Prop. 139 L (2015–2016)

Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag til lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven). Forslaget gjennomfører europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/55/EU om endring av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Kunnskapsdepartementet har gjennomgått norsk lovgivning med sikte på å avdekke hvilke konsekvenser direktivene vil ha for Norge og eventuelle behov for lovendringer som følge av direktivene. Lovforslaget gjennomfører pliktene som følger av yrkeskvalifikasjonsdirektivet.

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet med endringsdirektivet gjennomføres med dette ved en horisontal lov og en horisontal forskrift. Lovforslaget er hovedsakelig en fullmaktslov, og de detaljerte bestemmelsene reguleres i den horisontale forskriften.

Lovforslaget gjelder ikke for yrker som omfattes av lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) og lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven). For godkjenning av disse yrkene gjelder egne lover og forskrifter som allerede gjennomfører direktiv 2005/36/EF. Forslag til endringer i disse regelverkene som en følge av endringsdirektiv 2013/55/EU, vil sendes på egen høring av Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Forskrifter gitt i medhold av helsepersonelloven og dyrehelsepersonelloven regulerer yrker som omfattes både av automatisk godkjenning på grunnlag av samordning av minstekrav for utdanning og av generell godkjenning. Lovforslaget inneholder ingen bestemmelser om automatisk godkjenning på grunnlag av samordning av minstekrav for utdanning (artikkel 21 til 49 i direktivet), men forslaget inneholder bestemmelsene om generell godkjenning etter kvalifikasjonsbevis. Bestemmelser om generell godkjenning vil således finnes i tre forskjellige regelsett; den horisontale loven, helsepersonelloven og dyrehelsepersonelloven.

Figur 1.1 Godkjenningsordninger etter direktiv 2005/36/EF

Figur 1.1 Godkjenningsordninger etter direktiv 2005/36/EF

Figuren viser de ulike godkjenningsordningene som omfattes av direktiv 2005/36/EF. Foreløpig er det ingen yrker som er omfattet av godkjenning som følge av felles opplæringsrammer. Yrker som omfattes av godkjenning som en følge av samordning av minstekrav for utdanning er unntatt loven (arkitekt er ikke et regulert yrke i Norge).

Loven omfatter videre ikke yrker som hører inn under særdirektiver. Med særdirektiv menes direktiver som særlig regulerer godkjenning for ett eller flere yrker i EØS, for eksempel yrker innen jernbane, sjø- og luftfart. Per 1. februar 2016 er det 163 regulerte yrker som er omfattet av direktiv 2005/36/EF, hvorav 72 helsepersonellyrker, inkludert ulike spesialiseringer for lege og tannlege, og fire dyrehelsepersonellyrker. Det er derfor 87 yrker som omfattes av lovforslaget.

Proposisjonen vil omtale yrkeskvalifikasjonsdirektivet og endringsdirektivet. Når det gjelder omtalen av direktiv 2005/36/EF og forholdet til de tidligere direktivene vises det til St.prp. nr. 29 (2007–2008) om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 142/2007 av 26. oktober 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

I skrivende stund er ikke endringsdirektivet innlemmet i EØS-avtalen.

Denne proposisjonen gjelder gjennomføring av direktiv 2005/36/EF med endringer i norsk rett. Det vil bli fremlagt en egen proposisjon for samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/55/EU om endring av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Endel avklaringer i forhold til den praktiske implementeringen av varslingsmekanismer, utstedelse av profesjonskort, opprettelse av et assistansesenter, elektronisk søknad og elektronisk informasjon vil fastsettes i forskrift når den trer i kraft.

Til forsiden