Prop. 128 S (2015–2016)

Bompengefinansiering av E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark

Til innholdsfortegnelse

3 Lokalpolitisk behandling

Forslag til opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal ble behandlet av lokale myndigheter i 2015.

Bamble kommune fattet følgende vedtak i møte i kommunestyret 9. desember 2015:

 • 1. Bamble kommune tilrår at utbyggingen av ny E18 Rugtvedt–Dørdal i Bamble kommune blir finansiert med statlige midler og bompenger.

 • 2. Det legges til grunn 15 års etterskuddsvis innkreving i begge retninger i en automatisk bomstasjon mellom Rugtvedt og Langrønningen. Innkrevingsperioden kan utvides med 5 år til totalt max 20 år ved eventuell sviktende økonomi.

 • 3. Det kan akseptere at bomtakstane ved åpning av ny E18 Rugtvedt – Dørdal vil være:

  • a) 37 – 41kr (2015-kr) for lette kjøretøy.

  • b) Tunge kjøretøy (totalvekt 3500 kg) betaler 3 ganger lettbiltakst.

  • c) Bompengetakstane reguleres i takt med prisstigningen (konsumprisindeksen)

  • d) Bompengeordningen er basert på et rabattsystem som medfører at alle trafikanter som betaler med elektronisk brikke får 10 pst. rabatt. Dersom økonomien i prosjektet tillater det, og statlige myndigheter åpner for det, kan det vurderes å øke prosentsatsen.

 • 4. Et år etter at innkrevingen har startet vil Statens vegvesen i samråd med lokale myndigheter foreta en vurdering av trafikksituasjonen på avlastet vegnett, både med hensyn til miljø og trafikksikkerhet. Bilrestriktive tiltak vil bli vurdert, slik som skilting, fartsdumper og restriksjoner for tunge kjøretøy.

 • 5. Dersom prosjektet gir høyere inntjening enn forventet, skal en vurdere om dette skal komme trafikantene til gode i form av lavere takster, bedre rabattordning eller kortere innkrevingstid.

 • 6. Det er en forutsetning at dagens E18 omklassifiseres fra riksveg til fylkesveg fra det tidspunkt ny veg står ferdig.

 • 7. Prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal ligg i bomvegselskapet Vegfinans E18 Telemark AS og vil gjennom dette bli innlemma i eit av dei nye bompengeselskapa når desse er etablert.

Telemark fylkeskommune fattet følgende vedtak i møte i fylkestinget 10. desember 2015:

 • 1. Telemark fylkeskommune rår til at utbygginga av ny E18 Rugtvedt–Dørdal i Bamble kommune blir finansiert med statlege midlar og bompengar.

 • 2. Det leggjast til grunn 15 års etterskotvis innkrevjing i begge retningar i ein automatisk bomstasjon mellom Rugtvedt og Langrønningen. Innkrevjingsperioden kan utvidas med 5 år til totalt max 20 år ved evt. sviktende økonomi.

 • 3. Ein kan akseptere at bomtakstane ved åpning av ny E18 Rugtvedt – Dørdal vil vere:

 • 37 – 41kr (2015-kr) for lette kjøretøy.

 • Tunge kjøretøy (totalvekt 3500 kg) betaler 3 ganger lettbiltakst.

 • Bompengetakstane regulerast i takt med prisstigningen (konsumprisindeksen)

 • Bompengeordninga baserast på eit rabattsystem som medfører at alle trafikantar som betalar med elektronisk brikke får 10 pst. rabatt. Dersom økonomien i prosjektet tillet det og statlege myndigheter opnar for det kan det vurderast å auke pst.-satsen.

 • 4. Eit år etter at innkrevinga har starta vil Statens vegvesen i samråd med lokale myndigheter gjere ei vurdering av trafikksituasjonen på avlasta vegnett, både av omsyn til miljø og trafikktryggleik. Bilrestriktive tiltak vil bli vurdert, slik som skilting, fartsdumpar og restriksjonar på tunge kjøretøy.

 • 5. Dersom prosjektet gjev høgare inntjening enn forventa, skal ein vurdere om dette skal kome trafikantane til gode i form av lågare takstar, betre rabattordning eller kortare innkrevjingstid.

 • 6. Det er ein føresetnad at dagens E18 omklassifiserast frå riksveg til fylkesveg frå det tidspunktet ny veg står ferdig.

 • 7. Prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal ligg i bomvegselskapet Vegfinans E18 Telemark AS og vil gjennom dette bli innlemma i eit av dei nye bompengeselskapa når desse er etablert.

 • 8. Telemark fylkeskommune stiller garanti ved selvskyldnarkausjon for låneopptaket i bompengeselskapet. Garantien tek utgangspunkt i eit maksimalt låneopptak på 2 350 mill. kr. (2015 kr.) med tillegg av 10% av ei til kvar tid gjeldane hovudstol til dekning av påløpte renter og omkostningar. Det leggast til grunn ein berekningsteknisk rente på 5,5 pst. Garantien gjeld frå første opptrekk på finansieringa i samband med rekvisisjonar frå Statens vegvesen. Garantitida er 20 år med tillegg av inntil 2 år, jf garantiforskriften § 3 frå oppstart av bompengeinnkrevjing ved åpning av ny E18 Rugtvedt–Dørdal. Dette er inklusiv maksimal innkrevingstid på 15 år og 5 års forlenging av bompengeperioden og/eller auke i takstene med inntil 20 % utover prisstigning i tilfelle sviktande økonomi. Det er eit vilkår at garantien blir sikra 1. prioritet i retten til å krevje inn bompengar. Det tas atterhald om Stortingets samtykke til garantien. Garantien gjeld inntil bompengeselskapets gjeld er nedbetalt.