Prop. 100 S (2015–2016)

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

Til innholdsfortegnelse

1 Uoffisiell oversettelse av konklusjoner – EUs og EØS/EFTA-statenes finans- og økonomiministre 14 oktober 2014

Konklusjoner EUs og EØS/EFTA-statenes finans- og økonomiministre 14. oktober 2014 Innlemmelse av EUs ESA-forordninger i EØS-avtalen

 • 1) EUs og EØS/EFTA-statenes finans- og økonomiministere understreket at de europeiske tilsynsmyndighetene er en hjørnesten i EUs svar på finanskrisen. Et sterkt og samordnet finanstilsyn er avgjørende for å bevare og videreutvikle et felles marked for finansielle tjenester.

 • 2) EUs og EØS/EFTA-statenes finans- og økonomiministere var derfor positive til avtalen om prinsippene for innlemmelse i EØS-avtalen av EUs forordninger om opprettelse av de europeiske tilsynsmyndigheter innenfor sektoren for finansielle tjenester (EUs tilsynsmyndigheter).

 • 3) EUs og EØS/EFTA-statenes finans- og økonomiministere merket seg at det var funnet en balansert løsning som tok hensyn til struktur og formål i både forordningene som opprettet EUs tilsynsmyndigheter og i EØS-avtalen, samt til rettslige og politiske skranker i EU- og EØS/EFTA-statene.

 • 4) EUs og EØS/EFTA-statenes finans- og økonomiministere understreket at det i samsvar med EØS-avtalens topilarstruktur, er EFTAs overvåkingsorgan som vil treffe beslutninger som angår henholdsvis vedkommende myndigheter eller markedsaktører i EØS/EFTA-statene. Når EFTAs overvåkingsorgan utfører disse oppgavene, skal det benytte seg av teknisk ekspertise gjennom en rådgivende komité. EUs tilsynsmyndigheter vil ha myndighet til å gjennomføre tiltak av ikke-bindende karakter, som å vedta anbefalinger og ikke-bindende mekling, også rettet mot vedkommende myndigheter og markedsaktører i EØS/EFTA-statene. Forut for tiltak på den ene eller andre side vil det, i den grad det er hensiktsmessig, være rådføring, koordinering eller utveksling av opplysninger mellom de europeiske tilsynsmyndighetene og EFTAs overvåkingsorgan.

 • 5) For å sikre at det dras nytte av de europeiske tilsynsmyndigheters ekspertise i prosessen, og at det er samsvar i praksis mellom de to pilarene, vil EFTAs overvåkingsorgans enkeltbeslutninger og formelle uttalelser rettet mot en eller flere individuelle vedkommende myndigheter eller markedsaktører i en EØS/EFTA-stat, fattes basert på utkast utarbeidet av den relevante europeiske tilsynsmyndighet. Dermed bevares de viktigste fordelene med tilsyn av en enkelt myndighet innenfor Unionen.

 • 6) Disse prinsippene får særlig anvendelse ved ESMAs direkte tilsyn av kredittvurderingsbyråer og transaksjonsregistre: EFTAs overvåkingsorgan vil treffe beslutninger basert på utkast utarbeidet av ESMA. En lignende ordning vil få anvendelse for EUs tilsynsmyndigheters myndighet til å gripe inn i henhold til artikkel 28 i shortsalg-forordningen og artikkel 40, 41 og 45 i forordningen om markeder for finansielle instrumenter. EFTAs overvåkingsorgan vil treffe beslutninger basert på utkast utarbeidet av den relevante europeiske tilsynsmyndighet.

 • 7) Dersom det oppstår uenighet mellom EUs tilsynsmyndigheter og EFTAs overvåkingsorgan, kan saken bringes inn for EØS-komiteen etter anmodning fra en av avtalepartene, som fastsatt i EØS-avtalen. Hensiktsmessige framgangsmåter for rask organisering av møter i EØS-komiteen ved hastetilfeller vil bli etablert.

 • 8) For å sikre ensartet tilsyn og anvendelse av lovgivningen innen området finansielle tjenester skal representanter for EFTAs overvåkingsorgan og for nasjonale vedkommende myndigheter i de tre EØS/EFTA-statene delta i størst mulig grad, uten stemmerett, i tilsynsstyrene til EUs tilsynsmyndigheter og deres forberedende organer. EUs tilsynsmyndigheter skal også delta i størst mulig grad, uten stemmerett, i arbeidet til EFTAs overvåkingsorgan og dets forberedende organer i den utstrekning det har tilknytning til deres virksomhet.

 • 9) EUs og EØS/EFTA-statenes finans- og økonomiministere erkjente at løsningen er basert på den ekstraordinære bakgrunnssituasjonen og kravene på dette spesielle området, herunder de eksepsjonelle omstendighetene som gjør det særlig viktig å sørge for ordnede virkemåte og integritet for finansmarkedene.

 • 10) EUs og EØS/EFTA-statenes finans- og økonomiministere oppfordret avtalepartene til raskt å fullføre det tekniske arbeidet som er nødvendig for innlemmelsen, for å sikre en effektiv og ensartet anvendelse av felles regler og tilsyn i hele EØS. De ba også avtalepartene om å gjennomgå det avtalte rammeverket senest fem år etter oppstart for å sørge for at det vil fortsette å sikre en effektiv og ensartet anvendelse av felles regler og tilsyn i hele EØS.

 • 11) EUs og EØS/EFTA-statenes finans- og økonomiministere fremhevet igjen hvor viktig det var med en rask innlemmelse og anvendelse av det gjenværende regelverket innenfor området finansielle tjenester for å sikre like vilkår i hele EØS i denne viktige økonomiske sektoren.

Til dokumentets forside