Prop. 100 S (2015–2016)

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

Til innholdsfortegnelse

2 Uoffisielle oversettelser av utkastene til EØS-komitébeslutninger

EØS-komiteens beslutning nr. av om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

 • 1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF1 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1022/2013 av 22. oktober 2013 om endring av forordning (EU) nr. 1093/2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet) med hensyn til tildeling av særskilte oppgaver til Den europeiske sentralbank i henhold til rådsforordning (EU) nr. 1024/20132 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 3) I sine konklusjoner3 av 14. oktober 2014 med hensyn til innlemmelse av EUs forordninger om de europeiske tilsynsmyndigheter (European Supervisory Authorities – ESA) i EØS-avtalen, var EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere positive til den balanserte løsningen som avtalepartene hadde funnet, og som tok hensyn til struktur og formål i nevnte forordninger og i EØS-avtalen samt rettslige og politiske begrensninger i EU- og EØS-EFTA-statene.

 • 4) EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere understreket at, i samsvar med EØS-avtalens topilarstruktur, vil EFTAs overvåkingsorgan treffe beslutninger som er rettet mot henholdsvis vedkommende myndigheter eller markedsaktører i EØS-EFTA-statene. De europeiske tilsynsmyndigheter vil ha myndighet til å gjennomføre tiltak av ikke-bindende karakter, som å vedta anbefalinger og ikke-bindende mekling, også rettet mot vedkommende myndigheter og markedsaktører i EØS-EFTA-statene. Forut for tiltak på den ene eller andre side vil det, i den grad det er hensiktsmessig, være rådføring, koordinering eller utveksling av opplysninger mellom de europeiske tilsynsmyndighetene og EFTAs overvåkingsorgan.

 • 5) For å sikre at det dras nytte av de europeiske tilsynsmyndigheters ekspertise i prosessen, og at det er samsvar i praksis mellom de to pilarene, vil EFTAs overvåkingsorgans enkeltbeslutninger og formelle uttalelser rettet mot en eller flere individuelle vedkommende myndigheter eller markedsaktører i en EØS-EFTA-stat, treffes basert på utkast utarbeidet av den relevante europeiske tilsynsmyndighet. Dermed bevares de viktigste fordelene med tilsyn av en enkelt myndighet.

 • 6) Avtalepartene er enige om at denne beslutning gjennomfører overenskomsten som er gjenspeilet i nevnte konklusjoner, og at den derfor bør tolkes i tråd med de prinsipper som de inneholder.

 • 7) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IX etter nr. 31f (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1092/2010) skal nytt nr. 31g lyde:

 • «31g. 32010 R 1093: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12), endret ved:

  • 32013 R 1022: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1022/2013 av 22. oktober 2013 (EUT L 287 av 29.10.2013, s. 5).

  Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

  • a) Vedkommende myndigheter i EFTA-statene og EFTAs overvåkingsorgan skal ha de samme rettigheter og plikter, unntatt stemmerett, som vedkommende myndigheter i EU-medlemsstatene i arbeidet til Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet), heretter kalt Myndigheten, dens tilsynsstyre, og Myndighetens forberedende organer, herunder interne komiteer og paneler, i henhold til denne avtales bestemmelser.

   Uten at det berører EØS-avtalens artikkel 108 og 109 skal Myndigheten ha rett til å delta, uten stemmerett, i arbeidet til EFTAs overvåkingsorgan og dets forberedende organer, når EFTAs overvåkingsorgan utfører Myndighetens funksjoner når det gjelder EFTA-statene, slik det er fastsatt i denne avtale.

   Myndighetens og EFTAs overvåkingsorgans forretningsorden skal gi gyldighet til deres deltakelse, og vedkommende myndigheter i EFTA-statenes sin deltakelse, i hverandres arbeid, slik det er fastsatt i denne avtale.

  • b) Uten at det berører bestemmelsene i EØS-avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet er fastsatt i avtalen, skal betydningen av ordene «medlemsstat(er)» og «vedkommende myndigheter» også omfatte, i tillegg til den betydning de har i forordningen, henholdsvis EFTA-statene og deres vedkommende myndigheter.

  • c) Dersom ikke annet er fastsatt i denne avtale, skal Myndighetens interne forretningsorden få tilsvarende anvendelse, så langt det passer, med hensyn til spørsmål som berører vedkommende myndigheter i EFTA-statene og finansinstitusjoner. Utarbeiding av utkast for EFTAs overvåkingsorgan skal skje i samsvar med de samme interne framgangsmåter som utarbeiding av beslutninger som treffes med hensyn til lignende spørsmål som gjelder EU-medlemsstater, herunder deres vedkommende myndigheter og finansinstitusjoner.

  • d) Dersom ikke annet er fastsatt i denne avtale, skal Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan samarbeide, utveksle opplysninger og rådføre seg med hverandre i henhold til denne forordning, særlig før tiltak settes i verk.

   Dersom det oppstår uenighet mellom Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan med hensyn til håndheving av forordningens bestemmelser, skal Myndighetens formann og EFTAs overvåkingsorgans kollegium, idet de tar hensyn til hvor mye saken haster, uten unødig opphold komme sammen på et møte for å komme fram til enighet. Dersom de ikke kommer fram til enighet, kan Myndighetens formann eller EFTAs overvåkingsorgans kollegium anmode avtalepartene om å bringe saken inn for EØS-komiteen, som skal behandle den i samsvar med artikkel 111 i EØS-avtalen som skal få tilsvarende anvendelse, så langt det passer. I samsvar med artikkel 2 i EØS-komiteens beslutning nr. 1/94 av 8. februar 1994 om fastsettelse av EØS-komiteens forretningsorden (EFT L 85 av 30.3.1994, s. 60) kan en avtalepart be om at det uten opphold innkalles til møte dersom det haster meget. Uten hensyn til dette ledd kan en avtalepart til enhver tid på eget initiativ bringe saken inn for EØS-komiteen i samsvar med artikkel 5 eller 111 i EØS-avtalen.

  • e) Henvisninger til andre rettsakter i forordningen skal få anvendelse i den grad og den form nevnte rettsakter er innlemmet i denne avtale.

  • f) Når det gjelder EFTA-statene, skal artikkel 1 nr. 4 lyde:

   «Denne forordnings bestemmelser berører ikke EFTAs overvåkingsorgans myndighet, særlig i henhold til artikkel 31 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol, til å sikre samsvar med EØS-avtalen og overvåkings- og domstolsavtalen.».

  • g) I artikkel 9 nr. 5:

   • i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «Myndigheten» i første ledd forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

   • ii) når det gjelder EFTA-statene, skal annet og tredje ledd lyde:

    «EFTAs overvåkingsorgans beslutninger skal uten unødig opphold treffes basert på utkast utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.

    EFTAs overvåkingsorgan skal med passende mellomrom og minst hver tredje måned vurdere beslutningen omhandlet i første og annet ledd på nytt. Dersom beslutningen ikke fornyes etter et tidsrom på tre måneder, skal den automatisk utløpe.

    EFTAs overvåkingsorgan skal så snart som mulig etter at beslutningen nevnt i første og annet ledd er truffet, underrette Myndigheten om utløpsdatoen. I rimelig tid før tremånedersperioden nevnt i tredje ledd utløper, skal Myndigheten framlegge sine konklusjoner for EFTAs overvåkingsorgan, om nødvendig sammen med et utkast. EFTAs overvåkingsorgan kan underrette Myndigheten om enhver utvikling som det anser som relevant for vurderingen.

    En EFTA-stat kan anmode om at EFTAs overvåkingsorgan tar sin beslutning opp til ny vurdering. EFTAs overvåkingsorgan skal videresende en slik anmodning til Myndigheten. I slike tilfeller skal Myndigheten etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 44 nr. 1 annet ledd vurdere å utarbeide et nytt utkast for EFTAs overvåkingsorgan.

    Dersom Myndigheten endrer eller tilbakekaller en parallell beslutning til den beslutning som er truffet av EFTAs overvåkingsorgan, skal Myndigheten, uten unødig opphold, utarbeide et utkast for EFTAs overvåkingsorgan.».

  • h) I artikkel 16 nr. 4 skal ordene «, EFTA-statenes faste komité og EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «Kommisjonen».

  • i) I artikkel 17:

   • i) ordet «unionsretten» skal forstås som «EØS-avtalen»,

   • ii) i nr. 1 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «Myndigheten»,

   • iii) i nr. 2 skal ordene «, EFTA-statenes faste komité, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «Kommisjonen»,

   • iv) i nr. 2 skal nytt ledd lyde:

    «Dersom Myndigheten gransker en påstått overtredelse eller manglende anvendelse av EØS-avtalen med hensyn til en vedkommende myndighet i en EFTA-stat, skal den underrette EFTAs overvåkingsorgan om granskingens natur og formål og deretter regelmessig framlegge oppdaterte opplysninger som er nødvendige for EFTAs overvåkingsorgan for å kunne utføre sine oppgaver i henhold til nr. 4 og 6.»,

   • v) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 3 annet ledd lyde:

    «Vedkommende myndighet skal innen ti virkedager etter at den mottok anbefalingen, underrette Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan om de tiltak den har truffet eller har til hensikt å treffe for å sikre samsvar med EØS-avtalen.»,

   • vi) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 4 og 5 lyde:

    • «4. Dersom vedkommende myndighet ikke har rettet seg etter EØS-avtalen innen én måned etter å ha mottatt Myndighetens anbefaling, kan EFTAs overvåkingsorgan avgi en formell uttalelse som krever at vedkommende myndighet treffer de tiltak som er nødvendige for å overholde EØS-avtalen. EFTAs overvåkingsorgans formelle uttalelse skal ta hensyn til Myndighetens anbefaling.

     EFTAs overvåkingsorgan skal avgi en slik formell uttalelse senest tre måneder etter at anbefalingen er vedtatt. EFTAs overvåkingsorgan kan forlenge fristen med én måned.

     Formelle uttalelser fra EFTAs overvåkingsorgan skal uten unødig opphold vedtas basert på utkast utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.

     Vedkommende myndigheter skal framlegge alle nødvendige opplysninger for Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan.

    • 5. Vedkommende myndighet skal innen ti virkedager etter at den mottok den formelle uttalelsen omhandlet i nr. 4, underrette Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan om de tiltak den har truffet eller har til hensikt å treffe for å etterkomme kravene i den formelle uttalelsen.»,

   • vii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «uten at det berører Kommisjonens myndighet i henhold til artikkel 258 i TEUV» i nr. 6 første ledd forstås som «uten at det berører EFTAs overvåkingsorgans myndighet i henhold til artikkel 31 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol» og ordet «Myndigheten» skal forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

   • viii) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 6 annet ledd lyde:

    «EFTAs overvåkingsorgans beslutninger skal uten unødig opphold treffes basert på utkast utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.»,

   • ix) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 8 lyde:

    • «8. EFTAs overvåkingsorgan skal årlig kunngjøre opplysninger om hvilke vedkommende myndigheter og finansinstitusjoner i EFTA-statene som ikke har etterkommet de formelle uttalelsene eller beslutningene omhandlet i nr. 4 og 6.».

  • j) I artikkel 18:

   • i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «Myndigheten» i nr. 3 og 4 forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

   • ii) i nr. 3 og 4 skal nytt ledd lyde:

    «EFTAs overvåkingsorgans beslutninger skal uten unødig opphold treffes basert på utkast utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.»,

   • iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «uten at det berører Kommisjonens myndighet i henhold til artikkel 258 i TEUV» i nr. 4 forstås som «uten at det berører EFTAs overvåkingsorgans myndighet i henhold til artikkel 31 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol».

  • k) I artikkel 19:

   • i) i nr. 1 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «Myndigheten»,

   • ii) i nr. 3 skal ordene «i EU-medlemsstatene» tilføyes etter ordene «med bindende virkning for de berørte vedkommende myndigheter»,

   • iii) i nr. 3 skal nye ledd lyde:

    «Dersom bare vedkommende myndigheter fra EFTA-stater er berørt, og dersom nevnte myndigheter ikke kommer til enighet i meklingsfasen omhandlet i nr. 2, kan EFTAs overvåkingsorgan, med bindende virkning for de berørte vedkommende myndigheter, treffe en beslutning med krav om at de treffer bestemte tiltak eller avstår fra å treffe tiltak med sikte på å løse tvisten, for å sikre samsvar med EØS-avtalen.

    Dersom vedkommende myndigheter fra en eller flere EU-medlemsstater og en eller flere EFTA-stater er berørt, og dersom nevnte myndigheter ikke kommer til enighet i meklingsfasen omhandlet i nr. 2, kan Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan, med bindende virkning for de berørte vedkommende myndigheter, treffe en beslutning med krav om at vedkommende myndigheter fra henholdsvis EU-medlemsstatene og EFTA-statene treffer bestemte tiltak eller avstår fra å treffe tiltak med sikte på å løse tvisten, for å sikre samsvar med EØS-avtalen.

    EFTAs overvåkingsorgans beslutninger skal uten unødig opphold treffes basert på utkast utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.»,

   • iv) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «uten at det berører Kommisjonens myndighet i henhold til artikkel 258 i TEUV» i nr. 4 forstås som «uten at det berører EFTAs overvåkingsorgans myndighet i henhold til artikkel 31 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol», ordet «Myndigheten» skal forstås som «EFTAs overvåkingsorgan» og ordet «unionsretten» skal forstås som «EØS-avtalen»,

   • v) i nr. 4 skal nytt ledd lyde:

    «EFTAs overvåkingsorgans beslutninger skal uten unødig opphold treffes basert på utkast utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.».

  • l) I artikkel 20 skal nye ledd lyde:

   «Dersom bare vedkommende myndigheter fra EFTA-stater er berørt, kan EFTAs overvåkingsorgan treffe en beslutning i samsvar med artikkel 19 nr. 3 og 4.

   Dersom vedkommende myndigheter fra en eller flere EU-medlemsstater og en eller flere EFTA-stater er berørt, kan henholdsvis Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan treffe en beslutning i samsvar med artikkel 19 nr. 3 og 4.

   Beslutninger fra EFTAs overvåkingsorgan skal, uten unødig opphold, treffes på bakgrunn av utkast utarbeidet, ettersom det passer, av Myndigheten eller den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) og/eller den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan. Myndigheten, den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) og eventuelt den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) skal i samsvar med artikkel 56 komme fram til felles holdninger og skal vedta beslutninger og/eller utkast parallelt.»

  • m) I artikkel 21 nr. 4 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «Myndigheten».

  • n) I artikkel 22 nr. 1a og artikkel 31 bokstav d) skal ordene « samt EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-statenes faste komité,» tilføyes etter ordet «Kommisjonen.».

  • o) I artikkel 22 nr. 4 og artikkel 34 nr. 1 skal ordene «, EFTAs overvåkingsorgan eller EFTA-statenes faste komité,» tilføyes etter ordene «Europaparlamentet, Rådet eller Kommisjonen».

  • p) I artikkel 32 nr. 3a, når det gjelder EFTA-statene:

   • i) skal ordene «Den kan anmode» forstås som «EFTAs overvåkingsorgan kan anmode»,

   • ii) skal ordene «Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes foran ordene «kan delta»,

   • iii) skal nytt ledd lyde:

    «EFTAs overvåkingsorgans anmodninger i henhold til dette ledd skal uten unødig opphold treffes basert på utkast utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.».

  • q) I artikkel 35 nr. 5 får ordene «, til den nasjonale sentralbank» ikke anvendelse for Liechtenstein.

  • r) I artikkel 36 nr. 5 skal ordene «og EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «Kommisjonen».

  • s) I artikkel 38, når det gjelder EFTA-statene:

   • i) skal ordene «Myndigheten», «Myndigheten og Kommisjonen», «Myndigheten, Kommisjonen» og «Kommisjonen og Myndigheten» forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

   • ii) ordet «Rådet» skal forstås som «EFTA-statenes faste komité»,

   • iii) i nr. 2 etter fjerde ledd skal nytt ledd tilføyes:

    «EFTAs overvåkingsorgan skal uten unødig opphold videresende underretningen fra den berørte EFTA-stat til Myndigheten og Kommisjonen. EFTAs overvåkingsorgans beslutning om å opprettholde, endre eller tilbakekalle sin beslutning skal treffes basert på utkast utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.»,

   • iv) i nr. 3 etter tredje ledd skal nytt ledd tilføyes:

    «EFTAs overvåkingsorgan skal uten unødig opphold videresende underretningen fra EFTA-staten til Myndigheten, Kommisjonen og Rådet.»,

   • v) i nr. 4 etter første ledd skal nytt ledd tilføyes:

    «EFTAs overvåkingsorgan skal uten unødig opphold videresende underretningen fra EFTA-staten til Myndigheten, Kommisjonen og Rådet.»,

   • vi) nytt nr. 6 skal lyde:

    • «6. Dersom en beslutning er midlertidig opphevet eller opphevet i henhold til denne artikkel, i en sak som faller inn under artikkel 19 nr. 3, eventuelt i kombinasjon med artikkel 20, og som gjelder en uenighet som også berører vedkommende myndigheter i én eller flere EFTA-stater, skal enhver parallell beslutning fra EFTAs overvåkingsorgan i den aktuelle sak tilsvarende midlertidig oppheves eller oppheves.

     Dersom Myndigheten endrer eller tilbakekaller sin beslutning i en slik sak, skal Myndigheten, uten unødig opphold, utarbeide et utkast for EFTAs overvåkingsorgan.».

  • t) I artikkel 39:

   • i) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:

    «Når Myndigheten utarbeider et utkast for EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med denne forordning, skal den underrette EFTAs overvåkingsorgan og angi den fristen EFTAs overvåkingsorgan har for å la enhver fysisk eller juridisk person, herunder vedkommende myndighet, som er mottaker av beslutningen som skal treffes, komme med sine synspunkter, idet det tas fullt hensyn til hvor mye saken haster, dens kompleksitet og mulige følger.»,

   • ii) i nr. 4 skal nye ledd lyde:

    «Dersom EFTAs overvåkingsorgan har truffet en beslutning i henhold til artikkel 18 nr. 3 eller 4, skal den med passende mellomrom vurdere beslutningen på nytt. EFTAs overvåkingsorgan skal underrette Myndigheten om kommende revisjoner samt om enhver utvikling som er relevant for vurderingen.

    EFTAs overvåkingsorgans beslutning om å endre eller tilbakekalle en beslutning skal treffes basert på utkast utarbeidet av Myndigheten. I god tid før en planlagt revisjon skal Myndigheten framlegge sine konklusjoner for EFTAs overvåkingsorgan, om nødvendig sammen med et utkast.»,

   • iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «Myndigheten» i nr. 5.

  • u) I artikkel 40 nr. 1:

   • i) i bokstav b) skal følgende tilføyes etter ordet «medlemsstat»:

    «og, uten stemmerett, lederen for den nasjonale offentlige myndighet som har myndighet til å føre tilsyn med kredittinstitusjonene i hver EFTA-stat,»,

   • ii) i bokstav f) skal ordene «og for EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «tilsynsmyndighetene».

  • v) I artikkel 43:

   • i) i nr. 2 skal ordene «, utarbeide utkast for EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «beslutningene»,

   • ii) i nr. 4 og 6 skal ordene «, EFTAs overvåkingsorgan, EFTA-statenes faste komité,» tilføyes etter ordet «Rådet».

  • w) I artikkel 44:

   • i) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:

    «Bestemmelsene i dette nummer skal få tilsvarende anvendelse, så langt det passer, ved utarbeiding av utkast for EFTAs overvåkingsorgan etter de enkelte bestemmelsene i denne forordning.»,

   • ii) i nr. 4 skal ordene «samt representanten for EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordene «daglig leder»,

   • iii) i nr. 4 skal nytt ledd lyde:

    «EFTA-statenes medlemmer i tilsynsstyret i henhold til artikkel 40 nr. 1 bokstav b) skal ha rett til å delta i drøftinger i tilsynsstyret som gjelder enkelte finansinstitusjoner.».

  • x) I artikkel 57 nr. 2 skal følgende tilføyes etter ordet «medlemsstat»:

   «samt en representant på høyt nivå for den aktuelle vedkommende myndighet i hver EFTA-stat og en representant for EFTAs overvåkingsorgan.».

  • y) I artikkel 60 nr. 4 tilføyes følgende ledd:

   «Dersom klagen gjelder en beslutning fra Myndigheten truffet i henhold til artikkel 19, eventuelt i kombinasjon med artikkel 20, i en sak der uenigheten også berører vedkommende myndigheter i én eller flere EFTA-stater, skal klageinstansen oppfordre den berørte vedkommende myndighet fra EFTA-staten til å komme med merknader til andre parters innlegg i klagesaken innen en angitt tidsfrist. Den berørte vedkommende myndighet fra EFTA-staten skal ha rett til å holde muntlige innlegg.».

  • z) I artikkel 62 nr. 1 bokstav a) skal nye ledd lyde:

   «Nasjonale offentlige myndigheter i EFTA-statene skal bidra økonomisk til Myndighetens budsjett i samsvar med dette punkt.

   For å fastsette de obligatoriske bidrag fra de nasjonale offentlige myndigheter i EFTA-statene med ansvar for tilsyn av finansinstitusjoner i henhold til dette punkt, skal vektingen av hver EFTA-stat være som følger:

   • Island: 2

   • Liechtenstein: 1

   • Norge: 7».

  • za) I artikkel 67 tilføyes følgende:

   «EFTA-statene skal for Myndigheten og dets ansatte anvende protokoll 7 om Den europeiske unions privilegier og immunitet vedlagt traktaten om den europeiske union og TEUV.».

  • zb) I artikkel 68 skal nytt nr. 5 lyde:

   • «5. Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav a) og artikkel 82 nr. 3 bokstav a) i Tilsettingsvilkår for andre tjenestemenn, kan statsborgere i EFTA-stater som nyter fulle borgerrettigheter tilsettes på kontrakt av Myndighetens daglig leder.

    Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav e), artikkel 82 nr. 3 bokstav e) og artikkel 85 nr. 3 i Tilsettingsvilkår for andre tjenestemenn, skal språkene nevnt i EØS-avtalens artikkel 129 nr. 1 anses av Myndigheten, med hensyn til sine ansatte, som et av Unionens språk nevnt i artikkel 55 nr. 1 i traktaten om den europeiske union.».

  • zc) I artikkel 72 skal nytt nr. 4 lyde:

   • «4. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens dokumenter skal ved anvendelse av denne forordning få anvendelse for vedkommende myndigheter i EFTA-statene med hensyn til dokumenter utarbeidet av Myndigheten.»»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 1022/2013 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Avtalepartene skal vurdere rammene fastsatt i henhold til denne beslutning og beslutning nr. …/… [ESRB], nr. …/… [EIOPA] og nr. …/… [ESMA] senest ved utgangen av året [fem år etter at denne beslutning trådte i kraft] for å sikre at de vil fortsette å sørge for en effektiv og ensartet anvendelse av felles regler og tilsyn i EØS-området.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft .. [dagen etter at den er truffet] eller dagen at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt alt etter hva som inntreffer sist4.

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, […]

For EØS-komiteen

Formann

Felleserklæring fra avtalepartene i forbindelse med EØS-komiteens beslutning nr…/… som innlemmer forordning (EU) nr. 1093/2010 i EØS-avtalen [skal vedtas sammen med beslutningen og kunngjøres i EUT]

I samsvar med artikkel 1 nr. 5 i forordning (EU) nr. 1093/2010, endret ved forordning (EU) nr. 1022/2013, skal den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet), heretter kalt «Myndigheten», opptre uavhengig, objektivt og på en ikke-diskriminerende måte utelukkende i Unionens interesse. Etter innlemmelse av forordning (EU) nr. 1093/2010 i EØS-avtalen vil vedkommende myndigheter i EFTA-statene ha de samme rettigheter, unntatt stemmerett, som vedkommende myndigheter i en EU-medlemsstat i Myndighetens arbeid.

Derfor, og med full respekt for Myndighetens uavhengighet, er avtalepartene i EØS-avtalen enige om at når Myndigheten opptrer i henhold til bestemmelsene i EØS-avtalen, opptrer den i den felles interessen til alle avtalepartene til EØS-avtalen.

EØS-komiteens beslutning nr. av om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

 • 1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/79/EF5 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) I sine konklusjoner6 av 14. oktober 2014 med hensyn til innlemmelse av EUs forordninger om de europeiske tilsynsmyndigheter (European Supervisory Authorities – ESA) i EØS-avtalen, var EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere positive til den balanserte løsningen som avtalepartene hadde funnet, og som tok hensyn til struktur og formål i nevnte forordninger og i EØS-avtalen samt rettslige og politiske begrensninger i EU- og EØS-EFTA-statene.

 • 3) EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere understreket at, i samsvar med EØS-avtalens topilarstruktur, vil EFTAs overvåkingsorgan treffe beslutninger som er rettet mot henholdsvis vedkommende myndigheter eller markedsaktører i EØS-EFTA-statene. De europeiske tilsynsmyndigheter vil ha myndighet til å gjennomføre tiltak av ikke-bindende karakter, som å vedta anbefalinger og ikke-bindende mekling, også rettet mot vedkommende myndigheter og markedsaktører i EØS-EFTA-statene. Forut for tiltak på den ene eller andre side vil det, i den grad det er hensiktsmessig, være rådføring, koordinering eller utveksling av opplysninger mellom de europeiske tilsynsmyndighetene og EFTAs overvåkingsorgan.

 • 4) For å sikre at det dras nytte av de europeiske tilsynsmyndigheters ekspertise i prosessen, og at det er samsvar i praksis mellom de to pilarene, vil EFTAs overvåkingsorgans enkeltbeslutninger og formelle uttalelser rettet mot en eller flere individuelle vedkommende myndigheter eller markedsaktører i en EØS-EFTA-stat, treffes basert på utkast utarbeidet av den relevante europeiske tilsynsmyndighet. Dermed bevares de viktigste fordelene med tilsyn av en enkelt myndighet.

 • 5) Avtalepartene er enige om at denne beslutning gjennomfører overenskomsten som er gjenspeilet i nevnte konklusjoner, og at den derfor bør tolkes i tråd med de prinsipper som de inneholder.

 • 6) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IX etter nr. 31g (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010) skal nytt nr. 31h lyde:

 • «31h. 32010 R 1094: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48).

  Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

  • a) Vedkommende myndigheter i EFTA-statene og EFTAs overvåkingsorgan skal ha de samme rettigheter og plikter, unntatt stemmerett, som vedkommende myndigheter i EU-medlemsstatene i arbeidet til Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), heretter kalt Myndigheten, dens tilsynsstyre, og Myndighetens forberedende organer, herunder interne komiteer og paneler, i henhold til denne avtales bestemmelser.

   Uten at det berører EØS-avtalens artikkel 108 og 109 skal Myndigheten ha rett til å delta, uten stemmerett, i arbeidet til EFTAs overvåkingsorgan og dets forberedende organer, når EFTAs overvåkingsorgan utfører Myndighetens funksjoner når det gjelder EFTA-statene, slik det er fastsatt i denne avtale.

   Myndighetens og EFTAs overvåkingsorgans forretningsorden skal gi gyldighet til deres deltakelse, og vedkommende myndigheter i EFTA-statenes sin deltakelse, i hverandres arbeid, slik det er fastsatt i denne avtale.

  • b) Uten at det berører bestemmelsene i EØS-avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet er fastsatt i avtalen, skal betydningen av ordene «medlemsstat(er)» og «vedkommende myndigheter» også omfatte, i tillegg til den betydning de har i forordningen, henholdsvis EFTA-statene og deres vedkommende myndigheter.

  • c) Dersom ikke annet er fastsatt i denne avtale, skal Myndighetens interne forretningsorden få tilsvarende anvendelse, så langt det passer, med hensyn til spørsmål som berører vedkommende myndigheter i EFTA-statene og finansinstitusjoner. Utarbeiding av utkast for EFTAs overvåkingsorgan skal skje i samsvar med de samme interne framgangsmåter som utarbeiding av beslutninger som treffes med hensyn til lignende spørsmål som gjelder EU-medlemsstater, herunder deres vedkommende myndigheter og finansinstitusjoner.

  • d) Dersom ikke annet er fastsatt i denne avtale, skal Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan samarbeide, utveksle opplysninger og rådføre seg med hverandre i henhold til denne forordning, særlig før tiltak settes i verk.

   Dersom det oppstår uenighet mellom Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan med hensyn til håndheving av forordningens bestemmelser, skal Myndighetens formann og EFTAs overvåkingsorgans kollegium, idet de tar hensyn til hvor mye saken haster, uten unødig opphold komme sammen på et møte for å komme fram til enighet. Dersom de ikke kommer fram til enighet, kan Myndighetens formann eller EFTAs overvåkingsorgans kollegium anmode avtalepartene om å bringe saken inn for EØS-komiteen, som skal behandle den i samsvar med artikkel 111 i EØS-avtalen som skal få tilsvarende anvendelse, så langt det passer. I samsvar med artikkel 2 i EØS-komiteens beslutning nr. 1/94 av 8. februar 1994 om fastsettelse av EØS-komiteens forretningsorden (EFT L 85 av 30.3.1994, s. 60) kan en avtalepart be om at det uten opphold innkalles til møte dersom det haster meget. Uten hensyn til dette ledd kan en avtalepart til enhver tid på eget initiativ bringe saken inn for EØS-komiteen i samsvar med artikkel 5 eller 111 i EØS-avtalen.

  • e) Henvisninger til andre rettsakter i forordningen skal få anvendelse i den grad og den form nevnte rettsakter er innlemmet i denne avtale.

  • f) I artikkel 1, når det gjelder EFTA-statene:

   • i) i nr. 4 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «Myndigheten»,

   • ii) nr. 5 skal lyde:

    «Denne forordnings bestemmelser berører ikke EFTAs overvåkingsorgans myndighet, særlig i henhold til artikkel 31 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol, til å sikre samsvar med EØS-avtalen og overvåkings- og domstolsavtalen.».

  • g) I artikkel 9 nr. 5:

   • i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «Myndigheten» i første ledd forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

   • ii) når det gjelder EFTA-statene, skal annet og tredje ledd lyde:

    «EFTAs overvåkingsorgans beslutninger skal uten unødig opphold treffes basert på utkast utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.

    EFTAs overvåkingsorgan skal med passende mellomrom og minst hver tredje måned vurdere beslutningen omhandlet i første og annet ledd på nytt. Dersom beslutningen ikke fornyes etter et tidsrom på tre måneder, skal den automatisk utløpe.

    EFTAs overvåkingsorgan skal så snart som mulig etter at beslutningen nevnt i første og annet ledd er truffet, underrette Myndigheten om utløpsdatoen. I rimelig tid før tremånedersperioden nevnt i tredje ledd utløper, skal Myndigheten framlegge sine konklusjoner for EFTAs overvåkingsorgan, om nødvendig sammen med et utkast. EFTAs overvåkingsorgan kan underrette Myndigheten om enhver utvikling som det anser som relevant for vurderingen.

    En EFTA-stat kan anmode om at EFTAs overvåkingsorgan tar sin beslutning opp til ny vurdering. EFTAs overvåkingsorgan skal videresende en slik anmodning til Myndigheten. I slike tilfeller skal Myndigheten etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 44 nr. 1 annet ledd vurdere å utarbeide et nytt utkast for EFTAs overvåkingsorgan.

    Dersom Myndigheten endrer eller tilbakekaller en parallell beslutning til den beslutning som er truffet av EFTAs overvåkingsorgan, skal Myndigheten, uten unødig opphold, utarbeide et utkast for EFTAs overvåkingsorgan. ».

  • h) I artikkel 16 nr. 4 skal ordene «, EFTA-statenes faste komité og EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «Kommisjonen».

  • i) I artikkel 17:

   • i) skal ordet «unionsretten» forstås som «EØS-avtalen»,

   • ii) i nr. 1 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «Myndigheten»,

   • iii) i nr. 2 skal ordene «, EFTA-statenes faste komité, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «Kommisjonen»,

   • iv) i nr. 2 skal nytt ledd lyde:

    «Dersom Myndigheten gransker en påstått overtredelse eller manglende anvendelse av EØS-avtalen med hensyn til en vedkommende myndighet i en EFTA-stat, skal den underrette EFTAs overvåkingsorgan om granskingens natur og formål og deretter regelmessig framlegge oppdaterte opplysninger som er nødvendige for EFTAs overvåkingsorgan for å kunne utføre sine oppgaver i henhold til nr. 4 og 6.»,

   • v) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 3 annet ledd lyde:

    «Vedkommende myndighet skal innen ti virkedager etter at den mottok anbefalingen, underrette Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan om de tiltak den har truffet eller har til hensikt å treffe for å sikre samsvar med EØS-avtalen.»,

   • vi) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 4 og 5 lyde:

    «4. Dersom vedkommende myndighet ikke har rettet seg etter EØS-avtalen innen én måned etter å ha mottatt Myndighetens anbefaling, kan EFTAs overvåkingsorgan avgi en formell uttalelse som krever at vedkommende myndighet treffer de tiltak som er nødvendige for å overholde EØS-avtalen. EFTAs overvåkingsorgans formelle uttalelse skal ta hensyn til Myndighetens anbefaling.

    EFTAs overvåkingsorgan skal avgi en slik formell uttalelse senest tre måneder etter at anbefalingen er vedtatt. EFTAs overvåkingsorgan kan forlenge fristen med én måned.

    Formelle uttalelser fra EFTAs overvåkingsorgan skal uten unødig opphold vedtas basert på utkast utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.

    Vedkommende myndigheter skal framlegge alle nødvendige opplysninger for Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan.

    5. Vedkommende myndighet skal innen ti virkedager etter at den mottok den formelle uttalelsen omhandlet i nr. 4, underrette Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan om de tiltak den har truffet eller har til hensikt å treffe for å etterkomme kravene i den formelle uttalelsen.»,

   • vii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «uten at det berører Kommisjonens myndighet i henhold til artikkel 258 i TEUV» i nr. 6 første ledd forstås som «uten at det berører EFTAs overvåkingsorgans myndighet i henhold til artikkel 31 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol» og ordet «Myndigheten» skal forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

   • viii) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 6 annet ledd lyde:

    «EFTAs overvåkingsorgans beslutninger skal uten unødig opphold treffes basert på utkast utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.»,

   • ix) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 8 lyde:

    • «8. EFTAs overvåkingsorgan skal årlig kunngjøre opplysninger om hvilke vedkommende myndigheter og finansinstitusjoner i EFTA-statene som ikke har etterkommet de formelle uttalelsene eller beslutningene omhandlet i nr. 4 og 6.».

  • j) I artikkel 18:

   • i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «Myndigheten» i nr. 3 og 4 forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

   • ii) i nr. 3 og 4 skal nytt ledd lyde:

    «EFTAs overvåkingsorgans beslutninger skal uten unødig opphold treffes basert på utkast utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.»,

   • iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «uten at det berører Kommisjonens myndighet i henhold til artikkel 258 i TEUV» i nr. 4 forstås som «uten at det berører EFTAs overvåkingsorgans myndighet i henhold til artikkel 31 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol».

  • k) I artikkel 19:

   • i) i nr. 1 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «Myndigheten»,

   • ii) i nr. 3 skal ordene «i EU-medlemsstatene» tilføyes etter ordene «med bindende virkning for de berørte vedkommende myndigheter»,

   • iii) i nr. 3 skal nye ledd lyde:

    «Dersom bare vedkommende myndigheter fra EFTA-stater er berørt, og dersom nevnte myndigheter ikke kommer til enighet i meklingsfasen omhandlet i nr. 2, kan EFTAs overvåkingsorgan, med bindende virkning for de berørte vedkommende myndigheter, treffe en beslutning med krav om at de treffer bestemte tiltak eller avstår fra å treffe tiltak med sikte på å løse tvisten, for å sikre samsvar med EØS-avtalen.

    Dersom vedkommende myndigheter fra en eller flere EU-medlemsstater og en eller flere EFTA-stater er berørt, og dersom nevnte myndigheter ikke kommer til enighet i meklingsfasen omhandlet i nr. 2, kan Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan, med bindende virkning for de berørte vedkommende myndigheter, treffe en beslutning med krav om at vedkommende myndigheter fra henholdsvis EU-medlemsstatene og EFTA-statene treffer bestemte tiltak eller avstår fra å treffe tiltak med sikte på å løse tvisten, for å sikre samsvar med EØS-avtalen.

    EFTAs overvåkingsorgans beslutninger skal uten unødig opphold treffes basert på utkast utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.»,

   • iv) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «uten at det berører Kommisjonens myndighet i henhold til artikkel 258 i TEUV» i nr. 4 forstås som «uten at det berører EFTAs overvåkingsorgans myndighet i henhold til artikkel 31 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol», ordet «Myndigheten» skal forstås som «EFTAs overvåkingsorgan» og ordet «unionsretten» skal forstås som «EØS-avtalen»,

   • v) i nr. 4 skal nytt ledd lyde:

    «EFTAs overvåkingsorgans beslutninger skal uten unødig opphold treffes basert på utkast utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.».

  • l) I artikkel 20 skal nye ledd lyde:

   «Dersom bare vedkommende myndigheter fra EFTA-stater er berørt, kan EFTAs overvåkingsorgan treffe en beslutning i samsvar med artikkel 19 nr. 3 og 4.

   Dersom vedkommende myndigheter fra en eller flere EU-medlemsstater og en eller flere EFTA-stater er berørt, kan henholdsvis Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan treffe en beslutning i samsvar med artikkel 19 nr. 3 og 4.

   Beslutninger fra EFTAs overvåkingsorgan skal, uten unødig opphold, treffes på bakgrunn at utkast utarbeidet, ettersom det passer, av Myndigheten eller den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet) og/eller den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan. Myndigheten, den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet) og eventuelt den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) skal i samsvar med artikkel 56 komme fram til felles holdninger og skal vedta beslutninger og/eller utkast parallelt.»

  • m) I artikkel 21 nr. 4 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «Myndigheten».

  • n) I artikkel 22 nr. 4 og artikkel 34 nr. 1 skal ordene «, EFTAs overvåkingsorgan eller EFTA-statenes faste komité,» tilføyes etter ordene «Europaparlamentet, Rådet eller Kommisjonen».

  • o) I artikkel 35 nr. 5 får ordene «, til den nasjonale sentralbank» ikke anvendelse for Liechtenstein.

  • p) I artikkel 38, når det gjelder EFTA-statene:

   • i) skal ordene «Myndigheten», «Myndigheten og Kommisjonen», «Myndigheten, Kommisjonen» og «Kommisjonen og Myndigheten» forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

   • ii) ordet «Rådet» skal forstås som «EFTA-statenes faste komité»,

   • iii) i nr. 2 etter fjerde ledd skal nytt ledd tilføyes:

    «EFTAs overvåkingsorgan skal uten unødig opphold videresende underretningen fra den berørte EFTA-stat til Myndigheten og Kommisjonen. EFTAs overvåkingsorgans beslutning om å opprettholde, endre eller tilbakekalle sin beslutning skal treffes basert på utkast utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.»,

   • iv) i nr. 3 etter tredje ledd skal nytt ledd tilføyes:

    «EFTAs overvåkingsorgan skal uten unødig opphold videresende underretningen fra EFTA-staten til Myndigheten, Kommisjonen og Rådet.»,

   • v) i nr. 4 etter første ledd skal nytt ledd tilføyes:

    «EFTAs overvåkingsorgan skal uten unødig opphold videresende underretningen fra EFTA-staten til Myndigheten, Kommisjonen og Rådet.»,

   • vi) nytt nr. 6 skal lyde:

    «6. Dersom en beslutning er midlertidig opphevet eller opphevet i henhold til denne artikkel, i en sak som faller inn under artikkel 19 nr. 3, eventuelt i kombinasjon med artikkel 20, og som gjelder en uenighet som også berører vedkommende myndigheter i én eller flere EFTA-stater, skal enhver parallell beslutning fra EFTAs overvåkingsorgan i den aktuelle sak tilsvarende midlertidig oppheves eller oppheves.

    Dersom Myndigheten endrer eller tilbakekaller sin beslutning i en slik sak, skal Myndigheten, uten unødig opphold, utarbeide et utkast for EFTAs overvåkingsorgan.».

  • q) I artikkel 39:

   • i) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:

    «Når Myndigheten utarbeider et utkast for EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med denne forordning, skal den underrette EFTAs overvåkingsorgan og angi den fristen EFTAs overvåkingsorgan har for å la enhver fysisk eller juridisk person, herunder vedkommende myndighet, som er mottaker av beslutningen som skal treffes, komme med sine synspunkter, idet det tas fullt hensyn til hvor mye saken haster, dens kompleksitet og mulige følger.»,

   • ii) i nr. 4 skal nye ledd lyde:

    «Dersom EFTAs overvåkingsorgan har truffet en beslutning i henhold til artikkel 18 nr. 3 eller 4, skal den med passende mellomrom vurdere beslutningen på nytt. EFTAs overvåkingsorgan skal underrette Myndigheten om kommende revisjoner samt om enhver utvikling som er relevant for vurderingen.

    EFTAs overvåkingsorgans beslutning om å endre eller tilbakekalle en beslutning skal treffes basert på utkast utarbeidet av Myndigheten. I god tid før en planlagt revisjon skal Myndigheten framlegge sine konklusjoner for EFTAs overvåkingsorgan, om nødvendig sammen med et utkast.»,

   • iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «Myndigheten» i nr. 5.

  • r) I artikkel 40 nr. 1:

   • i) i bokstav b) skal følgende tilføyes etter ordet «medlemsstat»:

    «og, uten stemmerett, lederen for den nasjonale offentlige myndighet som har myndighet til å føre tilsyn med finansinstitusjonene i hver EFTA-stat,»,

   • ii) i bokstav e) skal ordene «og for EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «tilsynsmyndighetene».

  • s) I artikkel 43:

   • i) i nr. 2 skal ordene «, utarbeide utkast for EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «beslutningene»,

   • ii) i nr. 4 og 6 skal ordene «, EFTAs overvåkingsorgan, EFTA-statenes faste komité,» tilføyes etter ordet «Rådet».

  • t) I artikkel 44:

   • i) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:

    «Bestemmelsene i dette nummer skal få tilsvarende anvendelse, så langt det passer ved utarbeiding av utkast for EFTAs overvåkingsorgan etter de enkelte bestemmelsene i denne forordning.»,

   • ii) i nr. 4 skal ordene «samt representanten for EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordene «daglig leder»,

   • iii) i nr. 4 skal nytt ledd lyde:

    «EFTA-statenes medlemmer i tilsynsstyret i henhold til artikkel 40 nr. 1 bokstav b) skal ha rett til å delta i drøftinger i tilsynsstyret som gjelder enkelte finansinstitusjoner.».

  • u) I artikkel 57 nr. 2 skal følgende tilføyes etter ordet «medlemsstat»:

   «samt en representant på høyt nivå for den aktuelle vedkommende myndighet i hver EFTA-stat og en representant for EFTAs overvåkingsorgan.».

  • v) I artikkel 60 nr. 4 skal nytt ledd lyde:

   «Dersom klagen gjelder en beslutning fra Myndigheten truffet i henhold til artikkel 19, eventuelt i kombinasjon med artikkel 20, i en sak der uenigheten også berører vedkommende myndigheter i én eller flere EFTA-stater, skal klageinstansen oppfordre den berørte vedkommende myndighet fra EFTA-staten til å komme med merknader til andre parters innlegg i klagesaken innen en angitt tidsfrist. Den berørte vedkommende myndighet fra EFTA-staten skal ha rett til å holde muntlige innlegg.».

  • w) I artikkel 62 nr. 1 bokstav a) skal nye ledd lyde:

   «Nasjonale offentlige myndigheter fra EFTA-statene skal bidra økonomisk til Myndighetens budsjett i samsvar med dette punkt.

   For å fastsette de obligatoriske bidrag fra de nasjonale offentlige myndigheter i EFTA-statene med ansvar for tilsyn av finansinstitusjoner i henhold til dette punkt, skal vektingen av hver EFTA-stat være som følger:

   • Island: 2

   • Liechtenstein: 1

   • Norge: 7».

  • x) I artikkel 67 tilføyes følgende:

   «EFTA-statene skal for Myndigheten og dets ansatte anvende protokoll 7 om Den europeiske unions privilegier og immunitet vedlagt traktaten om den europeiske union og TEUV.».

  • y) I artikkel 68 skal nytt nr. 5 lyde:

   • «5. Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav a) og artikkel 82 nr. 3 bokstav a) i Tilsettingsvilkår for andre tjenestemenn, kan statsborgere i EFTA-stater som nyter fulle borgerrettigheter tilsettes på kontrakt av Myndighetens daglig leder.

    Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav e), artikkel 82 nr. 3 bokstav e) og artikkel 85 nr. 3 i Tilsettingsvilkår for andre tjenestemenn, skal språkene nevnt i EØS-avtalens artikkel 129 nr. 1 anses av Myndigheten, med hensyn til sine ansatte, som et av Unionens språk nevnt i artikkel 55 nr. 1 i traktaten om den europeiske union.».

  • z) I artikkel 72 skal nytt nr. 4 lyde:

   • «4. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens dokumenter skal ved anvendelse av denne forordning få anvendelse for vedkommende myndigheter i EFTA-statene med hensyn til dokumenter utarbeidet av Myndigheten.»»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 1094/2010 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Avtalepartene skal vurdere rammene fastsatt i henhold til denne beslutning og beslutning nr. …/… [ESRB], nr. …/… [EBA] og nr. …/… [ESMA] senest ved utgangen av året [fem år etter at denne beslutning trådte i kraft] for å sikre at de vil fortsette å sørge for en effektiv og ensartet anvendelse av felles regler og tilsyn i EØS-området.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft .. eller dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt, alt etter hva som inntreffer sist7.

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, […]

For EØS-komiteen

Formann

Felleserklæring fra avtalepartene i forbindelse med EØS-komiteens beslutning nr. …/… som innlemmer forordning (EU) nr. 1094/2010 i EØS-avtalen [skal vedtas sammen med beslutningen og kunngjøres i EUT]

I samsvar med artikkel 1 nr. 6 i forordning (EU) nr. 1094/2010 skal den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), heretter kalt «Myndigheten», opptre uavhengig og objektivt og utelukkende i Unionens interesse. Etter innlemmelse av denne forordning i EØS-avtalen vil vedkommende myndigheter i EFTA-statene ha de samme rettigheter, unntatt stemmerett, som vedkommende myndigheter i en EU-medlemsstat i Myndighetens arbeid.

Derfor, og med full respekt for Myndighetens uavhengighet, er avtalepartene i EØS-avtalen enige om at når Myndigheten opptrer i henhold til bestemmelsene i EØS-avtalen, opptrer den i den felles interessen til alle avtalepartene til EØS-avtalen.

EØS-komiteens beslutning nr. av om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

 • 1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/8EF skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) I sine konklusjoner9 av 14. oktober 2014 med hensyn til innlemmelse av EUs forordninger om de europeiske tilsynsmyndigheter (European Supervisory Authorities – ESA) i EØS-avtalen, var EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere positive til den balanserte løsningen som avtalepartene hadde funnet, og som tok hensyn til struktur og formål i nevnte forordninger og i EØS-avtalen samt rettslige og politiske begrensninger i EU- og EØS-EFTA-statene.

 • 3) EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere understreket at, i samsvar med EØS-avtalens topilarstruktur, vil EFTAs overvåkingsorgan treffe beslutninger som er rettet mot henholdsvis vedkommende myndigheter eller markedsaktører i EØS-EFTA-statene. De europeiske tilsynsmyndigheter vil ha myndighet til å gjennomføre tiltak av ikke-bindende karakter, som å vedta anbefalinger og ikke-bindende mekling, også rettet mot vedkommende myndigheter og markedsaktører i EØS-EFTA-statene. Forut for tiltak på den ene eller andre side vil det, i den grad det er hensiktsmessig, være rådføring, koordinering eller utveksling av opplysninger mellom de europeiske tilsynsmyndighetene og EFTAs overvåkingsorgan.

 • 4) For å sikre at det dras nytte av de europeiske tilsynsmyndigheters ekspertise i prosessen, og at det er samsvar i praksis mellom de to pilarene, vil EFTAs overvåkingsorgans enkeltbeslutninger og formelle uttalelser rettet mot en eller flere individuelle vedkommende myndigheter eller markedsaktører i en EØS-EFTA-stat, treffes basert på utkast utarbeidet av den relevante europeiske tilsynsmyndighet. Dermed bevares de viktigste fordelene med tilsyn av en enkelt myndighet.

 • 5) Avtalepartene er enige om at denne beslutning gjennomfører overenskomsten som er gjenspeilet i nevnte konklusjoner, og at den derfor bør tolkes i tråd med de prinsipper som de inneholder.

 • 6) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IX etter nr. 31h (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010) skal nytt nr. 31i lyde:

 • «31i. 32010 R 1095: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).

  Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

  • a) Vedkommende myndigheter i EFTA-statene og EFTAs overvåkingsorgan skal ha de samme rettigheter og plikter, unntatt stemmerett, som vedkommende myndigheter i EU-medlemsstatene i arbeidet til Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), heretter kalt Myndigheten, dens tilsynsstyre, og Myndighetens forberedende organer, herunder interne komiteer og paneler, i henhold til denne avtales bestemmelser.

   Uten at det berører EØS-avtalens artikkel 108 og 109 skal Myndigheten ha rett til å delta, uten stemmerett, i arbeidet til EFTAs overvåkingsorgan og dets forberedende organer, når EFTAs overvåkingsorgan utfører Myndighetens funksjoner når det gjelder EFTA-statene, slik det er fastsatt i denne avtale.

   Myndighetens og EFTAs overvåkingsorgans forretningsorden skal gi gyldighet til deres deltakelse, og vedkommende myndigheter i EFTA-statenes sin deltakelse, i hverandres arbeid, slik det er fastsatt i denne avtale.

  • b) Uten at det berører bestemmelsene i EØS-avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet er fastsatt i avtalen, skal betydningen av ordene «medlemsstat(er)» og «vedkommende myndigheter» også omfatte, i tillegg til den betydning de har i forordningen, henholdsvis EFTA-statene og deres vedkommende myndigheter.

  • c) Dersom ikke annet er fastsatt i denne avtale, skal Myndighetens interne forretningsorden få tilsvarende anvendelse, så langt det passer, med hensyn til spørsmål som berører vedkommende myndigheter i EFTA-statene og finansmarkedsdeltakere. Utarbeiding av utkast for EFTAs overvåkingsorgan skal særlig skje i samsvar med de samme interne framgangsmåter som utarbeiding av beslutninger som treffes med hensyn til lignende spørsmål som gjelder EU-medlemsstater, herunder deres vedkommende myndigheter og deltakere i finansmarkedet.

  • d) Dersom ikke annet er fastsatt i denne avtale, skal Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan samarbeide, utveksle opplysninger og rådføre seg med hverandre i henhold til denne forordning, særlig før tiltak settes i verk.

   Dersom det oppstår uenighet mellom Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan med hensyn til håndheving av forordningens bestemmelser, skal Myndighetens formann og EFTAs overvåkingsorgans kollegium, idet de tar hensyn til hvor mye saken haster, uten unødig opphold komme sammen på et møte for å komme fram til enighet. Dersom de ikke kommer fram til enighet, kan Myndighetens formann eller EFTAs overvåkingsorgans kollegium anmode avtalepartene om å bringe saken inn for EØS-komiteen, som skal behandle den i samsvar med artikkel 111 i EØS-avtalen som skal få tilsvarende anvendelse, så langt det passer. I samsvar med artikkel 2 i EØS-komiteens beslutning nr. 1/94 av 8. februar 1994 om fastsettelse av EØS-komiteens forretningsorden (EFT L 85 av 30.3.1994, s. 60) kan en avtalepart be om at det uten opphold innkalles til møte dersom det haster meget. Uten hensyn til dette ledd kan en avtalepart til enhver tid på eget initiativ bringe saken inn for EØS-komiteen i samsvar med artikkel 5 eller 111 i EØS-avtalen.

  • e) Henvisninger til andre rettsakter i forordningen skal få anvendelse i den grad og den form nevnte rettsakter er innlemmet i denne avtale.

  • f) Når det gjelder EFTA-statene, skal artikkel 1 nr. 4 lyde:

   «Denne forordnings bestemmelser berører ikke EFTAs overvåkingsorgans myndighet, særlig i henhold til artikkel 31 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol, til å sikre samsvar med EØS-avtalen og overvåkings- og domstolsavtalen.».

  • g) I artikkel 9 nr. 5:

   • i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «Myndigheten» i første ledd forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

   • ii) når det gjelder EFTA-statene, skal annet og tredje ledd lyde:

    «EFTAs overvåkingsorgans beslutninger skal uten unødig opphold treffes basert på utkast utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.

    EFTAs overvåkingsorgan skal med passende mellomrom og minst hver tredje måned vurdere beslutningen omhandlet i første og annet ledd på nytt. Dersom beslutningen ikke fornyes etter et tidsrom på tre måneder, skal den automatisk utløpe.

    EFTAs overvåkingsorgan skal så snart som mulig etter at beslutningen nevnt i første og annet ledd er truffet, underrette Myndigheten om utløpsdatoen. I rimelig tid før tremånedersperioden nevnt i tredje ledd utløper, skal Myndigheten framlegge sine konklusjoner for EFTAs overvåkingsorgan, om nødvendig sammen med et utkast. EFTAs overvåkingsorgan kan underrette Myndigheten om enhver utvikling som det anser som relevant for vurderingen.

    En EFTA-stat kan anmode om at EFTAs overvåkingsorgan tar sin beslutning opp til ny vurdering. EFTAs overvåkingsorgan skal videresende en slik anmodning til Myndigheten. I slike tilfeller skal Myndigheten etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 44 nr. 1 annet ledd vurdere å utarbeide et nytt utkast for EFTAs overvåkingsorgan.

    Dersom Myndigheten endrer eller tilbakekaller en parallell beslutning til den beslutning som er truffet av EFTAs overvåkingsorgan, skal Myndigheten, uten unødig opphold, utarbeide et utkast for EFTAs overvåkingsorgan.».

  • h) I artikkel 16 nr. 4 skal ordene «, EFTA-statenes faste komité og EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «Kommisjonen».

  • i) I artikkel 17:

   • i) skal ordet «unionsretten» forstås som «EØS-avtalen»,

   • ii) i nr. 1 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «Myndigheten»,

   • iii) i nr. 2 skal ordene «, EFTA-statenes faste komité, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «Kommisjonen»,

   • iv) i nr. 2 skal nytt ledd lyde:

    «Dersom Myndigheten gransker en påstått overtredelse eller manglende anvendelse av EØS-avtalen med hensyn til en vedkommende myndighet i en EFTA-stat, skal den underrette EFTAs overvåkingsorgan om granskingens natur og formål og deretter regelmessig framlegge oppdaterte opplysninger som er nødvendige for EFTAs overvåkingsorgan for å kunne utføre sine oppgaver i henhold til nr. 4 og 6.»,

   • v) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 3 annet ledd lyde:

    «Vedkommende myndighet skal innen ti virkedager etter at den mottok anbefalingen, underrette Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan om de tiltak den har truffet eller har til hensikt å treffe for å sikre samsvar med EØS-avtalen.»,

   • vi) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 4 og 5 lyde:

    • «4. Dersom vedkommende myndighet ikke har rettet seg etter EØS-avtalen innen én måned etter å ha mottatt Myndighetens anbefaling, kan EFTAs overvåkingsorgan avgi en formell uttalelse som krever at vedkommende myndighet treffer de tiltak som er nødvendige for å overholde EØS-avtalen. EFTAs overvåkingsorgans formelle uttalelse skal ta hensyn til Myndighetens anbefaling.

     EFTAs overvåkingsorgan skal avgi en slik formell uttalelse senest tre måneder etter at anbefalingen er vedtatt. EFTAs overvåkingsorgan kan forlenge fristen med én måned.

     Formelle uttalelser fra EFTAs overvåkingsorgan skal uten unødig opphold vedtas basert på utkast utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.

     Vedkommende myndigheter skal framlegge alle nødvendige opplysninger for Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan.

    • 5. Vedkommende myndighet skal innen ti virkedager etter at den mottok den formelle uttalelsen omhandlet i nr. 4, underrette Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan om de tiltak den har truffet eller har til hensikt å treffe for å etterkomme kravene i den formelle uttalelsen.»,

   • vii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «uten at det berører Kommisjonens myndighet i henhold til artikkel 258 i TEUV» i nr. 6 første ledd forstås som «uten at det berører EFTAs overvåkingsorgans myndighet i henhold til artikkel 31 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol» og ordet «Myndigheten» skal forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

   • viii) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 6 annet ledd lyde:

    «EFTAs overvåkingsorgans beslutninger skal uten unødig opphold treffes basert på utkast utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.»,

   • ix) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 8 lyde:

    • «8. EFTAs overvåkingsorgan skal årlig kunngjøre opplysninger om hvilke vedkommende myndigheter og finansmarkedsdeltakere i EFTA-statene som ikke har etterkommet de formelle uttalelsene eller beslutningene omhandlet i nr. 4 og 6.».

  • j) I artikkel 18:

   • i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «Myndigheten» i nr. 3 og 4 forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

   • ii) i nr. 3 og 4 skal nytt ledd lyde:

    «EFTAs overvåkingsorgans beslutninger skal uten unødig opphold treffes basert på utkast utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.»,

   • iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «uten at det berører Kommisjonens myndighet i henhold til artikkel 258 i TEUV» i nr. 4 forstås som «uten at det berører EFTAs overvåkingsorgans myndighet i henhold til artikkel 31 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol».

  • k) I artikkel 19:

   • i) i nr. 1 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «Myndigheten»,

   • ii) i nr. 3 skal ordene «i EU-medlemsstatene» tilføyes etter ordene «med bindende virkning for de berørte vedkommende myndigheter»,

   • iii) i nr. 3 skal nye ledd lyde:

    «Dersom bare vedkommende myndigheter fra EFTA-stater er berørt, og dersom nevnte myndigheter ikke kommer til enighet i meklingsfasen omhandlet i nr. 2, kan EFTAs overvåkingsorgan, med bindende virkning for de berørte vedkommende myndigheter, treffe en beslutning med krav om at de treffer bestemte tiltak eller avstår fra å treffe tiltak med sikte på å løse tvisten, for å sikre samsvar med EØS-avtalen.

    Dersom vedkommende myndigheter fra en eller flere EU-medlemsstater og en eller flere EFTA-stater er berørt, og dersom nevnte myndigheter ikke kommer til enighet i meklingsfasen omhandlet i nr. 2, kan Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan, med bindende virkning for de berørte vedkommende myndigheter, treffe en beslutning med krav om at vedkommende myndigheter fra henholdsvis EU-medlemsstatene og EFTA-statene treffer bestemte tiltak eller avstår fra å treffe tiltak med sikte på å løse tvisten, for å sikre samsvar med EØS-avtalen.

    EFTAs overvåkingsorgans beslutninger skal uten unødig opphold treffes basert på utkast utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.»,

   • iv) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «uten at det berører Kommisjonens myndighet i henhold til artikkel 258 i TEUV» i nr. 4 forstås som «uten at det berører EFTAs overvåkingsorgans myndighet i henhold til artikkel 31 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol», ordet «Myndigheten» skal forstås som «EFTAs overvåkingsorgan» og ordet «unionsretten» skal forstås som «EØS-avtalen»,

   • v) i nr. 4 skal nytt ledd lyde:

    «EFTAs overvåkingsorgans beslutninger skal uten unødig opphold treffes basert på utkast utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.».

  • l) I artikkel 20 skal nye ledd lyde:

   «Dersom bare vedkommende myndigheter fra EFTA-stater er berørt, kan EFTAs overvåkingsorgan treffe en beslutning i samsvar med artikkel 19 nr. 3 og 4.

   Dersom vedkommende myndigheter fra en eller flere EU-medlemsstater og en eller flere EFTA-stater er berørt, kan henholdsvis Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan treffe en beslutning i samsvar med artikkel 19 nr. 3 og 4.

   Beslutninger fra EFTAs overvåkingsorgan skal, uten unødig opphold, treffes basert på utkast utarbeidet, ettersom det passer, av Myndigheten eller den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet) og/eller den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan. Myndigheten, den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet) og eventuelt den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) skal i samsvar med artikkel 56 komme fram til felles holdninger og vedta beslutninger og/eller utkast parallelt.».

  • m) I artikkel 21 nr. 4 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «Myndigheten».

  • n) I artikkel 22 nr. 4 og artikkel 34 nr. 1 skal ordene «, EFTAs overvåkingsorgan eller EFTA-statenes faste komité,» tilføyes etter ordene «Europaparlamentet, Rådet eller Kommisjonen».

  • o) I artikkel 35 nr. 5 får ordene «, til den nasjonale sentralbank» ikke anvendelse for Liechtenstein.

  • p) I artikkel 38, når det gjelder EFTA-statene:

   • i) skal ordene «Myndigheten», «Myndigheten og Kommisjonen», «Myndigheten, Kommisjonen» og «Kommisjonen og Myndigheten» forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

   • ii) ordet «Rådet» skal forstås som «EFTA-statenes faste komité»,

   • iii) i nr. 2 etter fjerde ledd skal nytt ledd tilføyes:

    «EFTAs overvåkingsorgan skal uten unødig opphold videresende underretningen fra den berørte EFTA-stat til Myndigheten og Kommisjonen. EFTAs overvåkingsorgans beslutning om å opprettholde, endre eller tilbakekalle en beslutning skal treffes basert på utkast utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.»,

   • iv) i nr. 3 etter tredje ledd skal nytt ledd tilføyes:

    «EFTAs overvåkingsorgan skal uten unødig opphold videresende underretningen fra EFTA-staten til Myndigheten, Kommisjonen og Rådet.»,

   • v) i nr. 4 etter første ledd skal nytt ledd tilføyes:

    «EFTAs overvåkingsorgan skal uten unødig opphold videresende underretningen fra EFTA-staten til Myndigheten, Kommisjonen og Rådet.»,

   • vi) nytt nr. 6 skal lyde:

    «6. Dersom en beslutning er midlertidig opphevet eller opphevet i henhold til denne artikkel, i en sak som faller inn under artikkel 19 nr. 3, eventuelt i kombinasjon med artikkel 20, og som gjelder en uenighet som også berører vedkommende myndigheter i én eller flere EFTA-stater, skal enhver parallell beslutning fra EFTAs overvåkingsorgan i den aktuelle sak tilsvarende midlertidig oppheves eller oppheves.

    Dersom Myndigheten endrer eller tilbakekaller sin beslutning i en slik sak, skal Myndigheten, uten unødig opphold, utarbeide et utkast for EFTAs overvåkingsorgan.».

  • q) I artikkel 39:

   • i) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:

    «Når Myndigheten utarbeider et utkast for EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med denne forordning, skal den underrette EFTAs overvåkingsorgan og angi den fristen EFTAs overvåkingsorgan har for å la enhver fysisk eller juridisk person, herunder vedkommende myndighet, som er mottaker av beslutningen som skal treffes, komme med sine synspunkter, idet det tas fullt hensyn til hvor mye saken haster, dens kompleksitet og mulige følger.»,

   • ii) i nr. 4 skal nye ledd lyde:

    «Dersom EFTAs overvåkingsorgan har truffet en beslutning i henhold til artikkel 18 nr. 3 eller 4, skal den med passende mellomrom vurdere beslutningen på nytt. EFTAs overvåkingsorgan skal underrette Myndigheten om kommende revisjoner samt om enhver utvikling som er relevant for vurderingen.

    EFTAs overvåkingsorgans beslutning om å endre eller tilbakekalle en beslutning skal treffes basert på utkast utarbeidet av Myndigheten. I god tid før en planlagt revisjon skal Myndigheten framlegge sine konklusjoner for EFTAs overvåkingsorgan, om nødvendig sammen med et utkast.»,

   • iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «Myndigheten» i nr. 5.

  • r) I artikkel 40 nr. 1:

   • i) i bokstav b) tilføyes følgende etter ordet «medlemsstat»:

    «og, uten stemmerett, lederen for den nasjonale offentlige myndighet som har myndighet til å føre tilsyn med finansmarkedsdeltakere i hver EFTA-stat,»,

   • ii) i bokstav e) skal ordene «og for EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «tilsynsmyndighetene».

  • s) I artikkel 43:

   • i) i nr. 2 skal ordene «, utarbeide utkast for EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «beslutningene»,

   • ii) i nr. 4 og 6 skal ordene «, EFTAs overvåkingsorgan, EFTA-statenes faste komité,» tilføyes etter ordet «Rådet».

  • t) I artikkel 44:

   • i) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:

    «Bestemmelsene i dette nummer skal få tilsvarende anvendelse, så langt det passer, ved utarbeiding av utkast for EFTAs overvåkingsorgan etter de enkelte bestemmelsene i denne forordning.»,

   • ii) i nr. 4 skal ordene «samt representanten for EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordene «daglig leder»,

   • iii) i nr. 4 skal nytt ledd lyde:

    «EFTA-statenes medlemmer i tilsynsstyret i henhold til artikkel 40 nr. 1 bokstav b) skal ha rett til å delta i drøftinger i tilsynsstyret som gjelder enkelte finansmarkedsdeltakere.».

  • u) I artikkel 57 nr. 2 skal følgende tilføyes etter ordet «medlemsstat»:

   «samt en representant på høyt nivå for den aktuelle vedkommende myndighet i hver EFTA-stat og en representant for EFTAs overvåkingsorgan.».

  • v) I artikkel 60 nr. 4 skal nytt ledd lyde:

   «Dersom klagen gjelder en beslutning fra Myndigheten truffet i henhold til artikkel 19, eventuelt i kombinasjon med artikkel 20, i en sak der uenigheten også berører vedkommende myndigheter i én eller flere EFTA-stater, skal klageinstansen oppfordre den berørte vedkommende myndighet fra EFTA-staten til å komme med merknader til andre parters innlegg i klagesaken innen en angitt tidsfrist. Den berørte vedkommende myndighet fra EFTA-staten skal ha rett til å holde muntlige innlegg.».

  • w) I artikkel 62 nr. 1 bokstav a) skal nye ledd lyde:

   «Nasjonale offentlige myndigheter fra EFTA-statene skal bidra økonomisk til Myndighetens budsjett i samsvar med dette punkt.

   For å fastsette de obligatoriske bidrag fra de nasjonale offentlige myndigheter i EFTA-statene med ansvar for tilsyn av finansmarkedsdeltakere i henhold til dette punkt, skal vektingen av hver EFTA-stat være som følger:

   • Island: 2

   • Liechtenstein: 1

   • Norge: 7».

  • x) I artikkel 67 tilføyes følgende:

   «EFTA-statene skal for Myndigheten og dets ansatte anvende protokoll 7 om Den europeiske unions privilegier og immunitet vedlagt traktaten om den europeiske union og TEUV.».

  • y) I artikkel 68 skal nytt nr. 5 lyde:

   • «5. Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav a) og artikkel 82 nr. 3 bokstav a) i Tilsettingsvilkår for andre tjenestemenn, kan statsborgere i EFTA-stater som nyter fulle borgerrettigheter tilsettes på kontrakt av Myndighetens daglig leder.

    Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav e), artikkel 82 nr. 3 bokstav e) og artikkel 85 nr. 3 i Tilsettingsvilkår for andre tjenestemenn, skal språkene nevnt i EØS-avtalens artikkel 129 nr. 1 anses av Myndigheten, med hensyn til sine ansatte, som et av Unionens språk nevnt i artikkel 55 nr. 1 i traktaten om den europeiske union.».

  • z) I artikkel 72 skal nytt nr. 4 lyde:

   • «4. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens dokumenter skal ved anvendelse av denne forordning få anvendelse for vedkommende myndigheter i EFTA-statene med hensyn til dokumenter utarbeidet av Myndigheten.»»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 1095/2010 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Avtalepartene skal vurdere rammene fastsatt i henhold til denne beslutning og beslutning nr. …/… [ESRB], nr. …/… [EBA] og nr. …/… [EIOPA] senest ved utgangen av året [fem år etter at denne beslutning trådte i kraft] for å sikre at de vil fortsette å sørge for en effektiv og ensartet anvendelse av felles regler og tilsyn i EØS-området.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft … eller dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt10, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, […]

For EØS-komiteen

Formann

Felleserklæring fra avtalepartene i forbindelse med EØS-komiteens beslutning nr. …/… som innlemmer forordning (EU) nr. 1095/2010 i EØS-avtalen [skal vedtas sammen med beslutningen og kunngjøres i EUT]

I samsvar med artikkel 1 nr. 5 i forordning (EU) nr. 1095/2010 skal den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) heretter kalt «Myndigheten» opptre uavhengig og objektivt og utelukkende i Unionens interesse. Etter innlemmelse av denne forordning i EØS-avtalen vil vedkommende myndigheter i EFTA-statene ha de samme rettigheter, unntatt stemmerett, som vedkommende myndigheter i en EU-medlemsstat i Myndighetens arbeid.

Derfor, og med full respekt for Myndighetens uavhengighet, er avtalepartene i EØS-avtalen enige om at når Myndigheten opptrer i henhold til bestemmelsene i EØS-avtalen, opptrer den i den felles interessen til alle avtalepartene til EØS-avtalen.

EØS-komiteens beslutning nr. av om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

 • 1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1092/2010 av 24. november 2010 om makrotilsyn med finanssystemet i Den europeiske union og om opprettelse av et europeisk råd for systemrisiko11 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IX etter nr. 31ed (kommisjonsavgjerd 2010/C 326/07) skal nytt nr. 31f lyde:

 • «31f. 32010 R 1092: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1092/2010 av 24. november 2010 om makrotilsyn med finanssystemet i Den europeiske union og om opprettelse av et europeisk råd for systemrisiko (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1).

  Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

  • a) EFTA-statenes relevante myndigheter skal delta i arbeidet til Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB).

  • b) Uten at det berører bestemmelsene i EØS-avtalens protokoll 1 skal betydningen av ordene «medlemsstat(er)», «vedkommende myndigheter» og «tilsynsmyndigheter» også omfatte, i tillegg til den betydning de har i forordningen, henholdsvis EFTA-statene, deres vedkommende myndigheter og tilsynsmyndigheter. Dette får ikke anvendelse med hensyn til artikkel 5 nr. 2, 9 nr. 5 og artikkel 11 nr. 1 bokstav c).

  • c) I artikkel 6 nr. 2 tilføyes følgende:

   • «c) de nasjonale sentralbanksjefene fra EFTA-statene, eller, med hensyn til Liechtenstein, en representant på høyt nivå for finansdepartementet,

   • d) et kollegiemedlem fra EFTAs overvåkingsorgan når det er relevant for overvåkingsorganets oppgaver.

    Medlemmer av styret uten stemmerett som nevnt i bokstav c) og d), skal ikke delta i styrets arbeid når situasjonen til enkelte finansinstitusjoner eller medlemsstater i EU kan bli drøftet.».

  • d) I artikkel 13 nr. 1 tilføyes følgende nr:

   • «i) en representant for hver nasjonal sentralbank fra EFTA-statene, eller, med hensyn til Liechtenstein, en representant for finansdepartementet. Disse representantene skal ikke delta i arbeidet til Den rådgivende tekniske komité når situasjonen til enkelte finansinstitusjoner eller medlemsstater i EU kan bli drøftet.».

  • e) I artikkel 15 nr. 2 tilføyes følgende ledd:

   «EFTAs overvåkingsorgan, de nasjonale sentralbanker, de nasjonale tilsynsmyndigheter og de nasjonale statistikkmyndigheter fra EFTA-statene skal samarbeide tett med ESRB og gi ESRB alle de opplysningene som er nødvendige for at ESRB skal kunne utføre sine oppgaver i samsvar med EØS-avtalen.».

  • f) I artikkel 16 nr. 3 skal ordene «, og dersom en EFTA-stat eller en eller flere av dens nasjonale tilsynsmyndigheter er mottaker, EFTA-statenes faste komité» tilføyes etter ordet «Kommisjonen» og ordene «og EFTAs overvåkingsorgan» skal tilføyes etter ordene «de europeiske tilsynsmyndighetene».

  • g) I artikkel 17 nr. 1 og 2 og artikkel 18 nr. 1 skal ordene «, og dersom en EFTA-stat eller en eller flere av dens nasjonale tilsynsmyndigheter er mottaker, EFTA-statenes faste komité» tilføyes etter ordet «Rådet».

  • h) Artikkel 17 nr. 3 får ikke anvendelse med hensyn til beslutninger som gjelder anbefalinger rettet mot en eller flere EFTA-stater.

  • i) I artikkel 18 nr. 4 skal ordene «, EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-statenes faste komité,» tilføyes etter ordene «de europeiske tilsynsmyndighetene».»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 1092/2010 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft … eller dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 112 er inngitt, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, […]

For EØS-komiteen

Formann

Felleserklæring fra avtalepartene i forbindelse med EØS-komiteens beslutning nr. …/… som innlemmer forordning (EU) nr. 1092/2010 i EØS-avtalen

Avtalepartene registrerer at det gjennom forordning (EU) nr. 1092/2010 bare tillates deltakelse i det europeiske råd for systemrisiko på et visst nivå for stater som ikke er medlemsstater i EU. I forbindelse med framtidige mulige revisjoner av forordning (EU) nr. 1092/2010 vil EU vurdere om en rett til deltakelse som tilsvarer EØS-EFTA-statenes deltakelse i de tre europeiske tilsynsmyndigheter som fastsatt i EØS-komiteens beslutning nr. …, nr. … og nr. …, kan bli tildelt EØS EFTA-statene.

EØS-komiteens beslutning nr. av om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

 • 1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 513/2011 av 11. mai 2011 om endring av forordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer13 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013 av 21. mai 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer14 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 3) I sine konklusjoner15 av 14. oktober 2014 med hensyn til innlemmelse av EUs forordninger om de europeiske tilsynsmyndigheter (European Supervisory Authorities – ESA) i EØS-avtalen, var EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere positive til den balanserte løsningen som avtalepartene hadde funnet, og som tok hensyn til struktur og formål i nevnte forordninger og i EØS-avtalen samt rettslige og politiske begrensninger i EU- og EØS-EFTA-statene.

 • 4) EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere understreket at, i samsvar med EØS-avtalens topilarstruktur, vil EFTAs overvåkingsorgan treffe beslutninger som er rettet mot markedsaktører i EØS-EFTA-statene. De europeiske tilsynsmyndigheter vil ha myndighet til å gjennomføre tiltak av ikke-bindende karakter, også rettet mot vedkommende myndigheter og markedsaktører i EØS-EFTA-statene. Forut for tiltak på den ene eller andre side vil det, i den grad det er hensiktsmessig, være rådføring, koordinering eller utveksling av opplysninger mellom de europeiske tilsynsmyndighetene og EFTAs overvåkingsorgan.

 • 5) For å sikre at det dras nytte av de europeiske tilsynsmyndigheters ekspertise i prosessen, og at det er samsvar i praksis mellom de to pilarene, vil EFTAs overvåkingsorgans enkeltbeslutninger og formelle uttalelser rettet mot en eller flere individuelle vedkommende myndigheter eller markedsaktører i en EØS-EFTA-stat, treffes basert på utkast utarbeidet av den relevante europeiske tilsynsmyndighet. Dermed bevares de viktigste fordelene med tilsyn av en enkelt myndighet. Disse prinsippene får særlig anvendelse ved Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighets (ESMA) direkte tilsyn med kredittvurderingsbyråer.

 • 6) Avtalepartene er enige om at denne beslutning gjennomfører overenskomsten som er gjenspeilet i nevnte konklusjoner, og at den derfor bør tolkes i tråd med de prinsipper som de inneholder.

 • 7) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IX nr. 31eb (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009) tilføyes følgende:

 • «– 32011 R 0513: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 513/2011 av 11. mai 2011 (EUT L 145 av 31.5.2011, s. 30),

 • 32013 R 0462: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013 av 21. mai 2013 (EUT L 146 av 31.5.2013, s. 1).

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

 • a) Uten at det berører bestemmelsene i EØS-avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet er fastsatt i avtalen, skal betydningen av ordene «medlemsstat(er)», «vedkommende myndigheter» og «vedkommende sektormyndigheter» også omfatte, i tillegg til den betydning de har i forordningen, henholdsvis EFTA-statene, deres vedkommende myndigheter og vedkommende sektormyndigheter.

 • b) Dersom ikke annet er fastsatt i denne avtale, skal Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) og EFTAs overvåkingsorgan samarbeide, utveksle opplysninger og rådføre seg med hverandre i henhold til denne forordning, særlig før tiltak settes i verk. Dette omfatter særlig plikten til å oversende, uten unødig opphold, de opplysninger hvert organ trenger for å utføre sine oppgaver i henhold til denne forordning, som ESMAs utarbeiding av utkast, som fastsatt i bokstav d). Dette gjelder også, blant annet, opplysninger mottatt av det ene eller det andre organet som et resultat av registreringssøknader eller svar på anmodninger om opplysninger sendt til markedsaktører, eller innhentet av det ene eller det andre organet under undersøkelser eller stedlige tilsyn.

  Uten at det berører EØS-avtalens artikkel 109 skal ESMA og EFTAs overvåkingsorgan utveksle søknader, opplysninger, klager eller anmodninger som faller inn under vedkommende organs myndighet.

  Dersom det oppstår uenighet mellom ESMA og EFTAs overvåkingsorgan med hensyn til håndheving av forordningens bestemmelser, skal ESMAs formann og EFTAs overvåkingsorgan kollegium, idet de tar hensyn til sakens presserende karakter, uten unødvendig forsinkelse, komme sammen på et møte for å komme fram til enighet. Dersom de ikke kommer fram til enighet, kan ESMAs formann og EFTAs overvåkingsorgan kollegium anmode avtalepartene om å bringe saken inn for EØS-komiteen, som skal behandle den i samsvar med artikkel 111 i EØS-avtalen som skal få tilsvarende anvendelse, så langt det passer. I samsvar med artikkel 2 i EØS-komiteens beslutning nr. 1/94 av 8. februar 1994 om fastsettelse av EØS-komiteens forretningsorden (EFT L 85 av 30.3.1994, s. 60) kan en avtalepart be om at det uten opphold innkalles til møte dersom det haster meget. Uten hensyn til dette ledd kan en avtalepart til enhver tid på eget initiativ bringe saken inn for EØS-komiteen i samsvar med artikkel 5 eller 111 i EØS-avtalen.

 • c) Henvisninger til nasjonale sentralbanker i henhold til forordningen får ikke anvendelse for Liechtenstein.

 • d) Beslutninger, midlertidige beslutninger, underretninger, enkle anmodninger, oppheving av beslutninger og andre tiltak fra EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med artikkel 6 nr. 3, 15 nr. 4, 16 nr. 2 og 3, 17 nr. 2 og 3, 20, 23b nr. 1, 23c nr. 3, 23d nr. 4, 23e nr. 5, 24 nr. 1 og 4, 25 nr. 1, 36a nr. 1 og 36b nr. 1 skal uten unødig opphold treffes basert på utkast utarbeidet av ESMA på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.

 • e) I artikkel 3 nr. 1 bokstav g) skal ordene «unionsretten» erstattes med ordene «EØS-avtalen».

 • f) I artikkel 6 nr. 3:

  • i) skal ordene «eller, dersom kredittvurderingsbyrået er etablert i en EFTA-stat, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

  • ii) nye ledd skal lyde:

   «Dersom en gruppe av kredittvurderingsbyråer består av minst ett kredittvurderingsbyrå som er etablert i en EFTA-stat, og minst ett kredittvurderingsbyrå som har sitt forretningskontor i en EU-medlemstat, skal ESMA og EFTAs overvåkingsorgan i fellesskap sikre at minst ett av kredittvurderingsbyråene i gruppen ikke er unntatt fra å oppfylle kravene i vedlegg I avsnitt A nr. 2, 5 og 6 og artikkel 7 nr. 4.

   EFTAs overvåkingsorgan og ESMA skal informere hverandre om enhver utvikling som er relevant for vedtakelse av rettsakter i henhold til dette ledd.».

 • g) I artikkel 8b nr. 2 skal ordene «unionsretten» erstattes med ordene «EØS-avtalen».

 • h) I artikkel 8d nr. 2 og 18 nr. 3 tilføyes følgende:

  «ESMA skal tilføye på nevnte liste registrerte kredittvurderingsbyråer som er etablert i en EFTA-stat.».

 • i) I artikkel 9 skal ordene «eller EFTAs overvåkingsorgan når det gjelder EFTA-statene» tilføyes etter ordet «ESMA».

 • j) I artikkel 10 nr. 6 og i vedlegg III del I nr. 52 skal ordene «, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».

 • k) I artikkel 11 nr. 2 og 11a nr. 2 skal nytt ledd lyde:

  «ESMA skal offentliggjøre opplysninger framlagt av kredittvurderingsbyråer etablert i en EFTA-stat i henhold til denne artikkel.».

 • l) I artikkel 14:

  • i) i nr. 2 og 5 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».

  • ii) i nr. 4 skal ordene «eller, dersom kredittvurderingsbyrået er etablert i en EFTA-stat, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».

 • m) I artikkel 15:

  • i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom kredittvurderingsbyrået er etablert i en EFTA-stat, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

  • ii) i nr. 2 skal ordene «eller, dersom de gir fullmakt til et kredittvurderingsbyrå som er etablert i en EFTA-stat, til EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

  • iii) i nr. 4 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».

 • n) I artikkel 16 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».

 • o) I artikkel 17:

  • i) i nr. 1, 2 og 4 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

  • ii) i nr. 3 skal ordene «og, når det gjelder kredittvurderingsbyrå som er etablert i en EFTA-stat, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».

 • p) I artikkel 18:

  • i) i nr. 1 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

  • ii) skal nr. 2 lyde:

   «ESMA og EFTAs overvåkingsorgan skal underrette hverandre, Kommisjonen, EBA, EIOPA, vedkommende myndigheter og vedkommende sektormyndigheter om enhver beslutning i henhold til artikkel 16, 17 eller 20.».

 • q) I artikkel 19 nr. 1 skal nye ledd lyde:

  «Når det gjelder kredittvurderingsbyråer som er etablert i en EFTA-stat, skal EFTAs overvåkingsorgan innkreve avgifter på samme grunnlag som avgifter innkrevd fra andre kredittvurderingsbyråer i samsvar med denne forordning og med kommisjonsforordningen nevnt i nr. 2.

  Beløpene som kreves inn av EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med dette nummer, skal overføres til ESMA uten unødig opphold.».»

 • r) I artikkel 20:

  • i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom kredittvurderingsbyrået er etablert i en EFTA-stat, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

  • ii) i nr. 2 annet punktum skal ordene «eller, dersom kredittvurderingsbyrået er etablert i en EFTA-stat, ikke å utarbeide et utkast til EFTAs overvåkingsorgan for dette formål» tilføyes etter ordet «registrering».

 • s) I artikkel 21:

  • i) i nr. 1 skal ordene «eller EFTAs overvåkingsorgan dersom kredittvurderingsbyrået er etablert i en EFTA-stat,» tilføyes etter ordet «ESMA»,

  • ii) i nr. 5 tilføyes følgende:

   «Nevnte rapport skal også omfatte kredittvurderingsbyråer i EFTA-stater som er registrert i henhold til denne forordning, etter beslutning i EFTAs overvåkingsorgan.

   EFTAs overvåkingsorgan skal gi ESMA alle opplysninger som er nødvendig for gjennomføring av dens forpliktelser i henhold til dette nummer.»,

  • iix) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 6 lyde:

   «EFTAs overvåkingsorgan skal årlig framlegge for EFTA-statenes faste komité en rapport om tilsynstiltak som er truffet og sanksjoner som er ilagt av EFTAs overvåkingsorgan i henhold til denne forordning, herunder overtredelsesgebyrer og tvangsmulkter.».

 • t) I artikkel 23 skal ordene «EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».

 • u) I artikkel 23a skal ordene «eller EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».

 • v) I artikkel 23b:

  • i) i nr. 1 skal ordene «eller dersom det dreier seg om et kredittvurderingsbyrå eller personer som deltar i kredittvurderingsvirksomhet, kredittvurderte enheter og tilknyttede tredjemenn, tredjemenn som kredittvurderingsbyråene har utkontraktert visse driftsfunksjoner eller oppgaver til, og personer som på annen nær og vesentlig måte har forbindelse til eller er tilknyttet kredittvurderingsbyråer eller kredittvurderingsvirksomhet etablert i en EFTA-stat, EFTAs overvåkingsorgan,» tilføyes etter ordet «ESMA»,

  • ii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «ESMA» i nr. 2, 3 og 5 forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

  • iii) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 3 bokstav g) lyde:

   «opplyse om retten til å bringe beslutningen inn for EFTA-domstolen i samsvar med artikkel 36 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol.»,

  • iv) i nr. 5 skal nytt ledd lyde:

   «EFTAs overvåkingsorgan skal uten unødig opphold videresende opplysninger mottatt i henhold til denne artikkel til ESMA.».

 • w) I artikkel 23c:

  • i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom personen som er gjenstand for gransking, er etablert i en EFTA-stat, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

  • ii) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:

   «Tjenestemenn og andre personer med fullmakt fra ESMA skal ha myndighet til å bistå EFTAs overvåkingsorgan i utføringen av sine oppgaver i henhold til denne artikkel, og ha rett til å delta i granskinger etter anmodning fra ESMA.»,

  • iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «ESMA» i nr. 2, 3 og 4 og nr. 6 første og annet punktum forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

  • iv) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 3 annet punktum lyde:

   «Beslutningen skal angi granskingens gjenstand og formål, de tvangsmulktene som er fastsatt i artikkel 36b, og retten til å bringe beslutningen inn for EFTA-domstolen i samsvar med artikkel 36 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol.»,

  • v) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «ESMAs saksmappe» i nr. 6 tredje punktum forstås som «ESMAs og EFTAs overvåkingsorgans saksmappe»,

  • vi) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 6 fjerde punktum lyde:

   «Lovligheten av EFTAs overvåkingsorgans beslutning kan innklages bare for EFTA-domstolen i samsvar med avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol.».

 • x) I artikkel 23d:

  • i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom de juridiske personene er etablert i en EFTA-stat, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

  • ii) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:

   «EFTAs overvåkingsorgan skal uten unødig opphold videresende mottatte opplysninger i henhold til denne artikkel til ESMA.»,

  • iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «ESMA» i nr. 2–7 og nr. 9 første og annet punktum forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

  • iv) i nr. 2 skal nytt ledd lyde:

   «Tjenestemenn og andre personer med fullmakt fra ESMA skal ha myndighet til å bistå EFTAs overvåkingsorgan i utføringen av sine oppgaver i henhold til denne artikkel, og ha rett til å delta i stedlige tilsyn etter anmodning fra ESMA.»,

  • v) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 4 annet punktum lyde:

   «Beslutningen skal angi granskingens gjenstand og formål, fastsette datoen da den skal innledes og angi de tvangsmulktene som er fastsatt i artikkel 36b, samt retten til å bringe beslutningen inn for EFTA-domstolen i samsvar med artikkel 36 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol.»,

  • vi) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «ESMAs saksmappe» i nr. 9 tredje punktum forstås som «ESMAs og EFTAs overvåkingsorgans saksmappe»,

  • vii) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 9 fjerde punktum lyde:

   «Lovligheten av EFTAs overvåkingsorgans beslutning kan innklages bare for EFTA-domstolen i samsvar med avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol.».

 • y) I artikkel 23e:

  • i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «skal ESMA utpeke en uavhengig gransker innenfor ESMA som skal granske saken» i nr. 1 første punktum forstås som «skal EFTAs overvåkingsorgan utpeke en uavhengig gransker innenfor EFTAs overvåkingsorgan som skal granske saken etter å ha rådført seg med ESMA.»,

  • ii) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:

   «Granskeren som er utpekt av EFTAs overvåkingsorgan, skal ikke være innblandet eller ha vært direkte eller indirekte innblandet i tilsynet med eller registreringen av det berørte kredittvurderingsbyrået, og skal utføre sine oppgaver uavhengig av EFTAs overvåkingsorgans kollegium og ESMAs tilsynsstyre.»,

  • iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «og EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMAs tilsynsstyre» i nr. 2, 3 og 4,

  • iv) i nr. 2 tredje ledd skal ordene «og EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

  • v) når det gjelder EFTA-statene, skal resten av setningen etter ordene «og 36c,» i nr. 5 lyde:

   «EFTAs overvåkingsorgan skal avgjøre om en eller flere av overtredelsene oppført i vedlegg III er begått av de personene som har vært gjenstand for gransking, og skal i så fall treffe et tilsynstiltak i samsvar med artikkel 24 og ilegge et overtredelsesgebyr i samsvar med artikkel 36a.

   EFTAs overvåkingsorgan skal fremlegge for ESMA alle nødvendige opplysninger og saksdokumenter for gjennomføring av sine forpliktelser i henhold til dette nummer.»,

  • vi) i nr. 6 skal ordene «eller EFTAs overvåkingsorgans» tilføyes etter ordene «ESMAs tilsynsstyres»,

  • vii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «ESMA» i nr. 8 forstås som «EFTAs overvåkingsorgan».

 • z) I artikkel 24:

  • i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom kredittvurderingsbyrået er etablert i en EFTA-stat, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordene «ESMAs tilsynsstyre»,

  • ii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «ESMAs tilsynsstyre» i nr. 2 og 4 forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

  • iii) i nr. 4 skal ordene «ESMAs beslutning» erstattes av ordene «ESMAs eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgans beslutning»,

  • iv) i nr. 5 skal nye ledd lyde:

   «EFTAs overvåkingsorgan skal uten unødig opphold underrette det berørte kredittvurderingsbyrået som er etablert i en EFTA-stat, om enhver beslutning som treffes i henhold til nr. 1, og skal meddele den til vedkommende myndigheter og vedkommende sektormyndigheter, Kommisjonen, ESMA, EBA og EIOPA. ESMA skal offentliggjøre enhver slik beslutning på sitt nettsted innen ti virkedager fra den datoen da den ble truffet. EFTAs overvåkingsorgan skal også offentliggjøre alle sine egne beslutninger på sitt nettsted innen ti virkedager fra den datoen da de ble truffet.

   Når det offentliggjøres en beslutning som nevnt i nr. 3, skal EFTAs overvåkningsorgan og ESMA også offentliggjøre at det berørte kredittvurderingsbyrået har rett til å bringe beslutningen inn for EFTA-domstolen og eventuelt at en slik framgangsmåte er innledet, med angivelse av at saker reist for EFTA-domstolen skal ikke ha oppsettende virkning, samt at EFTA-domstolen har mulighet til å beslutte at gjennomføring av den påklagede beslutningen skal utsettes i samsvar med artikkel 40 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol.».

 • za) I artikkel 25:

  • i) i nr. 1 skal nye ledd lyde:

   «Før ESMAs tilsynsstyre utarbeider et utkast for EFTAs overvåkingsorgan i henhold til artikkel 24 nr. 1, skal det gi de personene saken gjelder, mulighet til å bli hørt om resultatene. ESMAs tilsynsstyre skal basere sine utkast bare på de resultatene som de personene saken gjelder, har hatt mulighet til å uttale seg om.

   EFTAs overvåkingsorgan skal basere sine beslutninger i henhold til artikkel 24 nr. 1 bare på de resultatene som de personene saken gjelder, har hatt mulighet til å uttale seg om.

   Tredje og fjerde ledd får ikke anvendelse dersom hastetiltak er nødvendige for å hindre at finanssystemet påføres betydelige og umiddelbar skade. I slike tilfeller kan EFTAs overvåkingsorgan treffe en midlertidig beslutning og gi de berørte personer mulighet til å bli hørt av ESMAs tilsynsstyre så snart som mulig etter at beslutningen er truffet.»,

  • ii) ordene «ESMAs saksmappe» i nr. 2 skal forstås som «ESMAs og EFTAs overvåkingsorgans saksmappe».

 • zb) I artikkel 26 og 27 nr. 1 skal ordene «EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».

 • zc) I artikkel 27 nr. 2 skal ordene «eller EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».

 • zd) I artikkel 30:

  • i) i nr. 1 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes foran ordene «delegere særlige tilsynsoppgaver»,

  • ii) i nr. 2, 3 og 4 skal ordene «eller, dersom det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

  • iii) nytt nr. 5 skal lyde:

   • «5. Før delegering av oppgaver skal EFTAs overvåkingsorgan og ESMA rådføre seg med hverandre.».

 • ze) I artikkel 31:

  • i) i nr. 1 annet ledd skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

  • ii) i nr. 2 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordene «kan vedkommende meldermyndighet […] anmode om at ESMA»,

  • ii) i nr. 2 skal nytt ledd lyde:

   «Dersom anmodningen fra vedkommende myndighet i en medlemsstat gjelder et kredittvurderingsbyrå etablert i en EFTA-stat, skal ESMA uten unødig opphold rådføre seg med EFTAs overvåkingsorgan.».

 • zf) I artikkel 32:

  • i) i nr. 1 skal ordene «, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter første forekomst av ordet «ESMA»,

  • ii) i nr. 1 skal ordene «, for EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter annen forekomst av ordet «ESMA»,

  • iii) i nr. 1 skal ordene «, eller EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter tredje forekomst av ordet «ESMA»,

  • iv) i nr. 2 skal ordene «, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».

 • zg) I artikkel 35a nr. 6 skal ordene «eller EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».

 • zh) I artikkel 36a:

  • i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom kredittvurderingsbyrået er etablert i en EFTA-stat, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordene «ESMAs tilsynsstyre» og «ESMA»,

  • ii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «ESMA» i nr. 2 forstås som «EFTAs overvåkingsorgan».

 • zi) I artikkel 36b:

  • i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom vedkommende kredittvurderingsbyrå eller person er etablert i en EFTA-stat, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordene «ESMAs tilsynsstyre»,

  • ii) i nr. 4 skal ordene «eller, dersom det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMAs beslutning».

 • zj) I artikkel 36c:

  • i) i nr. 1 skal nye ledd lyde:

   «Før ESMAs tilsynsstyre utarbeider et utkast for EFTAs overvåkingsorgan i henhold til artikkel 36a eller artikkel 36b nr. 1 bokstav a)–d), skal det gi de personene saken gjelder, mulighet til å bli hørt om resultatene. ESMAs tilsynsstyre skal basere sine utkast bare på de resultatene som de personene saken gjelder, har hatt mulighet til å uttale seg om.

   EFTAs overvåkingsorgan skal basere sine beslutninger i henhold til artikkel 36a eller artikkel 36b nr. 1 bokstav a) –d) bare på de resultatene som de personene saken gjelder, har hatt mulighet til å uttale seg om.»,

  • ii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «ESMAs saksmappe» i nr. 2 forstås som «ESMAs og EFTAs overvåkingsorgans saksmappe».

 • zk) I artikkel 36d:

  • i) i nr. 1 tilføyes følgende:

   «EFTAs overvåkingsorgan skal også offentliggjøre alle overtredelsesgebyrer og tvangsmulkter som er ilagt i henhold til artikkel 36a og 36b, på de vilkår som er fastsatt i dette nr. med hensyn til ESMAs offentliggjøring av overtredelsesgebyrer og tvangsmulkter.»,

  • ii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «ESMA» i nr. 3 forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

  • iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «Den europeiske unions domstol» i nr. 3 forstås som «EFTA-domstolen»,

  • iv) i nr. 4 skal nytt ledd lyde:

   «EFTA-statenes faste komité skal avgjøre fordelingen av beløpene for overtredelsesgebyr og tvangsmulkter innkrevd av EFTAs overvåkingsorgan.».

 • zl) Artikkel 40a får ikke anvendelse for EFTA-statene.

 • zm) I vedlegg IV del I nr. 7 og del II nr. 3 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 513/2011 og (EU) nr. 462/2013 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft […], forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 116, eller den dag EØS-komiteens beslutning nr. …/…av17 [som innlemmer forordning (EU) nr. 1095/2010] trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, […]

For EØS-komiteen

Formann

Erklæring fra EFTA-statene i forbindelse med EØS-komiteens beslutning nr. …/… som innlemmer forordning (EU) nr. 513/2011 og (EU) nr. 462/2013 i EØS-avtalen

Forordning (EF) nr. 1060/2009, endret ved forordning (EU) nr. 513/2011 og (EU) nr. 462/2013, regulerer særlig behovet for kredittvurderinger for lovgivningsmessige formål utstedt av kredittvurderingsbyråer i tredjestater, fastsetter vilkårene for når Kommisjonen kan anerkjenne rettslige og tilsynsmessige rammer i en tredjestat som likeverdige med kravene i forordningen, og gir mulighet for virksomheter i tredjestater til å få tillatelse av ESMA, for å legge til rette for bruk av deres kredittvurderinger. Innlemmelse av denne forordning i EØS-avtalen berører ikke EØS-avtalens virkeområde med hensyn til tredjestatsforbindelser.

EØS-komiteens beslutning nr. av om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

 • 1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre18 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) I sine konklusjoner19 av 14. oktober 2014 med hensyn til innlemmelse av EUs forordninger om de europeiske tilsynsmyndigheter (European Supervisory Authorities – ESA) i EØS-avtalen, var EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere positive til den balanserte løsningen som avtalepartene hadde funnet, og som tok hensyn til struktur og formål i nevnte forordninger og i EØS-avtalen samt rettslige og politiske begrensninger i EU- og EØS-EFTA-statene.

 • 3) EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere understreket at, i samsvar med EØS-avtalens topilarstruktur, vil EFTAs overvåkingsorgan treffe beslutninger som er rettet mot vedkommende myndigheter eller markedsaktører i EØS-EFTA-statene. De europeiske tilsynsmyndigheter vil ha myndighet til å gjennomføre tiltak av ikke-bindende karakter, også rettet mot vedkommende myndigheter og markedsaktører i EØS-EFTA-statene. Forut for tiltak på den ene eller andre side vil det, i den grad det er hensiktsmessig, være rådføring, koordinering eller utveksling av opplysninger mellom de europeiske tilsynsmyndighetene og EFTAs overvåkingsorgan.

 • 4) For å sikre at det dras nytte av de europeiske tilsynsmyndigheters ekspertise i prosessen, og at det er samsvar i praksis mellom de to pilarene, vil EFTAs overvåkingsorgans enkeltbeslutninger og formelle uttalelser rettet mot en eller flere individuelle vedkommende myndigheter eller markedsaktører i en EØS-EFTA-stat, treffes basert på utkast utarbeidet av den relevante europeiske tilsynsmyndighet. Dermed bevares de viktigste fordelene med tilsyn av en enkelt myndighet. Disse prinsippene får særlig anvendelse ved ESMAs direkte tilsyn med transaksjonsregistre.

 • 5) Avtalepartene er enige om at denne beslutning gjennomfører overenskomsten som er gjenspeilet i nevnte konklusjoner, og at den derfor bør tolkes i tråd med de prinsipper som de inneholder.

 • 6) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer:

 • 1. I nr. 16b (europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

  • «– 32012 R 0648: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 (EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1).»

 • 2. Etter nr. 31bb (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012) skal nytt nr. 31bc lyde:

  • «31bc. 32012 R 0648: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1).

   Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

   • a) Uten at det berører bestemmelsene i EØS-avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet er fastsatt i avtalen, skal betydningen av ordene «medlemsstat(er)» og «vedkommende myndigheter» også omfatte, i tillegg til den betydning de har i forordningen, henholdsvis EFTA-statene og deres vedkommende myndigheter.

   • b) Dersom ikke annet er fastsatt i denne avtale, skal Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) og EFTAs overvåkingsorgan samarbeide, utveksle opplysninger og rådføre seg med hverandre i henhold til denne forordning, særlig før tiltak settes i verk. Dette omfatter særlig plikten til å oversende, uten unødig opphold, de opplysninger hvert organ trenger for å utføre sine oppgaver i henhold til denne forordning, som ESMAs utarbeiding av utkast, som fastsatt i bokstav d). Dette gjelder også, blant annet, opplysninger mottatt av det ene eller det andre organet som et resultat av registreringssøknader eller svar på anmodninger om opplysninger sendt til markedsaktører, eller innhentet av det ene eller det andre organet under undersøkelser eller stedlige tilsyn.

    Uten at det berører EØS-avtalens artikkel 109 skal ESMA og EFTAs overvåkingsorgan utveksle søknader, opplysninger, klager eller anmodninger som faller inn under vedkommende organs myndighet.

    Dersom det oppstår uenighet mellom ESMA og EFTAs overvåkingsorgan med hensyn til håndheving av forordningens bestemmelser, skal ESMAs formann og EFTAs overvåkingsorgan kollegium, idet de tar hensyn til sakens presserende karakter, uten unødvendig forsinkelse, komme sammen på et møte for å komme fram til enighet. Dersom de ikke kommer fram til enighet, kan ESMAs formann og EFTAs overvåkingsorgan kollegium anmode avtalepartene om å bringe saken inn for EØS-komiteen, som skal behandle den i samsvar med artikkel 111 i EØS-avtalen som skal få tilsvarende anvendelse, så langt det passer. I samsvar med artikkel 2 i EØS-komiteens beslutning nr. 1/94 av 8. februar 1994 om fastsettelse av EØS-komiteens forretningsorden (EFT L 85 av 30.3.1994, s. 60) kan en avtalepart be om at det uten opphold innkalles til møte dersom det haster meget. Uten hensyn til dette ledd kan en avtalepart til enhver tid på eget initiativ bringe saken inn for EØS-komiteen i samsvar med artikkel 5 eller 111 i EØS-avtalen.

   • c) Betydningen av henvisninger til «ESSBs medlemmer» eller til «sentralbanker» skal også omfatte, i tillegg til den betydning de har i forordningen, EFTA-statenes nasjonale sentralbanker, unntatt med hensyn til Liechtenstein, som nevnte henvisninger ikke får anvendelse for.

   • d) Beslutninger, midlertidige beslutninger, underretninger, enkle anmodninger, oppheving av beslutninger og andre tiltak fra EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med artikkel 56 nr. 2, 58 nr. 1, 61 nr. 1, 62 nr. 3, 63 nr. 4, 64 nr. 5, 65 nr. 1, 66 nr. 1, 71 og 73 nr. 1 skal uten unødig opphold treffes basert på utkast utarbeidet av ESMA på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.

   • e) I artikkel 4 nr. 2 bokstav a), artikkel 7 nr. 5 og artikkel 11 nr. 6 og 10 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».

   • f) I artikkel 6 nr. 2 bokstav c) skal ordene «i Unionen og, dersom de ikke er de samme, i EFTA-statene» tilføyes etter ordene «får virkning».

   • g) I artikkel 9 nr. 1 og 11 nr. 3, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «16. august 2012» forstås som «den dag EØS-komiteens beslutning nr. …/… av … trer i kraft [denne beslutning].».

   • h) I artikkel 12 nr. 2, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «innen 17. februar 2013» forstås som «innen seks måneder etter at EØS-komiteens beslutning nr. …/… av … [denne beslutning] trådte i kraft».

   • i) I artikkel 17:

    • i) i nr. 4 og i nr. 5 første ledd skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

    • ii) i nr. 5 skal ordet «unionsretten» erstattes med ordene «EØS-avtalen».

   • j) I artikkel 18 og 25 skal ordet «unionsvalutaene» erstattes med ordene «de offisielle valutaene til EØS-avtalens avtaleparter».

   • k) I artikkel 55 nr. 1 skal ordene «eller, dersom transaksjonsregisteret er etablert i en EFTA-stat, hos EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».

   • l) I artikkel 56:

    • i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom transaksjonsregisteret er etablert i en EFTA-stat, til EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

    • ii) i nr. 2 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».

   • m) I artikkel 57 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».

   • n) I artikkel 58 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».

   • o) I artikkel 59:

    • i) i nr. 1 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

    • ii) nr. 2 skal lyde:

     «ESMA og EFTAs overvåkingsorgan skal underrette hverandre og Kommisjonen om enhver beslutning som er truffet i samsvar med nr. 1.».

   • p) I artikkel 60 skal ordene «eller EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».

   • q) I artikkel 61:

    • i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom transaksjonsregistre eller tilknyttet tredjemann som transaksjonsregistre har utkontraktert driftsfunksjoner eller -virksomhet til, er etablert i en EFTA-stat, EFTAs overvåkingsorgan,» tilføyes etter første forekomst av ordet «ESMA»,

    • ii) i nr. 2, 3 og 5, når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «ESMA» forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

    • iii) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 3 bokstav g) lyde:

     «opplyse om retten til å bringe beslutningen inn for EFTA-domstolen i samsvar med artikkel 36 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol.»,

    • iv) i nr. 5 skal nytt ledd lyde:

     «EFTAs overvåkingsorgan skal uten unødig opphold videresende opplysninger mottatt i henhold til denne artikkel til ESMA.».

   • r) I artikkel 62:

    • i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom personen som er gjenstand for gransking, er etablert i en EFTA-stat, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

    • ii) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:

     «Tjenestemenn og andre personer med fullmakt fra ESMA skal ha myndighet til å bistå EFTAs overvåkningsorgan i utføringen av sine oppgaver i henhold til denne artikkel, og ha rett til å delta i granskinger etter anmodning fra ESMA.»,

    • iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «ESMA» i nr. 2, 3 og 4 og nr. 6 første og annet punktum forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

    • iv) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 3 annet punktum lyde:

     «Beslutningen skal angi granskingens gjenstand og formål, de tvangsmulktene som er fastsatt i artikkel 66, og retten til å bringe beslutningen inn for EFTA-domstolen i samsvar med artikkel 36 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol.»,

    • v) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «ESMAs saksmappe» i nr. 6 tredje punktum forstås som «ESMAs og EFTAs overvåkingsorgans saksmappe»,

    • vi) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 6 fjerde punktum lyde:

     «Lovligheten av EFTAs overvåkingsorgans beslutning kan innklages bare for EFTA-domstolen i samsvar med avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol.».

   • s) I artikkel 63:

    • i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom de juridiske personene er etablert i en EFTA-stat, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

    • ii) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:

     «EFTAs overvåkingsorgan skal uten unødig opphold videresende opplysninger innhentet henhold til denne artikkel til ESMA.»,

    • iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «ESMA» i nr. 2–7 og nr. 9 første, annet og tredje punktum forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

    • iv) i nr. 2 skal nytt ledd lyde:

     «Tjenestemenn og andre personer med fullmakt fra ESMA skal ha myndighet til å bistå EFTAs overvåkningsorgan i utføringen av sine oppgaver i henhold til denne artikkel, og ha rett til å delta i stedlige tilsyn etter anmodning fra ESMA.»,

    • v) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 4 annet punktum lyde:

     «Beslutningen skal angi granskingens gjenstand og formål, fastsette datoen da den skal innledes og angi de tvangsmulktene som er fastsatt i artikkel 66, samt retten til å bringe beslutningen inn for EFTA-domstolen i samsvar med artikkel 36 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol.»,

    • vi) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «ESMAs saksmappe» i nr. 9 fjerde punktum forstås som «ESMAs og EFTAs overvåkingsorgans saksmappe»,

    • vii) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 9 femte punktum lyde:

     «Lovligheten av EFTAs overvåkingsorgans beslutning kan innklages bare for EFTA-domstolen i samsvar med avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol.».

   • t) I artikkel 64:

    • i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «skal ESMA utpeke en uavhengig gransker innenfor ESMA som skal granske saken» i nr. 1 første punktum forstås som «skal EFTAs overvåkingsorgan utpeke en uavhengig gransker innenfor EFTAs overvåkingsorgan som skal granske saken etter å ha rådført seg med ESMA.»,

    • ii) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:

     «Granskeren som er utpekt av EFTAs overvåkingsorgan, skal ikke være innblandet eller ha vært direkte eller indirekte innblandet i tilsynet med eller registreringen av det berørte transaksjonsregisteret, og skal utføre sine oppgaver uavhengig av EFTAs overvåkingsorgans kollegium og ESMAs tilsynsstyre.»,

    • iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «og EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA» i nr. 2, 3 og 4,

    • iv) når det gjelder EFTA-statene, skal resten av setningen etter ordene «artikkel 67,» i nr. 5 lyde:

     «EFTAs overvåkingsorgan skal avgjøre om en eller flere av overtredelsene oppført i vedlegg I er begått av de personene som har vært gjenstand for gransking, og skal i så fall treffe et tilsynstiltak i samsvar med artikkel 73 og ilegge et overtredelsesgebyr i samsvar med artikkel 65.

     EFTAs overvåkingsorgan skal fremlegge for ESMA alle nødvendige opplysninger og saksdokumenter for gjennomføring av sine forpliktelser i henhold til dette nummer.»,

    • v) i nr. 6 skal ordene «eller EFTAs overvåkingsorgans» tilføyes etter ordet «ESMAs»,

    • vi) i nr. 8, når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «ESMA» forstås som «EFTAs overvåkingsorgan».

   • u) I artikkel 65:

    • i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom transaksjonsregisteret er etablert i en EFTA-stat, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

    • ii) når det gjelder EFTA-statene skal ordet «ESMA» i nr. 2 forstås som «EFTAs overvåkingsorgan».

   • v) I artikkel 66:

    • i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom transaksjonsregisteret eller den berørte person er etablert i en EFTA-stat, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

    • ii) i nr. 4, når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «ESMA» forstås som «EFTAs overvåkingsorgan».

   • w) I artikkel 67:

    • i) i nr. 1 skal nye ledd lyde:

     «Før ESMA utarbeider et utkast for EFTAs overvåkingsorgan i henhold til artikkel 65 og 66, skal det gi de personene saken gjelder, mulighet til å bli hørt om resultatene. ESMA skal basere sine utkast bare på de resultatene som de personene saken gjelder, har hatt mulighet til å uttale seg om.

     EFTAs overvåkingsorgan skal basere sine beslutninger i henhold til artikkel 65 og 66 bare på de resultatene som de personene saken gjelder, har hatt mulighet til å uttale seg om.»,

    • ii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «ESMAs saksmappe» i nr. 2 forstås som «ESMAs og EFTAs overvåkingsorgans saksmappe»,

    • iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «ESMAs interne forberedende dokumenter» i nr. 2 forstås som «ESMAs og EFTAs overvåkingsorgans interne forberedende dokumenter».

   • x) I artikkel 68:

    • i) i nr. 1 tilføyes følgende:

     «EFTAs overvåkingsorgan skal også offentliggjøre alle overtredelsesgebyrer og tvangsmulkter som er ilagt i henhold til artikkel 65 og 66, på de vilkår som er fastsatt i dette nr. med hensyn til ESMAs offentliggjøring av overtredelsesgebyrer og tvangsmulkter.»,

    • ii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «ESMA» i nr. 3 og 4 forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

    • iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «Europaparlamentet, Rådet» i nr. 3 forstås som «ESMA og EFTA-statenes faste komité»,

    • iv) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «Domstolen» i nr. 4 forstås som «EFTA-domstolen»,

    • v) i nr. 5 skal nytt ledd lyde:

     «EFTA-statenes faste komité skal avgjøre fordelingen av beløpene for overtredelsesgebyr og tvangsmulkter innkrevd av EFTAs overvåkingsorgan.».

   • y) I artikkel 71:

    • i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom transaksjonsregisteret er etablert i en EFTA-stat, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

    • ii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «ESMA» i nr. 2 forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

    • iii) i nr. 3 annet punktum skal ordene «eller, dersom transaksjonsregisteret er etablert i en EFTA-stat, ikke å utarbeide et utkast til EFTAs overvåkingsorgan for dette formål» tilføyes etter ordet «registrering».

   • z) I artikkel 72 nr. 1 skal nye ledd lyde:

    «Når det gjelder transaksjonsregistere som er etablert i en EFTA-stat, skal EFTAs overvåkingsorgan innkreve avgifter på samme grunnlag som avgifter innkrevd fra andre transaksjonsregistere i samsvar med denne forordning og med delegert rettsakt nevnt i nr. 3.

    Beløpene som kreves inn av EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med dette nummer, skal overføres til ESMA uten unødig opphold.».

   • za) I artikkel 73:

    • i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom transaksjonsregisteret er etablert i en EFTA-stat, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

    • ii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «ESMA» i nr. 2 forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

    • iii) i nr. 3 skal nye ledd lyde:

     «EFTAs overvåkingsorgan skal uten unødig opphold underrette det berørte transaksjonsregisteret om enhver beslutning som treffes i henhold til nr. 1, og skal meddele den til vedkommende myndigheter og til Kommisjonen. ESMA skal offentliggjøre enhver slik beslutning på sitt nettsted innen ti virkedager fra den datoen da den ble truffet. EFTAs overvåkingsorgan skal også offentliggjøre alle sine egne beslutninger på sitt nettsted innen ti virkedager fra den datoen da de ble truffet.

     Når det offentliggjøres en beslutning som nevnt i nr. 3, skal EFTAs overvåkningsorgan og ESMA også offentliggjøre at det berørte kredittvurderingsbyrået har rett til å bringe beslutningen inn for EFTA-domstolen og eventuelt at en slik framgangsmåte er innledet, med angivelse av at saker reist for EFTA-domstolen skal ikke ha oppsettende virkning, samt at EFTA-domstolen har mulighet til å beslutte at gjennomføring av den påklagede beslutningen skal utsettes i samsvar med artikkel 40 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol.».

   • zb) I artikkel 74:

    • i) i nr. 1 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes foran ordene «delegere særlige tilsynsoppgaver»,

    • ii) i nr. 2–5 skal ordene «eller, dersom det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

    • iii) nytt nr. 6 skal lyde:

     • «6. Før delegering av oppgaver skal EFTAs overvåkingsorgan og ESMA rådføre seg med hverandre.».

   • zc) Artikkel 75 nr. 2 og 3 og artikkel 76 får ikke anvendelse.

   • zd) I artikkel 81 nr. 3, når det gjelder EFTA-statene:

    • i) i bokstav f) skal ordene «Unionen i henhold til artikkel 75» forstås som «den EFTA-stat de er etablert i som gir gjensidig tilgang til og utveksling av opplysninger om derivatkontrakter i transaksjonsregistre»,

    • ii) i bokstav i) skal ordene «ESMA i henhold til artikkel 76» forstås som «den EFTA-stat de er etablert i som gir tilgang til opplysninger om derivatkontrakter i transaksjonsregistre»,

    • iii) teksten i bokstav j) skal lyde:

     «Byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter, med forbehold for innholdet i og ikrafttredelse av EØS-komiteens beslutning som innlemmer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009 av 13. juli 2009 om opprettelse av Byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter.».

   • zf) I artikkel 83 skal ordene «eller EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».

   • zg) I artikkel 84 skal ordene «EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».

   • zh) I artikkel 87 nr. 2, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «innen 17. august 2014» forstås som «innen ett år etter at EØS-komiteens beslutning nr. …/… av … [denne beslutning] trådte i kraft».

   • zi) I artikkel 89:

    • i) i nr. 1 skal nytt ledd etter første ledd lyde:

     «Klareringsplikten fastsatt i artikkel 4 får i tre år etter at EØS-komiteens beslutning nr. …/… av … [denne beslutning] trådte i kraft ikke anvendelse på OTC-derivatkontrakter som på en objektivt målbar måte reduserer investeringsrisikoer som er direkte knyttet til den finansielle solvensen for pensjonssystemer som definert i artikkel 2 nr. 10 som er etablert i en EFTA-stat. Overgangsperioden skal også gjelde for enheter som er etablert med det formål å yte kompensasjon til medlemmer av pensjonssystemer i tilfelle mislighold.»,

    • ii) i nr. 3, 5, 6 og 8, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «er blitt vedtatt av Kommisjonen» forstås som «vedtatt av Kommisjonen har fått anvendelse i EØS»,

    • iii) i nr. 3, 5, 6 og 8, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «EØS-komiteens beslutninger som inneholder» tilføyes etter ordene «ikrafttredelsesdatoen for alle».

   • zj) I vedlegg I del IV bokstav a) og c) og vedlegg II del I bokstav g) og del II bokstav c) skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 648/2012 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft […], forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt20, eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. …/… av …21 [som innlemmer ESMA-forordning (EU) nr. 1095/2010] trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, […]

For EØS-komiteen

Formann

EØS-komiteens beslutning nr. av om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

 • 1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 av 14. mars 2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler22 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 826/2012 av 29. juni 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til melding og offentliggjøring av korte nettoposisjoner, de nærmere opplysninger som skal oversendes til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet om korte nettoposisjoner, og metoden for beregning av omsetning for å bestemme hvilke aksjer som skal unntas23 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 827/2012 av 29. juni 2012 om tekniske gjennomføringsstandarder for metodene for offentliggjøring av nettoposisjoner i aksjer, for formatet på opplysningene som skal oversendes til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet om korte nettoposisjoner, for typer av avtaler, ordninger og tiltak for tilstrekkelig å sikre at aksjer eller statspapirer er tilgjengelige for oppgjør, samt for dato og periode for å bestemme hovedhandelsplassen for en aksje i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler24 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 4) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 918/2012 av 5. juli 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler med hensyn til definisjoner, beregning av korte nettoposisjoner, dekkede kredittbytteavtaler for statspapirer, terskler for melding, likviditetsterskler for oppheving av begrensninger, betydelige verdifall for finansielle instrumenter og uønskede hendelser25 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 5) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 919/2012 av 5. juli 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for metoden for beregning av verdifall for likvide aksjer og andre finansielle instrumenter26 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 6) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/97 av 17. oktober 2014 om retting av delegert forordning (EU) nr. 918/2012 med hensyn til meldingen om betydelige korte nettoposisjoner i statspapirer27 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 7) I sine konklusjoner28 av 14. oktober 2014 med hensyn til innlemmelse av EUs forordninger om de europeiske tilsynsmyndigheter (European Supervisory Authorities – ESA) i EØS-avtalen understreket EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere at, i samsvar med EØS-avtalens topilarstruktur, vil EFTAs overvåkingsorgan treffe beslutninger som er rettet mot henholdsvis vedkommende myndigheter eller markedsaktører i EØS-EFTA-statene. De europeiske tilsynsmyndigheter vil ha myndighet til å gjennomføre tiltak av ikke-bindende karakter, også rettet mot vedkommende myndigheter og markedsaktører i EØS-EFTA-statene. Forut for tiltak på den ene eller andre side vil det, i den grad det er hensiktsmessig, være rådføring, koordinering eller utveksling av opplysninger mellom de europeiske tilsynsmyndighetene og EFTAs overvåkingsorgan.

 • 8) I forordning (EU) nr. 236/2012 angis det i hvilke tilfeller og under hvilke vilkår Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) kan midlertidig forby eller begrense visse typer finansvirksomhet, i samsvar med artikkel 9 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/201029. Med hensyn til EØS-avtalen skal denne myndighet utøves av EFTAs overvåkingsorgan når det gjelder EFTA-statene, i samsvar med nr. 31i i EØS-avtalens vedlegg IX og på de vilkår som der er beskrevet. For å sikre at det dras nytte av ESMAs ekspertise i prosessen og at det er samsvar i praksis mellom de to pilarene i EØS, vil EFTAs overvåkingsorgans beslutninger treffes basert på utkast utarbeidet av ESMA. Dermed bevares de viktigste fordelene med tilsyn av en enkelt myndighet. Avtalepartene er enige om at denne beslutning gjennomfører overenskomsten som gjenspeiles i konklusjonene av 14. oktober 2014.

 • 9) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IX etter nr. 29e (kommisjonsforordning (EF) nr. 1569/2007) skal nye nr. 31bb–31bbe lyde:

 • «29f. 32012 R 0236: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 av 14. mars 2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler (EUT L 86 av 24.3.2012, s. 1).

  Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

  • a) Uten at det berører bestemmelsene i EØS-avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet er fastsatt i avtalen, skal betydningen av ordene «medlemsstat(er)» og «vedkommende myndigheter» også omfatte, i tillegg til den betydning de har i forordningen, henholdsvis EFTA-statene og deres vedkommende myndigheter.

  • b) Dersom ikke annet er fastsatt i denne avtale, skal Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) og EFTAs overvåkingsorgan samarbeide, utveksle opplysninger og rådføre seg med hverandre i henhold til denne forordning, særlig før tiltak settes i verk.

  • c) I artikkel 23 nr. 4 tredje ledd skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».

  • d) I artikkel 28:

   • i) i nr. 1 første ledd skal ordene «eller, når det gjelder EFTA-statene, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

   • ii) i nr. 1 annet ledd, i nr. 2, 3, 5, 6, 8, 10 og 11 og i nr. 7 bokstav b) skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

   • iii) i nr. 3 skal ordene «uten å avgi uttalelsen» erstattes med ordene «uten at ESMA avgir uttalelsen»,

   • iv) i nr. 4 skal nytt ledd lyde:

    «I saker som gjelder EFTA-statene, skal ESMA rådføre seg med ESRB eller ved behov andre relevante myndigheter før den utarbeider et utkast i samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010 artikkel 9 nr. 5 med sikte på en beslutning av EFTAs overvåkingsorgan i henhold til nr. 1. Den skal videreformidle mottatte merknader til EFTAs overvåkingsorgan.»,

   • v) i nr. 7 skal ordene «alle beslutninger» forstås som «alle sine beslutninger»,

   • vi) i nr. 7 skal ordene «. EFTAs overvåkingsorgan skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger om alle sine beslutninger om å innføre eller forlenge et tiltak nevnt i nr. 1. En henvisning til EFTAs overvåkingsorgans offentliggjøring av meldingen skal publiseres på ESMAs nettsted» tilføyes etter ordene «nr. 1»,

   • vii) i nr. 9 skal ordene «eller, når det gjelder tiltak som er truffet av EFTAs overvåkingsorgan, når meldingen er offentliggjort på EFTAs overvåkingsorgans nettsted,» tilføyes etter ordene «ESMAs nettsted».

  • e) I artikkel 31 skal ordene «, EFTA-statenes faste komité,» tilføyes etter ordet «myndigheter».

  • f) I artikkel 32, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».

  • g) I artikkel 36, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «og EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».

  • h) I artikkel 37 nr. 3 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordene «rimelig at ESMA».

  • i) I artikkel 46, når det gjelder EFTA-statene:

   • i) nr. 1 får ikke anvendelse,

   • ii) i nr. 2 skal ordene «25. mars 2012» forstås som «den dag EØS-komiteens beslutning nr. …/… av … trer i kraft [denne beslutning].».

 • 29fa. 32012 R 0826: Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 826/2012 av 29. juni 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til melding og offentliggjøring av korte nettoposisjoner, de nærmere opplysninger som skal oversendes til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet om korte nettoposisjoner, og metoden for beregning av omsetning for å bestemme hvilke aksjer som skal unntas (EUT L 251 av 18.9.2012, s. 1).

 • 29fb. 32012 R 0827: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 827/2012 av 29. juni 2012 om tekniske gjennomføringsstandarder for metodene for offentliggjøring av nettoposisjoner i aksjer, for formatet på opplysningene som skal oversendes til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet om korte nettoposisjoner, for typer av avtaler, ordninger og tiltak for tilstrekkelig å sikre at aksjer eller statspapirer er tilgjengelige for oppgjør, samt for dato og periode for å bestemme hovedhandelsplassen for en aksje i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler (EUT L 251 av 18.9.2012, s. 11).

 • 29fc. 32012 R 0918: Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 918/2012 av 5. juli 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler med hensyn til definisjoner, beregning av korte nettoposisjoner, dekkede kredittbytteavtaler for statspapirer, terskler for melding, likviditetsterskler for oppheving av begrensninger, betydelige verdifall for finansielle instrumenter og uønskede hendelser (EUT L 274 av 9.10.2012, s. 1), endret ved:

  • 32015 R 0097: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/97 av 17. oktober 2014 (EUT L 16 av 23.1.2015, s. 22).

 • 29fd. 32012 R 0919: Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 919/2012 av 5. juli 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for metoden for beregning av verdifall for likvide aksjer og andre finansielle instrumenter (EUT L 274 av 9.10.2012, s. 16).»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 236/2012 og delegert forordning (EU) nr. 826/2012, (EU) nr. 918/2012, (EU) nr. 919/2012 og (EU) 2015/97 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 827/2012 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft […], forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt30, eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. …/… av …31 [som innlemmer ESMA-forordning (EU) nr. 1095/2010] trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, […]

For EØS-komiteen

Formann

EØS-komiteens beslutning nr. av om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

 • 1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/201032 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU når det gjelder unntak, allmenne driftsvilkår, depotmottakere, finansiell giring, åpenhet og tilsyn33 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 694/2014 av 17. desember 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette typer av forvaltere av alternative investeringsfond34 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/514 av 18. desember 2014 om de opplysninger vedkommende myndigheter skal oversende til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet i henhold til artikkel 67 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU35 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 447/2013 av 15. mai 2013 om fastsettelse av framgangsmåten for AIF-forvaltere som velger å bli omfattet av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU36 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 448/2013 av 15. mai 2013 om fastsettelse av en framgangsmåte for å bestemme referansemedlemsstaten for en AIF-forvalter etablert i en tredjestat i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU37 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 7) I sine konklusjoner38 av 14. oktober 2014 med hensyn til innlemmelse av EUs forordninger om de europeiske tilsynsmyndigheter (European Supervisory Authorities – ESA) i EØS-avtalen understreket EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere at, i samsvar med EØS-avtalens topilarstruktur, vil EFTAs overvåkingsorgan treffe beslutninger som er rettet mot henholdsvis vedkommende myndigheter eller markedsaktører i EØS-EFTA-statene. De europeiske tilsynsmyndigheter vil ha myndighet til å gjennomføre tiltak av ikke-bindende karakter, som å vedta anbefalinger og ikke-bindende mekling, også rettet mot vedkommende myndigheter og markedsaktører i EØS-EFTA-statene. Forut for tiltak på den ene eller andre side vil det, i den grad det er hensiktsmessig, være rådføring, koordinering eller utveksling av opplysninger mellom de europeiske tilsynsmyndighetene og EFTAs overvåkingsorgan.

 • 8) I direktiv 2011/61/EU angis det i hvilke tilfeller og under hvilke vilkår Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) kan midlertidig forby eller begrense visse typer finansvirksomhet, i samsvar med artikkel 9 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/201039. Med hensyn til EØS-avtalen skal denne myndighet utøves av EFTAs overvåkingsorgan når det gjelder EFTA-statene, i samsvar med nr. 31i i EØS-avtalens vedlegg IX og på de vilkår som der er beskrevet. For å sikre at det dras nytte av ESMAs ekspertise i prosessen og at det er samsvar i praksis mellom de to pilarene i EØS, vil EFTAs overvåkingsorgans beslutninger treffes basert på utkast utarbeidet av ESMA. Dermed bevares de viktigste fordelene med tilsyn av en enkelt myndighet. Avtalepartene er enige om at denne beslutning gjennomfører overenskomsten som gjenspeiles i konklusjonene av 14. oktober 2014.

 • 9) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IX etter nr. 31bac (kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006) skal nye nr. 31bb–31bbe lyde:

 • «31bb. 32011 L 0061: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1).

  Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

  • a) Uten at det berører bestemmelsene i EØS-avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet er fastsatt i avtalen, skal betydningen av ordene «medlemsstat(er)» og «vedkommende myndigheter» også omfatte, i tillegg til den betydning de har i direktivet, henholdsvis EFTA-statene og deres vedkommende myndigheter.

  • b) Dersom ikke annet er fastsatt i denne avtale, skal Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) og EFTAs overvåkingsorgan samarbeide, utveksle opplysninger og rådføre seg med hverandre i henhold til dette direktiv, særlig før tiltak settes i verk.

  • c) Henvisninger til andre rettsakter i direktivet skal få anvendelse i den grad og den form nevnte rettsakter er innlemmet i denne avtale.

  • d) Henvisninger til ESMAs myndighet i henhold til artikkel 19 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 i direktivet skal forstås som henvisning til EFTAs overvåkingsorgans myndighet når det gjelder EFTA-statene i de tilfellene fastsatt i og i samsvar med nr. 31i i dette vedlegg.

  • e) Når det gjelder EFTA-statene, skal artikkel 4 nr. 1 bokstav an) lyde:

   ««spesialforetak for verdipapirisering» foretak hvis eneste formål er å utføre verdipapirisering eller verdipapiriseringer i henhold til betydningen definert under, og annen virksomhet som er hensiktsmessig for dette formål.

   I dette direktiv menes med «verdipapirisering» en overføring eller ordning der en enhet som er atskilt fra initiativtaker eller forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket, og som er opprettet for eller benyttes til overføringen eller ordningen, utsteder finansieringsinstrumenter til investorer, og ett eller flere av følgende skjer:

   • a) en eiendel eller en samling av eiendeler, eller en del av denne, overføres til en enhet som er atskilt fra initiativtaker og som er opprettet for eller benyttes til overføringen eller ordningen, enten ved overføring av registrert navn eller eierinteresser i nevnte eiendeler fra initiativtaker eller gjennom indirekte deltaking,

   • b) kredittrisikoene til en eiendel eller samling av eiendeler, eller en del av denne, overføres gjennom bruk av kredittderivater, garantier eller andre lignende mekanismer til investorene i finansieringsvirkemidlene utstedt av en enhet som er atskilt fra initiativtaker, og som er opprettet for eller benyttes til overføringen eller ordningen,

   • c) forsikringsrisikoer overføres fra et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak til en atskilt enhet som er opprettet for eller benyttes til overføringen eller ordningen, enheten finansierer sin eksponering for slike risikoer gjennom utstedelse av finansieringsinstrumenter og investorenes tilbakebetalingsrett i nevnte finansieringsinstrumenter er underordnet enhetens gjenforsikringsforpliktelser,

   Dersom slike finansieringsinstrumenter er utstedt, representerer de ikke betalingsforpliktelsene til initiativtaker eller forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket,»

  • f) I artikkel 7 nr. 5 skal nytt ledd lyde:

   «ESMA skal innlemme i det sentrale offentlige registeret nevnt i annet ledd, under samme vilkår, opplysninger om AIF-forvaltere som er godkjent av vedkommende myndigheter i en EFTA-stat i henhold til dette direktiv, AIF-er som forvaltes og/eller markedsføres innen EØS av slike AIF-forvaltere, samt vedkommende myndighet for hver slik AIF-forvalter.»

  • g) I artikkel 9 nr. 6 og artikkel 21 nr. 6 bokstav b), nr. 7 og nr. 17 bokstav b) skal ordet «unionsretten» erstattes med ordene «EØS-avtalen».

  • h) I artikkel 21 nr. 3 bokstav c), når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «21. juli 2011» forstås som «den dag EØS-komiteens beslutning nr. …/… av …trer i kraft [denne beslutning].»

  • i) I artikkel 43:

   • i) i nr. 1 skal ordene «i unionsretten» forstås som «som får anvendelse i henhold til EØS-avtalen»,

   • ii) i nr. 2, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «innen 22. juli 2014» forstås som «innen 18 måneder etter at EØS-komiteens beslutning nr. …/… av … [denne beslutning] trådte i kraft».

  • j) I artikkel 47:

   • i) i nr. 1 annet ledd og i nr. 2, 8 og 10 skal ordene «eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

   • ii) i nr. 3 skal ordene «, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

   • iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «ESMA» i nr. 4, 5 og 9 forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»,

   • iv) i nr. 7 skal nytt ledd lyde:

    «I saker som gjelder EFTA-statene, skal ESMA ved behov rådføre seg med ESRB eller andre relevante myndigheter før den utarbeider et utkast i samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010 artikkel 9 nr. 5 med sikte på en beslutning av EFTAs overvåkingsorgan i henhold til nr. 4. Den skal videreformidle mottatte merknader til EFTAs overvåkingsorgan.».

  • k) I artikkel 50, når det gjelder EFTA-statene:

   • i) i nr. 1 skal ordene «, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,

   • ii) i nr. 4 første ledd skal ordene «, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet «hverandre».

  • l) I artikkel 61, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «22. juli 2013» og «22. juli 2017» forstås som «18 måneder etter at EØS-komiteens beslutning nr. …/… av … [denne beslutning] trådte i kraft».

 • 31bba. 32013 R 0231: Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU når det gjelder unntak, allmenne driftsvilkår, depotmottakere, finansiell giring, åpenhet og tilsyn (EUT L 83 av 22.3.2013, s. 1).

  Den delegerte forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

  • a) Uten at det berører bestemmelsene i EØS-avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet er fastsatt i avtalen, skal betydningen av henvisninger til medlemsstater i «EU» eller «Unionen» og vedkommende myndigheter også omfatte, i tillegg til den betydning de har i den delegerte forordningen, henholdsvis EFTA-statene og deres vedkommende myndigheter.

  • b) I artikkel 15, 84, 86 og 99 skal ordet «unionsretten» erstattes med ordet «EØS-avtalen».

  • c) I artikkel 55, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene «1. januar 2011» forstås som «den dag EØS-komiteens beslutning nr. …/… av … [denne beslutning] trådte i kraft» og ordene «31. desember 2014» skal forstås som «tolv måneder etter at EØS-komiteens beslutning nr. …/… av … [denne beslutning] trådte i kraft.».

  • d) I artikkel 114 nr. 3 skal ordet «unionsretten» erstattes med ordene «lovgivning som får anvendelse i henhold til EØS-avtalen».

 • 31bbb. 32013 R 0447: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 447/2013 av 15. mai 2013 om fastsettelse av framgangsmåten for AIF-forvaltere som velger å bli omfattet av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU (EUT L 132 av 16.5.2013, s. 1).

 • 31bbc. 32013 R 0448: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 448/2013 av 15. mai 2013 om fastsettelse av en framgangsmåte for å bestemme referansemedlemsstaten for en AIF-forvalter etablert i en tredjestat i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU (EUT L 132 av 16.5.2013, s. 3).

  Gjennomføringsforordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

  Uten at det berører bestemmelsene i EØS-avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet er fastsatt i avtalen, skal betydningen av ordene «medlemsstat(er)» og «vedkommende myndigheter» også omfatte, i tillegg til den betydning de har i gjennomføringsforordningen, henholdsvis EFTA-statene og deres vedkommende myndigheter.

 • 31bbd. 32014 R 0694: Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 694/2014 av 17. desember 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette typer av forvaltere av alternative investeringsfond (EUT L 183 av 24.6.2014, s. 18).

 • 31bbe. 32015 R 0514: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/514 av 18. desember 2014 om de opplysninger vedkommende myndigheter skal oversende til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet i henhold til artikkel 67 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU (EUT L 82 av 27.3.2015, s. 5).

  Den delegerte forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

  Uten at det berører bestemmelsene i EØS-avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet er fastsatt i avtalen, skal betydningen av ordene «medlemsstat(er)» og «vedkommende myndigheter» også omfatte, i tillegg til den betydning de har i den delegerte forordningen, henholdsvis EFTA-statene og deres vedkommende myndigheter.»

Artikkel 2

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer:

 • 1. I nr. 30 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF), 31eb (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009) og 31i (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010) tilføyes følgende:

  «, endret ved:

  • 32011 L 0061: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1).»

 • 2) I nr. 31d (europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

  • «– 32011 L 0061: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1).»

Artikkel 3

Teksten til direktiv 2011/61/EU og delegert forordning (EU) nr. 231/2013, (EU) nr. 694/2014 og (EU) 2015/514 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 447/2013 og (EU) nr. 448/2013 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft […], forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt40, eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. …/… av …41 [som innlemmer ESMA-forordning (EU) nr. 1095/2010] trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, […]

For EØS-komiteen

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12.

2.

EUT L 287 av 29.10.2013, s. 5.

3.

Rådskonklusjoner – EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere, 14178/1/14 REV 1.

4.

[Forfatningsrettslige krav angitt.] [Ingen forfatningsrettslige krav angitt.]

5.

EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48.

6.

Rådskonklusjoner – EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere, 14178/1/14 REV 1.

7.

[Forfatningsrettslige krav angitt.] [Ingen forfatningsrettslige krav angitt]

8.

EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.

9.

Rådskonklusjoner – EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere, 14178/1/14 REV 1.

10.

[Ingen forfatningsmessige krav angitt.] [Forfatningsrettslige krav angitt.]

11.

EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1.

12.

[Forfatningsmessige krav angitt] [Ingen forfatningsmessige krav angitt].

13.

EUT L 145 av 31.5.2011, s. 30.

14.

EUT L 146 av 31.5.2013, s. 1.

15.

Rådskonklusjoner – EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere, 14178/1/14 REV 1.

16.

[Ingen forfatningsmessige krav angitt.] [Forfatningsrettslige krav angitt.]

17.

Ennå ikke kunngjort.

18.

EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1.

19.

Rådskonklusjoner – EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere, 14178/1/14 REV 1.

20.

[Ingen forfatningsrettslige krav angitt.] [Forfatningsrettslige krav angitt.]

21.

Ennå ikke kunngjort.

22.

EUT L 86 av 24.3.2012, s. 1.

23.

EUT L 251 av 18.9.2012, s. 1.

24.

EUT L 251 av 18.9.2012, s. 11.

25.

EUT L 274 av 9.10.2012, s. 1.

26.

EUT L 274 av 9.10.2012, s. 16.

27.

EUT L 16 av 23.1.2015, s. 22.

28.

Rådskonklusjoner – EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere, 14178/1/14 REV 1.

29.

EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.

30.

[Ingen forfatningsrettslige krav angitt.] [Forfatningsrettslige krav angitt.]

31.

Ennå ikke kunngjort.

32.

EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1.

33.

EUT L 83 av 22.3.2013, s. 1.

34.

EUT L 183 av 24.6.2014, s. 18.

35.

EUT L 82 av 27.3.2015, s. 5.

36.

EUT L 132 av 16.5.2013, s. 1.

37.

EUT L 132 av 16.5.2013, s. 3.

38.

Rådskonklusjoner – EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økonomiministere, 14178/1/14 REV 1.

39.

EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.

40.

[Ingen forfatningsrettslige krav angitt.] [Forfatningsrettslige krav angitt.]

41.

Ennå ikke kunngjort.

Til dokumentets forside