Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 128 S (2015–2016)

Bompengefinansiering av E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om bompengefinansiering av prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal i Bamble og Porsgrunn kommuner i Telemark. Utbyggingen vil skje i regi av Nye Veier AS. Strekningen fra Langangen til Dørdal betraktes som en sammenhengende enhetlig strekning, men bygges ut i to trinn. E18 Rugtvedt – Dørdal er første utbyggingsetappe.

E18 er et viktig bindeledd mellom Østlandet og Sørlandet. Dagens veg har varierende standard med mye randbebyggelse og mange kryss og avkjøringer. Sammen med stor trafikk fører dette til mange alvorlige ulykker og dårlig framkommelighet. Ny firefelts veg utenom bebyggelsen vil gi både framkommelighets- og trafikksikkerhetsgevinster, og lokalbefolkningen avlastes for gjennomgangstrafikk.

Prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal er bl.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023, der det legges til grunn anleggsstart i første fireårsperiode forutsatt tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen. Det legges nå opp til anleggsstart i 2017, og det er planlagt at strekningen åpnes for trafikk i 2020. Prosjektet er i Meld. St. 25 (2014–2015) På rett vei definert som ett av utbyggingsselskapet for vegs prosjekter på strekningen E18 Langangen – Grimstad.

Samferdselsdepartementet og Nye Veier AS inngikk 22. desember 2015 en rammeavtale som fastsetter selskapets oppstartsportefølje og legger de generelle rammene for selskapets framtidige oppgaver og finansieringen av disse. Rammeavtalen angir at det skal inngås en vegutbyggingsavtale mellom Samferdselsdepartementet og Nye Veier AS. Vegutbyggingsavtalen forplikter selskapet til å gjennomføre utbyggingen av strekningen E18 Rugtvedt – Dørdal for den pris og de øvrige vilkår som framgår av avtalen.

Nye Veier AS har besluttet at strekningen E18 Langangen – Dørdal er en av de første delstrekningene som skal bygges ut. Begrunnelsen er at prosjektet Rugtvedt – Dørdal er klart for utbygging. Ulykkesfrekvensen på strekningen er stor. Helhetlig utbygging av E18 fra Oslo mot Kristiansand og ny tunnelforskrift gjør at strekningen fra Langangen til Rugtvedt også bør ha høy prioritet.

Denne proposisjonen omfatter strekningen fra Rugtvedt til Dørdal. Lokalpolitiske vedtak er fattet, og prosjektet er klart for utbygging.