Prop. 116 L (2016–2017)

Lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold

Til innholdsfortegnelse

7 Forholdet til annen lovgivning

Departementet har særlig oppfordret høringsinstansene om å gi innspill på eventuelt regelverk som departementet ikke har berørt i høringsnotatet og som dette lovforslaget eller etterfølgende forskrifter bør ta hensyn til.

Departementet har ikke mottatt høringsinnspill om regelverk som etter departementets forståelse kan være i direkte motstrid med lovforslaget, og som ikke kan løses i det videre forskriftsarbeidet. I den utstrekning det viser seg at det skulle oppstå motstrid eller uklarheter knyttet til annet regelverk, vil departementet søke å adressere og løse dette i forskrift eller gjennom unntak og tillatelser. Departementet vil også drøfte problemstillingene nærmere med de berørte departementene i forbindelse med utviklingen av forvaltningsregimet.

Til dokumentets forside