4.6 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) i perioden 2014–16

(i 1 000 kroner)

Balanse 31. desember

2014

2015

2016

Endring 2015 til 2016

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

31 841

35 24

40 900

5 876

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

7

6

0

-6

Sum kontantar og kontantekvivalentar

31 848

35 030

40 900

5 870

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår

Feriepengar m.m.

3 910

3 915

3 950

35

Skattetrekk og offentlege avgifter

3 898

3 812

4 100

288

Gjeld til leverandørar

3 579

2 764

1 941

-823

Gjeld til oppdragsgivarar

-3 434

-5 173

-1 637

3 536

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

344

-264

1 898

2 162

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

8 297

5 054

10 252

5 198

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd

6 262

8 429

4 013

-4 416

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

1 412

2 486

7664

5 178

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

10 428

13 139

6 982

-6 157

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

18 102

24 054

18 659

-5 395

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

143

594

6 587

5 993

Fri verksemdskapital

5 307

5 328

5 402

74

Sum andre avsetningar

5 450

5 922

11 989

6 067

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

31 848

35 030

40 900

5 870

Tabell 4.7 Universitet og høgskolar. Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kroner)

Utgiftsart

Rekneskap 31.12.2014

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Budsjett 2017

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

23 400 427

24 945 011

26 285 493

26 875 903

Varer og tenester

12 065 525

12 750 571

12 549 550

12 565 607

Sum driftsutgifter

35 465 953

37 695 582

38 835 043

39 441 511

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

2 009 190

2 391 008

2 498 781

2 391 980

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

2 009 190

2 391 008

2 498 781

2 391 980

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

336 552

171 918

248 324

170 000

Utbetalingar til andre verksemder

403 250

358 362

391 411

534 500

Sum overføringar frå verksemda

739 802

530 280

639 735

704 500

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

3 038

8 753

7 607

0

Andre finansielle utgifter

5 619

7 272

6 637

405

Sum finansielle aktivitetar

8 657

16 025

14 244

405

Sum utgifter

38 223 601

40 632 895

41 987 804

42 538 395

Inntektsart

Rekneskap 31.12.2014

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Budsjett 2017

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

2 891 027

2 583 373

2 555 467

2 359 329

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

15 711

14 754

15 125

16 125

Refusjonar

570 334

595 484

513 396

389 561

Andre driftsinntekter

2 128 960

2 341 417

1 897 018

1 748 958

Sum driftsinntekter

5 606 031

5 535 028

4 981 006

4 513 974

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

15 524

101 499

6 716

6 100

Sum investeringsinntekter

15 524

101 499

6 716

6 100

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

32 889 565

35 175 346

37 634 058

37 642 069

Andre innbetalingar

352 129

146 857

103 583

141 000

Sum overføringar til verksemda

33 241 694

35 322 202

37 737 641

37 783 069

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

37

800

35 656

35 000

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

7 553

9 472

2 289

676

Sum finansielle aktivitetar

7 590

10 272

37 945

35 676

Sum inntekter

38 870 840

40 969 001

42 763 308

42 338 819

Netto endring i kontantbehaldning

647 238

336 106

775 503

-199 577

Kommentar til tabellen: Driftsutgiftene har auka med 3,0 pst. frå 2015 til 2016 og utgjer 92,5 pst. av dei samla utgiftene i 2016, mot 92,8 pst. i 2015. Dei samla utgiftene har auka med 3,3 pst. frå 2015 til 2016. Overføringane til verksemdene har auka med 6,8 pst. frå 2015 til 2016, medan dei auka med 6,3 pst. frå 2014 til 2015. Det meste av overføringane er statlege løyvingar til verksemdene. Dei totale overføringane utgjer 88,2 pst. av dei samla inntektene. Det er noko høgre enn i 2015, da delen var 86,2 pst.

Tabell 4.8 Universitet og høgskolar. Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kroner)

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2014

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Budsjett 2017

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget:

Løyvingar frå fagdepartementet

28 615 039

30 283 985

32 212 846

32 954 082

Løyvingar frå andre departement

366 350

378 784

390 477

372 606

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

1 237 250

1 370 807

1 272 731

1 289 646

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

2 405 854

2 659 703

3 033 114

3 017 504

Sum løyvingar til statsoppdraget

32 663 911

34 737 788

36 909 167

37 633 838

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar1

142 396

181 008

193 091

207 831

Bidrag frå private

1 283 650

754 540

712 731

713 497

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

529 242

462 483

461 914

522 995

Sum bidrag

1 915 869

1 353 523

1 367 736

1 444 323

Oppdragsinntekter o.a.

Oppdrag frå statlege verksemder

276 993

486 687

525 404

308 263

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

86 233

91 327

90 239

58 143

Oppdrag frå private

309 577

434 502

440 787

288 327

Andre inntekter og tidsavgrensingar

3 618 257

3 865 175

3 429 975

2 605 924

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

4 291 060

4 877 691

4 486 405

3 260 657

Sum inntekter

38 870 840

40 969 001

42 763 308

42 338 919

1 Inkluderer bidrag frå regionale forskingsfond

Kommentar til tabellen: Dei samla inntektene har auka med 4,4 pst. frå 2015 til 2016. Dette er lågare enn frå 2014 til 2015, da auken var på 5,4 pst. Løyvinga til statsoppdraget utgjer 86,3 pst. av inntektene i 2016. Dette er noko høgre enn i 2015, da delen var 84,8 pst. Løyvinga til statsoppdraget dekker 87,9 pst. av dei samla utgiftene i 2016, mot 85,5 pst. i 2015.

Tabell 4.9 Universitet og høgskolar. Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar i universitets- og høgskolesektoren i perioden 2014–16 (nettobalanse)

(i 1 000 kroner)

Balansedag 31. desember

Rekneskap 31.12.2014

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Endring frå 2015 til 2016

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

10 037 094

10 380 330

11 157 071

776 741

Behaldningar på andre bankkonti

582 443

575 181

574 357

-824

Andre kontantbehaldningar

606

739

324

-415

Sum kontantar og kontantekvivalentar

10 620 143

10 956 251

11 731 753

775 503

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

1 957 608

2 059 403

2 171 944

112 541

Skattetrekk og offentlege avgifter

1 715 129

1 624 185

1 752 283

128 098

Gjeld til leverandørar

1 310 654

1 352 523

1 801 831

449 308

Gjeld til oppdragsgivarar

-374 234

-379 970

-444 147

-64 177

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

455 339

303 497

855 715

552 218

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

5 064 495

4 959 639

6 137 625

1 177 987

Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

276 981

215 726

202 939

-12 787

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

19 872

-216 104

-479 062

-262 958

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

1 387 652

1 910 969

1 989 540

78 571

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje starta formål1

740 297

823 820

994 309

170 489

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

61 242

82 851

98 912

16 061

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

2 486 044

2 817 262

2 806 638

-10 624

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål / ikkje-spesifiserte formål

2 533 678

2 459 207

2 143 642

-315 565

Fri verksemdskapital

477 334

525 582

590 192

64 610

Sum andre avsetningar

3 011 012

2 984 789

2 733 835

-250 954

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

2

0

-2

Anna langsiktig gjeld

58 592

194 559

53 656

-140 903

Sum langsiktig gjeld

58 592

194 560

53 656

-140 905

Sum netto gjeld og forpliktingar

10 620 143

10 956 251

11 731 753

775 503

1 Inkluderer prosjekt finansierte av regionale forskingsfond

Kontantbehaldninga har gått opp med 7,1 pst. frå 2015 til 2016, mot 3,2 pst. frå 2014 til 2015. Avsetningane som skal dekke påkomne kostnader til forfall neste budsjettår, har auka med 23,8 pst. Tilsvarande var det nedgang på 2,1 pst. frå 2014 til 2015. Avsetningane til planlagde tiltak i kommande budsjettår har minka med 0,4 pst. frå 2015 til 2016.

Tabell 4.10 Universitet og høgskolar. Balanse per 31. desember 2016

(i 1 000 kroner)

Eigedelar

Beløp

Verksemdskapital, avrekningar og gjeld

Beløp

Anleggsmidlar

Verksemdskapital

Immaterielle eigedelar

34 997

Sum verksemdskapital

820 756

Varige driftsmidlar

34 802 167

Finansielle eigedelar

230 564

Langsiktige forpliktingar

Sum anleggsmidlar

35 067 728

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

34 837 164

Andre forpliktingar

3 656

Sum avsetning for langsiktige forpliktingar

34 840 820

Anna langsiktig gjeld

Sum anna langsiktig gjeld

50 000

Omløpsmidlar

Kortsiktig gjeld

Lager

17 997

Leverandørgjeld

1 836 445

Kundefordringar

1 603 360

Anna kortsiktig gjeld

7 767 145

Bankinnskott

11 731 753

Sum kortsiktig gjeld

9 603590

Sum omløpsmidlar

13 353 110

Avrekning med statskassen

Sum avrekningar

3 105 672

Sum eigedelar

48 420 838

Sum verksemdskapital, avrekningar og gjeld

48 420 838

Balanseverdiane har auka med 5,3 pst. frå 2015 til 2016. Verdien av anleggsmidlane har gått opp med 4,5 pst. i høve til 2015, medan omløpsmidlane har auka med 7,5 pst. frå 2015 til 2016. Den kortsiktige gjelda har gått opp med 49,5 pst. frå 2015 til 2016. Avrekningane har gått ned med 41,3 pst. frå 2015 til 2016.

Tabell 4.11 Noregs forskingsråd. Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kroner)

Utgiftsart/inntektsart

Rekneskap 31.12.2014

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Budsjett for 2017

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

466 991

497 719

540 103

479 663

Varer og tenester

321 216

370 650

269 592

164 731

Sum driftsutgifter

788 207

868 369

809 695

644 394

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

71 389

49 167

8 659

0

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

71 389

49 167

8 659

0

Overføringer frå verksemda

Utbetalinger til andre statlege rekneskapar

4 210 111

3 313 960

4 055 269

4 166 073

Utbetalingar til andre verksemder

2 806 741

4 350 302

4 598 495

5 008 834

Sum overføringar frå verksemda

7 016 852

7 664 262

8 653 764

9 174 907

Sum utgifter

7 876 448

8 581 798

9 472 118

9 819 301

Utgiftsart/inntektsart

Driftsinntekter

Refusjonar

12 575

8 372

7 272

0

Andre driftsinntekter

8 337

8 321

7 828

8 939

Sum driftsinntekter

20 912

16 693

15 100

8 939

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

8 086 249

8 549 186

9 574 802

9 638 823

Andre innbetalingar

435 180

275 344

227 767

176 114

Sum overføringar til verksemda

8 521 429

8 824 530

9 802 569

9 814 937

Sum inntekter

8 542 341

8 841 223

9 817 669

9 823 876

Netto endring i kontantbehaldning

-665 893

-259 425

-345 551

-4 575

Tabell 4.12 Noregs forskingsråd. Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kroner)

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2014

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Budsjett for 2017

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

3 437 400

3 761 394

4 170 751

4 169 302

Løyvingar frå andre departement

4 648 849

4 787 792

5 404 051

5 469 521

Sum løyvingar

8 086 249

8 549 186

9 574 802

9 638 823

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå private

244 445

224 244

227 800

176 114

Sum bidrag

244 445

224 244

227 800

176 114

Oppdragsinntekter m.v.

Andre inntekter og tidsavgrensninger

211 647

67 793

15 067

8 939

Sum oppdragsinntekter m.v.

211 647

67 793

15 067

8 939

Sum inntekter

8 542 341

8 841 223

9 817 669

9 823 876

Tabell 4.13 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Noregs forskingsråd i perioden 2014–16

(i 1 000 kroner)

Balanse 31. desember

Rekneskap 31.12.2014

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Endring frå 2015 til 2016

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

4 562 050

4 817 495

5 195 543

378 048

Behaldning på andre bankkonti

36 602

35 205

36 316

1 111

Andre kontantbehaldningar

43 264

48 641

15 033

–33 608

Sum kontantar og kontantekvivalentar

4 641 916

4 901 341

5 246 892

345 551

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

49 375

38 372

40 836

2 464

Skattetrekk og offentlege avgifter

29 575

35 887

37 875

1 988

Prosjektgjeld for starta/gjennomførte forskingsprosjekt

1 395 172

1 658 783

1 806 028

147 245

Anna gjeld/fordringar som forfell i neste budsjettår

74 906

18 056

-7 685

-25 741

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

1 549 028

1 751 098

1 877 054

125 956

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Forskingsprogram under handsamning

3 117 441

3 158 715

3 305 438

146 723

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

3 117 441

3 158 715

3 305 438

146 723

Andre avsetninga

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

47 105

59 211

103 098

43 887

Fri verksemdskapital

61 026

55 365

41 386

-13 979

Sum andre avsetningar

108 131

114 576

144 484

29 908

Langsiktige forpliktingar (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

-132 684

-123 048

-80 084

42 964

Anna langsiktig forplikting

Sum langsiktige forpliktingar

-132 684

-123 048

-80 084

42 964

Sum netto gjeld og forpliktingar

4 641 916

4 901 341

5 246 892

345 551

Til forsida av dokumentet