Prop. 118 S (2019–2020)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.)

Til innholdsfortegnelse

3 Jordbruksforhandlingene 2020 Referat fra forhandlingsmøte 30. april, kl. 09:30

Tilstede:

Fra Jordbrukets forhandlingsutvalg: Bartnes, Hjørnegård, Hoff, Godli,

Fra Statens forhandlingsutvalg: Søyland, Skjeflo, Helgen,

Søyland viste til konsultasjoner mellom partene om håndteringen av jordbruksoppgjøret i 2020 i den unntakssituasjonen vi er, hvor bl.a. usikkerheten om utviklingen i markeder, kostnader og makroøkonomiske størrelser er så stor at Budsjettnemnda for jordbruket har lagt fram grunnlagsmateriale uten prognoser for 2020 og uten referansebruksberegninger.

Etter konsultasjonene ble partene enige om at den beste løsningen i den svært spesielle situasjonen vi er var å gjennomføre forenklede forhandlinger i vår, framfor å utsette prosessen til høsten. Hensikten skulle være å bidra til større forutsigbarhet for bøndene i en krevende situasjon, selv om jordbruket er mindre berørt av krisen enn mange andre næringer.

Søyland viste videre til prosessen mellom partene fra forhandlinger om en forenklet jordbruksavtale for 2020–2021 formelt ble startet opp 26. april. Hun konstaterte videre at prosessen hadde vært konstruktiv og at partene hadde vist stor vilje til å finne gode løsninger for å bedre grunnlaget for norsk matproduksjon i den aktuelle situasjonen. Hun sa at situasjonen i år måtte anses som en unntakssituasjon og håpet at partene neste år kunne gjennomføre tradisjonelle forhandlinger, med en bred prosess basert på et omforent grunnlagsmateriale fra Budsjettnemnda for jordbruket.

Hun pekte på at partene hadde lagt vekt på å følge bestemmelsene i Hovedavtalen og at forhandlingene i denne spesielle situasjonen var gjennomført uten at det var lagt fram krav og tilbud, som skal være det normale i forhandlingene.

Søyland viste deretter til skissen til løsning som staten hadde lagt fram dagen før, og ga ordet til jordbrukets forhandlingsleder Bartnes, og ba om jordbrukets tilbakemelding.

Bartnes takket for det konstruktive samarbeidet i en ekstraordinært krevende situasjon med manglende grunnlagsmateriale og begrenset antall temaer i de forenklede forhandlingene. Bartnes understreket viktigheten av at partene i denne usikre tiden er enige om rammene for norsk matproduksjon. Bartnes bekreftet at et samlet forhandlingsutvalg ville anbefale sine organisasjoners styrer å godkjenne avtalen.

Søyland konstaterte at det var inngått jordbruksavtale for 2020–2021.

Møtet var slutt kl. 09:50

Til dokumentets forside