Prop. 116 L (2016–2017)

Lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Forsvarsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside