Prop. 128 S (2015–2016)

Bompengefinansiering av E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Samferdselsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om bompengefinansiering av E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark .

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om bompengefinansiering av E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark i samsvar med et vedlagt forslag.