Prop. 118 S (2019–2020)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.)

Til innholdsfortegnelse

2 Jordbruksforhandlingene 2020 Referat fra forhandlingsmøte 26. april, kl. 11:00

Tilstede:

Fra Jordbrukets forhandlingsutvalg: Bartnes, Hjørnegård, Hoff, Godli,

Fra Statens forhandlingsutvalg: Søyland, Skjeflo, Helgen,

Statens forhandlingsleder Viil Søyland viste til konsultasjoner mellom partene om håndteringen av jordbruksoppgjøret i 2020 i den ekstraordinære situasjonen som følge av koronasituasjonen. Pandemien og tiltakene for å begrense smittespredning har gitt et betydelig økonomisk tilbakeslag. Mange bransjer er stengt ned, mange opplever stort omsetningsfall, det er rekordhøye tall for arbeidsledighet og folk på dagpenger. Karantener og isolasjonstiltak gjør at folk er mer hjemme. Nær full stopp i Horeca-markedet og grensehandelen bidrar i tillegg til endringer i etterspørselen og omsetningskanaler for matvarer. Søyland viste til at jordbruket på mange måter er relativt lite berørt av krisen, med unntak for noen tilleggsnæringer med omsetningssvikt og grøntnæringens utfordringer med tilgang på sesongarbeidskraft.

Søyland viste til at på grunn av uvanlig stor usikkerhet om makroøkonomiske størrelser og markeds- og kostnadsutvikling, har Budsjettnemnda for jordbruket avgitt materiale uten prognoser for 2020, og uten referansebruksberegninger. Allerede 19. mars hadde partene konkludert med at det ikke kunne gjennomføres tradisjonelle forhandlinger i 2020.

Søyland pekte på at det var en opsjon å forlenge inneværende avtale og gjennomføre forenklede forhandlinger til høsten, men at staten hadde skissert en mulighet for å gjennomføre forenklede forhandlinger i vår. Hensikten med forenklede forhandlinger i vår skal være å bidra til forutsigbarhet for næringen og mest mulig stabilitet i matforsyningene. Søyland sa at forenklede forhandlinger i vår måtte gjennomføres uten tradisjonelt utgangspunkt i Budsjettnemndas grunnlagsmateriale, at partene skulle anvende eksisterende ordninger og at antall tema som bringes inn skulle begrenses, siden det ikke var mulig å gjennomføre ordinære omfattende drøftinger mellom partene på grunnlag av krav og tilbud.

Jordbrukets forhandlingsleder Lars Petter Bartnes bekreftet innholdet i konsultasjonene og at jordbruket samlet ønsket å gjennomføre forenklede forhandlinger i vår. En viktig begrunnelse er å sikre matproduksjonen framover. Det legges til grunn at de forenklede forhandlingene gjennomføres i samsvar med Hovedavtalen selv om forhandlingene vil avvike både i form og innhold fra tradisjonelle forhandlinger.

Søyland viste til Hovedavtalen § 2-5, som sier at forhandlinger normalt skal baseres på arbeidsdokumenter (krav og tilbud), men også at forhandlingsutvalgene i fellesskap fastsetter fremgangsmåten ved forhandlinger. Bartnes bekreftet at Jordbrukets forhandlingsutvalg var enig i at forhandlingene kunne gjennomføres på grunnlag av de gjennomførte konsultasjoner og drøftinger mellom partene, og at jordbruket var innstilt på forenklede forhandlinger i denne ekstraordinære situasjonen.

Søyland konkluderte med at partene dermed var enige om å starte arbeidet med en jordbruksavtale for 2020–2021. Hun viste videre til at partene var enige om at utvekslet materiale skulle anses som ikke framlagt, uavhengig om forhandlingene fører fram til avtale eller ikke. Alternativet til en forenklet løsning i vår er å forlenge gjeldende avtale og starte nye forenklede forhandlinger til høsten.

Møtet var slutt kl. 11:30

Til dokumentets forside