Prop. 139 L (2015–2016)

Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)

Til innholdsfortegnelse

2 Lovregulerte yrker som er omfattet av loven

Arbeids- og sosialdepartementet – Arbeidstilsynet

 • Dykker, klasse A

 • Dykker, klasse B

 • Mobilkranfører (sertifikatkategori G1)

 • Tårnkranfører (sertifikatkategori G2)

 • Portal-/svingkranfører (sertifikatkategori G3)

 • Bro-/traverskranfører (sertifikatkategori G4)

 • Lastebilkranfører (sertifikatkategori G8)

 • Maskinfører – Doser, større effekt enn 15 kW (20,4 HK) (sertifikatkategori M1)

 • Gravemaskinfører, større effekt enn 15 kW (20,4 HK) (sertifikatkategori M2)

 • Maskinfører – Veihøvel, større effekt enn 15 kW (20,4 HK) (sertifikatkategori M3)

 • Maskinfører – Hjullaster, større effekt enn 15 kW (20,4 HK) (sertifikatkategori M4)

 • Maskinfører – Gravelaster, større effekt enn 15 KW (20,4 HK) (sertifikatkategori M5)

 • Maskinfører – Dumper, større effekt enn 15 kW (20,4 HK) (sertifikatkategori M6)

 • Maskinfører – Skraper, større effekt enn 15 kW (20,4 HK) (sertifikatkategori M7)

 • Truckfører – Lavtløftende palletruck, palletruck med permanent plattform, til og med 10 tonn (sertifikatkategori T1)

 • Truckfører – Skyvemasttruck/støttebenstruck til og med 10 tonn (sertifikatkategori T2)

 • Truckfører – Svinggaffeltruck og høytløftende plukk-truck/sidestablende og førerløftende plukktruck til og med 10 tonn (sertifikatkategori T3)

 • Truckfører – Motvektstruck til og med 10 tonn (sertifikatkategori T4)

 • Truckfører – Sidelaster til og med 10 tonn (sertifikatkategori T5)

 • Truckfører – Teleskoptruck med løftekapasitet til og med 10 tonn (sertifikatkategori C1)

 • Truckfører – Rundtsvingende teleskoptruck med løftekapasitet til og med 10 tonn (sertifikatkategori C2)

 • Truckfører – Sidelaster, løftekapasitet over 10 tonn (sertifikatkategori T6)

 • Truckfører – Portaltruck, løftekapasitet over 10 tonn (sertifikatkategori T7)

 • Truckfører – Motvektstruck, gaffelarmer – løftekapasitet over 10 tonn (sertifikatkategori T8)

 • Truckfører – Motvektstruck med permanent container-åk – løftekapasitet over 10 tonn (sertifikatkategori T8.1)

 • Truckfører – Motvektstruck med permanent tømmerklo – løftekapasitet over 10 tonn (sertifikatkategori T8.2)

 • Truckfører – Motvektstruck, teleskopisk bom – løftekapasitet over 10 tonn (sertifikatkategori T8.4)

Finansdepartementet – Finanstilsynet

 • Autorisert regnskapsfører

 • Eiendomsmegler

 • Registrert revisor

 • Statsautorisert revisor

Justis- og beredskapsdepartementet – Finanstilsynet

 • Inkassobevillingshaver

Justis- og beredskapsdepartementet – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Automatiker

 • Automatikkmekaniker

 • Bergsprenger

 • Bergsprengningsleder

 • Brannkonstabel

 • Brannsjef

 • Elektriker

 • Elektroreparatør

 • Energimontør

 • Faglig ansvarlig for arbeid knyttet til arbeidsgivers egne forsyningsanlegg

 • Faglig ansvarlig for arbeid knyttet til elektriske anlegg

 • Faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg

 • Faglige ansvaret for offentlig tilsyn med elektriske anlegg

 • Feiersvenn

 • Forebyggende personell

 • Heismontør

 • Leder for beredskapsavdeling

 • Leder for forebyggende avdeling

 • Linjemontør (Gr. B)

 • Operatør på nødalarmeringssentral

 • Overordnet vakt

 • Person som utfører offentlig tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

 • Profesjonell pyrotekniker

 • Reparatør av elektromedisinsk utstyr

 • Scenepyrotekniker

 • Togelektriker

 • Teknisk sprengningskyndig

 • Utrykningsleder

Justis- og beredskapsdepartementet – Politidirektoratet

 • Vekter

Justis- og beredskapsdepartementet – Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

 • Advokat

 • Rettshjelper

Kunnskapsdepartementet – Utdanningsdirektoratet

 • Lærer i grunnopplæringen

 • Pedagogisk leder i barnehage

 • Styrer i barnehage

 • Yrkesfaglærer

Kulturdepartementet – Kirkerådet

 • Diakon

 • Kantor

 • Kateket

 • Prest i den norske kirke

Kommunal- og regionaldepartementet – Direktoratet for byggkvalitet

 • Periodisk sikkerhetskontrollør for løfteinnretninger

 • Klima- og miljødepartementet – Miljødirektoratet

 • Preparant

Nærings- og fiskeridepartementet – Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

 • Bergteknisk ansvarlig

Olje- og energidepartementet – Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Fagansvarlig damsikkerhet

 • Vassdragsteknisk ansvarlig

Samferdselsdepartementet – Vegdirektoratet

 • Ansvarlig leder ved godkjent fartsskriververksted

 • Faglig leder ved trafikkskole

 • Fører av utrykningskjøretøy

 • Teknisk leder ved godkjent kontrollorgan for periodisk kjøretøykontroll

 • Teknisk leder ved godkjent kjøretøyverksted

 • Trafikklærer

 • Trafikklærer – tilleggskompetanse klassene A1, A2 og A

 • Trafikklærer – tilleggskompetanse tunge klasser

 • Utrykningsinstruktør hos godkjent kursarrangør for utrykningskurs

 • Undervisningsansvarlig hos godkjent kursarrangør for utrykningskurs

Samferdselsdepartementet – Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 • Kvalifisert person for ekomnettautorisasjon

Til dokumentets forside