Prop. 164 L (2015–2016)

Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven)

Til innholdsfortegnelse

8 Registreringspliktige personer, identifikasjonsnummer

8.1 Gjeldende rett og forslaget i høringsnotatet

Folkeregisterloven § 1 annet punktum gir regler om hvem som skal registreres i Folkeregisteret. Bestemmelsen angir positivt at personer som er eller har vært bosatt i Norge, er født i Norge eller har fått tildelt fødselsnummer eller d-nummer, skal registreres. Bestemmelsen ble i høringsnotatet foreslått videreført i § 2-1. Reglene om fødselsnummer og d-nummer står i dag i folkeregisterforskriften §§ 2-2 flg. I høringsnotatet ble det foreslått å fastsette i loven hvilke personer som registreres med henholdsvis fødselsnummer og d-nummer, og hvordan nummeret er bygget opp og i hvilke situasjoner det kan endres.

8.2 Høringsinstansenes merknader

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stilt spørsmål ved om utkastets § 2-2 annet til fjerde ledd om identifikasjonsnummer heller bør fastsettes i forskrifts form. For øvrig har ingen av høringsinstansene har hatt spesielle merknader til utkastet til bestemmelsene i høringsutkastets kapittel 2 som regulerer registreringspliktige personer og identifikasjonsnummer.

8.3 Departementets vurdering

Departementet opprettholder i utgangspunktet forslaget fra høringsnotatet om utforming av bestemmelsene om hvem som skal registreres i Folkeregisteret i § 2-1 og om identifikasjonsnummer i § 2-2. Departementet legger til grunn at det bør fremgå av loven hvordan identifikasjonsnummeret i hovedtrekk er bygget opp, og i hvilke tilfeller nummeret kan endres. Dette er den sentrale identifikatoren knyttet til den enkelte person, og bestemmelsene om fastsettingen og endring av nummeret bør derfor ha lovs rang. Dagens nummerserier for fødselsnummer og d-nummer har grunnet kapasitetshensyn begrenset levetid, og det pågår et utredningsarbeid om innføring av nytt identifikasjonsnummer. Eventuell innføring av nytt identifikasjonsnummer vil ligge noen år frem i tid, og kan medføre behov for endringer i folkeregisterlovens bestemmelse om identifikasjonsnummer.

Til forsiden