Prop. 116 L (2016–2017)

Lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold

Til innholdsfortegnelse

8 Nærmere om Svalbard, Jan Mayen og bilandene

Midlertidig lov om beskyttelse av geografisk informasjon gjelder i dag ikke på Svalbard. Lov om forsvarshemmeligheter ble vedtatt i 1914, før disse områdene ble underlagt norsk suverenitet. Spørsmålet om anvendelse på Svalbard, Jan Mayen og bilandene ble derfor ikke drøftet eller vurdert. Da midlertidig lov om beskyttelse av geografisk informasjon skulle være en ren videreføring av gjeldende regulering, ble lovens virkeområde heller ikke avklart på dette tidspunktet.

Departementet foreslo i høringsnotat at loven ikke skulle gjøres gjeldende på Svalbard. Dette skyldes blant annet at forbudet ikke gjelder der i dag, at det er uklart i hvilken grad informasjon, da særlig dybdedata, er frigitt. Sysselmannen på Svalbard, Justis- og beredskapsdepartementet, herunder Polaravdelingen, Politiets sikkerhetstjeneste og Utenriksdepartementet har i tilbakemeldinger og høringsinnspill gitt uttrykk for at spørsmålet om anvendelse på Svalbard burde utredes nærmere. Det ble blant annet uttalt at det kunne tenkes at forbudet burde innføres dersom det ikke var særlige forhold som tilsa at Svalbard skulle behandles annerledes. Videre har det blitt gitt innspill om at det må presiseres nærmere hvorvidt loven skal ha anvendelse på Jan Mayen, Bouvetøya og norske biland i Antarktis.

Departementet foreslår en hjemmel for Kongen til å gi forskrift om lovens anvendelse for Svalbard, Jan Mayen og bilandene. Departementet vil be om bistand fra relevante aktører for å avklare om, og eventuelt hvordan, forskriftskompetansen skal brukes.

Til dokumentets forside