Prop. 220 L (2020–2021)

Lov om pengespill (pengespilloven)

Til innholdsfortegnelse

6 Hvor loven gjelder

6.1 Gjeldende rett

Utgangspunktet er at de tre lovene på pengespillfeltet gjelder for pengespilltilbud i Norge. Dette omfatter også pengespill som er rettet mot det norske markedet, og som tilbys til nordmenn via internett, se proposisjonen punkt 7 nedenfor. Videre følger det av pengespilloven § 1 og totalisatorloven § 4 at disse lovene også gjelder på Svalbard. I lotteriloven er Kongen gitt hjemmel til å bestemme at loven helt eller delvis skal gjelde for Svalbard. Denne hjemmelen er benyttet i forskrift om underholdningsautomater § 2, hvor det sies at forskriften gjelder i sin helhet også for Svalbard.

Dagens regelverk har ingen bestemmelser om regelverkets anvendelse på Jan Mayen og de norske biland eller den norske kontinentalsokkelen.

Lotteriloven og tilhørende forskrifter har særskilte regler som gjelder for lotterier som tilbys om bord på skip. Lotteriloven gir hjemmel til departementet til å fastsette forskrift som gir unntak fra deler av loven for norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn. Slik forskrift er gitt for å la norske rederier i underholdningsøyemed kunne tilby sine reisende visse typer lotterier som avviker fra lotterier som er tillatt for private tilbydere å avholde på land, jf. forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn § 2.

6.2 Høringen

Det ble i høringsnotatet foreslått at ny pengespillov skal gjelde på Svalbard. Det ble ikke vurdert som nødvendig å gi loven anvendelse på Jan Mayen og på de norske biland, men det ble foreslått å tydeliggjøre i loven at pengespillregelverket også gjelder for anlegg og innretninger på den norske kontinentalsokkelen. Det ble videre foreslått at loven skal gjelde for alle norske skip og luftfartøy, samt at muligheten til å gi særskilte regler for pengespill på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn videreføres. Endelig foreslo departementet en hjemmel til å gi forskrift med særlige regler for utenlandske skip.

6.3 Høringsinstansenes syn

Ingen høringsinstanser har kommentert departementets forslag hva gjelder lovens anvendelse på norsk territorium. Enkelte høringsinstanser har imidlertid uttalt seg om forslaget om å videreføre og tydeliggjøre at forbudet mot å tilby pengespill uten tillatelse også omfatter tilbud av utenlandske pengespill, som er rettet mot det norske markedet. Dette vil bli nærmere kommentert i punkt 7.

6.4 Departementets vurderinger

Forslag til ny pengespillov gjelder i Norge. Loven omfatter dermed handlinger eller virksomhet som finner sted på norsk territorium. Samtidig omfatter loven også tilbud og markedsføring av pengespill som er rettet mot det norske markedet, jf. lovforslaget § 4 første ledd og § 6 andre ledd bokstav a. Dette innebærer at også tilbydere som er etablert i utlandet, omfattes av lovens virkeområde dersom tilbudet er rettet mot det norske markedet. For å unngå tvil om lovens stedlige virkeområde, foreslår departementet at det inntas i lovforslaget § 2 at loven også gjelder for handlinger som er rettet mot det norske markedet. Hovedvurderingskriteriet er «rettet mot». Det må her foretas en konkret helhetsvurdering av om tilbud eller markedsføring er beregnet på det norske markedet. Relevante momenter kan for eksempel være språk som benyttes og valutaen priser er oppgitt i, se nærmere om dette i proposisjonen punkt 7.1.4.2.

Som hovedregel skal ny lovgivning for fastlandet gis anvendelse for Svalbard. Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har i dag kommisjonærer i Longyearbyen på Svalbard. Det kan videre tenkes at det kan være attraktivt å etablere ytterligere pengespillvirksomhet på Svalbard. Departementet foreslår derfor at ny pengespillov skal gjelde på Svalbard.

Når det gjelder øvrig norsk territorium som Jan Mayen og de norske bilandene, ble det i høringsnotatet ikke foreslått å gi loven anvendelse på disse områdene, ettersom det ble vurdert som lite sannsynlig at det vil være aktuelt for regulerte eller uregulerte aktører å etablere fysisk pengespillvirksomhet i disse områdene. Departementet ser imidlertid at det likevel kan være fornuftig å gi loven anvendelse også i disse områdene, da loven ikke bare regulerer fysisk tilbud av pengespill, men også tilbud over internett samt markedsføring og medvirkning til markedsføring av pengespill. De som utsettes for eller medvirker til denne markedsføringen vil i prinsippet kunne bo på steder hvor det er lite aktuelt at noen etablerer et fysisk pengespilltilbud. Det foreslås derfor at lovens virkeområde også omfatter Jan Mayen og de norske bilandene.

Det er videre ikke utenkelig at det kan etableres pengespillvirksomhet på oljeplattformer eller andre installasjoner på den norske kontinentalsokkelen. Departementet vurderer på denne bakgrunn at det bør tydeliggjøres at pengespillregelverket også gjelder for anlegg og innretninger på den norske kontinentalsokkelen.

Det er i dag ikke uvanlig at pengespill kan tilbys både på skip og fly. Departementet forslår at loven skal gjelde for alle norske skip og luftfartøy. Det foreslås å videreføre muligheten til å gi særskilte regler med unntak fra deler av loven for pengespill på norske skip som går i rute mellom norsk og utenlandsk havn.

Utenlandske skip i norsk territorialfarvann har plikt til å følge norsk lov i henhold til forskrift 20. desember 2018 nr. 2056 om utenlandske fartøyers anløp til og ferdsel i norsk territorialfarvann § 14. Dette innebærer at tilbud om pengespill uten norsk tillatelse ikke vil være tillatt så lenge skipene befinner seg i norsk territorialfarvann. Lotteritilsynet vil imidlertid normalt ikke gripe inn mot pengespilltilbud om bord på slike skip, så lenge tilbudet kun er åpent for skipets mannskap eller gjester. Departementet foreslår på denne bakgrunn en hjemmel til å gi forskrift med særlige regler med unntak fra deler av loven for utenlandske skip.

Til dokumentets forside