Prop. 164 L (2015–2016)

Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven)

Til innholdsfortegnelse

11 Meldeplikt til Folkeregisteret

11.1 Den enkeltes meldeplikt

11.1.1 Gjeldende rett og forslaget i høringsnotatet

Mange av opplysningene i Folkeregisteret blir registrert etter informasjonsutveksling mellom Folkeregisteret og offentlige myndigheter og virksomheter. Den enkelte person må selv melde fra til Folkeregisteret om enkelte opplysninger, og reglene om dette står i folkeregisterloven. Det gjelder adresse, endring av navn og fødsel som har funnet sted uten at lege eller jordmor er til stede.

I høringsnotatet foreslås å videreføre gjeldende rett om den enkeltes meldeplikt til Folkeregisteret for disse opplysningstypene.

11.1.2 Departementets vurdering

Få høringsinstanser har uttalt seg om dette, og departementet legger til grunn at gjeldende rett på dette punkt videreføres.

11.2 Offentlige myndigheters og virksomheters meldeplikt

11.2.1 Gjeldende rett og forslaget i høringsnotatet

God kvalitet på opplysningene i Folkeregisteret avhenger av samarbeid og informasjonsutveksling med andre offentlige myndigheter og virksomheter og samhandling med andre registre. De fleste opplysningene i Folkeregisteret blir lagt inn etter melding fra andre offentlige myndigheter og virksomheter i henhold til folkeregisterloven § 12. For eksempel blir barn som fødes på sykehus i Norge registrert etter melding innsendt fra sykehuset. Vigsel registreres etter innmelding fra vigsler, separasjon meldes inn fra fylkesmannen, osv. Folkeregisterloven fastslår at offentlige myndigheter, uten hinder av taushetsplikt, plikter å gi de meldinger og opplysninger som er nødvendige for registerføringen. Nærmere detaljer om meldeplikten er inntatt i folkeregisterforskriften.

Høringsnotatet foreslo å videreføre denne bestemmelsen.

11.2.2 Høringsinstansenes merknader og departementets vurdering

Få høringsinstanser har uttalt seg om dette. God informasjonsutveksling med brukerne av Folkeregisteret er et bærende element for Folkeregisteret som et nav for personopplysninger. Departementet legger til grunn at prinsippet om informasjonsutveksling med andre offentlige myndigheter og virksomheter videreføres. Deres melde- og opplysningsplikt hjemles i folkeregisterloven, og nærmere regler om meldeplikten fastsettes i forskrift, jf. utkast til § 7-1. Betegnelsen «melding» vil omfatte elektroniske meldinger og meldinger som sendes inn på annen måte.

Skattedirektoratet foreslår et tillegg i lovforslagets § 7-1, slik at offentlige myndigheter og virksomheter også får meldeplikt om avvik fra registrerte opplysninger som de i sitt arbeid blir kjent med. Direktoratet har erfart at andre myndigheter, blant annet Helfo, utenriksstasjoner og NAV, har hatt opplysninger som Folkeregisteret ellers ikke mottar. Dette har særlig omhandlet personer som har utvandret fra Norge uten å overholde meldeplikten til Folkeregisteret. Skattedirektoratet peker på at en uoppfordret meldeplikt i slike tilfeller for offentlige myndigheter og virksomheter kan føre til betydelig flere korrekte bostedsadresser i Folkeregisteret. Direktoratet mener derfor det er behov for en slik hjemmel. Departementet legger dette til grunn og foreslår en hjemmel som klargjør at offentlige myndigheter og virksomheter uoppfordret skal melde i fra til folkeregistermyndigheten dersom de i sitt arbeid blir kjent med opplysninger som avviker fra det som er registrert i Folkeregisteret. Bestemmelsen vil antakelig være mest praktisk når det gjelder opplysning om bostedsadresse. Departementet mener likevel meldeplikten ikke bør begrenses til adresseopplysninger, men gjøres generell for å bidra til best mulig kvalitet på alle opplysningene i Folkeregisteret. Det foreslås å tilføye en setning om dette i utkastet til § 7-1 første ledd.

Helsedirektoratet har stilt spørsmål ved om loven bør angi hvem som skal ha meldeplikt om dødsfall. Direktoratet viser til at leger har meldeplikt om dødsfall de blir kjent med, og at meldeskjema for dødsfall inneholder prosedyrer for en medisinsk del og en sivilrettslig del. Denne meldeordningen er under revisjon og skal bli elektronisk.

Et bedre og mer effektivt system for registrering av dødsfall inngår i arbeidet med modernisering av Folkeregisteret. Departementet legger til grunn at det vil være hensiktsmessig om melding om dødsfall kan sendes direkte fra legen til Folkeregisteret. Melding om dødsfall er i dag regulert i folkeregisterforskriften, og departementet legger til grunn at eventuelle endringer i dagens løsning reguleres i forskrift.

Til dokumentets forside