Prop. 118 S (2019–2020)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.)

Proposisjonen omhandler jordbruksavtalen for 2020–2021, som ble inngått mellom staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag etter forenklede forhandlinger 30. april 2020. Jordbruksoppgjøret gjelder bevilgninger over kap. 1150 for kalenderåret 2020, omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett i 2020, målpriser for perioden 1.7.2020–30.6.2021 samt enkelte andre bestemmelser.

Les dokumentet

Kap. 1150

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget