Prop. 118 S (2019–2020)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.)

I

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

2 251 000

fra kr 14 533 000 til kr 12 282 000

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond, økes med

9 546 000

fra kr 1 250 553 000 til kr 1 260 099 000

70

Markedsregulering, kan overføres, reduseres med

10 049 000

fra kr 303 747 000 til kr 293 698 000

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, økes med

1 500 000

fra kr 43 000 000 til kr 44 500 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning, økes med

82 400 000

fra kr 3 800 600 000 til kr 3 883 000 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres, reduseres med

59 608 000

fra kr 9 404 044 000 til kr 9 344 436 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres, reduseres med

101 000

fra kr 281 980 000 til kr 281 879 000

78

Velferdsordninger, kan overføres, reduseres med

21 437 000

fra kr 1 547 195 000 til kr 1 525 758 000

II

Landbruks- og matdepartementet gis fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til det framlagte forslag til jordbruksoppgjør, herunder tiltak som er knyttet til bevilgninger i 2021.

Til dokumentets forside