Prop. 164 L (2015–2016)

Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven)

Til innholdsfortegnelse

19 Kontrollbestemmelser

19.1 Gjeldende rett og forslaget i høringsnotatet

Folkeregisterloven § 11 fastsetter at personer over 15 år har opplysningsplikt til folkeregistermyndigheten om egne forhold. I tillegg har loven bestemmelser om kontroll av bostedsadresse (§§ 10 og 11). I høringsnotatet ble disse bestemmelsene foreslått videreført, med enkelte språklige forenklinger. I tillegg ble det foreslått en ny bestemmelse om innhenting av kontrollopplysninger fra posttilbyder, ekomtilbyder, nettselskap og strømleverandør.

19.2 Høringsinstansenes merknader og departementets vurdering

Skattedirektoratet mener at opplysning om yrke og arbeidsgiver kan være nødvendig for den løpende meldingsbehandlingen og kontrollarbeidet. Direktoratet er enig i at disse to opplysningene ikke skal registreres i Folkeregisteret, men peker på at de kan være nødvendige for å vurdere om en flyttemelding er fiktiv. Arbeidsstedets plassering kan si noe om flyttingen er reell. Opplysning om yrke og arbeidssted vil også være relevant for å vurdere om flyttingen eventuelt reguleres av spesialbestemmelser for sjøfolk, militære, regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter mv. Direktoratet mener derfor at opplysning om yrke og arbeidssted bør føyes til oppregningen i § 11-1, slik at registermyndigheten om nødvendig kan be om slik opplysning. Departementet tar dette til følge.

SSB og Norsk tjenestemannslag støtter forslaget om adgang til å innhente tredjepartsopplysninger fra posttilbyder, ekomtilbyder, nettselskap og strømleverandør om personers kundeforhold i forbindelse med kontroll av bostedsadresse. Ingen høringsinstanser har hatt innvendinger mot slik kontrollmulighet, og departementet opprettholder forslaget.

Skattedirektoratet har, i tillegg til kontroll av enkeltadresser som er hjemlet i høringsforslagets § 11-2, behov for samkjøring med postadresser fra postoperatørenes postregistre. Det vil kunne avdekke forskjeller mellom postadresser og bostedsadresser, noe som kan gi indikasjoner på at bostedsadresse er feil. Direktoratet foreslår på denne bakgrunn at hjemmel til slik masseinnhenting inntas i et nytt annet ledd i høringsforslagets § 11-2. Departementet slutter seg til dette, og foreslår følgende tilføyelse som nytt annet ledd i § 11-2:

«For å avdekke feil i bostedsregistreringen kan registermyndigheten innhente opplysninger fra posttilbyder om et antall registrerte personer for elektronisk sammenligning med opplysninger i registeret. Opplysninger innhentet ved slik masseinnhenting skal slettes så snart kontrollen er gjennomført.»
Til dokumentets forside