Prop. 139 L (2015–2016)

Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringsdirektivet innfører en del ordninger som vil få administrative konsekvenser, dette gjelder innføring av varslingsmekanismer, europeisk profesjonskort og økt krav til administrativt samarbeid. Videre gir direktivet yrkesutøvere en rett til å søke om godkjenning elektronisk, enten direkte hos godkjenningsmyndigheten eller via et sentralt kontaktpunkt. Dette vil føre til en forenkling både for yrkesutøver og godkjenningskontor. Endringen vil få økonomiske konsekvenser hos de godkjenningsmyndighetene der det i dag ikke er mulig å søke om godkjenning elektronisk. Videre vil det kunne oppstå utgifter i forbindelse med utarbeidelse av elektronisk informasjon og opprettelse av et assistansesenter. Det vil kunne komme flere søknader om godkjenning enn før fordi det ikke lenger er mulig å avvise søknader fra yrkesutøvere med flere enn ett nivås forskjell i utdanningen, jf. endringen i artikkel 13. Kunnskapsdepartementet anser at dette er mindre justeringer som kan tas innenfor eksisterende budsjetter.

En nærmere omtale av de økonomiske og administrative konsekvenser som følger av endringsdirektivet, vil bli nærmere presentert i proposisjon til Stortinget om samtykke til deltakelse i beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/55/EU om endring av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbeidet ved hjelp av informasjonssystemet for det indre marked («IMI-forordningen»).

Til dokumentets forside