Prop. 220 L (2020–2021)

Lov om pengespill (pengespilloven)

Til innholdsfortegnelse

18 Forhold knyttet til ikrafttredelsen av ny lov

18.1 Lover som oppheves

Forslaget til ny pengespillov skal erstatte gjeldende lover for pengespill: lov 1. juli 1927 nr. 3 om veddemål ved totalisator (totalisatorloven), lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (pengespilloven) og lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (lotteriloven). Disse tre lovene foreslås opphevd med virkning fra samme tidspunkt som denne loven trer i kraft. Forskrifter gitt i medhold av pengespilloven og lotteriloven gjelder også etter at denne loven har trådt i kraft, jf. lovforslaget § 38. Departementet tar imidlertid sikte på å revidere og oppdatere samtlige forskrifter kort tid etter at loven har trådt i kraft.

18.2 Overgangsregler

Som en følge av at det skal fastsettes en ny lov på feltet som skal erstatte dagens tre lover, er det nødvendig med gode overgangsordninger for tillatelser og godkjenninger som er gitt under dagens regelverk. Det kan ikke forventes at Lotteritilsynet skal godkjenne alle eksisterende aktører på pengespillfeltet under nytt regelverk før disse kan fortsette å operere på markedet. Departementet foreslår med denne bakgrunn en hjemmel til at departementet kan gi forskrift om overgangsordninger for tillatelser og godkjenninger som er gitt i medhold av lovene som oppheves i § 38.

18.3 Endringer i andre lover

Departementet foreslår endringer i en rekke lover med sikte på å harmonisere pengespillbegrepet i norsk rett, jf. lovforslaget § 39. Etter gjeldende rett benyttes begrepene lotteri, pengespill og totalisatorspill for ulike former for pengespill, avhengig av hvorvidt spillformen er regulert i pengespilloven, lotteriloven eller totalisatorloven. I lovforslaget foreslås det å benytte begrepet «pengespill» som et felles begrep for alle spill som er regulert av dagens tre lover på feltet. Departementet anser det som hensiktsmessig at denne definisjonen også anvendes i andre lover hvor det i dag refereres til lotteri, lotterivirksomhet, totalisatorspill o.l. Videre er det nødvendig med endringer i lover som viser til dagens lover som nå foreslås opphevd. Det foreslås på denne bakgrunn endringer i kringkastingsloven, skatteloven, merverdiavgiftsloven, ehandelsloven, hvitvaskingsloven og lov om adgang for staten til utferdigelse av premieobligasjonslån, jf. lovforslaget § 39.

Til dokumentets forside