Prop. 139 L (2015–2016)

Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside