Prop. 128 S (2015–2016)

Bompengefinansiering av E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark

Proposisjonen omhandler bompengefinansiering av prosjektet E18 Rugtvedt - Dørdal i Bamble og Porsgrunn kommuner i Telemark. Strekningen er første utbyggingsetappe av E18 Langangen – Dørdal. Utbyggingen vil skje i regi av Nye Veier AS. Dagens veg har varierende standard med mye randbebyggelse og mange kryss og avkjøringer. Den er ulykkesutsatt og har lavt hastighetsnivå. Ny firefelts veg utenom bebyggelsen vil gi framkommelighets- og trafikksikkerhetsgevinster, og lokalbefolkningen blir avlastet for gjennomgangstrafikk. Det legges nå opp til anleggsstart i 2017, og det er planlagt at strekningen åpnes for trafikk i 2020. Forventet utbyggingskostnad er 4 460 mill. kr hvorav bompengebidraget er 1 811 mill. kr.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget