Prop. 220 L (2020–2021)

Lov om pengespill (pengespilloven)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for lovforslaget

2.1 Innledning

Pengespill er regulert på nasjonalt nivå. Det følger av folkerettens suverenitetsprinsipp at den enkelte stat har eksklusiv jurisdiksjon over sitt eget territorium. På pengespillområdet innebærer dette at staten i utgangspunktet står fritt til å bestemme om det skal være tillatt å tilby pengespill i landet, og i så fall hvilke pengespill det skal være lov å tilby.

Utgangspunktet i norsk lovgivning er at pengespill og lotteri er forbudt. Forbudet har vært et prinsipp i norsk lovgivning i flere hundre år. Prinsippet var tidligere nedfelt i straffeloven av 1902 § 298 som slo fast at det er forbudt å arrangere «Lykkespil, som ikke ved særskilt Lov er tilladt». Den reviderte straffeloven av 2005 har en annen oppbygning, og har overlatt til særlovgivningen å sikre tilstrekkelige straffehjemler på det enkelte område.

Myndighetene har ønsket å åpne for lotterier og pengespill på visse vilkår, og dette er gjort gjennom følgende lover:

 • lov av 1. juli 1927 nr. 3 om veddemål ved totalisator (totalisatorloven)

 • lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (pengespilloven)

 • lov av 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (lotteriloven)

Lotteriloven regulerer det private lotterimarkedet, altså lotterier som arrangeres til inntekt for samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner og andre tilsvarende formål. Pengespilloven regulerer Norsk Tippings virksomhet, mens totalisatorloven gjelder hesteveddeløp ved totalisator der Norsk Rikstoto har pengespillkonsesjon. Pengespill i regi av Norsk Tipping og Norsk Rikstoto omtales gjerne som statlig kontrollerte pengespill. Norsk Tipping er et statlig eid aksjeselskap underlagt direkte statlig styring, mens Norsk Rikstoto er en stiftelse underlagt sterk offentlig kontroll blant annet gjennom konsesjonsvilkårene. Norsk Tipping og Norsk Rikstoto omtales ofte som enerettsaktørene eller enerettstilbyderne, da de har enerett til å tilby pengespill til det norske markedet på hver sine felt. I lovforslaget brukes begrepet pengespill som et felles begrep for alle spill som er regulert av dagens tre lover på feltet.

Pengespill er spill der man yter innskudd for å oppnå gevinst, og hvor vinnersjansen er helt eller delvis tilfeldig. Vinnersjansen kan også dels bero på dyktighet, såkalt kombinasjonsspill, for eksempel poker. Gevinsten kan typisk være penger, varer eller tjenester. Gevinsten må i prinsippet ha en økonomisk verdi. Det finnes flere former for pengespill, for eksempel lotteri med trekning, sportstipping og andre typer veddemål, kortspill, bingo, kasinospill og spilleautomater. Pengespill tilbys både fysisk og på internett. Nettbaserte pengespill tilbys både via nettsider og via apper på mobiltelefon. Utvikling av nye typer pengespill har ført til at grensen mellom de ulike typene pengespill i de senere årene har blitt vasket ut, og det kan være vanskelig å kategorisere pengespill under de tradisjonelle kategoriene.

2.2 Videreføring og styrking av enerettsmodellen

Lovforslaget innebærer at enerettsmodellen, som i dag gir Norsk Tipping og Norsk Rikstoto enerett til å tilby de fleste formene for pengespill, videreføres og styrkes. Ved behandlingen av Meld. St. 12 (2016–2017) sluttet Stortinget seg til departementets vurdering om at enerettsmodellen burde videreføres og styrkes. Et bredt flertall i Stortinget sluttet også opp om enerettsmodellen ved behandlingen av representantforslag 56 S (2020–2021) om å oppheve spillmonopolet i Norge. I Innst. 241 S (2020–2021) uttalte familie- og kulturkomitéen at «[k]omiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, står fast på konklusjonen fra spillmeldingen om at enerettsmodellen best ivaretar de samfunnsmessige hensynene ved spillpolitikken. Departementet viser til at konklusjonen er styrket ved at Norsk Tippings kanalisering av spillere framstår sterkere i dag enn i 2017. Flertallet deler departementets syn.»

2.3 Utvikling på pengespillfeltet

Lovforslaget har sammenheng med framveksten av utenlandske pengespillselskaper som tilbyr pengespill på internett rettet mot det norske markedet. Disse selskapene tilbyr spillere i Norge deltakelse i pengespill på internett som ikke har norsk tillatelse. Internettspillene er svært tilgjengelige, og markedsføringen av spillene er ofte svært aggressiv.

Det norske pengespillmarkedet har også gjennomgått store endringer. Vi har fått flere nye typer pengespill, distribusjonsformer og betalingsløsninger, og mer profesjonelle aktører. Mange av dagens spill har høy brukerinteraktivitet, hvor det blant annet skapes et virtuelt miljø og en sosial interaksjon.

Det er også behov for avklaringer når det gjelder spill i gråsonen for hva som regnes som pengespill. I stadig flere dataspill finnes det pengespillignende elementer som det er uavklart om faller innenfor pengespillregelverkets omfang eller ikke. Et eksempel på dette er såkalte lootbokser som kan kjøpes eller vinnes i dataspill, og hvor innholdet er ukjent til boksen er åpnet.

Videre viser en befolkningsundersøkelse i regi av Universitetet i Bergen framlagt i mai 2020 at antall risikospillere og moderate risikospillere i Norge har økt i perioden 2015–2019. En av årsakene antas å være økt bruk av mobiltelefon til pengespill.

Utviklingen i det norske pengespillmarkedet øker presset på målet om et ansvarlig og kontrollert pengespilltilbud. For å møte de ulike utfordringene er det, etter departementets syn, nødvendig med et oppdatert og helhetlig lovverk.

Ny lov om pengespill skal gi en mer helhetlig og konsistent regulering gjennom å samle de tre sektorene på pengespillområdet i én lov. I praksis betyr det at de samme ansvarlighetshensynene og risikovurderingene skal ligge til grunn for alle dagens tre sektorområder. Dette innebærer eksempelvis at ansvarlighetsverktøy skal utformes likt for alle pengespill, med mindre det er begrunnede unntak ut fra risiko knyttet til egenskaper ved ulike pengespill eller omgivelsene som pengespillene tilbys i.

Loven gir overordnede bestemmelser og forskriftshjemler. Videre er det et mål at loven skal være dynamisk slik at bestemmelsene har gyldighet over tid. Dette er en tilpasning til den endringstakten vi ser på pengespillområdet, som for øvrig er et generelt samfunnstrekk. Den digitale utviklingen på feltet skjer raskt og er vanskelig å forutsi. Det er også et viktig mål at forslaget forenkler lovverket for å gi økt brukervennlighet for frivillige organisasjoner, berørte næringer og forvaltningen.

For nærmere detaljer om utviklingen på pengespill- og lotterimarkedet, dagens regelverk og forvaltningspraksis og annen fakta- og bakgrunnsinformasjon, viser departementet til beskrivelsene i Meld. St. 12 (2016–2017).

2.4 Regelverket i andre nordiske land

2.4.1 Sverige

Sverige fikk i 2018 en ny pengespillov (Spellagen). Loven gjelder spill om penger og andre gevinster med pengeverdi. Loven etablerte en lisensordning for enkelte pengespill, slik at kommersielle aktører kunne søke om lisens til å tilby enkelte pengespill til det svenske markedet. Loven erstatter den gamle lotteriloven fra 1994 og kasinoloven fra 1999. I tillegg finnes Lag om anordnande av visst automatspel fra 1982 og Lag om skatt på spel fra 2018.

Spellagens formål er at pengespillvirksomhet skal være hensiktsmessig («lämplig») ut fra allmenne hensyn og drives på et sunt og sikkert vis under offentlig kontroll. Dette innebærer blant annet at pengespillene skal ha sterk forbrukerbeskyttelse, det skal råde høy sikkerhet i pengespillene, de negative konsekvensene av pengespill skal begrenses og pengespill skal ikke anvendes som støtte for kriminell virksomhet.

Det er i hovedsak kommersielle aktører, i tillegg til statseide selskaper som AB Svenska Spel, AB Trav och Galopp og allmennyttige foreninger, som tilbyr pengespill. Den konkurranseutsatte delen gjelder først og fremst pengespill på internett og veddemål. Svenska Spel har enerett til visse tallspill (Lotto, Keno, Joker, Vikinglotto og Eurojackpot) og skrapespill (Triss, Penning og SkrapSpel), samt til drift av landbasert kasino og oppstilling av gevinstautomater i restauranter og bingohaller. Lotteri- og bingomarkedet er i hovedsak forbeholdt ideelle organisasjoner med allmennyttige formål. Forvaltningsansvaret ligger hos Spelinspektionen, Konsumentverket og Finansdepartementet. Socialstyrelsenhar ansvar for helsemessige aspekter ved spill.Det er imidlertid regjeringen som gir tillatelse til AB Svenska Spel og til AB Trav och Galopp (ATG).

Lisenshavere betaler 18 pst. spelskatt til staten av netto spilleinntekter (bruttoinntekt minus gevinstutbetalinger). Videre går Svenska Spels overskudd i sin helhet til statskassen. Svenska Spel har en grasrotordning der en fast årlig sum på 50 mill. kroner er avsatt til ungdomsidretten. Spillerne bestemmer hvilke foreninger som får del i disse pengene.

Ifølge tall fra det svenske Statskontoret var kanaliseringsgraden for online kasinospill om lag 75 pst. i 2019, målt i omsetning. Det innebærer at om lag 25 pst. av det svenske markedet for online kasinospill tilfalt uregulerte aktører uten lisens.

2.4.2 Danmark

Danmark har også en relativt ny pengespillovgivning. Lov om spil fra 2016 samler regelverket for ulike former for spill, lotteri, kombinasjonsspill, veddemål og spilleautomater i en lov. Loven etablerte blant annet en lisensordning for nettspill, hvor kommersielle aktører kunne søke om lisens til å tilby enkelte pengespill til det danske markedet, men videreførte samtidig monopol på lotterifeltet. I tillegg til den generelle spilleloven finnes det andre lover på pengespillfeltet med avgrenset anvendelsesområde. Dette gjelder blant annet lov om Danske Spil A/S fra 2010, lov om afgifter af spil fra 2016 og lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri fra 2017.

Formålet med spilleloven er å holde bruken av pengespill på et moderat nivå, å beskytte unge eller andre utsatte personer mot å bli utnyttet gjennom spill eller utvikle spilleavhengighet, å beskytte spillere ved å sikre at spill tilbys på en rimelig, ansvarlig og oversiktlig måte og å sikre offentlig orden og forhindre at spill tjener som støtte til kriminalitet.

Tilbyderne av spill er hovedsakelig kommersielle aktører, Danske Spil A/S og allmennyttige foreninger. Kommersielle aktører kan tilby online- og landbaserte veddemål, kasino og gevinstgivende spilleautomater. Danske Spil A/S har enerett til lotto og andre tallspill, online bingo og heste- og hundeveddeløp. Allmennyttige foreninger kan få tillatelse til å avholde allmennyttig lotteri, å arrangere veddemål, å sette opp spillautomater og til kasinodrift. Allmennyttige lotterier med en samlet salgssum under 20 000 kroner per arrangement skal kun meldes inn til Spillemyndigheden, gitt at det ikke er flere enn to arrangement årlig. Det kreves ikke melding dersom det er tale om et lukket selskap.

Forvaltningsansvaret ligger hos Spillemyndigheden, Skatteministeriet og Justisministeriet. Spillemyndigheden gir tillatelse etter spilleloven med mindre annet framgår av lovens enkelte bestemmelser.

Overskuddet fra Danske Spil A/S fordeles på flere departementer, som fordeler dem videre til gode formål. Utlodningsloven inneholder bestemmelser om fordelingen. Foruten midler fra Danske Spil, har frivillige organisasjoner inntekter fra allmennyttig lotteri, klasselotteriet og veddemål. Overskuddet fra Varelotteriet går til humanitære og sosiale formål. Landbrugslotteriets overskudd fordeles i hovedsak til landbruksrelaterte formål, organisasjoner og aktiviteter. Kommersielle pengespilltilbydere betaler 20 pst. av spilleinntektene til staten, som fordeler midlene til allmennyttige formål.

2.4.3 Finland

I Finland reguleres lotterier og pengespill av lotteriloven som trådte i kraft i 2002. EU-kommisjonen innledet i 2006 traktatbruddsprosedyre mot Finland, med påstand om at Finlands daværende regelverk var i strid med EU-retten. Den finske lotteriloven ble som en følge revidert i 2012 og EU-kommisjonen avsluttet deretter traktatbruddsprosedyren i 2013. Loven ble ytterligere endret fra 2017 da tre pengespillselskap (RAY, Veikkaus og Fintoto) ble slått sammen til ett selskap, dagens Veikkaus. Veikkaus er et aksjeselskap eid av staten og har fra 1. januar 2017 enerett til å tilby alle pengespill.

Lotteriloven skal sikre rettsvern for spillerne, hindre uregelmessigheter og kriminalitet, og den skal forebygge og minske sosiale og helsemessige problemer forårsaket av spilleaktivitet. Organisasjoner med allmennyttige formål kan få tillatelse til å tilby lotterier og bingo der gevinsten er noe annet enn penger, for eksempel gjenstander og gavekort.

Lotteriloven forvaltes av flere departementer, Politidirektoratets lotteriforvaltning og Instituttet for helse og velferd. Generelt går overskudd fra pengespillvirksomheten til veldedige og ideelle formål. Veikkaus' overskudd går til å fremme idrett og fysisk aktivitet, vitenskap, kunst, ungdomsarbeid, helse og sosialt velvære, oppfostring av hester og til hestesporten i Finland.

2.5 Høringen

Departementet sendte 29. juni 2020 på høring forslag til ny lov om pengespill med frist for merknader 29. september 2020. Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Barneombudet

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Digitaliseringsdirektoratet

 • Finansklagenemnda

 • Finanstilsynet

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertilsynet

 • Helsedirektoratet

 • Høgskolen i Innlandet

 • Høgskulen i Volda

 • Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

 • Konkurransetilsynet

 • Lotteri- og stiftelsestilsynet

 • Lotterinemnda

 • Medietilsynet

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 • Norges handelshøyskole

 • Norges forskningsråd

 • Norsk kulturråd

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • Oslo byfogdembete

 • Oslo Metropolitan University (Oslo Met)

 • Politidirektoratet

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Senter for rettsinformatikk

 • Skattedirektoratet

 • Språkrådet

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Økokrim

 • Sametinget

 • Sivilombudsmannen

 • Innovasjon Norge

 • Norges Bank

 • Norsk Rikskringkasting AS

 • Norsk Tipping AS

 • 4H Norge

 • Abelia

 • Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

 • ADHD Norge

 • Afasiforbundet i Norge

 • Agens AS

 • Akademikerne

 • Akan kompetansesenter

 • AKKS Norge

 • Altibox AS

 • American Car Club of Norway

 • Annonsørforeningen

 • Apple AB

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Arkivverket

 • ATTAC Norge

 • Aurora støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

 • Autismeforeningen i Norge

 • Barnekreftforeningen

 • Barnevakten

 • Bedriftsforbundet

 • Betsson Group

 • Blå Kors Norge

 • Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet

 • Brystkreftforeningen

 • Buddhistforbundet

 • Buypass Originator AS

 • Bydelsmødrene

 • CARCINOR

 • Care

 • Caritas Norge

 • Cerebral Parese-foreningen

 • Charitech AS

 • Cherry AB

 • CISV Norge

 • CIVITAN Norge

 • Come On

 • Color Line AS

 • De Frie Evangeliske Forsamlinger – misjons- og hjemmeutvalget

 • De Frie Evangeliske Forsamlinger ung

 • De Unges Orkesterforbund

 • Den Evangelisk Lutherske Frikirke

 • Den Lutherske Bekjennelseskirke

 • Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske kirke

 • Den Norske Birgitta-Riksstorlosje

 • Den Norske Turistforening

 • Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow ordenen

 • Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

 • Det frivillige Skyttervesen

 • Det Hvite Bånd – norske kvinners kristne avholdsforbund

 • Det Islamske Kultursenter Samfunn i Norge – Diksin

 • Det Norske Hageselskap

 • Det Norske Misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon

 • Det norske Skogselskap

 • Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub

 • Diabetesforbundet

 • Direktesalgsforbundet

 • DNT – Edru livsstil

 • Domeneshop AS

 • Dyrebeskyttelsen Norge

 • Dysleksi Norge

 • Effektiv Altruisme Norge

 • Eidsiva Bredbånd AS

 • Eika Gruppen

 • Elevorganisasjonen

 • Europabevegelsen

 • Europeisk Ungdom

 • Evry Card Services

 • Stiftelsen Dam

 • Facebook Norway

 • Finans Norge

 • Finansforbundet

 • Finansieringsselskapenes Forening

 • Flyktninghjelpen

 • Folkeakademienes landsforbund

 • Folkorg – Organisasjonen for folkemusikk og folkedans

 • Forbruker Europa

 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMetropolitan University (OsloMet)

 • Forbundet for Norske Museumsvenner

 • Forbundet Kysten

 • Forbundet Mot Rusgift

 • Foreningen 2 Foreldre

 • Foreningen for hjertesyke barn

 • Foreningen for human narkotikapolitikk

 • Foreningen for kroniske smertepasienter

 • Foreningen for Muskelsyke

 • Foreningen Frikanalen

 • Foreningen Norden Norge

 • Foreningen vi som har et barn for lite

 • Forsvarets seniorforbund

 • Fortidsminneforeningen

 • Forum for natur og friluftsliv (FNF)

 • Fotolotto/Multilot AS

 • Framfylkingen

 • Framtiden i våre hender

 • Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

 • Frilynt Norge

 • Fritt Ord

 • Frivillighet Norge

 • Funcom

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon FFO

 • GamblingCompliance

 • Gaming Innovation Group

 • Get

 • Google Norge

 • Grønn ungdom

 • Gynkreftforeningen

 • Hamar Game Collective

 • Hjelpelinjen for spillavhengige

 • HLF Hørselshemmedes Landsforbund

 • Homenet AS / Global Connect

 • Human-Etisk Forbund

 • Hvite Ørn Norge

 • Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser

 • IKT Norge

 • Indremisjonsforbundet

 • Innsamlingskontrollen

 • Institutt for Journalistikk

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Interesseorganisasjonen for frittstående motorsportklubber

 • International Students Union of Norway

 • IOGT i Norge

 • Ivareta – pårørende berørt av rus

 • Junior- og barneorganisasjonen Juba

 • Juvente

 • Aspelund AS

 • Kabel Norge

 • KFUK-KFUM Norge

 • Kindred Group

 • Kirkens Nødhjelp

 • Kiwanis International district Norden

 • Klassisk

 • Kongelig Norsk Automobilklubb

 • Kongelig Norsk Båtforbund

 • Kopinor

 • Korpsnett Norge

 • KoRus Øst

 • Kringkastingsringen

 • Kristen idrettskontakt

 • Kristensamfunnet i Norge

 • KS – Kommunesektorens organisasjon

 • Kvekersamfunnet, the religious society of friends (quakers) in Norway

 • Kvinnegruppa Ottar – landsstyret

 • Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

 • Landsforeningen for hjerte og lungesyke

 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

 • Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

 • Landsforeningen for uventet barnedød

 • Landslaget for lokalhistorie

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Lions Clubs International Distrikt 104

 • Lotteripartner AS

 • MA – Rusfri trafikk

 • Maharishi-stiftelsen

 • Med Israel for fred

 • Mediebedriftenes Landsforening

 • Megapop

 • Mental Helse

 • Mental Helse ungdom

 • Miljøagentene

 • Misjonsalliansen

 • Misjonskirken Norge

 • Momentum – Foreningen for arm- og benprotesebrukere

 • Morbus Addison Forening

 • Multippel sklerose forbundet i Norge

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Natur og ungdom

 • Noregs Mållag

 • Noregs ungdomslag

 • Norges Astma- og Allergiforbund

 • Norges Bingo- og lotteriforbund

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Blindeforbunds Ungdom

 • Norges Bygdekvinnelag

 • Norges Bygdeungdomslag

 • Norges Døveforbund

 • Norges Fibromyalgi Forbund

 • Norges Fotballforbund

 • Norges Frivilligsentraler

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Handikapforbunds ungdom

 • Norges Husflidslag

 • Norges Håndballforbund

 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

 • Norges Innsamlingsråd

 • Norges Jeger og Fiskerforbund

 • Norges KFUK KFUM speidere

 • Norges kirkesangforbund

 • Norges Korforbund

 • Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

 • Norges Livredningsselskap

 • Norges Lokalradioforbund

 • Norges Markedsføringsforbund

 • Norges Musikkorps Forbund

 • Norges Myalgisk Encefalopati Forening

 • Norges Naturvernforbund

 • Norges Parkinsonforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norges Sjakkforbund

 • Norges Skiforbund

 • Norges sopp- og nyttevekstforbund

 • Norges speiderforbund

 • Norges Svømmeforbund

 • Norges televisjon AS

 • Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

 • Norid

 • NORILCO – Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft

 • Normisjon

 • Norsk Amatørteaterforbund

 • Norsk Bluesunion

 • Norsk Botanisk Forening

 • Norsk Bransjeforening for Onlinespill

 • Norsk Bridgeforbund

 • Norsk cøliakiforening

 • Norsk Dystoniforening

 • Norsk Epilepsiforbund

 • Norsk Filatelistforbund

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Forbund for Svaksynte

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk forening for cystisk fibrose

 • Norsk forening for fartøyvern

 • Norsk Forening for Nevrofibromatose

 • Norsk Forening for Osteognesis Imperfecta

 • Norsk forening for slagrammede

 • Norsk Forening for Spillproblematikk

 • Norsk Friidrett

 • Norsk Fyrhistorisk Forening

 • Norsk Hesteeierforbund

 • Norsk Hestesenter

 • Norsk IP-TV forbund

 • Norsk jazzforum

 • Norsk Jernbaneklubb

 • Norsk Jockeyklub

 • Norsk kolonihageforbund

 • Norsk Lokalradioforbund

 • Norsk Luthersk Misjonssamband

 • Norsk lymfødem og lipødemforbund

 • Norsk Motor Klubb

 • Norsk musikkråd

 • Norsk Målungdom

 • Norsk Ornitologisk Forening

 • Norsk Pantelotteri AS

 • Norsk Pokerforbund

 • Norsk Radio Relæ Liga

 • Norsk Revmatikerforbund

 • Norsk Rikstoto

 • Norsk Sangerforbund

 • Norsk sangerforum

 • Norsk Tourette Forening

 • Norsk Veteran Motorsykkel Club NVMC

 • Norsk Viseforum

 • Norsk Øko-forum

 • Norske kunstforeninger

 • Norske kveners forbund/ruijan kveenilitto

 • Norske Kvinners Sanitetsforening

 • Norske Redningshunder

 • Norske Reserveoffiserers Forbund

 • Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund

 • Norske Trekkspilleres Landsforbund

 • Norwaco

 • Novamedia Norsk Postkodelotteri AS

 • NRJ Norge AS

 • Ny Musikk

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norden

 • Organisasjonen Voksne for Barn

 • Oslo katolske bispedømme

 • Oslo Kristne Senter

 • Pensjonistforbundet

 • Personskadeforbundet LTN

 • Plan International Norge

 • Playsafe Norway AS

 • Press – Redd Barna Ungdom

 • Prostatakreftforeningen (PROFO)

 • Psoriasis- og eksemforbundet

 • Ravn Studio AS

 • RE:ACT

 • Redd Barna

 • Redningsselskapet

 • Regnskogfondet

 • Right To Play

 • RiksTV AS

 • Rotary Forum Norge

 • Ryggforeningen i Norge

 • Ryggmarksbrokk- og Hydrocephalusforeningen (RH-foreningen)

 • Rådet for psykisk helse

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Sandefjord Bredbånd AS

 • Senior Norge

 • Seniordans Norge

 • Seniornett Norge

 • Signal Bredbånd AS

 • Skattebetalerforeningen

 • Skeiv Ungdom

 • Skeiv Verden

 • Skjærgårds LIVE

 • Slekt og Data

 • Snow Castle AS (Snowcastle Games)

 • SOS-barnebyer Norge

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Spillavhengighet Norge

 • Spillerforeningen

 • Sponsor- og Eventforeningen

 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

 • Stiftelsen Livsglede for Eldre

 • Stoffskifteforbundet

 • Strømmestiftelsen

 • Søndagsskolen i Norge

 • Telenor Norge AS

 • Telia Norge AS

 • Traditional Taekwondo Union

 • Ung kreft

 • Ungdom mot EU

 • Ungdommens Sjakkforbund

 • UNICEF-komiteen i Norge

 • Utviklingsfondet

 • Vellenes Fellesorganisasjon

 • Vev Romerike AS (tidligere Romerike Bredbånd)

 • Virke Produsentforeningen

 • Visa Norge

 • Voksne med medfødt hjertefeil

 • WSO – Landsforeningen we shall overcome

 • WWF Verdens naturfond

 • Xercize

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Zonta Område Norge av Distrikt 13 av Zonta International

 • Økologisk Norge

Følgende instanser har uttalt seg om realiteten i forslaget:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Landsbruks- og matdepartementet

 • Datatilsynet

 • Finanstilsynet

 • Forbrukertilsynet

 • Forbrukerrådet

 • Kripos

 • Lotteri- og stiftelsestilsynet

 • Lotterinemnda v/nemndsleder

 • Medietilsynet

 • Politidirektoratet

 • Politihøgskolen

 • Riksadvokaten

 • Skattedirektoratet

 • Økokrim

 • Norsk Tipping AS

 • Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

 • ADHD Norge

 • Akan kompetansesenter

 • Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Association of Charity Lotteries in Europe (ACLEU)

 • Bergen Travpark AS

 • Betsson Group

 • Blå Kors Norge

 • Branschföreningen för Onlinespel

 • Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet (BSL)

 • ComeOn!-Group

 • De 10 Humanitære (10H)

 • Det Norske Misjonsselskap

 • Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub

 • Diabetesforbundet

 • Digni og NORME – Norsk Råd for Misjon og Evangelisering

 • European Gaming and Betting Association (EGBA)

 • Finans Norge

 • Forbruker Europa

 • Foreningen for Marfans Syndrom, Loeys-Dietz og lignende tilstander

 • Fotolotto/Multilot AS

 • Frivillighet Norge

 • Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser

 • IKT-Norge

 • KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

 • KANDU

 • Kindred Group

 • Kirkerådet

 • Klein Group

 • KoRus-Øst

 • Kreftforeningen

 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

 • Landslaget for lokalhistorie

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Døveforbund

 • Norges Innsamlingsråd

 • Norges Musikkorps Forbund

 • Norges idrettsforbund

 • Norsk kulturvernforbund

 • Norsk Bransjeforening for Onlinespill

 • Norsk Hestesenter

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Forening for Spillproblematikk

 • Norsk Friluftsliv

 • Norsk Lotteri AS

 • Norsk Pantelotteri AS

 • Norsk Pokerforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk Rikstoto

 • Norsk Travtrenerforening

 • Norsk musikkråd

 • Novamedia Norsk Postkodelotteri AS

 • Offerspill Sjakklubb

 • Press – Redd Barna Ungdom

 • Regnskogfondet

 • Right To Play

 • Rogaland FrP

 • Rådet for psykisk helse

 • Røde Kors

 • SOS-barnebyer Norge

 • Spillebranchen (DOGA)

 • Samleuttalelse fra Bingo- og Lotteriforbundet m.fl.

 • Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR)

 • Spillavhengighet Norge

 • Spillerforeningen

 • Stiftelsen Dam

 • TV 2 AS

 • Telenor Norge AS

 • Telia Norge AS

 • UNICEF Norge

 • Utviklingsfondet

 • Vellenes Fellesorganisasjon

 • WWF Verdens naturfond

I tillegg har to privatpersoner uttalt seg om realiteten i forslaget.

Følgende instanser har uttalt at de ikke har noen merknader i saken:

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Brønnøysundregistrene

 • Norges Bank

Til dokumentets forside