Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 128 S (2015–2016)

Bompengefinansiering av E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark

Til innholdsfortegnelse

7 Samferdselsdepartementets vurdering

E18 er den viktigste vegforbindelsen i Telemark og mellom Østlandet og Sørlandet. Strekningen mellom Bamble og Porsgrunn har ikke tilfredsstillende standard. Den er ulykkesutsatt, har lavt hastighetsnivå og påfører randbebyggelsen miljøulemper.

Ny firefelts veg vil redusere reisetiden. Prosjektet gir dermed store framkommelighetsgevinster for trafikantene. I tillegg gir redusert trafikk langs dagens E18 tryggere forhold for lokaltrafikken og myke trafikanter samt reduserte nærføringsulemper for bebyggelsen. Det ventes nedgang i antall ulykker.

Både Telemark fylkeskommune og Bamble kommune har sluttet seg til opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal. Samferdselsdepartementet slutter seg til det foreslåtte opplegget. Det omfatter også foreslått opplegg med vurdering av trafikkregulerende tiltak på dagens E18 dersom trafikken blir for høy.

Til toppen
Til dokumentets forside