Prop. 164 L (2015–2016)

Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven)

Til innholdsfortegnelse

25 Merknader til endringer i andre lover

Til domstolloven § 63b

Bestemmelsen er ny og gir domstolene hjemmel til, uten hinder av taushetsplikt, å innhente fra folkeregistermyndighetene de opplysninger som er nødvendige for utførelsen av oppgaver etter prosesslovgivningen eller andre oppgaver som er fastsatt i lov. Hva som regnes som domstoler fremgår av domstolloven §§ 1 og 2. Hva som regnes som prosesslovgivningen er ikke fastsatt i lov eller forskrift, men oppregningen i forskrift til offentleglova 17. oktober 2008 nr. 119 § 3 gir veiledning.

Til tinglysingsloven § 38 d

Bestemmelsen er ny og fastsetter at folkeregistermyndigheten, uten hinder av taushetsplikt, skal gi de opplysninger som er nødvendig for utførelsen av oppgaver etter tinglysingsloven.

Til lov om trudomssamfunn og ymist anna § 19 b første ledd annet punktum

Navnet på registeret endres til Folkeregisteret.

Til lov om tilskott til livssynssamfunn § 5 tredje ledd annet punktum

Navnet på registeret endres til Folkeregisteret.

Til statistikkloven § 2-8

Bestemmelsen viderefører folkeregisterloven § 14 første ledd femte punktum og gir Statistisk sentralbyrå hjemmel til, uten hinder av taushetsplikt, å innhente fra Folkeregisteret opplysninger som er nødvendige for utarbeidelse av offisiell statistikk.

Til arkivlova § 21 a

Bestemmelsen er ny og gir Arkivverket hjemmel til, uten hinder av taushetsplikt, å innhente fra Folkeregisteret opplysninger når det er nødvendig for å løse oppgavene til etaten. Ved framfinning i arkiv som er avlevert til Arkivverket er det ofte nødvendig for depotinstitusjonen å gå til Folkeregisteret for å hente inn relevante opplysninger. I enkelte tilfeller vil det være behov for innsyn i opplysninger som er underlagt taushetsplikt etter folkeregisterloven.

Til politiloven § 29 a

Bestemmelsen viderefører forskriftens § 9-3 nr. 1 femte ledd første punktum, og gir politiet hjemmel til uten hinder av taushetsplikt, å innhente fra folkeregistermyndigheten de opplysninger som er nødvendige for utførelsen av oppgaver etter politiloven eller andre oppgaver som følger av lov eller sedvane.

Til folketrygdloven § 21-4 første ledd annet punktum

Navnet på registeret endres til Folkeregisteret.

Til navneloven §§ 3, 8 og 14

Navnet på registeret endres til Folkeregisteret.

Til introduksjonsloven § 25 første ledd

Navnet på registeret endres til Folkeregisteret.

Til statsborgerloven § 29 bokstav f

Bestemmelsen er ny. «Folkeregisteret» tilføyes som ny bokstav f, og gir organ som behandler en sak etter statsborgerloven hjemmel til, uten hinder av taushetsplikt, å pålegge folkeregistermyndigheten å utlevere opplysninger i samsvar med forskrift etter bestemmelsens fjerde ledd.

Til skattebetalingsloven § 3-4

Bestemmelsen er ny og innebærer at innkrevingsmyndighetene kan kreve at folkeregistermyndigheten uten hinder av taushetplikt gir de opplysningene som er nødvendige for innkrevingsmyndighetenes arbeid etter loven.

Til matrikkellova § 22 tredje ledd siste punktum

I § 22 tredje ledd siste punktum tilføyes «uten hinder av teieplikt».

Til offentleglova § 2 femte ledd

Bestemmelsen er ny og fastslår at offentleglova ikke gjelder ved innsyn i eller krav om utlevering av opplysninger fra Folkeregisteret. Dette gjelder opplysningene som er registrert om den enkelte person i medhold av lovutkastet § 3-1, og ikke for eksempel innsyn i dokumenter om driften av registeret. Det vises til nærmere omtale i punkt 6.5.2.

Til tolloven § 12-2 annet ledd

«Folkeregistermyndigheten» føyes til i bestemmelsen, slik at folkeregistermyndigheten uten hinder av taushetsplikt skal gi opplysninger av betydning for tollmyndighetenes arbeid med toll og vareførsel til og fra landet.

Til utlendingsloven § 84 første ledd bokstav g

Bestemmelsen er ny og gir organ som behandler en sak etter utlendingsloven hjemmel til, uten hinder av taushetsplikt, å pålegge folkeregistermyndigheten å utlevere opplysninger om utlendinger eller andre loven gjelder for.

Til SI-loven § 5 femte ledd

Bestemmelsen er ny og gir Statens innkrevingssentral hjemmel til, uten hinder av taushetsplikt, å innhente fra Folkeregisteret opplysninger som er nødvendige for innkrevingen.

Til pasientjournalloven §§ 18 og 21

Navnet på registeret endres til Folkeregisteret.

Til helseregisterloven §§ 14, 19 og 24

Navnet på registeret endres til Folkeregisteret.

Til finansforetaksloven § 16-2 femte ledd

Bestemmelsen viderefører utlevering av visse taushetsbelagte opplysninger til finansforetak etter folkeregisterloven § 13 første ledd tredje punktum, og fastsetter at finansforetak kan begjære utlevert fra Folkeregisteret opplysning om ektefelle, barn og foreldre, og at folkeregistermyndigheten, uten hinder av taushetsplikt, kan utlevere opplysningen når det er nødvendig for utførelsen av oppgaver etter finansforetaksloven. Gjeldende femte ledd blir nytt sjette ledd.

Til skatteforvaltningsloven § 10-5 annet ledd bokstav h og ny bokstav i

Stortinget vedtok 27. mai 2016 nr. 14 lov om skatteforvaltning. Loven trer i kraft 1. januar 2017. Skatteforvaltningsloven § 10-5 annet ledd regulerer hvilke kontrollopplysninger skattemyndighetene kan innhente fra offentlige myndigheter uten hinder av taushetsplikt. Departementet foreslår at det i skatteforvaltningsloven § 10-5 annet ledd ny bokstav i tas inn en bestemmelse om at folkeregistermyndigheten uten hinder av taushetsplikt og etter krav fra skattemyndighetene, skal gi de opplysningene som er nødvendige for skattemyndighetenes fastsetting av skatt.

Til forsiden