Prop. 100 S (2015–2016)

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

Til innholdsfortegnelse

3 Uoffisielle oversettelser av utkast til tilpasninger til enkeltbestemmelser i MiFIR og PRIIPs

Utkast til EØS-tilpasninger til MiFIR artikkel 40, 41 og 45 og PRIIPs-forordningen artikkel 16

EFTAs forslag til standard fortale:

 • (*) [I europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012] angis det i hvilke tilfeller og under hvilke vilkår [Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA)] kan midlertidig forby eller begrense visse typer finansvirksomhet, i samsvar med artikkel 9 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. [1095]/2010(x). Med hensyn til EØS-avtalen skal denne myndighet utøves av EFTAs overvåkingsorgan når det gjelder EFTA-statene, i samsvar med nr. [31h] i EØS-avtalens vedlegg IX og på de vilkår som der er beskrevet. For å sikre at det dras nytte av ESMAs ekspertise i prosessen og at det er samsvar i praksis mellom de to pilarene i EØS, vil EFTAs overvåkingsorgans beslutninger treffes basert på utkast utarbeidet av ESMA. Dermed bevares de viktigste fordelene med tilsyn av en enkelt myndighet. Avtalepartene er enige om at denne beslutning gjennomfører overenskomsten som gjenspeiles i konklusjonene 1 til EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere av 14. oktober 2014 med hensyn til innlemmelse av EUs forordninger om de europeiske tilsynsmyndigheter (European Supervisory Authorities – ESAs) i EØS-avtalen.

FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER (EU) nr. 600/2014

Nødvendig med fortale – se ovennevnte forslag til standard fortale

SEC note: Når det gjelder MiFIR, vil standard fortale måtte vise til både ESMAs myndighet og EBAs myndighet ettersom begge myndigheter er gitt myndighet i henhold til denne forordning.

Artikkel 40

ESMAs midlertidige inngrepsmyndighet

 • 1. I samsvar med artikkel 9 nr. 5 i forordning (EU) nr. 1095/2010 kan ESMA [EFTAs overvåkingsorgan], dersom vilkårene i nr. 2 og 3 er oppfylt, i Unionen midlertidig forby eller begrense

  • (a) markedsføring, distribusjon eller salg av visse finansielle instrumenter eller finansielle instrumenter med visse særskilte egenskaper, eller

  • (b) en type finansiell virksomhet eller praksis.

  Et forbud eller en begrensning kan gjelde under omstendigheter eller være omfattet av unntak som fastsettes av ESMA [EFTAs overvåkingsorgan].

 • 2. ESMA [EFTAs overvåkingsorgan] skal treffe en beslutning i henhold til nr. 1 bare dersom alle følgende vilkår er oppfylt:

  • (a) Det foreslåtte tiltaket gjelder et alvorlig problem knyttet til investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes eller råvaremarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen.

  • (b) Reguleringskrav i henhold til unionsretten [EØS-avtalen] som får anvendelse på det berørte finansielle instrumentet eller den berørte finansielle virksomheten, avverger ikke trusselen.

  • (c) En eller flere vedkommende myndigheter har ikke truffet tiltak for å håndtere trusselen, eller de tiltakene som er truffet, er ikke tilstrekkelige til å håndtere trusselen.

  Dersom vilkårene fastsatt i første ledd er oppfylt, kan ESMA [EFTAs overvåkingsorgan] innføre forbudet eller begrensningen nevnt i nr. 1 av forsiktighetshensyn før et finansielt instrument er blitt markedsført, distribuert eller solgt til kunder.

 • 3. Når ESMA [EFTAs overvåkingsorgan] treffer tiltak i henhold til denne artikkel, skal det sikres at tiltakene

  • (a) ikke har en negativ innvirkning på finansmarkedenes effektivitet eller på investorer, som ikke står i forhold til fordelene ved tiltaket,

  • (b) ikke skaper risiko for tilsynsarbitrasje, og

  • (c) er truffet etter ESMAs samråd med de offentlige organene som har ansvar for tilsyn, forvaltning og regulering av fysiske markeder for landbruksvarer i henhold til forordning (EF) nr. 1234/2007, dersom tiltaket gjelder landbruksråvarederivater.

  Dersom en eller flere vedkommende myndigheter har truffet et tiltak i henhold til artikkel 42, kan ESMA [EFTAs overvåkingsorgan] treffe et av tiltakene nevnt i nr. 1 uten at ESMA avgir uttalelsen fastsatt i artikkel 43.

 • 4. Før det treffes beslutning om tiltak i henhold til denne artikkel, skal ESMA [EFTAs overvåkingsorgan] underrette vedkommende myndigheter om tiltaket som foreslås.

 • 5. ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger om hver av sine beslutninger om å treffe tiltak i henhold til denne artikkel. EFTAs overvåkingsorgan skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger om hver av sine beslutninger om å treffe tiltak i henhold til denne artikkel. En henvisning til EFTAs overvåkingsorgans melding skal legges ut på ESMAs nettsted. Meldingen skal inneholde nærmere opplysninger om forbudet eller begrensningen og angi på hvilket tidspunkt etter offentliggjøringen av meldingen tiltaket vil tre i kraft. Et forbud eller en begrensning får anvendelse først etter at tiltakene har trådt i kraft.

 • 6. ESMA [EFTAs overvåkingsorgan] skal med passende intervaller og minst hver tredje måned gjennomgå forbudet eller begrensningen innført i henhold til nr. 1. Dersom forbudet eller begrensningen ikke forlenges etter denne tremånedersperioden, skal forbudet eller begrensningen utløpe.

 • 7. Et tiltak som er vedtatt av ESMA [EFTAs overvåkingsorgan] i henhold til denne artikkel, skal ha forrang for eventuelle tidligere tiltak truffet av en vedkommende myndighet.

 • 8. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 50 der det angis hvilke kriterier og faktorer ESMA skal ta i betraktning ved fastsettelse av når det foreligger et alvorlig problem knyttet til investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes eller råvaremarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen, som nevnt i nr. 2 bokstav a).

  Disse kriteriene og faktorene omfatter

  • (a) graden av kompleksitet ved et finansielt instrument og forholdet til den typen kunder som det markedsføres og selges til,

  • (b) størrelsen eller den nominelle verdien av en utstedelse av finansielle instrumenter,

  • (c) graden av innovasjon ved et finansielt instrument, en virksomhet eller en praksis,

  • (d) den giring som et finansielt instrument eller en praksis gir.

Tilpasningstekst:

I artikkel 40:

 • (i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «ESMA» i nr. 1-4, 6 og 7 forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

 • (ii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «unionsretten» i nr. 2 forstås som «EØS-avtalen»,

 • (iv) i nr. 3 skal ordene «etter samråd med de offentlige organene» erstattes med ordene «etter ESMAs samråd med de offentlige organene»,

 • (v) i nr. 3 skal ordene «uten å avgi uttalelsen» erstattes med ordene «uten at ESMA avgir uttalelsen»,

 • (vi) i nr. 5 skal ordene «alle beslutninger om å treffe tiltak» erstattes med ordene «hver av sine beslutninger om å treffe tiltak»,

 • (vii) i nr. 5 skal ordene «EFTAs overvåkingsorgan skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger om hver av sine beslutninger om å treffe tiltak i henhold til denne artikkel. En henvisning til EFTAs overvåkingsorgans melding skal legges ut på ESMAs nettsted» tilføyes etter ordene «denne artikkel».

Artikkel 41

EBAs midlertidige inngrepsmyndighet

 • 1. I samsvar med artikkel 9 nr. 5 i forordning (EU) nr. 1093/2010 kan EBA [EFTAs overvåkingsorgan], dersom vilkårene i nr. 2 og 3 er oppfylt, i Unionen midlertidig forby eller begrense

  • (a) markedsføring, distribusjon eller salg av visse strukturerte innskudd eller strukturerte innskudd med visse særskilte egenskaper, eller

  • (b) en type finansiell virksomhet eller praksis.

  Et forbud eller en begrensning kan gjelde under omstendigheter eller være omfattet av unntak som fastsettes av EBA [EFTAs overvåkingsorgan].

 • 2. EBA eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan, skal treffe en beslutning i henhold til nr. 1 bare dersom alle følgende vilkår er oppfylt:

  • (a) Det foreslåtte tiltaket gjelder et alvorlig problem knyttet til investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen.

  • (b) Reguleringskrav i henhold til unionsretten [EØS-avtalen] som får anvendelse på det berørte strukturerte innskuddet eller den berørte virksomheten, avverger ikke trusselen.

  • (c) En eller flere vedkommende myndigheter har ikke truffet tiltak for å håndtere trusselen, eller de tiltakene som er truffet, er ikke tilstrekkelige til å håndtere trusselen.

  Dersom vilkårene i første ledd er oppfylt, kan EBA [EFTAs overvåkingsorgan] innføre forbudet eller begrensningen nevnt i nr. 1 av forsiktighetshensyn før et strukturert innskudd er blitt markedsført, distribuert eller solgt til kunder.

 • 3. Når EBA [EFTAs overvåkingsorgan] treffer tiltak i henhold til denne artikkel, skal det sikres at tiltakene

  • (a) ikke har en negativ innvirkning på finansmarkedenes effektivitet eller på investorer, som ikke står i forhold til fordelene ved tiltaket, og

  • (b) ikke skaper risiko for tilsynsarbitrasje.

  Dersom en eller flere vedkommende myndigheter har truffet et tiltak i henhold til artikkel 42, kan EBA [EFTAs overvåkingsorgan] treffe et av tiltakene nevnt i nr. 1 uten at EBA avgir uttalelsen fastsatt i artikkel 43.

 • 4. Før det treffes beslutning om tiltak i henhold til denne artikkel, skal EBA [EFTAs overvåkingsorgan] underrette vedkommende myndigheter om tiltaket som foreslås.

 • 5. EBA skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger om hver av sine beslutninger om å treffe tiltak i henhold til denne artikkel. EFTAs overvåkingsorgan skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger om hver av sine beslutninger om å treffe tiltak i henhold til denne artikkel. En henvisning til EFTAs overvåkingsorgans melding skal legges ut på EBAs nettsted. Meldingen skal inneholde nærmere opplysninger om forbudet eller begrensningen og angi på hvilket tidspunkt etter offentliggjøringen av meldingen tiltaket vil tre i kraft. Et forbud eller en begrensning får anvendelse først etter at tiltakene har trådt i kraft.

 • 6. EBA [EFTAs overvåkingsorgan] skal med passende intervaller og minst hver tredje måned gjennomgå forbudet eller begrensningen innført i henhold til nr. 1. Dersom forbudet eller begrensningen ikke forlenges etter denne tremånedersperioden, skal forbudet eller begrensningen utløpe.

 • 7. Et tiltak som er vedtatt av EBA [EFTAs overvåkingsorgan] i henhold til denne artikkel, skal ha forrang for eventuelle tidligere tiltak truffet av en vedkommende myndighet.

 • 8. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 50 der det angis hvilke kriterier og faktorer EBA skal ta i betraktning ved fastsettelse av når det foreligger et alvorlig problem knyttet til investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen, som nevnt i nr. 2 bokstav a).

  Disse kriteriene og faktorene omfatter

  • (a) graden av kompleksitet ved et strukturert innskudd og forholdet til den typen kunder som det markedsføres og selges til,

  • (b) størrelsen eller den nominelle verdien av en utstedelse av strukturerte innskudd,

  • (c) graden av innovasjon ved et strukturert innskudd, en virksomhet eller en praksis,

  • (d) den giring som et strukturert innskudd eller en praksis gir.

Tilpasningstekst

I artikkel 41:

 • (i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «EBA» i nr. 1-4, 6 og 7 forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

 • (ii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «unionsretten» i nr. 2 forstås som «EØS-avtalen»,

 • (iv) i nr. 3 skal ordene «uten å avgi uttalelsen» erstattes med ordene «uten at EBA avgir uttalelsen»,

 • (v) i nr. 5 skal ordene «alle beslutninger om å treffe tiltak» erstattes med ordene «hver av sine beslutninger om å treffe tiltak»,

 • (vi) i nr. 5 skal ordene «EFTAs overvåkingsorgan skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger om hver av sine beslutninger om å treffe tiltak i henhold til denne artikkel. En henvisning til EFTAs overvåkingsorgans melding skal legges ut på EBAs nettsted» tilføyes etter ordene «denne artikkel».

Artikkel 45

ESMAs myndighet når det gjelder posisjonshåndtering

 • 1. I samsvar med artikkel 9 nr. 5 i forordning (EU) nr. 1095/2010 skal ESMA eller, når det gjelder EFTA-statene, EFTAs overvåkingsorgan, dersom begge vilkårene i nr. 2 er oppfylt, treffe ett eller flere av følgende tiltak:

  • (a) anmode enhver person om alle relevante opplysninger med hensyn til størrelsen på og formålet med en posisjon eller en eksponering inngått ved hjelp av et derivat,

  • (b) etter å ha analysert opplysningene innhentet i samsvar med bokstav a), kreve at personen reduserer størrelsen på eller eliminerer posisjonen eller eksponeringen i henhold til den delegerte rettsakten nevnt i nr. 10 bokstav b),

  • (c) som en siste utvei begrense en persons mulighet til å inngå en råvarederivatkontrakt.

 • 2. ESMA eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan, skal treffe en beslutning i henhold til nr. 1 bare dersom følgende vilkår er oppfylt:

  • (a) Formålet med tiltakene oppført i nr. 1 er å håndtere en trussel mot finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet, herunder råvarederivatmarkedene i samsvar med målene oppført i artikkel 57 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU, og også når det gjelder leveringsvilkårene for råvarer, eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen.

  • (b) En eller flere vedkommende myndigheter har ikke truffet tiltak for å håndtere trusselen, eller de tiltakene som er truffet, er ikke tilstrekkelige til å håndtere trusselen.

  ESMA eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan, skal foreta sin vurdering av om vilkårene nevnt i første ledd bokstav a) og b) er oppfylt, i samsvar med kriteriene og faktorene fastsatt i den delegerte rettsakten nevnt i nr. 10 bokstav a) i denne artikkel.

 • 3. Når ESMA eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan, treffer tiltakene nevnt i nr. 1, skal det sikres at tiltakene

  • (a) i betydelig grad håndterer trusselen mot finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet, herunder råvarederivatmarkedene i samsvar med målene oppført i artikkel 57 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU og også når det gjelder leveringsvilkårene for råvarer, eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen, eller betraktelig forbedrer vedkommende myndigheters evne til å overvåke trusselen slik den er målt i henhold til kriteriene og faktorene fastsatt i den delegerte rettsakten nevnt i nr. 10 bokstav a),

  • (b) ikke skaper risiko for tilsynsarbitrasje i henhold til nr. 10 bokstav c),

  • (c) ikke har en negativ innvirkning på finansmarkedenes effektivitet på en av følgende måter som ikke står i forhold til fordelene ved tiltaket: reduserer likviditeten i markedene, begrenser forutsetningene for å redusere de risikoene som er direkte forbundet med en ikke-finansiell motparts kommersielle virksomhet, eller skaper usikkerhet for markedsdeltakerne.

  ESMA skal rådføre seg med Byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter, opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009( 1 ), før det treffes tiltak eller, der det er relevant, utarbeides utkast for EFTAs overvåkingsorgan som gjelder energiprodukter i engrosmarkedet.

  ESMA skal rådføre seg med de offentlige organene som har ansvar for tilsyn, forvaltning og regulering av fysiske markeder for landbruksvarer i henhold til forordning (EF) nr. 1234/2007, før det treffes tiltak eller, der det er relevant, utarbeides utkast for EFTAs overvåkingsorgan som gjelder landbruksråvarederivater.

 • 4. Før ESMA beslutter å innføre eller forlenge et tiltak nevnt i nr. 1, skal ESMA eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan, underrette de berørte vedkommende myndigheter om det planlagte tiltaket. Dersom anmodningen fremmes i henhold til nr. 1 bokstav a) eller b), skal meldingen omfatte opplysninger om identiteten til den eller de personene som den var rettet til, samt opplysninger om og begrunnelsen for anmodningen. Dersom anmodningen fremmes i henhold til nr. 1 bokstav c), skal meldingen omfatte opplysninger om identiteten til den berørte personen, de relevante finansielle instrumentene, de relevante kvantitative tiltakene, som største størrelse på en posisjon som den berørte personen kan inngå, samt begrunnelsen for tiltaket.

 • 5. Meldingen skal gis minst 24 timer før tiltaket skal tre i kraft eller forlenges. Under ekstraordinære omstendigheter kan ESMA eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan, gi meldingen mindre enn 24 timer før tiltaket er planlagt å tre i kraft, dersom det ikke er mulig å gi et 24 timers varsel.

 • 6. ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger om hver av sine beslutninger om å innføre eller forlenge et tiltak nevnt i nr. 1 bokstav c). EFTAs overvåkingsorgan skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger om hver av sine beslutninger om å innføre eller forlenge et tiltak nevnt i nr. 1 bokstav c). En henvisning til EFTAs overvåkingsorgans melding skal legges ut på ESMAs nettsted. Meldingen skal omfatte opplysninger om identiteten til den berørte personen, de relevante finansielle instrumentene, de relevante kvantitative tiltakene, som største størrelse på en posisjon som den berørte personen kan inngå, samt begrunnelsen for tiltaket.

 • 7. Et tiltak i henhold til nr. 1 bokstav c) skal tre i kraft når meldingen offentliggjøres på ESMAs nettsted eller, når det gjelder tiltak truffet av EFTAs overvåkingsorgan, når meldingen offentliggjøres på EFTAs overvåkingsorgans nettsted, eller på et senere tidspunkt angitt i meldingen, og skal gjelde bare i forbindelse med en transaksjon som inngås etter at tiltaket har trådt i kraft.

 • 8. ESMA eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan, skal med passende intervaller og minst hver tredje måned gjennomgå tiltakene nevnt i nr. 1 bokstav c). Dersom et tiltak ikke forlenges etter nevnte tidsrom på tre måneder, skal det automatisk utløpe. Nr. 2–8 får også anvendelse ved forlengelse av tiltak.

 • 9. Et tiltak som er vedtatt av ESMA eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan, i henhold til denne artikkel, skal ha forrang for eventuelle tidligere tiltak truffet av en vedkommende myndighet i henhold til artikkel 69 nr. 2 bokstav o) eller p) i direktiv 2014/65/EU.

 • 10. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 50 som angir kriteriene og faktorene som skal legges til grunn for å fastslå

  • (a) om det foreligger en trussel mot finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet, herunder råvarederivatmarkedene i samsvar med målene oppført i artikkel 57 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU, og også leveringsvilkårene for råvarer, eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen som nevnt i nr. 2 bokstav a), idet det tas hensyn til i hvilken grad posisjoner brukes til å sikre posisjoner i råvarer eller råvarekontrakter, og i hvilken grad prisene i underliggende markeder er fastsatt med henvisning til prisene på råvarederivater,

  • (b) den hensiktsmessige reduksjonen av en posisjon eller en eksponering som innehas via et derivat som nevnt i nr. 1 bokstav b),

  • (c) de situasjonene der en risiko for tilsynsarbitrasje som nevnt i nr. 3 bokstav b), kan oppstå.

  Disse kriteriene og faktorene skal ta hensyn til de tekniske reguleringsstandardene nevnt i artikkel 57 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU og skal skille mellom situasjoner der ESMA treffer tiltak fordi en vedkommende myndighet har unnlatt å handle, og situasjoner der ESMA håndterer en ytterligere risiko som vedkommende myndighet ikke i tilstrekkelig grad er i stand til å håndtere i henhold til artikkel 69 nr. 2 bokstav j) eller o) i direktiv 2014/65/EU.

Tilpasningstekst

(…) Henvisninger til andre rettsakter i forordningen skal anses som relevante i den grad og den form nevnte rettsakter er innlemmet i denne avtale.

I artikkel 45:

 • (i) i nr. 1 skal ordene «eller, når det gjelder EFTA-statene, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

 • (ii) i nr. 2, 4, 5, 8 og 9 og i nr. 3 første ledd skal ordene «eller, når det gjelder EFTA-statene, EFTAS overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

 • (iii) i nr. 3 første og annet ledd skal ordene «eller, der det er relevant, utarbeide utkast for EFTAs overvåkingsorgan,» tilføyes etter ordene «før det treffes tiltak»,

 • (iv) i nr. 6 skal ordene «alle beslutninger» forstås som «hver av sine beslutninger»,

 • (v) i nr. 6 skal ordene «EFTAs overvåkingsorgan skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger om hver av sine beslutninger om å innføre eller forlenge et tiltak nevnt i nr. 1 bokstav c). En henvisning til EFTAs overvåkingsorgans offentliggjøring av meldingen skal publiseres på ESMAs nettsted» tilføyes etter ordene «nr. 1 bokstav c)»,

 • (iv) i nr. 7 skal ordene «eller, når det gjelder tiltak som er truffet av EFTAs overvåkingsorgan, når meldingen er offentliggjort på EFTAs overvåkingsorgans nettsted,» tilføyes etter ordene «når meldingen offentliggjøres».

FORORDNING (EU) nr. 1286/2014 OM SAMMENSATTE OG FORSIKRINGSBASERTE INVESTERINGSPRODUKTER FOR FORBRUKERE

Nødvendig med fortale – se ovennevnte forslag til standard fortale

Artikkel 16

 • 1. I samsvar med artikkel 9 nr. 5 i forordning (EU) nr. 1094/2010 kan EIOPA eller, når det gjelder EFTA-statene, EFTAs overvåkingsorgan, dersom vilkårene i nr. 2 og 3 er oppfylt, i Unionen midlertidig forby eller begrense

  • (a) markedsføring, distribusjon eller salg av visse forsikringsbaserte investeringsprodukter eller forsikringsbaserte investeringsprodukter med visse særskilte egenskaper, eller

  • (b) en type finansiell virksomhet eller praksis som utøves av et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak.

  Et forbud eller en begrensning kan gjelde under omstendigheter eller være omfattet av unntak som fastsettes av EIOPA eller, når det gjelder EFTA-statene, EFTAs overvåkingsorgan.

 • 2. EIOPA eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan, skal treffe en beslutning i henhold til nr. 1 bare dersom alle følgende vilkår er oppfylt:

  • (a) Det foreslåtte tiltaket gjelder et alvorlig problem knyttet til investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen.

  • (b) Reguleringskrav i henhold til unionsretten [EØS-avtalen] som får anvendelse på det berørte forsikringsbaserte investeringsproduktet eller den berørte forsikringsbaserte virksomheten, avverger ikke trusselen.

  • (c) En eller flere vedkommende myndigheter har ikke truffet tiltak for å håndtere trusselen, eller de tiltakene som er truffet, er ikke tilstrekkelige til å håndtere trusselen.

   Dersom vilkårene i første ledd er oppfylt, kan EIOPA eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan, innføre forbudet eller begrensningen nevnt i nr. 1 av forsiktighetshensyn før et forsikringsbasert investeringsprodukt er blitt markedsført eller solgt til investorer.

 • 3. Når EIOPA eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan, treffer tiltak i henhold til denne artikkel, skal det sikres at tiltakene

  • (a) ikke har en negativ innvirkning på finansmarkedenes effektivitet eller på investorer, som ikke står i forhold til fordelene ved tiltaket, eller

  • (b) ikke skaper risiko for tilsynsarbitrasje.

  Dersom en eller flere vedkommende myndigheter har truffet et tiltak i henhold til artikkel 17, kan EIOPA eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan, treffe et av tiltakene nevnt i nr. 1 i denne artikkel uten at EIOPA avgir uttalelsen fastsatt i artikkel 18.

 • 4. Før det treffes beslutning om tiltak i henhold til denne artikkel, skal EIOPA eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan, underrette vedkommende myndigheter om tiltaket som foreslås.

 • 5. EIOPA skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger om alle beslutninger om å treffe tiltak i henhold til denne artikkel. EFTAs overvåkingsorgan skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger om hver av sine beslutninger om å treffe tiltak i henhold til denne artikkel. En henvisning til EFTAs overvåkingsorgans melding skal legges ut på EIOPAs nettsted. Meldingen skal inneholde nærmere opplysninger om forbudet eller begrensningen og angi på hvilket tidspunkt etter offentliggjøringen av meldingen tiltaket vil tre i kraft. Et forbud eller en begrensning får anvendelse først etter at tiltakene har trådt i kraft.

 • 6. EIOPA eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan, skal med passende intervaller og minst hver tredje måned gjennomgå forbudet eller begrensningen innført i henhold til nr. 1. Dersom forbudet eller begrensningen ikke forlenges etter denne tremånedersperioden, skal forbudet eller begrensningen utløpe.

 • 7. Et tiltak som er vedtatt av EIOPA eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan, i henhold til denne artikkel, skal ha forrang for eventuelle tidligere tiltak truffet av en vedkommende myndighet.

 • 8. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 30 der det angis hvilke kriterier og faktorer EIOPA skal ta i betraktning ved fastsettelse av når det foreligger et alvorlig problem knyttet til investorvern eller en trussel mot finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet eller mot stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i Unionen, som nevnt i nr. 2 første ledd bokstav a).

  Disse kriteriene og faktorene omfatter

  • (a) graden av kompleksitet ved et forsikringsbasert investeringsprodukt og forholdet til den typen investorer som det markedsføres og selges til,

  • (b) størrelsen eller den nominelle verdien av et forsikringsbasert investeringsprodukt,

  • (c) graden av innovasjon ved et forsikringsbasert investeringsprodukt, en virksomhet eller en praksis, og

  • (d) den giring som et produkt eller en praksis gir.

Tilpasningstekst

I artikkel 16

 • (i) i nr. 1 skal ordene «eller, når det gjelder EFTA-statene, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «EIOPA»,

 • (ii) i nr. 2, 3, 4, 6 og 7 skal ordene «eller, når det gjelder EFTA-statene, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «EIOPA»,

 • (iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «unionsretten» i nr. 2 forstås som «EØS-avtalen»,

 • (iv) i nr. 3 skal ordene «uten å avgi uttalelsen» erstattes med ordene «uten at EIOPA avgir uttalelsen»,

 • (v) i nr. 5 skal ordene «alle beslutninger om å treffe tiltak» erstattes med ordene «hver av sine beslutninger om å treffe tiltak»,

 • (vi) i nr. 5 skal ordene «EFTAs overvåkingsorgan skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger om hver av sine beslutninger om å treffe tiltak i henhold til denne artikkel. En henvisning til EFTAs overvåkingsorgans melding skal legges ut på EIOPAs nettsted» tilføyes etter ordene «denne artikkel».

Fotnoter

1.

Rådskonklusjoner – EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere, 14178/1/14 REV 1.

Til dokumentets forside