Prop. 164 L (2015–2016)

Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven)

Til innholdsfortegnelse

14 Varsling til brukere av registeret

14.1 Gjeldende rett og forslaget i høringsnotatet

Gjeldende folkeregisterlov har ingen generell bestemmelse om varsling fra folkeregistermyndigheten om feil i registeret. I folkeregisterforskriften § 9-7 er inntatt en regel om meldeplikt til bidragsfogden når morskap, farskap eller medmorskap ikke er lagt til grunn i overensstemmelse med reglene i barneloven. Med hjemmel i denne bestemmelsen skal folkeregistermyndigheten, uten hinder av taushetsplikt, sende melding til bidragsfogden dersom det f. eks. i forbindelse med registrering av et barn født i utlandet viser seg at det ikke er oppgitt far til barnet, eller at en kvinne som er registrert som mor, ikke er den som har født barnet.

I høringsnotatet ble det foreslått å lovfeste en generell regel om adgang for folkeregistermyndigheten til uten hinder av taushetsplikt å kunne varsle andre offentlige myndigheter og virksomheter samt finansinstitusjoner om opplysninger de kan ha bruk for i sitt arbeid.

Det ble foreslått presisert i bestemmelsen at andre offentlige myndigheter og virksomheter samt finansinstitusjoner kan varsles når registermyndigheten har mistanke om at registrerte personopplysninger knytter seg til en falsk eller uriktig identitet. Det ble vist til at falske eller uriktige identiteter i Folkeregisteret er svært uheldig, og at det derfor er viktig at de raskt ryddes ut av Folkeregisteret og andre sentrale registre. Det ble derfor foreslått at muligheten for å informere og varsle andre offentlige myndigheter og finansnæringen inntrer når registermyndigheten har mistanke om at registrerte personopplysninger knytter seg til en falsk eller uriktig identitet.

14.2 Høringsinstansenes merknader

Justis- og beredskapsdepartementet slutter seg til forslaget og fremholder at ved falsk eller uriktig identitet er det avgjørende at andre får informasjon. Justisdepartementet ber om at det i tillegg vurderes om det er behov for å utvide presiseringen til også å omfatte helsesektoren for å fange opp «barn med flere mødre». Videre kan det ifølge Justis- og beredskapsdepartementet være hensiktsmessig å presisere at utvekslingen også gjelder med andre land ettersom id-kriminalitet skjer på tvers av landegrenser.

UDI, Finans Norge, Statens vegvesen, Skatteetatens landsforbund og Norsk tjenestemannslag støtter forslaget.

14.3 Departementets vurdering

Departementet opprettholder forslaget i høringsnotatet, men endrer ordlyden til «falsk eller fiktiv» identitet. Bruk av falsk identitet innebærer misbruk av en annen persons identitet, mens fiktiv identitet betegner en identitet som reelt sett ikke eksisterer. Folkeregistermyndigheten vil med hjemmel i bestemmelsen kunne varsle offentlige myndigheter og virksomheter samt finansforetak om opplysninger de kan ha bruk for i sitt arbeid. Dette omfatter også den offentlige helsetjenesten. De høringsinstansene som har uttalt seg om forslaget er positive, og departementet mener det er viktig å klargjøre hjemmelsgrunnlaget for at folkeregistermyndigheten kan varsle brukere av registeret om opplysninger de kan ha bruk for i sitt arbeid.

Til forsiden