Prop. 100 S (2015–2016)

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

Til innholdsfortegnelse

13 Konklusjon og tilrådning

For å sikre et godt tilsyn med finansnæringen er det viktig for EØS/EFTA-statenes myndigheter å kunne delta i EBA, EIOPA, ESMA og ESRB sammen med myndighetene i EUs medlemsstater. Innlemmelse i EØS-avtalene av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem vil også åpne opp for at EØS-avtalen kan utvides ved å ta inn et stort antall nye rettsakter på finansmarkedsområdet. En slik utvikling vil kunne bidra til større grad av likhet i rammebetingelser og bedre adgang til hele det europeiske markedet for finansforetak etablert i EØS/EFTA-statene.

Deltakelse i EØS-komiteens beslutninger medfører slik overføring av myndighet til en internasjonal sammenslutning at Stortinget må samtykke til deltakelsen med 3/4 flertall i henhold til kravet i Grunnloven § 115, med minst 2/3 av representantene til stede. Stortinget bes samtidig om å samtykke til tilpasninger til enkeltbestemmelser i tre rettsakter som det foreløpig ikke er utarbeidet EØS-komitebeslutninger for. EØS-tilpasningene vil innebære at myndighet til å treffe tiltak med direkte virkning for Norge legges til EFTAs overvåkingsorgan, med adgang til overprøving av EFTA-domstolen.

Finansdepartementet tilrår deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter, og overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365.

Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Til dokumentets forside