Prop. 164 L (2015–2016)

Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven)

Til innholdsfortegnelse

17 Opplysninger som er gradert i medhold av beskyttelsesinstruksen

17.1 Gjeldende rett og forslaget i høringsnotatet

Adressesperre i Folkeregisteret brukes som et beskyttelsestiltak for trusselutsatte personer. For å beskytte innholdet i et dokument, kan det i medhold av beskyttelsesinstruksen 17. mars 1972 nr. 3352 besluttes at dokumentet skal ilegges beskyttelsesgrad «strengt fortrolig» eller «fortrolig». Instruksen omfatter dokumenter, uavhengig av hvilket medium de er tilgjengelig på. Beslutning om adressesperring med hjemmel i beskyttelsesinstruksen registreres i Folkeregisteret på grunnlag av melding fra Kripos, jf. folkeregisterforskriften § 3-2 nr. 10. I barnevernsaker treffer Skattedirektoratet beslutning om gradering av adresseopplysning etter anmodning fra barneverntjenesten, jf. forskriftens § 9-5. Adresseopplysning gradert fortrolig kan kun utleveres til offentlig myndigheter som har hjemmel for å innhente taushetsbelagte opplysninger. For øvrig skal søknad om utlevering av adresseopplysninger som er gradert etter beskyttelsesinstruksen, avgjøres av henholdsvis barneverntjenesten og politiet.

Høringsnotatet foreslo å videreføre gjeldende rett om graderte opplysninger i Folkeregisteret.

17.2 Høringsinstansenes merknader

Justis- og beredskapsdepartementet viser til at gradering etter beskyttelsesinstruksen ikke i seg selv gir hjemmel til å unnta opplysninger fra innsyn, og at det er fastsatt i instruksen § 3 at slik gradering bare kan skje når det foreligger hjemmel for unntak fra innsyn etter offentleglova. En automatisk og permanent sperring av opplysninger som er gradert etter beskyttelsesinstruksen, vil dermed ikke være i samsvar med det vanlige systemet for behandling av slike opplysninger.

Forsvarsdepartementet viser til at det for å kunne gjennomføre sikkerhetsklareringer av en person vil være behov for å innhente fra Folkeregisteret opplysninger som er gradert i henhold til beskyttelsesinstruksen. Forsvarsdepartementet forutsetter at forslag til ny § 10-4 ikke medfører en utvidelse av hvilke graderte opplysninger etter beskyttelsesinstruksen som skal sperres og således ikke utleveres, enn det som i dag følger av folkeregisterforskriften § 9-5.

17.3 Departementets vurdering

Etter forslaget til ny folkeregisterlov vil opplysninger om adresse i utgangspunktet ikke være underlagt taushetsplikt. I visse tilfeller er det likevel behov for å beskytte opplysninger om hvor en person bor, og departementet legger til grunn at dagens system med adressesperring i Folkeregisteret av opplysninger som er gradert etter beskyttelsesinstruksen, skal videreføres. I utgangspunktet er slik gradering et tiltak som benyttes for å beskytte opplysninger om adresse, men det kan også i enkelte tilfelle være aktuelt for andre typer opplysninger, som for eksempel opplysninger om personens barn og foreldre.

Gradering av et dokument etter beskyttelsesinstruksen kan bare foretas når dokumentet kan unntas fra offentlighet i medhold av offentleglova, jf. beskyttelsesinstruksen § 3. Etter offentleglova § 24 tredje ledd kan det gjøres unntak fra innsyn i opplysninger blant annet når unntak er påkrevd fordi innsyn ville kunne lette gjennomføringen av straffbare handlinger eller utsette enkeltpersoner for fare. Gradering av et dokument kan besluttes dersom visse skadevirkninger kan inntre. Når det gjelder gradering av personopplysninger som er registrert i Folkeregisteret, er dette mest aktuelt hvis det kan forårsake skade for en enkeltperson om innholdet i opplysningene blir kjent for uvedkommende. Beslutning om å innvilge adressesperre i medhold av beskyttelsesintruksen for trusselutsatte personer, treffes av politiet (Kripos). I barnevernsaker treffes beslutningen av barneverntjenesten.

Opplysninger i Folkeregisteret som det blir besluttet at skal graderes etter beskyttelsesintruksen, vil som oftest være opplysninger som omfattes av taushetsplikten, fordi de kan røpe et forhold som må anses personlig, jf. utkastet § 9-1 annet ledd og tilsvarende bestemmelse i forvaltningsloven § 13 annet ledd. Også dersom grunnlaget for graderingen er at det kan gjøres unntak for opplysningene etter et av alternativene i offentleglova § 24 tredje ledd, vil det være behov for å beskytte opplysningene. Departementet foreslår derfor å videreføre de gjeldende strengere reglene for utlevering av graderte opplysninger, se omtale under punkt 18.4.5.

Til forsiden