Historisk arkiv

Midler til skogbruk over Landbrukets utviklingsfond for 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I jordbruksoppgjøret for 2020 ble det satt av 257 millioner kroner til skogbruk over Landbrukets utviklingsfond (LUF) for 2021, se Prop. 118 S (2019-2020) og Stortingets behandling i Innst. 380 S (2019-2020). Dette er en videreføring fra 2020.

Landbruks- og matdepartementet har drøftet fordelingen av disse midlene på ulike skog- og kompetansetiltak med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag der også Norges Skogeierforbund og NORSKOG har vært med. Den endelige fordelingen bestemmes av landbruks- og matministeren – se tabell under.

– Skogbruk er en viktig og fornybar næring som har gode forutsetninger for å bidra i det grønne skiftet framover. Den fordelingen av skogmidler over LUF som jeg nå har foretatt mener jeg vil legge til rette for dette, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Tabell: Fordeling av LUF-midler til skogbruk for 2021

Tiltak

Mill. kroner

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

 204

Vegbygging, taubane og hest

109

Skogkultur og andre tiltak

87

Øremerkede miljøtiltak

8

Kystskogbruket

6

Skogbruksplanlegging med miljøregisteringer

32 

Kompetansetiltak

15

Skogkurs

14

Velg Skog

1

SUM

257

Tømmerbil.
Det bevilges 109 millioner kroner til vegbygging, taubane og hest over Landbrukets utviklingsfond for 2021. Foto: Landbruks- og matdepartementet