Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 128 S (2015–2016)

Bompengefinansiering av E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark

Til innholdsfortegnelse

2 Omtale av utbyggingen

2.1 Dagens situasjon og prosjektomtale

Dagens veg har varierende standard med mye randbebyggelse og mange kryss og avkjøringer. Sammen med stor trafikk fører dette til mange alvorlige ulykker og dårlig framkommelighet, særlig i helgene, og trafikken gir miljøulemper for randbebyggelsen. Årsdøgntrafikk (ÅDT) på strekningen varierer mellom 10 000 og 11 000 kjøretøy. Vegen er mye brukt både for lokaltrafikk og langtransport. Tungbilandelen er 17 pst.

Det har fra 2005 til 2014 vært 84 personskadeulykker på strekningen, hvorav 8 dødsulykker med totalt 11 drepte og 76 ulykker med hardt skadde.

Prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal omfatter bygging av 16,8 km ny firefelts veg. Det vil i tillegg bli bygd 1,2 km tofelts veg for sammenkopling med dagens veg. Kryssene bygges planskilte. Den nye vegen reduserer kjørelengden med 1,6 km for strekningen Rugtvedt – Dørdal.

I prosjektet inngår bygging av flere store bruer med lengder fra 25 m opp til 455 m. I tilknytning til ett av kryssene planlegges det døgnhvileplass for tungtransporten, serviceanlegg og rasteplass. Det er planlagt tre miljøtunneler. To av disse er viltkrysninger. Innenfor rammen til prosjektet er det også satt av midler til tiltak på dagens E18, som etter åpning skal omklassifiseres til fylkesveg og kommunal veg.

Vegutbyggingsavtalen mellom Samferdselsdepartementet og Nye Veier AS regulerer omfanget av utbyggingsprosjektet.

Reguleringsplanene for prosjektet ble vedtatt av Bamble kommune i april 2013.

Det er gjennomført kvalitetssikring av kostnadsoverslag. Den eksterne kvalitetssikringen er gjennomført våren 2016 på vegne av Nye Veier AS. Statens vegvesen har kalkulert prosjektet til å ha en forventet kostnad (P50) på om lag 4 500 mill. 2016-kr. Kvalitetssikrer angir en forventet kostnad (P50) på om lag 4 250 mill. 2016-kr. Hovedårsaken til dette avviket synes å være ulike vurderinger av forventet bidrag fra usikkerhetsfaktorer og enkeltjusteringer av enhetspriser særlig knyttet til sprenging og masseflytting. Den økonomiske rammen som prosjektet med 85 pst. sannsynlighet vil kunne realiseres innenfor (P85), er hhv. om lag 5 010 mill. 2016-kr (Statens vegvesen) og om lag 4 870 mill. 2016-kr (kvalitetssikrer).

I vegutbyggingsavtalen for E18 Langangen – Rugtvedt – Dørdal som er inngått mellom Samferdselsdepartementet og Nye Veier AS, har partene avtalt at utbyggingen av Rugtvedt – Dørdal skal gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på 4 772 mill. 2016-kr. Det er i denne prisen tatt utgangspunkt i en forventet kostnad (P50) på 4 460 mill. 2016-kr og lagt til et risikopåslag på 7 pst.

Nytteberegningene i Meld. St. 25 (2014–2015) På rett vei viser strekningen Rugtvedt – Dørdal som en av de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme strekningene i Nye Veiers portefølje. For strekningen Langangen – Rugtvedt er det i meldingen til Stortinget ikke angitt nettonyttetall. Nye Veier AS vil i sitt videre arbeid videreutvikle og komplettere samfunnsnytteberegningene for hele prosjektporteføljen.

Figur 2.1 Oversiktskart E18 Rugtvedt – Dørdal

Figur 2.1 Oversiktskart E18 Rugtvedt – Dørdal

Til toppen
Til dokumentets forside