Prop. 139 L (2015–2016)

Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Lovspeil – Direktiv 2005/36/EF og endringsdirektiv 2013/55/EU i konsolidert versjon og utkast til lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Dette lovspeilet er utarbeidet av Kunnskapsdepartementet og viser hvor bestemmelser i direktiv 2005/36/EF og endringsdirektiv 2013/55/EU er å gjenfinne i utkast til lov om yrkeskvalifikasjoner. Vi tar forbehold om eventuelle feil.

Direktiv Artikkel

Nr.

Lov §

Kommentarer

1

§ 1

Gjennomføres i forskrift

2

1

§ 2(1)

Gjennomføres i forskrift

2

Gjennomføres ikke, krav til myndigheter

3

Gjennomføres ikke, krav følger av lex specialis-prinsippet

4

§ 2(3)

3

1

§ 3

Definisjoner er både i lov og forskrift

2

Gjennomføres ikke, ingen slik regulering i Norge

3

§ 2(1), andre pkt.

Gjennomføres i forskrift. Andre Punktum er ikke en gjennomføring av direktiv 2005/36/EF, men følger av direktiv 2004/38/EU

4

1

Gjennomføres ikke, følger av formålsbestemmelsen i loven

2

Gjennomføres ikke, følger av formålsbestemmelsen i loven

3

Gjennomføres ikke, følger av § 2 i loven

4a

1

Ikke nødvendig, krav til Europakommisjonen

2

Gjennomføres i forskrift

3

Gjennomføres ikke, krav til myndigheter

4

Gjennomføres ikke, krav til myndigheter

5 første avsnitt

§ 14(3)

Gjennomføres også i forskrift

5 andre avsnitt

Gjennomføres i forskrift

6

Gjennomføres i forskrift

7

Gjennomføres ikke, krav til Europakommisjonen. Selve rettsakten er tatt inn som vedlegg til forskriften.

8

Gjennomføres ikke, følger av alminnelig forvaltningsprinsipp om at gebyr kun skal dekke kostnadene.

4b

1

Ikke nødvendig, krav til Europakommisjonen

2

Gjennomføres ikke, regler gitt i gjennomføringsakt

3 første avsnitt

§ 14(2)

Gjennomføres også i forskrift

3 andre avsnitt, første setning

Gjennomføres i forskrift

3 andre avsnitt, annen setning følgende

Gjennomføres i forskrift

4

Gjennomføres ikke, regler gitt i gjennomføringsakt. Selve rettsakten er tatt inn som vedlegg til forskriften.

4c

1

Gjennomføres i forskrift

1 siste pkt.

§ 5(1)

2

§ 18

3

Gjennomføres i forskrift

4

Gjennomføres ikke, ingen slike begrensninger i norsk lovverk

4d

1

Gjennomføres i forskrift

2

Gjennomføres i forskrift

3

Gjennomføres i forskrift

4

Gjennomføres i forskrift

5

Gjennomføres i forskrift

6

Gjennomføres i forskrift

7

§ 18

4e

1

Gjennomføres i forskrift

2

Gjennomføres i forskrift

3

Gjennomføres i forskrift

4

Gjennomføres ikke, krav til Europakommisjonen

5

Gjennomføres i forskrift

6

Gjennomføres ikke, krav til Europakommisjonen

7 første avsnitt

Gjennomføres i forskrift

7 andre avsnitt

Gjennomføres ikke, krav til Europakommisjonen. Selve rettsakten er tatt inn som vedlegg til forskriften.

4f

1

§§ 4(2) og 8(3)

Gjennomføres også i forskrift

2

Gjennomføres i forskrift

3

Gjennomføres ikke, krav til myndigheter

4

Gjennomføres i forskrift

5

Gjennomføres i forskrift

6

Gjennomføres ikke i egen bestemmelse, følger av plassering i forskriften

5

1 a)

§ 4(1)

1 b)

Gjennomføres i forskrift

2 første avsnitt

Gjennomføres ikke, prinsippet er hjemlet i forskriften

2 andre avsnitt

Gjennomføres i forskrift

3

Gjennomføres i forskrift

6

a)

Gjennomføres ikke. Det er ikke krav om medlemskap etc. i yrkesorganisasjoner eller lignende for å kunne utøve et yrke i Norge.

b)

Gjennomføres ikke. Det er ikke krav om en ren formell registrering i folketrygden for å motta refusjon.

7

1

§ 5(1)

2

Gjennomføres i forskrift. Bokstav f) i direktivet reguleres i HODs regelverk.

2a

Gjennomføres ikke, ingen slik begrensning i Norge

3

Gjennomføres i forskrift

4 første

§ 6(1)

Gjennomføres også i forskrift

4 andre

§ 7(1)

Gjennomføres også i forskrift

4 tredje

§ 7(1)

Gjennomføres også i forskrift

4 fjerde

§ 7(1)

Gjennomføres også i forskrift

4 femte

§ 7(1) andre punktum

Gjennomføres også i forskrift

4 sjette

§17(2)

Gjennomføres også i forskrift

8

1

§ 20

Gjennomføres også i forskrift

2

Gjennomføres i forskrift

9

Gjennomføres i forskrift. Bokstav e gjennomføres ikke fordi dette er en regel om skatt. EØS-avtalen har spesifikt unntatt regler om skatt.

10

§ 8

Gjennomføres også i forskrift

11

Gjennomføres i forskrift

12

Gjennomføres i forskrift

13

1

§ 8(2)

2

Gjennomføres i forskrift

3

Gjennomføres i forskrift

4

Gjennomføres i forskrift

14

1

Gjennomføres i forskrift

2

Gjennomføres i forskrift. Gjennomfører ikke andre og tredje avsnitt i artikkel 14(2), krav til Europakommisjonen

3 første

Gjennomføres i forskrift

3 andre

Gjelder helsepersonell

3 tredje

Gjennomføres i forskrift

3 fjerde

Gjennomføres i forskrift

3 femte

Gjennomføres i forskrift

4

Gjennomføres i forskrift

5

Gjennomføres i forskrift

6

Gjennomføres i forskrift

7

Gjennomføres i forskrift

15

Artikkelen er opphevet ved direktiv 2013/55/EU

16

§ 9

Gjennomføres også i forskrift

17

1

Gjennomføres i forskrift

2

Gjennomføres i forskrift

3

Gjennomføres ikke, frisør er ikke et regulert yrke i Norge

18

1

Gjennomføres i forskrift

2

Gjennomføres i forskrift

19

1

Gjennomføres i forskrift

2

Gjennomføres i forskrift

20

Gjennomføres ikke, delegert myndighet til Europakommisjonen

21

Gjelder helsepersonell og dyrehelsepersonell

21a

Gjennomføres ikke, krav til myndighetene overfor Europakommisjonen

22

1 a)

Gjennomføres ikke, krav til myndigheter

1 b)

Prinsippet om å fremme faglig utvikling er regulert i universitets- og høyskoleloven § 1-3 bokstav a, g og i.

2

Gjennomføres ikke, krav til myndighetene

23-37

Gjelder harmonisert utdanning for lege inklusiv spesialist, sykepleie, tannlege inklusiv spesialist

38-39

Gjelder harmonisert utdanning for veterinær

40-45

Gjelder harmonisert utdanning for jordmor og provisorfarmasøyt

46-49

Gjennomføres ikke, arkitekt er ikke et regulert yrke i Norge

49a

§ 10

Gjennomføres også i forskrift. Europakommisjonen er gitt hjemmel til å utarbeide rettsakter på området

49b

§11

Gjennomføres også i forskrift. Europakommisjonen er gitt hjemmel til å utarbeide rettsakter på området

50

1

§12(1)

Gjennomføres også i forskrift

2

Gjennomføres i forskrift

3

Gjennomføres i forskrift

3a

Gjennomføres i forskrift

3b

Gjennomføres i forskrift

4

Gjennomføres ikke, krav til myndigheter

51

1

Gjennomføres i forskrift

2

§ 13(1)

3

§ 13(2)

52

1

§ 16(2)

Gjennomføres i forskrift

2

Gjennomføres ikke, har ikke slik regulering i Norge

3

Gjennomføres ikke, har ikke slik regulering i Norge

53

1

§ 15

2

Gjennomføres ikke, krav til myndigheter

3

Gjennomføres i forskrift

4

Gjennomføres i forskrift

54

§ 16(1)

Gjennomføres i forskrift

55

Gjelder helsepersonell

55a

Reguleres i den aktuelle lov/forskrift som har krav til praksis for å kunne utøve yrket

56

1

§ 19(1)

2 første avsnitt

§ 19(1)

56

2 andre avsnitt

Gjennomføres ikke, krav til myndigheter

2a

§ 19(1) siste pkt.

3

Gjennomføres ikke, krav til myndigheter

4

§ 22

56a

1

§ 20(1)

Gjennomføres også i forskrift. Bokstav a til k i direktivet gjennomføres ikke, gjelder helsepersonell og veterinær

2

§ 20(1)

Gjennomføres også i forskrift

3

§ 20(2)

Gjennomføres også i forskrift

4

Gjennomføres ikke, krav til myndigheter

5

Gjennomføres i forskrift

6

Gjennomføres i forskrift

7

Gjennomføres i forskrift

8

Gjennomføres ikke, krav til Europakommisjonen

57

1

§ 21

2

Gjennomføres ikke, krav til myndigheter

3

Gjennomføres ikke, fremgår av forvaltningspraksis

4

Gjennomføres ikke, krav til myndigheter

5

Gjennomføres ikke, krav til myndigheter

57a

1

§ 17

Gjennomføres også i forskrift

2

Gjennomføres i forskrift

3

Gjennomføres ikke, krav til myndigheter

4

Gjennomføres ikke, krav til myndigheter

57b

1

§ 23(1)

Gjennomføres i forskrift

2

§ 23(1) og (2)

3

§ 23(2)

4

Gjennomføres ikke, krav til myndigheter

57c

Gjennomføres ikke, krav til Europakommisjonen

58

Gjennomføres ikke, krav til Europakommisjonen

59

Gjennomføres ikke, krav til myndigheter og til Europakommisjonen

60

1

§ 24

Gjennomføres også i forskrift. Rapporteringsforpliktelser.

2

Gjennomføres ikke, krav til Europakommisjonen

61

Gjennomføres ikke, krav til Europakommisjonen

62

Gjennomføres ikke. Opphevelse av tidligere direktiver.

63

Gjennomføringsfrister.

64

Ikrafttredelsesbestemmelse

65

Formalia

Til dokumentets forside