Prop. 128 S (2015–2016)

Bompengefinansiering av E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark

Til innholdsfortegnelse

5 Utbyggings- og finansieringsopplegg

Finansieringsopplegget for E18 Rugtvedt – Dørdal omfatter statlige midler over kapittel 1320 post 30 Riksveginvesteringer i perioden 2011–2015 og kapittel 1321 post 70 Tilskudd utbyggingsselskapet for veg etter 2015, samt bompenger. Bompengeandelen utgjør 40,6 pst. Finansieringsplan er basert på forventet utbyggingskostnad og vist i tabell 5.1 nedenfor.

Statlige midler

I perioden 2011–2015 er det bevilget til sammen 94 mill. 2016-kr til prosjektet innenfor kapittel 1320 post 30 Riksveginvesteringer. Siden prosjektet skal gjennomføres i regi av Nye Veier AS, forutsetter Samferdselsdepartementet at resterende statlig bidrag bevilges innenfor kapittel 1321 post 70 Tilskudd utbyggingsselskapet for veg.

Tabell 5.1 Finansieringsplan for E18 Rugtvedt – Dørdal

Mill. 2016-kr

2011–2015

Etter 2015

Sum

Statens vegvesen

1320.30

94

94

Nye Veier AS

1321.70

2555

2555

Bompenger

42

1769

1811

Sum

136

4324

4460

Bompenger og bompengeopplegg

Finansieringsopplegget bygger på innkreving i en automatisk bomstasjon på ny E18, på strekningen mellom Rugtvedt og Langrønningen, jf. figur 2.1. Det er forutsatt bompengeinnkreving i begge retninger. Innkrevingen vil starte opp når den nye vegen åpnes for trafikk, etter planen i 2020.

Fylkestinget la i sitt vedtak 10. desember 2015 til grunn bompengetakster mellom 38 og 42 kr (2016-prisnivå), med 10 pst. rabatt ved bruk av brikke for alle kjøretøy og hvor tunge kjøretøy betaler 3 ganger lettbiltakst. Samferdselsdepartementet viser til vedtatte endringer i takst- og rabattstrukturen for bompengeprosjekter i Prop. 1 S Tillegg 2 (2015–2016). Det er følgelig lagt til grunn 20 pst. rabatt for lette kjøretøy (takstgruppe 11) med brikke og gyldig avtale. Tunge kjøretøy (takstgruppe 22) betaler 3 ganger lettbiltakst, og det gis ikke rabatt.

Det er lagt til grunn følgende takster (2016-kr):

 • Takstgruppe 1: 42 kr

 • Takstgruppe 2: 126 kr

Takstene forutsettes regulert i samsvar med prisstigningen.

I tråd med lokalpolitiske vedtak legges det til grunn at det i utgangspunktet ikke skal innføres bompengeinnkreving på dagens E18. Dersom trafikkoverføringen blir uakseptabelt høy, forutsettes det iverksetting av tiltak for å motvirke stor trafikk, primært i form av hastighetsregulerende tiltak. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til hvilke tiltak som er aktuelle å gjennomføre dersom det blir uønsket trafikkøkning på lokalvegnettet.

Andre forutsetninger for finansieringsplanen

Eventuelle kostnadsøkninger over forventet kostnad (P50) ut over prisstigning skal dekkes med statlige midler innenfor rammen til Nye Veier AS og bompenger etter samme prosentvise fordeling som innenfor prosjektets avtalte kostnad. Kostnadsreduksjoner fordeles på samme måte. Eventuelle overskridelser ut over 10 pst. er Nye Veier AS sitt ansvar. Eventuelle kostnadsreduksjoner ut over 10 pst. tilfaller Nye Veier AS.

Dersom økonomien i prosjektet blir svakere enn forutsatt, kan bompengeselskapet etter avtale med Samferdselsdepartementet øke realtakstene med inntil 20 pst. og forlenge innkrevingsperioden med inntil 5 år.

Trafikkforutsetningene framgår av kapittel 4. Følgende basisforutsetninger er for øvrig lagt til grunn for finansieringsanalysen:

 • Lånerente: 5,5 pst.

 • Årlig prisstigning: 2,5 pst.

 • Årlige innkrevingskostnader: 6 mill. 2016-kr

 • Andel som bruker brikke: 80 pst.

 • Trafikkvekst er hentet fra prognosene for Telemark som er benyttet i Nasjonal transportplan 2018–2029.

I tråd med etablert praksis skal forutsetningene være nøkterne og gi en robust finansieringsplan. Dette gjelder fortsatt, selv om renteforutsetningene er noe nedjustert sammenlignet med mange av bompengeproposisjonene som har blitt fremmet de siste årene.

Med disse forutsetningene er innkrevingsperioden regnet til om lag 15 år. Brutto bompengeinntekter er beregnet til 2 520 mill. 2016-kr der 1 811 mill. 2016-kr er forutsatt benyttet til å dekke deler av investeringskostnader, 619 mill. 2016-kr til å dekke finansieringskostnader og 90 mill. 2016-kr til å dekke innkrevingskostnader og kostnader til drift av bompengeselskapet.

Samferdselsdepartementet har gitt tillatelse til at bompengeselskapet kan ta opp et lån på om lag 180 mill. 2016-kr til planlegging/prosjektering inkludert arkeologiske undersøkelser i 2015. Telemark fylkeskommune har påtatt seg garantiansvar for 127 mill. 2016-kr. Det er kun 42 mill. 2016-kr som er rekvirert. Lånet skal tilbakebetales med bompenger dersom prosjektet blir vedtatt av Stortinget, og det inngår derfor i forutsatt bompengebidrag til prosjektet.

Det er også regnet på et alternativ med følgende pessimistiske forutsetninger:

 • Kostnadsøkning på 5 pst.

 • 5 pst. lavere ÅDT i åpningsåret

 • Årlig trafikkvekst reduseres til 1 pst. fra trafikkåpning

 • Lånerente 6,5 pst.

 • Realtakstøkning på 20 pst. to år etter trafikkåpning.

Med disse forutsetningene er innkrevingsperioden beregnet til om lag 19 år, dvs. en økning på om lag 4 år i forhold til basisalternativet. Dette viser at prosjektet er relativt robust i forhold til ugunstige endringer i forutsetningene.

Det er også regnet på et alternativ med følgende optimistiske forutsetninger:

 • 5 pst. høyere ÅDT i åpningsåret

 • Lånerente 4,5 pst.

Med disse forutsetningene er innkrevingsperioden beregnet til om lag 13 år hvis takstene beholdes på henholdsvis 42/126 kr (lette/tunge) i bomsnittet, dvs. en reduksjon på om lag 2 år i forhold til basisalternativet. Hvis utgangspunktet er at innkrevingstiden skal være 15 år, kan takstene settes til 36/108 kr (lette/tunge) i bomsnittet.

Fotnoter

1.

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg samt alle personbiler uavhengig av vekt i kjøretøykategori M1 i Autosys.

2.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler som er registrert i kjøretøykategori M1 i Autosys.