Prop. 100 S (2015–2016)

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

Til innholdsfortegnelse

11 Behov for lovendringer for å gjennomføre rettsaktene om EUs tilsynsmyndigheter og øvrige rettsakter

11.1 EU-tilsynsforordningene

EU-tilsynsforordningene i EØS-tilpasset form vil kreve gjennomføring ved inkorporasjon i en ny lov om EØS-finanstilsyn. Proposisjon med lovforslag vil bli fremmet av Finansdepartementet så raskt som mulig etter fremleggelse av denne proposisjonen.

11.2 ESRB-forordningen

ESRB-forordningen i EØS-tilpasset form vil kreve gjennomføring ved inkorporasjon i en ny lov om EØS-finanstilsyn. Proposisjon med lovforslag vil bli fremmet av Finansdepartementet så raskt som mulig etter fremleggelse av denne proposisjonen.

11.3 Forordningen om kredittvurderingsbyråer

CRA-forordningen i EØS-tilpasset form før forordningen ble endret gjennom endringsforordningene CRA II og CRA III, er gjennomført ved inkorporasjon i lov 20. juni 2014 nr. 30 om kredittvurderingsbyråer. Endringsforordningene (CRA II og III) i EØS-tilpasset form vil kreve gjennomføring ved inkorporasjon.

Proposisjon med forslag til endring av lov om kredittvurderingsbyråer vil bli fremmet av Finansdepartementet så raskt som mulig etter fremleggelse av denne proposisjonen.

11.4 EMIR

EMIR i EØS-tilpasset form vil kreve gjennomføring ved inkorporasjon. Det er etter gjeldende norsk rett ikke clearingplikt for OTC-derivater. Vi har, i motsetning til det som følger av EMIR, heller ikke generelle regler om risikostyring og sikkerhetsstillelse for OTC-derivater som gjelder alle aktører. Norsk rett inneholder imidlertid en del regler om risikohåndtering som gjelder visse typer aktører og som til en viss grad vil kunne overlappe, eller i det minste ha kontaktflater mot, regler som vil følge av EMIR når denne forordningen med EØS-tilpasninger er inkorporert i norsk rett. Slike regler følger nå bl.a. av verdipapirhandelloven, verdipapirfondloven, finansforetaksloven og forskrifter om kapitalkrav.

Norge har ikke regler om rapportering til transaksjonsregistre eller virksomhetsregler og regler om tilsyn med transaksjonsregistre.

Ved lov 21. juni 2014 nr. 29 om endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv., ble det innført regler i verdipapirhandellovens kapittel 13 om sentrale motparter og motpartsvirksomhet. Formålet med disse reglene var å legge til rette for fortsatt adgang til EU-markedet for norske sentrale motparter, ved hjelp av et norsk regelverk som kunne anses som likeverdig med virksomhetsreglene for sentrale motparter i EMIR, inntil forordningen kunne innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett. Disse reglene vil måtte oppheves når EMIR tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres ved inkorporasjon.

Proposisjon med lovforslag vil bli fremmet av Finansdepartementet så raskt som mulig etter fremleggelse av denne proposisjonen.

11.5 Shortsalgforordningen

Det er i dag regler i verdipapirhandelloven om shortsalg, jf. §§ 3-14 og 17-5, som begge ble tilføyd ved lov 4. juni 2010 nr. 20. Ved inkorporasjon av hhv. shortsalgforordningen og gjennomføringsforordningene i EØS-tilpasset form i norsk rett, vil de de nevnte lovreglene måtte oppheves.

Proposisjon med lovforslag vil bli fremmet av Finansdepartementet så raskt som mulig etter fremleggelse av denne proposisjonen.

11.6 AIFM-direktivet

Stortinget har vedtatt lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond. Gjennom denne loven og forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond, ble de antatte fremtidige EØS-forpliktelsene som tilsvarer AIFM-direktivet og gjennomføringsrettsakter til direktivet gjennomført i norsk rett, med unntak av de bestemmelsene som omhandler ESMA og ESMAs kompetanse.

På bakgrunn av de omforente tilpasningene til reglene om ESMA, vil enkelte bestemmelser i loven om forvaltning av alternative investeringsfond måtte endres i tråd med disse.

Proposisjon med lovforslag vil bli fremmet av Finansdepartementet så raskt som mulig etter fremleggelse av denne proposisjonen.

Til dokumentets forside