Prop. 118 S (2019–2020)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.)

Til innholdsfortegnelse

5 Oversikt over postene på kapittel 1150 og 4150

5.1 Budsjettmessige forhold

5.1.1 Innledning

Jordbruksoppgjøret 2020 dreier seg i hovedsak om budsjettmessige endringer for budsjettåret 2021. Landbruksdirektoratet utarbeider prognoser for forbruket i 2020 på de enkelte ordninger med utgangspunkt i gjeldende satser og regelverk. På bakgrunn av dette fremmes det nye bevilgningsforslag for Stortinget som innebærer endringer og omdisponeringer innenfor gjeldende budsjett, og som tilpasser bevilgningene til det faktiske behov. Bevilgningsforslagene tar også hensyn til overførte bevilgninger fra året før på de overførbare postene.

5.1.2 Overførte beløp fra 2019 og omdisponering av bevilgninger i 2020

Overførte beløp fra 2019 til 2020

På de overførbare postene er det overført 46,1 mill. kroner fra 2019 til 2020, jf. tabell 5.1.

Tabell 5.1 Overførte beløp fra 2019 til 2020. Mill. kroner.

Post

Ordning

21

Spesielle driftsutgifter

8,119

70

Markedsregulering m.m.

1,024

74

Direkte tilskudd

10,164

77

Utviklingstiltak

12,799

78

Velferdsordninger

13,970

Sum overførte bevilgninger

46,076

Prognoser for forbruk i 2020

Prognosene for bevilgningsbehov i 2020 ble fremlagt av Landbruksdirektoratet den 14.4.2020. Som følge av endrede valutakurser, ble prognosen for bevilgning til RÅK på post 71 justert den 21. april. Forbruksprognosen på de overførbare postene i 2020 viser et underforbruk på 47,370 mill. kroner sammenlignet med vedtatt budsjett for 2020, jf. tabell 5.2.

Tabell 5.2 Prognoser for forbruk i 2020. Mill. kroner.

Post

Ordning

Budsjett minus prognose

21

Spesielle driftsutgifter

-5,868

70

Markedsregulering m.m.

9,025

74

Direkte tilskudd

49,444

77

Utviklingstiltak

-12,698

78

Velferdsordninger

7,467

Sum udisponert bevilgning 2020 overførte bevilgninger

47,370

I proposisjonen om jordbruksoppgjøret fremmes kun forslag til bevilgningsendinger som følger av justerte tilskuddssatser. Forslag om justeringer av overslagsbevilgningene på grunnlag av endret volum fremmes normalt i nysalderingen av budsjettet.

Omdisponeringer i 2020

Summen av udisponerte, overførte midler fra 2019 og innsparinger innenfor budsjettet i 2020 blir etter dette 93,4 mill. kroner. Dette er midler som kan omdisponeres innenfor rammen av uendret budsjett i 2020.

I jordbruksavtalen er partene enige om en økning i kornprisene fra 1. juli 2020. For matkorn er det foreslått en gjennomsnittlig økning på 17 øre/kg, og for fôrkorn ca. 11 øre per kg. For å regulere engrosprisene på råvarer til kraftfôr og matmel, er partene enige om å øke prisnedskrivingen av norsk korn slik at økningene i målprisene ikke bidrar til økte råvarekostnader til kraftfôr og matmel. Disse justeringene gjennomføres derfor fra 1. juli 2020. Dette innebærer at bevilgningsbehovet på post 73 øker med 82,4 mill. kroner i 2020.

I kap. 1.2 omtales protokollen av 20. april 2020 der partene var enige om å utvide den eksisterende erstatningsordningen for avlingsskade med en midlertidig bestemmelse for 2020 som omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Som følge av dette er bevilgningen til post 71 økt med 1,5 mill. kroner i 2020. Protokollen følger som vedlegg 4.

Det resterende disponible beløp på 9,55 mill. kroner i 2020 bevilges til post 50, Landbrukets utviklingsfond. Av dette har partene satt av følgende disponeringer:

  • 2 mill. kroner til Klima- og miljøprogrammet for utredninger i regi av regnskapsgruppen for klimaavtalen.

  • 5 mill. kroner til Nasjonale tilretteleggingsmidler, hvorav 2 mill. kroner benyttes til utredninger i grøntsektoren og 3 mill. kroner til kompetansetiltak i landbruket for utvikling av kurs for klimarådgivning.

Tabell 5.3 Omdisponeringer og endringer i 2020. Mill. kroner.

Kapittel 1150

Budsjett 20201

Omdisp. 2020

Justert budsjett 2020

Overført fra 2019 til 2020

Post

Benevning

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

14,533

-2,251

12,282

8,119

50

Fondsavsetninger Tilskudd til LUF

1 250,553

9,546

1 260,099

0,000

70.11

Avsetningstiltak

31,400

0,000

31,400

70.12

Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen .v.

234,347

-10,049

224,298

1,024

70.13

Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

38,000

0,000

38,000

70

Markedsregulering, kan overføres

303,747

-10,049

293,698

1,024

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning

43,000

1,500

44,500

73.11

Tilskudd til norsk ull

124,000

124,000

73.13

Pristilskudd melk

701,100

701,100

73.15

Pristilskudd kjøtt

1 453,400

1 453,400

73.16

Distriktstilskudd egg

3,500

3,500

73.17

Distriktstilskudd, frukt, bær og veksthus gr.sak.

152,300

152,300

73.18

Frakttilskudd

385,700

385,700

73.19

Tilskudd til prisnedskriving av korn

881,100

78,050

959,150

73.20

Tilskudd til matkorn

99,500

4,350

103,850

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

3 800,600

82,400

3 883,000

0,000

74.11

Driftstilskudd, melkeproduksjon og spes.kjøttprod.

1 678,900

-13,900

1 665,000

74.14

Produksjonstilskudd, husdyr

2 552,385

-32,549

2 519,836

10,164

74.16

Beitetilskudd

971,900

8,100

980,000

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3 552,200

-18,200

3 534,000

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

528,159

-0,159

528,000

74.20

Tilskudd til økologisk landbruk

120,500

-2,900

117,600

74

Direkte tilskudd, kan overføres

9 404,044

-59,608

9 344,436

10,164

77.11

Tilskudd til dyreavl m.m.

92,600

-2,699

89,901

12,799

77.12

Tilskudd til planteavl m.m.

27,020

0,000

27,020

77.13

Tilskudd til rådgivning og teknisk planlegging

98,000

0,000

98,000

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

49,360

2,598

51,958

77.17

Tilskudd til fellesanlegg for frukt

15,000

0,000

15,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

281,980

-0,101

281,879

12,799

78.11

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid

1 224,267

-29,237

1 195,030

13,970

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

143,500

5,500

149,000

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket

38,700

4,800

43,500

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordningen

68,228

0,000

68,228

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordning

72,500

-2,500

70,000

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 547,195

-21,437

1 525,758

13,970

SUM KAP. 1150

16 645,652

0,000

16 645,652

46,076

1 Saldert budsjett

5.1.3 Budsjettmessige endringer fra 2020 til 2021

De budsjettmessige konsekvenser i 2021 av dette jordbruksoppgjøret vil bli fremmet for Stortinget i Landbruks- og matdepartementets Prop. 1 S (2020–2021). I tabell 5.4 vises det justerte bevilgningsbehov som følge av endringene som foreslås i dette jordbruksoppgjøret. Endringer som skyldes konsekvensjusteringer eller justerte volumprognoser på overslagsbevilgningene er ikke innarbeidet.

Tabell 5.4 Samlet utslag av oppgjøret og foreløpig budsjett 2021. Mill. kroner.

Post

Budsjett 20201

Endring

Budsjett 20212

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

14,533

3,867

18,400

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond

1 250,553

45,000

1 295,553

70.11

Avsetningstiltak

31,400

0,000

31,400

70.12

Tilskudd til råvareprisordningen mv.

234,347

-33,602

200,745

70.13

Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

38,000

3,000

41,000

70

Markedsregulering, kan overføres

303,747

-30,602

273,145

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning

43,000

3,500

46,500

73.11

Tilskudd til norsk ull

124,000

0,000

124,000

73.13

Pristilskudd melk

701,100

0,000

701,100

73.15

Pristilskudd kjøtt

1 453,400

0,000

1 453,400

73.16

Distriktstilskudd egg

3,500

0,000

3,500

73.17

Distriktstilskudd på frukt, bær og grønnsaker

152,300

10,000

162,300

73.18

Frakttilskudd

385,700

20,000

405,700

73.19

Tilskudd til prisnedskriving korn

881,100

111,500

992,600

73.20

Tilskudd til matkorn

99,500

8,700

108,200

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

3 800,600

150,200

3 950,800

74.11

Driftstilskudd, melkeproduksjon

1 678,900

0,000

1 678,900

74.14

Produksjonstilskudd husdyr

2 552,385

59,515

2 611,900

74.16

Beitetilskudd

971,900

63,200

1 035,100

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3 552,200

17,100

3 569,300

74.19

Regionale miljøprogram

528,159

22,941

551,100

74.20

Tilskudd til økologisk jordbruk

120,500

0,000

120,500

74

Direkte tilskudd, kan overføres

9 404,044

162,756

9 566,800

77.11

Tilskudd til dyreavl med mer

92,600

5,533

98,133

77.12

Tilskudd til frøavl med mer

27,020

0,000

27,020

77.13

Tilskudd til rådgivning

98,000

0,000

98,000

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

49,360

2,796

52,156

77.17

Tilskudd til fellesanlegg for frukt

15,000

1,000

16,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

281,980

9,329

291,309

78.11

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid

1 224,267

0,000

1 224,267

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv

143,500

0,700

144,200

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket

38,700

5,200

43,900

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordingen

68,228

0,000

68,228

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordning

72,500

0,050

72,550

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 547,195

5,950

1 553,145

Sum kapittel 1150

16 645,652

350,00

16 995,652

Sum kapittel. 4150

0,050

0,000

0,050

1 Saldert budsjett

2 Før flytting av poster og bevilgninger, samt volum- og konsekvensjusteringer av overslagsbevilgningen

Tabell 5.5 Driftskostnader til utredninger og evalueringer. Mill. kroner.

Ordning

Budsjett 2020

Endring

Budsjett 2021

21

Spesielle driftsutgifter

14,533

3,867

18,400

Tabell 5.6 Post 50 Fondsavsetninger. Mill. kroner.

Ordning

Budsjett 2020

Endring

Budsjett 2021

50

Tilskudd til LUF

1 250,533

45,000

1 295,533

Tabell 5.7 Post 70 Markedsregulering. Mill. kroner.

Ordning

Budsjett 2020

Endring

Budsjett 2021

70.11

Avsetningstiltak, hagebruk

31,400

31,400

Eksportsstøtte

36,000

-36,000

Prisnedskriving PNS

198,347

2,398

70.12

Tilskudd til råvareprisutjevning

234,347

-33,602

200,745

Tilskudd til potetsprit

18,000

1,500

Tilskudd til potetstivelse, industri

20,000

1,500

70.13

Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

38,000

3,000

41,000

70

Sum

303,747

-30,602

273,145

Tabell 5.8 Post 71 Tilskudd til erstatninger m.m. Mill. kroner.

Ordning

Budsjett 2020

Endring

Budsjett 2021

Erstatning ved avlingssvikt i planteproduksjon

40,000

3,500

Tilskudd ved svikt i honningproduksjon

3,000

71

Sum

43,000

3,500

46,500

Tabell 5.9 Post 73 Pristilskudd. Mill. kroner.1

Ordning

Budsjett 2020

Endring

Budsjett 2021

73.11

Tilskudd til norsk ull

124,000

124,000

Grunntilskudd geitemelk

70,100

Distriktstilskudd melk

631,000

73.13

Pristilskudd melk

701,100

0,000

701,100

Grunntilskudd sau,lam,kje

94,000

Kvalitetstilskudd storfekjøtt

255,000

Distriktstilskudd kjøtt

654,400

Kvalitetstilskudd til lammeslakt

450,000

73.15

Pristilskudd kjøtt

1 453,400

0,000

1 453,400

73.16

Distriktstilskudd egg

3,500

3,500

Distriktstilskudd potet Nord Norge

4,300

0,300

Distriktstilskudd frukt,bær

124,600

8,100

Distriktstilskudd grønnsaker

23,400

1,600

73.17

Distriktstilskudd frukt, bær og veksth.gr.saker

152,300

10,000

162,300

Frakttilskudd kjøtt

143,000

12,000

Frakttilskudd egg

7,700

Frakttilskudd kraftfôr

235,000

8,000

73.18

Frakttilskudd

385,700

20,000

405,700

73.19

Prisnedskriving korn

881,100

111,500

992,600

73.20

Tilskudd til matkorn

99,500

8,700

108,200

73

Sum

3 800,600

150,200

3 950,800

1 Bevilgningsendring før kvantumsjustering

Tabell 5.10 Post 74 Direkte tilskudd. Mill. kroner.

Ordning

Budsjett 2020

Endring

Budsjett 2021

Driftstilskudd melk

1 334,800

-9,900

Driftstilskudd kjøttfeproduksjon

344,100

9,900

74.11

Driftstilskudd

1 678,900

0,000

1 678,900

Tilskudd til husdyr

2 534,685

55,215

Tilskudd bevaringsverdige husdyrraser

17,700

4,300

74.14

Tilskudd til husdyr

2 552,385

59,515

2 611,900

Tilskudd til dyr på utmarksbeite

591,300

62,800

Tilskudd til beitende dyr

380,600

0,400

74.16

Beitetilskudd

971,900

63,200

1 035,100

Kulturlandskapstilskudd

1 438,300

-10,300

Arealtilskudd

2 113,900

27,400

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3 552,200

17,100

3 569,300

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

528,159

22,941

551,100

Husdyrtilskudd økologisk landbr.

72,100

-3,000

Ekstra arealtilskudd økologisk prod.

48,400

3,000

74.20

Tilskudd til økologisk landbruk

120,500

0,000

120,500

74

Sum

9 404,044

162,756

9 566,800

Tabell 5.11 Post 77 Utviklingstiltak. Mill. kroner.

Ordning

Budsjett 2020

Endring

Budsjett 2021

Tilskudd til semin

25,600

Tilskudd til veterinærreiser

52,700

5,533

Tilskudd til organisasjoner

14,300

77.11

Tilskudd til dyreavl m.m.

92,600

5,533

98,133

Pris- areal- og lagringstilskudd

17,000

0,020

Tilskudd til lagring av såkorn

10,020

-0,020

77.12

Tilskudd til frøavl m.m.

27,020

0,000

27,020

77.13

Tilskudd til rådgivning

98,000

0,000

98,000

Utvikling av plantemateriale, nordisk.

2,400

0,421

Utvikling av plantemateriale, oppformering

12,500

0,375

Utvikling av plantemateriale, Graminor

24,960

1,500

Kvalitetstiltak settepotetavl

9,500

0,500

77.15

Tilskudd til kvalitets og salgsfremmende tiltak

49,360

2,796

52,156

77.17

Tilskudd til fruktlager

15,000

1,000

16,000

77

Sum

281,980

9,329

291,309

Tabell 5.12 Post 78 Velferdsordninger. Mill. kroner.

Ordning

Budsjett 2020

Endring

Budsjett 2021

78.11

Tilskudd til avløsning ferie og fritid

1 224,267

0,000

1 224,267

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom

143,500

0,700

144,200

78.14

Tilskudd sykepengeordning jordbruket

38,700

5,200

43,900

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordningen

68,228

0,000

68,228

78.16

Tidligpensjonsordningen

72,500

0,050

72,550

78

Sum

1 547,195

5,950

1 553,145

Tabell 5.13 Kap 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen. Mill. kroner.

Ordning

Budsjett 2020

Endring

Budsjett 2021

85

Markedsordningen for korn

0,050

0,050

4150

Sum

0,050

0,000

0,050

Til dokumentets forside