Prop. 116 L (2016–2017)

Lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold

Til innholdsfortegnelse

9 Økonomiske og administrative konsekvenser

Lovforslaget innebærer en oppmykning av dagens forbud, hvor mer informasjon vil bli gjort tilgjengelig. Dette vil gi positive administrative konsekvenser ved at det er færre søknader som må behandles. Forsvarets operative hovedkvarter, som i dag behandler søknader om tilgang til informasjon, har opplyst at de i de senere år har mottatt mellom 80–100 søknader pr. år om tilgang til allerede innsamlet informasjon om bunnforhold. Med den tiltenkte graderingen av informasjon om bunnforhold, forventes det at antall søknader vil halveres. Videre vil forslaget gi positive konsekvenser ved at flere vil få tilgang til og kunne bruke informasjonen. Departementet har i tillegg en målsetning om å gi Statens kartverk et større forvaltningsansvar, som vil gi en positiv effekt.

Utviklingen av forvaltningsregime og håndheving av dette, vil gjøres innenfor eksisterende organisasjon og budsjettrammer.

Til dokumentets forside