Prop. 164 L (2015–2016)

Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven)

Til innholdsfortegnelse

22 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget til ny folkeregisterlov er i hovedsak en videreføring av folkeregisterloven fra 1970 og deler av folkeregisterforskriften fra 2007. De økonomisk og administrative konsekvensene av selve lovforslaget er derfor begrenset. Forslaget må imidlertid sees i sammenheng med prosjektet for modernisering av Folkeregisteret. Dette har en kostnadsramme på 536 mill. kroner, og er omtalt i Prop. 1 S (2015–2016) s. 99.

Til forsiden