Prop. 116 L (2016–2017)

Lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold

Til innholdsfortegnelse

3 Om høringen

Forsvarsdepartementets sendte 13. desember 2016 forslag om ny lov på alminnelig høring til følgende mottakere:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Barne-, likestillings- og inkluderings- departementet

 • Finansdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Kulturdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Nærings- og fiskeridepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Brønnøysundregistrene

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Direktorat for mineralforvaltning

 • Etterretningstjenesten

 • Fiskeridirektoratet

 • Forsvarsbygg

 • Forsvarsmateriell

 • Fylkesmannsembetene

 • Fylkeskommunene

 • Havforskningsinstituttet

 • Jernbaneverket

 • Kystverket

 • Luftfartstilsynet

 • Mattilsynet

 • Miljødirektoratet

 • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 • Nord Universitet

 • Norges geologiske undersøkelse

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Norsk institutt for vannforskning

 • Norsk Polarinstitutt

 • NTNU

 • Oljedirektoratet

 • Petroleumstilsynet

 • Politidirektoratet

 • Politiets sikkerhetstjeneste

 • Regelrådet

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Statens havarikommisjon for transport

 • Statens kartverk

 • Statens jernbanetilsyn

 • Statens vegvesen

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Tromsø

 • AVINOR

 • Aquastructures AS

 • Blom Geomatics AS

 • COWI Norge AS

 • Fiskebåt

 • Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond

 • IKT Norge

 • Innovasjon Norge

 • KS

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Marine Harvest

 • Mediebedriftenes landsforening

 • Meteorologiske institutt DNMI

 • Møreforskning

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet NHO

 • Nofima

 • Norges fiskarlag

 • Norsk sjømatråd

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • NRK

 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

 • Næringslivets Sikkerhetsråd

 • OLEX AS

 • Parker Maritime AS

 • ProNav

 • Rambøll AS

 • Terratec AS

 • TV2

 • UAS Norway/Norsk Forening for Ubemannede Luftfartøy

I tillegg har følgende inngitt høringsinnspill:

 • Generaladvokatembetet

 • Akvaplan-Niva

 • Nearshore Survey AS

 • NIVA

 • NTNU AMOS

 • SINTEF Ocean AS

 • Sjømat Norge

 • Vestlandsrådet ved Arbeidsutvalget

Det er mottatt 41 høringsinnspill.

Forsvarsdepartementet har i tillegg hatt forskrift om kontroll med informasjon innhentet ved bruk av luftbårne sensorsystemer på høring. Departementet har mottatt enkelte høringsinnspill under høringsrunden som også er relevante for dette lovforslaget. Det er derfor også tatt høyde for enkelte av disse høringsinnspillene i utarbeidelsen av det endelige lovforslaget.

Til dokumentets forside